Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 97
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
97A321 averðlagsbrot í útreikningi ákvæðisvinnu í byggingariðnaðifyrirspurn
97A320 arafdreifikerfi í sveitumfyrirspurn
97A319 ahafnarframkvæmdir 1975skýrsla
97A318 autanríkismálskýrsla
97A317 aframkvæmd vegáætlunar 1975skýrsla
97A316 aGjöf Jóns Sigurðssonarskýrsla
97A315 astyrkveiting Norðurlandaráðs til íþróttafyrirspurn
97A314 aiðnfræðslulögfyrirspurn
97A313 aleiguíbúðir á vegum sveitarfélagafyrirspurn
97A312 anýjungar í húshitunarmálumfyrirspurn
97A311 abæklunarlækningadeild Landspítalansfyrirspurn
97A310 alánsfjáráætlun 1976skýrsla
97A309 aatvinnumál aldraðrafyrirspurn
97A308 aendurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmdafyrirspurn
97A307 amilliþinganefnd í byggðamálumfyrirspurn
97A306 abarnalífeyrir og meðlögfyrirspurn
97A305 aráðgjafarþjónustafyrirspurn
97A304 akynlífsfræðsla í skólumfyrirspurn
97A303 aundanþága afnotagjalda af hljóðvarpi og sjónvarpifyrirspurn
97A302 aundanþága afnotagjalda fyrir símafyrirspurn
97A301 aáætlanagerð Framkvæmdastofnunar ríkisinsfyrirspurn
97A300 asamstarf við erlenda aðila um virkjanir og stóriðju á Austurlandifyrirspurn
97A299 adýpkunarskip og dýpkunarframkvæmdirfyrirspurn
97A298 avinnuálag í skólumfyrirspurn
97A297 afólk og framkvæmdir á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
97A296 aBessastaðaárvirkjunfyrirspurn
97A295 aKröfluvirkjunfyrirspurn
97A294 abyggðalínafyrirspurn
97A293 akvikmyndasjóðurfyrirspurn
97A292 aþátttaka ríkissjóðs í greiðslum til löggæslumannafyrirspurn
97A291 ahæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðumfyrirspurn
97A290 avirkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiðifyrirspurn
97A289 arannsókn á reki gúmbjörgunarbáta o.fl.fyrirspurn
97A288 avirkjun Blöndulagafrumvarp
97A287 avegalöglagafrumvarp
97A286 aheimköllun sendiherra Íslands hjá Atlantshafsbandalaginuþingsályktunartillaga
97A285 aOlíusjóður fiskiskipalagafrumvarp
97A284 afjölbrautaskólarlagafrumvarp
97A283 aréttindi og skyldur stjórnmálaflokkaþingsályktunartillaga
97A282 alöggiltir endurskoðendurlagafrumvarp
97A281 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
97A280 asöfnun íslenskra þjóðfræðaþingsályktunartillaga
97A279 adagvistarheimililagafrumvarp
97A278 abráðabirgðavegáætlun 1976þingsályktunartillaga
97A277 alögréttulöglagafrumvarp
97A276 abarnalöglagafrumvarp
97A275 astofnlánasjóður vörubifreiðalagafrumvarp
97A274 aFramkvæmdastofnun ríkisinslagafrumvarp
97A273 avöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklingalagafrumvarp
97A272 ahappdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómannalagafrumvarp
97A271 aHappdrætti Háskóla Íslandslagafrumvarp
97A270 aábúðarlöglagafrumvarp
97A269 astörf normanefndarfyrirspurn
97A268 ahafnalöglagafrumvarp
97A267 asala Reykhóla í Reykhólahreppi í Austur-Barðastrandasýslulagafrumvarp
97A266 afjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.lagafrumvarp
97A265 aútgáfa fiskikortaþingsályktunartillaga
97A264 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
97A263 abiskupsembættilagafrumvarp
97A262 aIðnþróunarsjóður fyrir Portúgallagafrumvarp
97A261 alaun starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
97A260 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
97A259 akjarasamningar opinbera starfsmannalagafrumvarp
97A258 akjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæjalagafrumvarp
97A257 ajarðalöglagafrumvarp
97A256 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
97A255 aatvinnusjúkdómarþingsályktunartillaga
97A254 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
97A253 aáfengisfræðslaþingsályktunartillaga
97A252 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
97A251 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
97A250 astjórnmálaflokkarlagafrumvarp
97A249 abændaskólinn á Hólumþingsályktunartillaga
97A248 asamkomulag um takmarkaðar veiðar norskra skipa innan fiskveiðilögsögu Íslandsþingsályktunartillaga
97A247 aheimildir Færeyinga til fiskveiða innan fiskveiðilandhelgi Íslandsþingsályktunartillaga
97A246 alánamál landbúnaðarinsfyrirspurn
97A245 afasteignamiðlun ríkisinsþingsályktunartillaga
97A244 asala þriggja landareigna í Suður-Þingeyjarsýslulagafrumvarp
97A243 aáfengislöglagafrumvarp
97A242 aByggingarsjóður ríkisinsþingsályktunartillaga
97A241 afjarskiptilagafrumvarp
97A240 atollskrálagafrumvarp
97A239 aOrkubú Vestfjarðalagafrumvarp
97A238 aferðamállagafrumvarp
97A237 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
97A236 askotvopnlagafrumvarp
97A235 aættleiðinglagafrumvarp
97A234 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
97A233 anorræn vitnaskyldalagafrumvarp
97A232 arannsókn sakamálaþingsályktunartillaga
97A231 aeftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögumlagafrumvarp
97A230 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
97A229 aalmannatryggingarlagafrumvarp
97A228 aþjónustustarfsemi sjúkrasamlags, lögreglu, rafmagnsveitna og síma í Vestur Húnavatnssýsluþingsályktunartillaga
97A227 ainnlend jarðefni til iðnaðarframleiðsluþingsályktunartillaga
97A226 aleiklistarlöglagafrumvarp
97A225 aÞjóðleikhúslagafrumvarp
97A224 askyldusparnaðurfyrirspurn
97A223 aNorræni fjárfestingarbankinnlagafrumvarp
97A222 afjölbýlishúslagafrumvarp
97A221 agraskögglaverksmiðjurþingsályktunartillaga
97A220 afjölbrautaskóli á Norðurlandi vestraþingsályktunartillaga
97A219 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
97A218 alyfsölulöglagafrumvarp
97A217 agleraugnafræðingar og sjónfræðingarlagafrumvarp
97A216 avinnuvernd og starfsumhverfiþingsályktunartillaga
97A215 avegalöglagafrumvarp
97A214 askólakostnaðurlagafrumvarp
97A213 aveiðar utan fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
97A212 aupptaka ólöglegs sjávaraflalagafrumvarp
97A211 aAflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
97A210 aorloflagafrumvarp
97A209 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
97A208 afjáraukalög 1974lagafrumvarp
97A207 aríkisreikningurinn 1974lagafrumvarp
97A206 aráðstafanir til að koma í veg fyrir atvinnuleysi og búseturöskun í Norður-Þingeyjarsýsluþingsályktunartillaga
97A205 ahámarkslaunþingsályktunartillaga
97A204 atilraunaveiðar á úthafsrækjuþingsályktunartillaga
97A203 aflutningur ríkisstofnanafyrirspurn
97A202 aframfærslukostnaðurfyrirspurn
97A201 aþjóðarbókhlaðafyrirspurn
97A200 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
97A199 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
97A198 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
97A197 aopinberar fjársafnanirlagafrumvarp
97A196 aleir í Dalasýslu til iðnaðarframleiðslufyrirspurn
97A195 askattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðslagafrumvarp
97A194 aíslensk stafsetninglagafrumvarp
