Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 98
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
98A271 aáætlunarflugvellirskýrsla
98A270 ahafnarframkvæmdir 1976skýrsla
98A269 anorrænt samstarf 1976skýrsla
98A268 aafkoma ríkissjóðs 1976skýrsla
98A267 aStofnfjársjóður fiskiskipafyrirspurn
98A266 aútgjöld vísitölufjölskyldunnarfyrirspurn
98A265 aframkvæmd vegáætlunar 1976skýrsla
98A264 abyggingarþróun heilbrigðisstofnana 1970-1976 og ýmsar upplýsingar um heilbrigðismálskýrsla
98A263 aÁburðarverksmiðja ríkisinsfyrirspurn
98A262 aútflutningsgjald af grásleppuhrognumfyrirspurn
98A261 arannsóknir á mengun í álverinu í Straumsvíkfyrirspurn
98A260 aSíldarverksmiðjur ríkisinsfyrirspurn
98A259 aatvinnumál aldraðrafyrirspurn
98A258 avetrarvegur um Breiðadalsheiðifyrirspurn
98A257 aendurskoðun á lögum um hlutafélögfyrirspurn
98A256 alánsfjáráætlun 1977skýrsla
98A255 aveitinga- og gistihúsarektsturfyrirspurn
98A254 ainnflutningur á frosnu kjötifyrirspurn
98A253 asparnaður í rekstri Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
98A252 asamanburður á vöruverðifyrirspurn
98A251 avandi landshlutasamtakanna við að fjármagna rekstur fræðsluskrifstofafyrirspurn
98A250 aaðgerðir vegna langvarandi neyðarástands í atvinnumálum á Bíldudalfyrirspurn
98A249 arannsókn á reki gúmbjörgunarbátafyrirspurn
98A248 ageðdeild Landsspítalansfyrirspurn
98A247 amálefni vangefinna og fjölfatlaðrafyrirspurn
98A246 araforkumál á Austurlandifyrirspurn
98A245 aúrbætur í atvinnumálu á Snæfellsnesifyrirspurn
98A244 afiskvinnsluverksmiðjafyrirspurn
98A243 aframkvæmd laga um heilbrigðisþjónustubeiðni um skýrslu
98A242 aheyverkunaraðferðirfyrirspurn
98A241 aframkvæmd skattalagafyrirspurn
98A240 ahafnarmál Suðurlandsfyrirspurn
98A239 arafmagn á sveitabýlifyrirspurn
98A238 agrunnskólarlagafrumvarp
98A237 asöluskatturlagafrumvarp
98A236 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
98A235 aStofnlánadeild landbúnaðarinsfyrirspurn
98A234 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
98A233 aráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingumlagafrumvarp
98A232 asamþykkt um votlendiþingsályktunartillaga
98A231 averðjöfnun og aðstöðujöfnunþingsályktunartillaga
98A230 akjarasamningar starfsmanna bankalagafrumvarp
98A229 aBjargráðasjóðurlagafrumvarp
98A228 asala hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf.lagafrumvarp
98A227 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
98A226 aInnkaupastofnun ríkisinslagafrumvarp
98A225 aframhaldsskólarlagafrumvarp
98A224 aStofnfjársjóður fiskiskipalagafrumvarp
98A223 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
98A222 aKennaraháskóli Íslandslagafrumvarp
98A221 aöryggisráðstafanir á vinnustöðumlagafrumvarp
98A220 askipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðarsjóðþingsályktunartillaga
98A219 ahlutafélöglagafrumvarp
98A218 averslun með erlendan gjaldeyriþingsályktunartillaga
98A217 averndun Bernhöftstorfuþingsályktunartillaga
98A216 ainnlend lyfjaframleiðslaþingsályktunartillaga
98A215 aútvarpslöglagafrumvarp
98A214 aendurskoðun á opinberri atvinnu- og þjónustustarfsemifyrirspurn
98A213 aSkálholtsskólilagafrumvarp
98A212 alánareglur Lífeyrissjóðs sjómannaþingsályktunartillaga
98A211 aAlþjóðagjaldeyrissjóðurinnlagafrumvarp
98A210 avirkjun Héraðsvatna hjá Villinganesiþingsályktunartillaga
98A209 askipulagslöglagafrumvarp
98A208 abyggingarlöglagafrumvarp
98A207 ainnheimta söluskattsfyrirspurn
98A206 aatvinnumál á Suðurlandiþingsályktunartillaga
98A205 arafstrengur til Vestmannaeyjaþingsályktunartillaga
98A204 aúrsögn Íslands úr Atlantshafsbandalagi og uppsögn varnarsamningsþingsályktunartillaga
