Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 99
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
99A368 amenntamálaráðuneytiðskýrsla
99A367 ahafnarframkvæmdir í Landshöfn Keflavík--Njarðvíkfyrirspurn
99A366 aNorðurlandaráð 1977skýrsla
99A365 ahafnarframkvæmdir 1977skýrsla
99A364 aframkvæmd vegáætlunar 1977skýrsla
99A363 aframkvæmd grunnskólalagaskýrsla
99A362 ahöfuðstöðvar Skógræktar ríkisinsfyrirspurn
99A361 abræðsluskipið Norglobalfyrirspurn
99A360 am/s Ísafoldfyrirspurn
99A359 aúthlutun lánsfjár til hagræðingar í frystihúsumfyrirspurn
99A358 aný stofnlína til Skagastrandarfyrirspurn
99A357 asímamálfyrirspurn
99A356 amarkaðsmál landbúnaðarinsfyrirspurn
99A355 aafkoma ríkissjóðs 1977skýrsla
99A354 ahátíðarbrigði vegna stórafmælis Snorra Sturlusonarfyrirspurn
99A353 aendurskoðun á launakjörum hreppstjórafyrirspurn
99A352 aFramkvæmdasjóður Suðurnesjafyrirspurn
99A351 agjaldtaka á fjölsóttum stöðum í umsjá ríkisinsfyrirspurn
99A350 aviðsræður við Ísal hf.fyrirspurn
99A349 avotheysverkunfyrirspurn
99A348 areglugerð um lágmarksstærðir fisktegundafyrirspurn
99A347 ahúsnæði Tryggingarstofnunar ríkisinsfyrirspurn
99A346 ahönnun Þjóðarbókhlöðufyrirspurn
99A345 astofnlánasjóður atvinnubifreiða og vinnuvélafyrirspurn
99A344 aathugun og rannsóknir á snjóflóðum og skriðuföllumfyrirspurn
99A343 ameðferð dómsmálaskýrsla
99A342 alánsfjáráætlun 1978skýrsla
99A341 ajöfnun símgjaldafyrirspurn
99A340 aveðdeild Búnaðarbankansfyrirspurn
99A339 akönnun vegna fæðingarorlofsfyrirspurn
99A338 asímamálfyrirspurn
99A337 aréttindi grunnskólakennarafyrirspurn
99A336 aframkvæmdir á Hrafnseyri til minningar um Jón Sigurðssonfyrirspurn
99A335 aKröfluvirkjunfyrirspurn
99A334 akaup og rekstur á tofveiðiskipinu Baldrifyrirspurn
99A333 astarfsemi Hafrannsóknarstofnunarfyrirspurn
99A332 aFerðamálasjóðurfyrirspurn
99A331 alandshafnirfyrirspurn
99A330 areglugerð um rekstur heilsugæslustöðvafyrirspurn
99A329 ahlutur félagsheimilasjóðs af skemmtanaskattifyrirspurn
99A328 aKröfluvirkjunbeiðni um skýrslu
99A327 araforkumál á Austurlandifyrirspurn
99A326 aorkumál á Austurlandifyrirspurn
99A325 aaðstoð Þjóðleikhússins við áhugaleikfélöginfyrirspurn
99A324 afræðsla og þáttur fjölmiðla í áfengisvörnumfyrirspurn
99A323 asjósamgöngur við Vestfirðifyrirspurn
99A322 aOrkubú Vestfjarðafyrirspurn
99A321 astarfsmannafjöldi banka o.fl.fyrirspurn
99A320 aÍslenskir aðalverktakarfyrirspurn
99A319 afóstureyðingalöggjöffyrirspurn
99A318 averðlagfyrirspurn
99A317 aúrvinnsla áls á Íslandifyrirspurn
99A316 aráðstöfun húsakynna að Staðarfellifyrirspurn
99A315 araforka til graskögglaframleiðslufyrirspurn
99A314 alaun forstjóra ríkisfyrirtækjafyrirspurn
99A313 abifreiðahlunnindi bankastjórafyrirspurn
99A312 abifreiðahlunnindi ráðherrafyrirspurn
99A311 asjónvarpfyrirspurn
99A310 agrænfóðursverksmiðjurlagafrumvarp
99A309 aalmannatryggingarlagafrumvarp
99A308 aviðskiptabankar í hlutafélagsformilagafrumvarp
99A307 aMyndlista- og handíðaskóli Íslandslagafrumvarp
99A306 aheyrnleysingjaskólilagafrumvarp
99A305 anámsgagnastofnunlagafrumvarp
99A304 aframhaldsskólarlagafrumvarp
99A303 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
99A302 aerfðafjárskattur og erfðafjársjóðurlagafrumvarp
