Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 93
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
93A315 aframkvæmd vegáætlunar 1972skýrsla
93A314 aþjóðleikhúsfyrirspurn
93A313 askaðabótamál vegna slysafyrirspurn
93A312 aendurskoðun á loftferðalögumfyrirspurn
93A311 averslunarmenntun og stofnun verslunarskóla á Akureyrifyrirspurn
93A310 alögn háspennulínu frá Sigölduvirkjun til Norðurlandsfyrirspurn
93A309 aaflsþörf raforku á Norðurlandifyrirspurn
93A308 aolíumölfyrirspurn
93A307 aLagarfossvirkjunfyrirspurn
93A306 aradíóstaðsetningartæki skipafyrirspurn
93A305 aframleiðslulán til íslensks iðnaðarfyrirspurn
93A304 askipun opinberra nefnda í tíð núverandi ríkisstjórnarfyrirspurn
93A303 aorlof og þjónusta staðgöngumanna í landbúnaðifyrirspurn
93A302 ainngönguréttindi kennara í háskólanumfyrirspurn
93A301 amenningarsjóður félagsheimilafyrirspurn
93A300 arannsókn á jafnrétti þegnanna í íslensku þjóðfélagifyrirspurn
93A299 averðlagsgrundvöllur landbúnaðarvarafyrirspurn
93A298 asjálfvirk radíódufl í íslenskum skipumfyrirspurn
93A297 afriðuð svæði á Breiðafirðifyrirspurn
93A296 asamkeppnishættir erlendra skipasmíðastöðvafyrirspurn
93A295 aafhending skuttogara fyrir Útgerðarfélag Akureyringafyrirspurn
93A294 asmíði skuttogara á Spánifyrirspurn
93A293 aTækniháskóli Íslandsfyrirspurn
93A292 ahafnargerð í Dyrhólaeyfyrirspurn
93A291 astörf stjórnarskrárnefndarfyrirspurn
93A290 agufuaflsvirkjun til rafmagnsframleiðslufyrirspurn
93A289 arannsókn á virkjunarmöguleikum í Skjálfandafljótifyrirspurn
93A288 arekstur annarrar lyfjabúðar í Hafnarfirðifyrirspurn
93A287 akennsla í sjúkraþjálfunfyrirspurn
93A286 aúrbætur í heilbrigðismálum í Ólafsfirði og Norður-Þingeyjarsýslufyrirspurn
93A285 atryggingamál sjómannafyrirspurn
93A284 alækkun á kostnaði ríkis og ríkisstofnana vegna utanferðafyrirspurn
93A283 akostnaður ríkis og ríkisstofnana vegna utanferðafyrirspurn
93A282 aendurskoðun ljósmæðralagafyrirspurn
93A281 akennsluskylda og rannsóknarstörf prófessorafyrirspurn
93A280 asjónvarpfyrirspurn
93A279 alaxarækt í Laxáfyrirspurn
93A278 aLaxárvirkjun IIIfyrirspurn
93A277 aorkuflutningur frá Sigöldu til Norðurlandsfyrirspurn
93A276 asamningur Íslands við Efnahagsbandalagiðfyrirspurn
93A275 afriðun Bernhöftstorfufyrirspurn
93A274 aorkumál Norðurlandsfyrirspurn
93A273 areglugerð samkvæmt útvarpslögumfyrirspurn
93A272 aaukinn húsakostur sjúkrahúss á Akureyrifyrirspurn
93A271 averðtrygging iðnrekstrarlánafyrirspurn
93A270 astjórnir, nefndir og ráð ríkisinsfyrirspurn
93A269 aáfengismálfyrirspurn
93A268 aeiturlyfjamálfyrirspurn
93A267 aölvun á almannafærifyrirspurn
93A266 adómsmálfyrirspurn
93A265 aframhald á gerð Norðurlandsáætlunarfyrirspurn
93A264 aútbreiðsla sjónvarpsfyrirspurn
93A263 aafkoma hraðfrystihúsafyrirspurn
93A262 aafkomu skuttogarafyrirspurn
93A261 amálefni geðsjúkrafyrirspurn
93A260 aáfengismálfyrirspurn
93A259 amálflytjandi ekki sendur til Haagþingsályktunartillaga
93A258 aeftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkannalagafrumvarp
93A257 aHússtjórnarkennaraskóli Íslandslagafrumvarp
93A256 aheimilisfræðaskólarlagafrumvarp
93A255 aleiklistarskóli ríkisinsfyrirspurn
93A254 ajarðalöglagafrumvarp
93A253 aábúðarlöglagafrumvarp
93A252 aheykögglaverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
93A251 abætt aðstaða ferðafólks og verndun ferðamannastaðafyrirspurn
93A250 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
93A249 aendurskoðun bankakerfisinsfyrirspurn
93A248 akennsla í haffræði við Háskóla Íslandsþingsályktunartillaga
93A247 aendurskoðun laga um námslán og námsstyrkifyrirspurn