98A203 aHúsnæðismálstofnun ríkisinslagafrumvarp
98A202 asykurhreinsunarstöðfyrirspurn
98A201 atónmenntafræðsla í grunnskólaþingsályktunartillaga
98A200 ainnlend endurtrygginglagafrumvarp
98A199 avirkjun Blöndulagafrumvarp
98A198 atímabundið vörugjaldlagafrumvarp
98A197 askattfrelsi jarðstöðvarlagafrumvarp
98A196 aþjóðaratkvæði um prestskosningarþingsályktunartillaga
98A195 aleigu- og söluíbúðir á vegum sveitarfélagafyrirspurn
98A194 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
98A193 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
98A192 astefnumótun í orku- og iðnaðarmálumþingsályktunartillaga
98A191 aframhaldsskólanám á Norðurlandi vestraþingsályktunartillaga
98A190 aFramkvæmdastofnun ríkisinslagafrumvarp
98A189 alaunakjör hreppstjóraþingsályktunartillaga
98A188 aréttur verkafólks til uppsagnarfrests og fastra starfsmanna til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfallagafrumvarp
98A187 adeildaskipting Skipaútgerðar ríkisinsþingsályktunartillaga
98A186 amat á sláturafurðumlagafrumvarp
98A185 alöggjöf um íslenska stafsetningufyrirspurn
98A184 astarfsemi Atvinnuleysistryggingasjóðsfyrirspurn
98A183 aþjónustustarfsemi í Vestur-Húnavatnssýsluþingsályktunartillaga
98A182 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
98A181 alandbúnaðaráætlanirfyrirspurn
98A180 asöluskatturlagafrumvarp
98A179 amengunarvarnir og heilbrigðisgæsla í álverinu í Straumsvíkþingsályktunartillaga
98A178 araforkumál Vestfjarðaþingsályktunartillaga
98A177 aveiting prestakallaþingsályktunartillaga
98A176 abrunavarnir og brunamállagafrumvarp
98A175 asérfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvumþingsályktunartillaga
98A174 aatvinnumál öryrkjaþingsályktunartillaga
98A173 aorkusparnaðurþingsályktunartillaga
98A172 aumferðarlöglagafrumvarp
98A171 atenging byggðalínu við orkuveitukerfi Skagafjarðarfyrirspurn
98A170 astóriðja á Norðurlandi og Austurlandiþingsályktunartillaga
98A169 aumferðarlöglagafrumvarp
98A168 asamvinnufélöglagafrumvarp
98A167 aflugsamgöngur við Vestfirðiþingsályktunartillaga
98A166 aflutningur ríkisstofnanafyrirspurn
98A165 apóst- og símamállagafrumvarp
98A164 asamræming á fjárhagslegum grundvelli framhaldsskólaþingsályktunartillaga
98A163 aatvinnulýðræðilagafrumvarp
98A162 avegáætlun 1977-1980þingsályktunartillaga
98A161 aheimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirðilagafrumvarp
98A160 aumboðsmaður Alþingislagafrumvarp
98A159 asiglingalöglagafrumvarp
98A158 ahundraðföldun verðgildis íslenskrar krónuþingsályktunartillaga
98A157 araforkusala til orkufreks iðnaðarþingsályktunartillaga
98A156 ajöfnun símgjaldafyrirspurn
98A155 afiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyingaþingsályktunartillaga
98A154 avinnuvernd og starfsumhverfiþingsályktunartillaga
98A153 aáfengislöglagafrumvarp
98A152 asamstarf við grannþjóðir um sjávarútvegsmálfyrirspurn
98A151 atollskrálagafrumvarp
98A150 afávitastofnanirlagafrumvarp
98A149 aumferðarlöglagafrumvarp
98A148 abygging nýs þinghússþingsályktunartillaga
98A147 aUtanríkismálastofnun Íslandslagafrumvarp
98A146 atékkarlagafrumvarp
98A145 aframlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsinslagafrumvarp
98A144 aáhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúðalagafrumvarp
98A143 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
98A142 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
98A141 alögrétttulöglagafrumvarp
98A140 arekstrar- og afurðalán til bændaþingsályktunartillaga
98A139 alausaskuldir bændaþingsályktunartillaga
98A138 avörugjaldlagafrumvarp
98A137 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