99A301 aorlof húsmæðralagafrumvarp
99A300 aþjónustustofnanirlagafrumvarp
99A299 ajöfnunargjaldlagafrumvarp
99A298 askráning á upplýsingum er varða einkamálefnilagafrumvarp
99A297 aframkvæmdir að Hólum í Hjaltadalfyrirspurn
99A296 anotkun raforku í atvinnufyrirtækjumþingsályktunartillaga
99A295 askipan nefndar til að gera tillögur um breytingar á stjórnarskráþingsályktunartillaga
99A294 aalmannatryggingarlagafrumvarp
99A293 afjáraukalög 1976lagafrumvarp
99A292 aríkisreikningurinn 1976lagafrumvarp
99A291 aumhverfismállagafrumvarp
99A290 avinnsla málma í Víðidalsfjallifyrirspurn
99A289 aheyrnar- og talmeinastöð Íslandslagafrumvarp
99A288 asala jarðarinnar Staðar í Suðureyrarhreppilagafrumvarp
99A287 asjóður til stuðnings ullar- og skinnaiðnaðarþingsályktunartillaga
99A286 aeftirlit með framleiðslu á fóðurvörumlagafrumvarp
99A285 asáttastörf í vinnudeilumlagafrumvarp
99A284 alögsagnarumdæmi Reykjavíkur og Seltjarnarneskaupstaðarlagafrumvarp
99A283 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
99A282 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
99A281 atannsmiðirlagafrumvarp
99A280 aumferðarlöglagafrumvarp
99A279 aendurskoðun meiðyrðalöggjafarþingsályktunartillaga
99A278 aniðurfelling gjalda af efni til hitaveitnaþingsályktunartillaga
99A277 aSíldarverksmiðjur ríkisins og m/s Ísafoldfyrirspurn
99A276 avöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklingalagafrumvarp
99A275 asíldarverksmiðja ríkisins á Skagaströndfyrirspurn
99A274 aorloflagafrumvarp
99A273 asparisjóðirlagafrumvarp
99A272 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
99A271 aflugöryggismálþingsályktunartillaga
99A270 alögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólkfyrirspurn
99A269 ahúsnæðismálþingsályktunartillaga
99A268 aIðntæknistofnun Íslandslagafrumvarp
99A267 alögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðarlagafrumvarp
99A266 aleigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðarlagafrumvarp
99A265 ahollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
99A264 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
99A263 akosningar til Alþingislagafrumvarp
99A262 asamningur milli lýðveldisins Íslands og Sambandslýðveldisins Þýskalands um aðstoð í tollamálumlagafrumvarp
99A261 alagning aðflutningslínu milli Grímsárvirkjunar og Hornafjarðarþingsályktunartillaga
99A260 aráðstafanir gegn útflutningsbanniþingsályktunartillaga
99A259 adómsvextirlagafrumvarp
99A258 afiskeldisstöð ríkisins í Kollafirði og fisksjúkdómanefndfyrirspurn
99A257 akosningar til Alþingislagafrumvarp
99A256 aréttur til fiskveiða í landhelgilagafrumvarp
99A255 asöluskatturlagafrumvarp
99A254 ameðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita fyrir ökutæki o.fl.lagafrumvarp
99A253 aSamábyrgð Íslands á fiskiskipumlagafrumvarp
99A252 aatvinnu- og félagsmál á Þórshöfnþingsályktunartillaga
99A251 abyggðaáætlun Hólsfjalla og Möðrudals á Efra-Fjallifyrirspurn til skrifl. svars
99A250 aendurnýjum á stöðum forstöðumanna ríkisstofnanalagafrumvarp
99A249 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
99A248 askipulagning á fisklöndun til fiskvinnslustöðvaþingsályktunartillaga
99A247 auppsögn fiskveiðiheimilda Færeyinga innan fiskveiðilandhelgi Íslandsþingsályktunartillaga