93A246 asamningur um að koma í veg fyrir ólöglega töku loftfaraþingsályktunartillaga
93A245 askipti á dánarbúum og félagsbúumlagafrumvarp
93A244 aalþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsinslagafrumvarp
93A243 adreifing menntastofnanafyrirspurn
93A242 araforkumálþingsályktunartillaga
93A241 aveiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginnilagafrumvarp
93A240 aheimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar eignir ríkissjóðslagafrumvarp
93A239 avarnargarður vegna Kötluhlaupaþingsályktunartillaga
93A238 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
93A237 alífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
93A236 alaunaskatturlagafrumvarp
93A235 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
93A234 aalmannatryggingarlagafrumvarp
93A233 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
93A232 akaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúnilagafrumvarp
93A231 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
93A230 aalmenningsbókasöfnfyrirspurn
93A229 araforkuöflunarleiðir fyrir Norðlendingaþingsályktunartillaga
93A228 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
93A227 asjúkrarúm fyrir langlegusjúklingafyrirspurn
93A226 aný höfn á suðurstönd landsinsþingsályktunartillaga
93A225 ajöfnun flutningskostnaðar á sementilagafrumvarp
93A224 aheimilishjálp í viðlögumlagafrumvarp
93A223 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
93A222 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
93A221 aaðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupalagafrumvarp
93A220 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
93A219 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
93A218 abreyting á mörkum Gullbringusýslu og Kjósarsýslulagafrumvarp
93A217 anorrænn tækni- og iðnþróunarsjóðurlagafrumvarp
93A216 aveiting prestakallalagafrumvarp
93A215 ahlutafjáreign ríkissjóðsfyrirspurn
93A214 aatvinnuréttindi skipstjórnarmannalagafrumvarp
93A213 aloðna til manneldisþingsályktunartillaga
93A212 abirting skjala varðandi landhelgissamningþingsályktunartillaga
93A211 aflugvallargerð við Seyðisfjörðfyrirspurn
93A210 asjónvarpsskilyrði á fiskimiðumþingsályktunartillaga
93A209 asala Dysja í Garðahreppi og Háagerði í Dalvíkurhreppilagafrumvarp
93A208 asala Hóls í Breiðdalshreppilagafrumvarp
93A207 aLaxárvirkjunlagafrumvarp
93A206 akaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipumlagafrumvarp
93A205 aopinberar nefndir sem lagðar hafa verið niðurfyrirspurn
93A204 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
93A203 aframlagning gagna við Alþjóðadómstóllinnfyrirspurn
93A202 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
93A201 ahappdrætti Háskóla Íslandslagafrumvarp
93A200 aróðrartími fiskibátalagafrumvarp
93A199 askipulag byggðamálaþingsályktunartillaga
93A198 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
93A197 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
93A196 aopinberar framkvæmdir í Reykjaneskjördæmifyrirspurn
93A195 ahappdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómannalagafrumvarp
93A194 avetrarsamgöngur um Múlavegfyrirspurn
93A193 aendurvarpsstöðin á Gagnheiðifyrirspurn
93A192 alífeyrisréttindi sjómannaþingsályktunartillaga
93A191 aIðnrekstrarsjóðurlagafrumvarp
93A190 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
93A189 aendurbætur á talsímasambandi milli Reykjavíkur og Vesturlandsfyrirspurn
93A188 abann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpulagafrumvarp
93A187 arannsókn á reki gúmbjörgunarbátaþingsályktunartillaga
93A186 abygging leiguhúsnæðisfyrirspurn