97A193 ainnlend orka til upphitunar húsaþingsályktunartillaga
97A192 ajafnrétti kvenna og karlalagafrumvarp
97A191 ahafnarsjóðirþingsályktunartillaga
97A190 avinnsla mjólkur í verkföllumlagafrumvarp
97A189 atollur á vörur frá Bretlandilagafrumvarp
97A188 abyggðaþróunaráætlun Norður-Þingeyjarsýslufyrirspurn
97A187 ajöfnun á kostnaði við kyndingu húsaþingsályktunartillaga
97A186 ajarðstöðþingsályktunartillaga
97A185 alögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafellssýslulagafrumvarp
97A184 aiðnfræðslalagafrumvarp
97A183 afjölbrautaskólarlagafrumvarp
97A182 asaltverksmiðja á Reykjanesilagafrumvarp
97A181 anámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
97A180 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
97A179 aheyrnarskemmdir af völdum hávaða í samkomuhúsumþingsályktunartillaga
97A178 aveiting prestakallaþingsályktunartillaga
97A177 anámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
97A176 aatvinnuleysistryggingarfyrirspurn
97A175 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
97A174 askipan dómsvalds í héraðilagafrumvarp
97A173 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
97A172 arannsóknarlögregla ríkisinslagafrumvarp
97A171 aútvarpslöglagafrumvarp
97A170 aLandhelgisgæslanþingsályktunartillaga
97A169 avasapeningar vangefinnafyrirspurn
97A168 aflugvallagjaldlagafrumvarp
97A167 ahrognkelsaveiðarþingsályktunartillaga
97A166 avantraust á ríkisstjórninavantraust
97A165 asnjómokstur á vegumfyrirspurn
97A164 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
97A163 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
97A162 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
97A161 askipan sóknarnefnda og héraðsnefndalagafrumvarp
97A160 avirkjun Skaftár og Hverfisfljótsþingsályktunartillaga
97A159 asjálfvirkt símkerfi um sveitir landsinsfyrirspurn
97A158 avátryggingariðgjöld fiskiskipalagafrumvarp
97A157 aaðild Íslands að samningi um aðstoðarsjóð Efnahags- og framfarastofnunarinnarlagafrumvarp
97A156 abann við geymslu kjarnavopna á íslensku yfirráðasvæðiþingsályktunartillaga
97A155 afullorðinsfræðslalagafrumvarp
97A154 asálfræðingarlagafrumvarp
97A153 aviðskiptamenntun á framhaldsskólastigilagafrumvarp
97A152 aljósmæðralöglagafrumvarp
97A151 agjald af gas- og brennsluolíumlagafrumvarp
97A150 aheyverkunaraðferðirþingsályktunartillaga
97A149 abrúargerð yfir Eyjafjarðaráþingsályktunartillaga
97A148 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
97A147 aStofnfjársjóður fiskiskipalagafrumvarp
97A146 avirkjun Bessastaðaár í Fljótsdalfyrirspurn
97A145 aafréttamálefnilagafrumvarp
97A144 aflokkun og mat á gærumlagafrumvarp
97A143 aflokkun og mat ullarlagafrumvarp
97A142 atölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir mannaþingsályktunartillaga
97A141 asamkomulag við Belgíu um veiðar innan fiskveiðilandhelgiþingsályktunartillaga
97A140 aLíferyissjóður Íslandslagafrumvarp
97A139 aiðnaður í tengslum við framkvæmdaáætlun fyrir Norðurlandskjördæmi vestraþingsályktunartillaga
97A138 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
97A137 asykurhreinsunarstöðþingsályktunartillaga
97A136 asímaþjónustafyrirspurn
97A135 afiskileit og tilraunaveiðarþingsályktunartillaga
97A134 aendurvinnsluiðnaðurþingsályktunartillaga
97A133 aMenningarsjóður Norðurlandaþingsályktunartillaga
97A132 adýralæknarlagafrumvarp
97A131 atakmörkun þorskveiðaþingsályktunartillaga
97A130 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