99A246 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
99A245 averðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættirlagafrumvarp
99A244 aúrsögn Íslands úr Atlantshafsbandalagi og uppsögn varnarsamningsþingsályktunartillaga
99A243 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
99A242 alyfjalöglagafrumvarp
99A241 amanneldisráðlagafrumvarp
99A240 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
99A239 autanlandsferðir á kostnað ríkissjóðs og ríkisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
99A238 ahundraðföldun á verðgildi íslenskrar krónufyrirspurn
99A237 asala eyðijarðarinnar Kollsvíkur í Rauðsandshreppilagafrumvarp
99A236 asönnun fyrir dauða mannalagafrumvarp
99A235 alyfjafræðingarlagafrumvarp
99A234 aónæmisaðgerðirlagafrumvarp
99A233 avátryggingarstarfsemilagafrumvarp
99A232 aljósmæðralögfyrirspurn
99A231 aupplýsingaskylda banka og annarra lánastofnanalagafrumvarp
99A230 akaup ríkisins á síldarverksmiðjunni á Þórshöfnlagafrumvarp
99A229 alausaskuldir bændafyrirspurn
99A228 aSölustofnun lagmetisiðnaðarinslagafrumvarp
99A227 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
99A226 astimpilgjaldlagafrumvarp
99A225 abókhaldlagafrumvarp
99A224 asala notaðra lausafjármunalagafrumvarp
99A223 aútflutningur tilbúinna fiskréttafyrirspurn
99A222 akosningar til Alþingislagafrumvarp
99A221 alax- og silungsveiðiþingsályktunartillaga
99A220 aFiskimálasjóðurlagafrumvarp
99A219 aVerðlagsráð sjávarútvegsinslagafrumvarp
99A218 aáskorunarmállagafrumvarp
99A217 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
99A216 aþjónustu- og úrvinnsluiðnaður í sveitumþingsályktunartillaga
99A215 aFasteignaþjónusta ríkisinslagafrumvarp
99A214 aRafmagnseftirlit ríkisinsfyrirspurn
99A213 aþroskaþjálfarlagafrumvarp
99A212 aRíkisendurskoðunlagafrumvarp
99A211 arannsóknir og hagnýting á sjávargróðrinum við Íslandfyrirspurn
99A210 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
99A209 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
99A208 aframkvæmd grunnskólalagafyrirspurn
99A207 aLífeyrissjóður hjúkrunarkvennalagafrumvarp
99A206 aLífeyrissjóður barnakennaralagafrumvarp
99A205 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
99A204 aFramkvæmdastofnun ríkisinslagafrumvarp
99A203 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
99A202 aembættisgengi kennara og skólastjóralagafrumvarp
99A201 aframhald Inndjúpsáætlunarþingsályktunartillaga
99A200 asala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppilagafrumvarp
99A199 aumferðarlöglagafrumvarp
99A198 ahagstofnun launþega og vinnuveitendaþingsályktunartillaga
99A197 alifnaðarhættir æðarfuglaþingsályktunartillaga
99A196 asnjómokstur á þjóðvegum á Vestfjörðumfyrirspurn
99A195 afjárfesting ríkisbankannafyrirspurn til skrifl. svars
99A194 aréttindi bænda sem eiga land að sjóþingsályktunartillaga
99A193 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
99A192 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
99A191 afélagsheimililagafrumvarp
99A190 avegur í Mánárskriðumfyrirspurn
99A189 abúnaðarfræðslalagafrumvarp
99A188 aKennaraháskóli Íslandslagafrumvarp
99A187 alögréttulöglagafrumvarp
99A186 aupplýsingar hjá almannastofnunumlagafrumvarp
99A185 aÁlafoss hf.fyrirspurn