93A185 agjaldskrá Landssímansþingsályktunartillaga
93A184 arannsókn á íbúðum og sameignum í Breiðholtiþingsályktunartillaga
93A183 alögreglustjóri í Hafnarhreppi í Austur-Skaftafellssýslulagafrumvarp
93A182 aöflun skeljasands til áburðarfyrirspurn
93A181 aáætlun um fullnaðaruppbyggingu þjóðvegakerfisinslagafrumvarp
93A180 astofnun og slit hjúskaparlagafrumvarp
93A179 asjónvarp á sveitabæiþingsályktunartillaga
93A178 adómsmálastjórn í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
93A177 alöggjöf um sjómannastofurþingsályktunartillaga
93A176 aFræðslustofnun alþýðulagafrumvarp
93A175 aendurskoðun á tryggingakerfinuþingsályktunartillaga
93A174 afyrirgreiðsla vegna hitaveituframkvæmdafyrirspurn
93A173 averkfræðiþjónusta á vegum landshlutasamtaka sveitarfélagalagafrumvarp
93A172 avinnslustöðvar á sviði sjávarútvegslagafrumvarp
93A171 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
93A170 aorkulöglagafrumvarp
93A169 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
93A168 alyfjaframleiðslalagafrumvarp
93A167 aLyfjastofnun ríkisinslagafrumvarp
93A166 askipulag innflutningsverslunarþingsályktunartillaga
93A165 aþjóðhátíð 1974fyrirspurn
93A164 aaflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
93A163 aupplýsingaskylda stjórnvaldalagafrumvarp
93A162 afyrirhleðslurlagafrumvarp
93A161 aþjóðvegakerfiðfyrirspurn
93A160 alöndun loðnu til bræðslulagafrumvarp
93A159 akaupgreiðsluvísitalalagafrumvarp
93A158 asamningur Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu og breytingar á stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evróþingsályktunartillaga
93A157 amilliþinganefnd í byggðamálumþingsályktunartillaga
93A156 afjöldi og ráðstöfun ríkisjarðafyrirspurn
93A155 afjáraukalög 1970lagafrumvarp
93A154 aríkisreikningurinn 1970lagafrumvarp
93A153 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
93A152 aferðamállagafrumvarp
93A151 aneyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaeylagafrumvarp
93A150 aítalalagafrumvarp
93A149 adreifing raforkuverafyrirspurn
93A148 asala landspildu úr Bjarnanesi í Nesjahreppilagafrumvarp
93A147 agrunnskólilagafrumvarp
93A146 askólakerfilagafrumvarp
93A145 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
93A144 aatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
93A143 asala Miklaholtshellis í Hraungerðishreppilagafrumvarp
93A142 adómsmálastjórn í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
93A141 aneyðarráðstafanir vegna jarðelda í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
93A140 avirkjun Jökulsár eystri í Skagafirðifyrirspurn
93A139 asamningur Íslands og Efnahagsbandalagsinsþingsályktunartillaga
93A138 aLífeyrissjóður allra landsmannaþingsályktunartillaga
93A137 akaupgreiðsluvísitalalagafrumvarp
93A136 avantraust á ríkisstjórninavantraust
93A135 afélagsheimiliþingsályktunartillaga
93A134 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
93A133 aráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónulagafrumvarp
93A132 asiglingalöglagafrumvarp
93A131 avegalöglagafrumvarp
93A130 askólakostnaðurlagafrumvarp
93A129 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
93A128 avistheimilið í Breiðuvíkfyrirspurn
93A127 asala Útskála og Brekkulagafrumvarp
93A126 aendurskoðun fræðslulagaþingsályktunartillaga
93A125 aeiturefni og hættuleg efnilagafrumvarp
93A124 avátryggingarstarfsemilagafrumvarp
93A123 arannsóknir á íslenskum leirtegundumfyrirspurn
93A122 alán vegna framkvæmdaáætlunar 1973lagafrumvarp
93A121 alaunaskatturlagafrumvarp
93A120 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
93A119 asjónvarpfyrirspurn