98A136 aalmannatryggingarlagafrumvarp
98A135 afrestun á fundum Alþingis
98A134 aalmannatryggingarlagafrumvarp
98A133 alántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977lagafrumvarp
98A132 alöndun á loðnu til bræðslulagafrumvarp
98A131 aafurðalánþingsályktunartillaga
98A130 avarnir gegn óréttmætum verslunarháttumþingsályktunartillaga
98A129 ajárnblendiverksmiðja í Hvalfirðilagafrumvarp
98A128 aBjargráðasjóðurlagafrumvarp
98A127 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
98A126 averðjöfnunargjald af raforkulagafrumvarp
98A125 asala Graskögglaverksmiðjunnar í Flatey á Mýrumþingsályktunartillaga
98A124 asímaafnot aldraðs fólks og öryrkjaþingsályktunartillaga
98A123 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
98A122 astimpilgjaldlagafrumvarp
98A121 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
98A120 alágmarkslaunlagafrumvarp
98A119 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
98A118 aupplýsinga- og rannsóknarstofnun verslunarinnarþingsályktunartillaga
98A117 abygging dómshússþingsályktunartillaga
98A116 aviðbótarsamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálumlagafrumvarp
98A115 aviðgerðar- og viðhaldsaðstoða flugvéla á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
98A114 afiskikortþingsályktunartillaga
98A113 aniðurfelling gjalda af efni til hitaveitnaþingsályktunartillaga
98A112 alandhelgismálþingsályktunartillaga
98A111 akennsla sjúkraliðafyrirspurn
98A110 ameðferð minni háttar mála fyrir héraðsdómstólumþingsályktunartillaga
98A109 askipan raforkumálaþingsályktunartillaga
98A108 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
98A107 asöfnun og úrvinnsla íslenskra þjóðfræðaþingsályktunartillaga
98A106 ainnflutningur á olíuprammalagafrumvarp
98A105 aKröfluvirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
98A104 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
98A103 abrúargerð yfir Eyjafjarðaráfyrirspurn
98A102 atilkynningarskylda íslenskra skipalagafrumvarp
98A101 avirkjun Hvítár í Borgarfirðilagafrumvarp
98A100 asöluskatturlagafrumvarp
98A99 atímabundið vörugjaldlagafrumvarp
98A98 aflugsamgöngur við Vestfirðifyrirspurn
98A97 abarnalöglagafrumvarp
98A96 aættleiðingarlöglagafrumvarp
98A95 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
98A94 arannsóknarnefnd til að rannsaka innkaupsverð á vörumþingsályktunartillaga
98A93 aIðnþróunarfélag Austurlandslagafrumvarp
98A92 aútgáfa lagasafns í lausblaðabrotifyrirspurn
98A91 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
98A90 atryggingarmál sjómannafyrirspurn
98A89 afræðsla og þáttur fjölmiðla í þágu áfengisvarnaþingsályktunartillaga
98A88 aellilífeyrisþegarþingsályktunartillaga
98A87 afiskimjölsverksmiðja í Grindavíkþingsályktunartillaga
98A86 akosningarétturþingsályktunartillaga
98A85 aeignarráð yfir landinulagafrumvarp
98A84 aátján ára kosningaaldurþingsályktunartillaga
98A83 adreifikerfi sjónvarpsþingsályktunartillaga
98A82 aviðgerðir fiskiskipafyrirspurn
98A81 aréttindi og skyldur hjónalagafrumvarp
98A80 ahámarkslaunþingsályktunartillaga
98A79 anýsmíði skips til úthafsrækjuveiðaþingsályktunartillaga
98A78 aIðntæknistofnun Íslandslagafrumvarp
98A77 afasteignamiðlun ríkisinsþingsályktunartillaga
98A76 agreiðslufyrirkomulag úr Fiskveiðasjóði vegna smíða fiskiskipafyrirspurn
98A75 atollskrálagafrumvarp
98A74 asami kjördagur fyrir alþingis- og sveitarstjórnarkosningarþingsályktunartillaga
98A73 aaðild Grænlendinga að Norðurlandaráðiþingsályktunartillaga
98A72 astofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða og stórvirkra vinnuvélafyrirspurn
98A71 amóttökuskilyrði fyrir sjónvarpssendingar á fiskimiðum úti fyrir Vestfjörðumlagafrumvarp