99A184 aréttur til fiskveiða í landhelgilagafrumvarp
99A183 aríkið virkur aðili að kjarasamningum vinnumarkaðarinsþingsályktunartillaga
99A182 aráðstafanir í efnahagsmálumlagafrumvarp
99A181 abann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokkalagafrumvarp
99A180 aatvinnuleg og félagsleg afstaða byggðarlaganna í nágrenni Keflavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
99A179 askuldir fiskiskipaflota landsmannafyrirspurn
99A178 auppbygging strandferðaþjónustunnarþingsályktunartillaga
99A177 aSuðurnesjaáætlunþingsályktunartillaga
99A176 arisna fyrirtækjafyrirspurn
99A175 aráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónulagafrumvarp
99A174 akortabók Íslandsþingsályktunartillaga
99A173 aÞróunarsjóður lagmetisiðnaðarinsfyrirspurn
99A172 avarnir gegn kynsjúkdómumlagafrumvarp
99A171 aíslenskukennsla í fjölmiðlumþingsályktunartillaga
99A170 aÞjóðleikhúslagafrumvarp
99A169 aKvikmyndasafn Íslands og Kvikmyndasjóðurlagafrumvarp
99A168 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
99A167 aFiskimálaráðlagafrumvarp
99A166 aviðskiptabankarlagafrumvarp
99A165 akarfamiðþingsályktunartillaga
99A164 akostnaður vegna ráðgjafarstarfa um rekstur ríkisfyrirtækja eða stofnanafyrirspurn
99A163 aumboðsmenn erlendra framleiðenda eða heildsalafyrirspurn til skrifl. svars
99A162 akaupstaðarréttindi til handa Selfosskauptúnilagafrumvarp
99A161 alögtak og fjárnámlagafrumvarp
99A160 aaðförlagafrumvarp
99A159 alandamerkilagafrumvarp
99A158 anauðasamningarlagafrumvarp
99A157 alandskiptilagafrumvarp
99A156 akyrrsetning og lögbannlagafrumvarp
99A155 abæjanöfnlagafrumvarp
99A154 aeignarréttur og afnotaréttur fasteignalagafrumvarp
99A153 ajarðalöglagafrumvarp
99A152 aþinglýsingalöglagafrumvarp
99A151 asamkeppni í verðmyndun og samruni fyrirtækjalagafrumvarp
99A150 aendurskoðun skattalagaþingsályktunartillaga
99A149 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
99A148 ahollustuhættir í síldar- og fiskimjölsverksmiðjumfyrirspurn
99A147 aorkusparnaðurþingsályktunartillaga
99A146 avelfarnaður sjómannaþingsályktunartillaga
99A145 aviðskiptabankarlagafrumvarp
99A144 ainnflutningur á áfengi og tóbakiþingsályktunartillaga
99A143 ahönnun nýs alþingishússfyrirspurn
99A142 ageymslufélagafrumvarp
99A141 aalmannatryggingarlagafrumvarp
99A140 avegáætlun 1977-1980þingsályktunartillaga
99A139 avörugjaldlagafrumvarp
99A138 alöndun á loðnu til bræðslulagafrumvarp
99A137 afrestun á fundum Alþingis
99A136 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
99A135 avirkjun Héraðsvatna hjá Villinganesiþingsályktunartillaga
99A134 alífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
99A133 agagnkvæmar fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyingaþingsályktunartillaga
99A132 aráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978lagafrumvarp
99A131 ajöfnunargjald af sælgæti, brauðvörum o.fl.lagafrumvarp
99A130 askyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálumlagafrumvarp
99A129 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
99A128 atímabundið vörugjaldlagafrumvarp
99A127 ainnheimta gjalda með viðaukalagafrumvarp
99A126 aalmannatryggingarlagafrumvarp
99A125 avirkjun Blöndulagafrumvarp
99A124 aumferðarlöglagafrumvarp