97A129 astofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiðaþingsályktunartillaga
97A128 afrestun á fundum Alþingis
97A127 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
97A126 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
97A125 afæðingarorlof bændakvennaþingsályktunartillaga
97A124 arannsóknir og hagnýting á sjávargróðriþingsályktunartillaga
97A123 averkefni sveitarfélagalagafrumvarp
97A122 ahönnun bygginga á vegum ríkisinsþingsályktunartillaga
97A121 aalmannatryggingarlagafrumvarp
97A120 aumferðarlöglagafrumvarp
97A119 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
97A118 aráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúðalagafrumvarp
97A117 akönnun á vissum þáttum heilbrigðisþjónustunnarþingsályktunartillaga
97A116 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
97A115 aíslensk stafsetninglagafrumvarp
97A114 asjónvarp á sveitabæiþingsályktunartillaga
97A113 aálbræðsla við Straumsvíklagafrumvarp
97A112 aLánasjóður dagvistunarheimilalagafrumvarp
97A111 asjóefnavinnsla á Reykjanesifyrirspurn
97A110 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
97A109 amálefni vangefinnaþingsályktunartillaga
97A108 aumferðarlöglagafrumvarp
97A107 asnjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðslagafrumvarp
97A106 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
97A105 asöluskatturlagafrumvarp
97A104 astarfsemi IBM hér á landifyrirspurn
97A103 arekstrarlán til sauðfjárbændaþingsályktunartillaga
97A102 alántaka vegna opinberra framkvæmda 1976lagafrumvarp
97A101 averðjöfnunargjald raforkulagafrumvarp
97A100 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
97A99 askráning og mat fasteignalagafrumvarp
97A98 alækkun lögbundinna framlaga á fjárlögumlagafrumvarp
97A97 akaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkurhreppilagafrumvarp
97A96 asjúkraþjálfunlagafrumvarp
97A95 aSamábyrgð Íslands á fiskiskipumlagafrumvarp
97A94 abátaábyrgðarfélöglagafrumvarp
97A93 anáttúrugripasafnfyrirspurn
97A92 aútvarpslöglagafrumvarp
97A91 aumferðarlöglagafrumvarp
97A90 alántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunnilagafrumvarp
97A89 avörugjaldlagafrumvarp
97A88 aveiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginnilagafrumvarp
97A87 alax- og silungaveiðilagafrumvarp
97A86 ainnanlandsflugvöllur á Reykjavíkursvæðinuþingsályktunartillaga
97A85 asamskipti Íslands við vestrænar þjóðirþingsályktunartillaga
97A84 ajarðhitaleit á Snæfellsnesiþingsályktunartillaga
97A83 aáætlanagerð í flugmálumþingsályktunartillaga
97A82 abyggingarsjóður aldraðs fólkslagafrumvarp
97A81 askemmtanaskatturlagafrumvarp
97A80 asamkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togaraþingsályktunartillaga
97A79 afisksölusamstarf við belgíumennfyrirspurn
97A78 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn
97A77 ajöfnun símgjaldafyrirspurn
97A76 aafnám tekjuskatts af launatekjumþingsályktunartillaga
97A75 agatnagerðargjald á Akureyrilagafrumvarp
97A74 auppbyggingaráætlun fyrir Skeggjastaðahreppþingsályktunartillaga
97A73 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
97A72 aniðurgreiðslur á landbúnaðarafurðumþingsályktunartillaga
97A71 alaunaskatturlagafrumvarp
97A70 astofnun verðjöfnunarsjóðs vöruflutninga o.fl.fyrirspurn
97A69 aaðgerðir til að draga úr tóbaksreykingumþingsályktunartillaga
97A68 aalmannatryggingarlagafrumvarp
97A67 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn
97A66 askuttogarakaupfyrirspurn
97A65 astöðvun verkfalla hjá Áburðarverksmiðju ríkisinslagafrumvarp
97A64 averðtrygging fjárskuldbindingalagafrumvarp
97A63 aumferðarmálþingsályktunartillaga
97A62 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
97A61 akaupstaðarréttindi til handa Garðahreppilagafrumvarp
97A60 ajafnrétti kynjannaþingsályktunartillaga
97A59 atekjustofnar sýslufélagaþingsályktunartillaga
97A58 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
97A57 aeignarnámsheimild Ness í Norðfirðilagafrumvarp
97A56 aútgjöld til menntamálafyrirspurn
97A55 akjördæmaskipanþingsályktunartillaga
97A54 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
97A53 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
97A52 abúfjárræktarlöglagafrumvarp
97A51 aauglýsingar erlendra fyrirtækja í sjónvarpinuþingsályktunartillaga
97A50 aframkvæmd á lögum um ráðstafanir í sjávarútvegifyrirspurn
97A49 askipan opinberra framkvæmdalagafrumvarp
97A48 avísitala byggingarkostnaðarlagafrumvarp
97A47 aútflutningsuppbætur á landbúnaðarafurðirfyrirspurn
97A46 afasteignasalalagafrumvarp
97A45 aréttindi og skyldur hjónalagafrumvarp
97A44 afrestun framkvæmda við Grundartangaverksmiðjunaþingsályktunartillaga
97A43 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
97A42 asöluskatturlagafrumvarp
97A41 asöluskatturlagafrumvarp
97A40 aalmannatryggingarlagafrumvarp
97A39 aeignarráð á landinuþingsályktunartillaga
97A38 astaða Félagsheimilasjóðsfyrirspurn
97A37 aráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum er stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnumlagafrumvarp
97A36 ahúsaleigumál bandarískra hermanna og flugvallarstarfsmannafyrirspurn
97A35 abókhaldlagafrumvarp
97A34 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
97A33 aríkisreikningurinn 1973lagafrumvarp
97A32 afjáraukalög 1973lagafrumvarp
97A31 aendurskoðun fyrningarákvæðaþingsályktunartillaga
97A30 akjaradómur og launamál opinberra starfsmannafyrirspurn
97A29 afjárreiður stjórnmálaflokkaþingsályktunartillaga
97A28 akafarastörflagafrumvarp
97A27 aatvinnuleysistryggingarfyrirspurn
97A26 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
97A25 ahúsnæðismálfyrirspurn
97A24 asóknargjöldlagafrumvarp
97A23 aumferðarlöglagafrumvarp
97A22 aviðgerðar- og viðhaldsaðstaða flugvéla á Keflavíkurflugvelliþingsályktunartillaga
97A21 aOlíusjóðurþingsályktunartillaga
97A20 aábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaálagafrumvarp
97A19 ainnheimta gjalda með viðaukalagafrumvarp
97A18 asveitavegir á Austurlandiþingsályktunartillaga
97A17 askólaskipan á framhaldsskólastigiþingsályktunartillaga
97A16 aheilbrigðisþjónusta á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
97A15 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
97A14 araforkumál á Snæfellsnesifyrirspurn
97A13 afasteignamatslög og lög um sambýli í fjölbýlishúsumfyrirspurn
97A12 aorkulöglagafrumvarp
97A11 adagvistunarheimilifyrirspurn
97A10 agrunnskólarlagafrumvarp
97A9 askylduskil til safnalagafrumvarp
97A8 anámsgagnastofnunlagafrumvarp
97A7 aalmenningsbókasöfnlagafrumvarp
97A6 askipulagslöglagafrumvarp
97A5 abyggingarlöglagafrumvarp
97A4 aveiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginnilagafrumvarp
97A3 askákleiðsögn í skólumlagafrumvarp
97A2 aFramkvæmdastofnun ríkisinslagafrumvarp
97A1 afjárlög 1976lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.