98A70 aendurhæfingþingsályktunartillaga
98A69 aáhrif Framkvæmdastofnunar ríkisins og Byggðasjóðs á athugun á atvinnu- og byggðaþróun í landinuþingsályktunartillaga
98A68 akennaraskortur á grunnskólastigifyrirspurn
98A67 aLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
98A66 avegalöglagafrumvarp
98A65 atölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna og persónulega hagiþingsályktunartillaga
98A64 aafnám tekjuskatts af launatekjumþingsályktunartillaga
98A63 agrunnskólarlagafrumvarp
98A62 abiskupsembættilagafrumvarp
98A61 atölvubanki rannsóknarlögreglunnarfyrirspurn
98A60 auppbygging þjóðvega í snjóahéruðumþingsályktunartillaga
98A59 amálefni þroskaheftraþingsályktunartillaga
98A58 ainnheimta gjalda með viðaukalagafrumvarp
98A57 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
98A56 alaunaskatturlagafrumvarp
98A55 aLandhelgisgæsla Íslandsþingsályktunartillaga
98A54 asjóminjasafnfyrirspurn
98A53 asamræming og efling útflutningsstarfsemiþingsályktunartillaga
98A52 aendurbygging raflínukerfis í landinuþingsályktunartillaga
98A51 askotvopnlagafrumvarp
98A50 aorkulöglagafrumvarp
98A49 aopinberar fjársafnanirlagafrumvarp
98A48 alitasjónvarpþingsályktunartillaga
98A47 avinnsla verðmæta úr sláturúrgangiþingsályktunartillaga
98A46 aStyrktarsjóður vangefinnafyrirspurn
98A45 aumferðarlöglagafrumvarp
98A44 askólakostnaðurlagafrumvarp
98A43 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
98A42 aveiting lyfsöluleyfafyrirspurn
98A41 advalarheimili aldraðralagafrumvarp
98A40 alagning bundins slitlags á þjóðvegiþingsályktunartillaga
98A39 avirkjun Skaftár og Hverfisfljótsþingsályktunartillaga
98A38 afjarskiptilagafrumvarp
98A37 atollskrálagafrumvarp
98A36 aendurskoðun tekjuskattslagaþingsályktunartillaga
98A35 aútbreiðsla atvinnusjúkdómaþingsályktunartillaga
98A34 aöflun upplýsinga um þjóðartekjur á mann og kaupmátt launaþingsályktunartillaga
98A33 aframkvæmd skattalagaþingsályktunartillaga
98A32 anýting á lifur og hrognumþingsályktunartillaga
98A31 adagvistarheimili fyrir börnlagafrumvarp
98A30 anámsgagnastofnunlagafrumvarp
98A29 aalþjóðasamningur um varnarráðstafanir vegna glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar verndarþingsályktunartillaga
98A28 asamkomulag um veiðar breskra togaraþingsályktunartillaga
98A27 aálver við Eyjafjörðfyrirspurn
98A26 aútvarpslöglagafrumvarp
98A25 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
98A24 aumferðarlöglagafrumvarp
98A23 aumferðarlöglagafrumvarp
98A22 afullorðinsfræðslalagafrumvarp
98A21 aleiklistarlöglagafrumvarp
98A20 aÞjóðleikhúslagafrumvarp
98A19 afjölbrautaskólarlagafrumvarp
98A18 askylduskil til safnalagafrumvarp
98A17 asímakostnaður aldraðs fólks og öryrkjafyrirspurn
98A16 akaup og kjör sjómannalagafrumvarp
98A15 aveiðar í fiskveiðilandhelgilagafrumvarp
98A14 ainnlend jarðefni til iðnaðarframleiðsluþingsályktunartillaga
98A13 askipan dómsvalds í héraðilagafrumvarp
98A12 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
98A11 arannsóknarlögregla ríkisinslagafrumvarp
98A10 avotheysverkunþingsályktunartillaga
98A9 abann við að opinberir stafsmenn veiti umtalsverðum gjöfum viðtökuþingsályktunartillaga
98A8 asundlaug við Grensásdeild Borgarspítalansþingsályktunartillaga
98A7 aferðafrelsiþingsályktunartillaga
98A6 aþingnefnd til að kanna framkvæmd dómsmálaþingsályktunartillaga
98A5 aVestfjarðaskipþingsályktunartillaga
98A4 aumboðsnefnd Alþingislagafrumvarp
98A3 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
98A2 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
98A1 afjárlög 1977lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.