99A123 aframkvæmdir og þjónusta í þágu bandaríska hersins á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
99A122 areiðskólarþingsályktunartillaga
99A121 aáfengislöglagafrumvarp
99A120 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
99A119 asparnaður í fjármálakerfinuþingsályktunartillaga
99A118 arekstrar- og afurðalán til bændaþingsályktunartillaga
99A117 aíslenskur iðnaðurlagafrumvarp
99A116 aLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
99A115 anegldir hjólbarðarfyrirspurn
99A114 aalmannatryggingarlagafrumvarp
99A113 averðjöfnunargjald af raforkulagafrumvarp
99A112 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
99A111 arekstur sjúkrahótels í Reykjavíkfyrirspurn
99A110 ainnflutningur á áfengi og tóbakifyrirspurn til skrifl. svars
99A109 aríkisreikningurinn 1975lagafrumvarp
99A108 arekstrar- og afurðalán til bændaþingsályktunartillaga
99A107 askattalegir varasjóðir félagafyrirspurn til skrifl. svars
99A106 afjáraukalög 1975lagafrumvarp
99A105 asíldveiðar fyrir Norðurlandifyrirspurn
99A104 aframhaldsskólanám á Norðurlandi vestraþingsályktunartillaga
99A103 agjaldþrotalöglagafrumvarp
99A102 astarfsemi Húsnæðismálastofnunar ríkisinsfyrirspurn
99A101 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
99A100 aleiklistarlöglagafrumvarp
99A99 averðlagsmál landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
99A98 alöndun á loðnu til bræðslulagafrumvarp
99A97 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
99A96 alaunakjör og fríðindi embættismannaþingsályktunartillaga
99A95 ahámarkslaun o.fl.þingsályktunartillaga
99A94 alæknalöglagafrumvarp
99A93 aInndjúpsáætlunfyrirspurn
99A92 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
99A91 amatvælarannsóknir ríkisinslagafrumvarp
99A90 aiðjuþjálfunlagafrumvarp
99A89 agleraugnafræðingar og sjónfræðingarlagafrumvarp
99A88 ainnheimta skemmtanaskattsfyrirspurn
99A87 arannsóknarlögregla ríkisinslagafrumvarp
99A86 aráðstöfunarfé lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
99A85 askráning og mat fasteignalagafrumvarp
99A84 asöluskattur af útfluttum iðnaðarvörumþingsályktunartillaga
99A83 araforkusala á framleiðslukostnaðarverði til stóriðjuþingsályktunartillaga
99A82 aþingmannanefnd til að rannsaka innflutnings- og verðlagsmálþingsályktunartillaga
99A81 asöluskatturlagafrumvarp
99A80 ajárnblendiverksmiðjan í Hvalfirðiþingsályktunartillaga
99A79 aorkulöglagafrumvarp
99A78 aeftirlaun aldraðra félaga í stéttarfélögumlagafrumvarp
99A77 asami kjördagur fyrir alþingis- og sveitarstjórnarkosningarþingsályktunartillaga
99A76 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
99A75 alaunaskatturlagafrumvarp
99A74 avarnir gegn ágangi sjávar við sunnanverðan Faxaflóaþingsályktunartillaga
99A73 aiðnaður á Vesturlandiþingsályktunartillaga
99A72 aumferðarlöglagafrumvarp
99A71 araforkumálþingsályktunartillaga
99A70 anýr rafstrengur til Vestmannaeyjafyrirspurn
99A69 asöluskatturlagafrumvarp
99A68 aöryggisbúnaður smábátaþingsályktunartillaga
99A67 aatvinnumöguleikar ungs fólksþingsályktunartillaga
99A66 afjárhagslegur stuðningur við fræðslustarfsemi MFA og bréfaskólalagafrumvarp
99A65 asjónvarpssendingar á fiskimiðinlagafrumvarp
99A64 aþorskstofninnfyrirspurn
99A63 ainnkaupastofnun ríkisinslagafrumvarp
99A62 agrunnskólarlagafrumvarp
99A61 ahafnaáætlun 1977-1980þingsályktunartillaga
99A60 alagning bundins slitlags á þjóðvegiþingsályktunartillaga
99A59 aeignarráð yfir landinulagafrumvarp
99A58 aíslensk stafsetningþingsályktunartillaga
99A57 averðlagsmálfyrirspurn
99A56 ainnflutningur á áfengi og tóbakifyrirspurn
99A55 aþjóðaratkvæðagreiðsla um hvort heimila skuli framleiðslu og sölu áfengs ölsþingsályktunartillaga
99A54 atónmenntafræðsla í grunnskólaþingsályktunartillaga
99A53 ainnlend fóðurbætisframleiðslafyrirspurn
99A52 aættleiðingarlöglagafrumvarp
99A51 abarnalöglagafrumvarp
99A50 aframkvæmd laga um Framleiðslueftirlit sjávarafurðafyrirspurn
99A49 ahlutafélöglagafrumvarp
99A48 aþjóðaratkvæði um prestkosningarþingsályktunartillaga
99A47 aalmannatryggingarlagafrumvarp
99A46 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
99A45 aIðnþróunarstofnun Austurlandslagafrumvarp
99A44 afræðslustarfsemi um efnahagsmál í sjónvarpiþingsályktunartillaga
99A43 aafstaða Framsóknarflokksins til erlendrar hersetufyrirspurn
99A42 asímaafnot aldraðs fólks og öryrkjafyrirspurn
99A41 asérfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvumþingsályktunartillaga
99A40 askólakostnaðurlagafrumvarp
99A39 aflugsamgöngur við Vestfirðiþingsályktunartillaga
99A38 aiðnaðarlöglagafrumvarp
99A37 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
99A36 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
99A35 aalþjóðasamningur um ræðissambandlagafrumvarp
99A34 aDjúpvegurfyrirspurn
99A33 aumferðarlöglagafrumvarp
99A32 arafmagn á sveitabýlifyrirspurn
99A31 arannsóknir á djúprækjumiðunum fyrir Norðurlandiþingsályktunartillaga
99A30 askipulag orkumálaþingsályktunartillaga
99A29 aSinfóníuhljómsveit Íslandslagafrumvarp
99A28 aútvarpslöglagafrumvarp
99A27 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
99A26 auppsafnaður söluskatturfyrirspurn
99A25 aalmannatryggingarlagafrumvarp
99A24 aeftirlaun aldraðra félaga í stéttarfélögumlagafrumvarp
99A23 aalmannatryggingarlagafrumvarp
99A22 auppbygging þjóðvega í snjóahéruðum landsinsþingsályktunartillaga
99A21 akosningar til Alþingislagafrumvarp
99A20 ainnlend lyfjaframleiðslaþingsályktunartillaga
99A19 asundlaug við Endurhæfingadeild Borgarspítalansfyrirspurn
99A18 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
99A17 aefling útflutningsstarfsemiþingsályktunartillaga
99A16 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
99A15 askipulagslöglagafrumvarp
99A14 abyggingarlöglagafrumvarp
99A13 aaðild Grænlendinga að Norðurlandaráðiþingsályktunartillaga
99A12 aIðntæknistofnun Íslandslagafrumvarp
99A11 avandamál fatlaðraþingsályktunartillaga
99A10 asementsverksmiðjalagafrumvarp
99A9 aÁburðarverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
99A8 asamstarfsnefndir starfsfólks og stjórnenda fyrirtækjalagafrumvarp
99A7 ahlutafélöglagafrumvarp
99A6 astarfshættir Alþingisþingsályktunartillaga
99A5 aöryggi og hollustuhættir á vinnustöðumþingsályktunartillaga
99A4 akosningalögþingsályktunartillaga
99A3 aíslensk stafsetninglagafrumvarp
99A2 aniðurfelling útflutningsgjalda á kolmunna- og spærlingsafurðumlagafrumvarp
99A1 afjárlög 1978lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.