93A118 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
93A117 anotkun svartolíu í togaraflotafyrirspurn
93A116 askipan gjaldeyris- og innflutningsmálaþingsályktunartillaga
93A115 averðjöfnunarsjóður vöruflutningaþingsályktunartillaga
93A114 averðlagsmállagafrumvarp
93A113 afjölbrautaskólilagafrumvarp
93A112 avegagerð á Vesturlandifyrirspurn
93A111 asamningur um aðstoð í skattamálumlagafrumvarp
93A110 aLífeyrissjóður barnakennaralagafrumvarp
93A109 amenntun fjölfatlaðrafyrirspurn
93A108 aþörungavinnsla á Reykhólumlagafrumvarp
93A107 aíbúðarlán úr Byggingarsjóði ríkisinsþingsályktunartillaga
93A106 aviðbótarritlaun til rithöfundafyrirspurn
93A105 adómari og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamálumlagafrumvarp
93A104 afangelsi og vinnuhælilagafrumvarp
93A103 aframkvæmdaáætlun fyrir Norðurlandskjördæmi vestrafyrirspurn
93A102 agreiðsla ríkisframlaga samkvæmt jarðræktarlögumþingsályktunartillaga
93A101 afiskeldi í sjóþingsályktunartillaga
93A100 aréttarstaða tjónaþola vegna skaða af völdum flugumferðarþingsályktunartillaga
93A99 aframkvæmd leyfisveitinga og annarra veiðitakmarkana í sjávarútvegifyrirspurn
93A98 aþyrluflug milli lands og Vestmannaeyjaþingsályktunartillaga
93A97 aHúsafriðunarsjóðurlagafrumvarp
93A96 asala Grenivíkur, Svæðis, Höfðabrekku og hluta af landi Borgarlagafrumvarp
93A95 aalmannatryggingarlagafrumvarp
93A94 aorkulöglagafrumvarp
93A93 aalmannatryggingarlagafrumvarp
93A92 avátrygging fiskiskipafyrirspurn
93A91 aiðnfræðslafyrirspurn
93A90 astaðsetning stjórnarráðsbyggingarþingsályktunartillaga
93A89 aviðvörunarkerfi á hraðbrautirþingsályktunartillaga
93A88 aalmannatryggingarlagafrumvarp
93A87 aeftirlit með skilum söluskattsfyrirspurn
93A86 anámsflokkarlagafrumvarp
93A85 aveggjald af hraðbrautumþingsályktunartillaga
93A84 aSigölduvirkjunfyrirspurn
93A83 aalþingismenn gegni ekki öðrum fastlaunuðum störfum í opinberri þjónustuþingsályktunartillaga
93A82 asöngkennsla í skólumfyrirspurn
93A81 abætt aðstaða nemenda landsbyggðar sem sækja sérskóla á höfuðborgarsvæðinuþingsályktunartillaga
93A80 aafskipti ríkisstjórnarinnar af fjármálum Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
93A79 ahafnalöglagafrumvarp
93A78 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
93A77 alántaka Fiskveiðasjóðs Íslands o.fl.lagafrumvarp
93A76 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
93A75 agjaldaviðaukilagafrumvarp
93A74 avélstjóranámlagafrumvarp
93A73 abúfjárræktarlöglagafrumvarp
93A72 aafnám vínveitinga á vegum ríkisinsþingsályktunartillaga
93A71 akaupábyrgðarsjóðurfyrirspurn
93A70 aöryggismál Íslandsþingsályktunartillaga
93A69 aHæstiréttur Íslandslagafrumvarp
93A68 aeignarráð á landinuþingsályktunartillaga
93A67 abundnar innistæður hjá Seðlabankanumfyrirspurn
93A66 aupplýsinga- og rannsóknarstofnun verslunarinnarþingsályktunartillaga
93A65 avegagerð yfir Sprengisandþingsályktunartillaga
93A64 askipulag vöruflutningafyrirspurn
93A63 askattfrelsi elli- og örorkulífeyrisþingsályktunartillaga
93A62 abankamálfyrirspurn
93A61 averðaukaskattur af lóðumþingsályktunartillaga
93A60 amenntaskólarlagafrumvarp
93A59 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
93A58 avegagerð í Mánárskriðumþingsályktunartillaga
93A57 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn
93A56 arækju- og skelfiskleit fyrir Norðurlandiþingsályktunartillaga
93A55 aHafrannsóknastofnuninþingsályktunartillaga
93A54 aalþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávarlagafrumvarp
93A53 avararafstöðvarfyrirspurn
93A52 akavíarverksmiðja á Norðausturlandiþingsályktunartillaga
93A51 asamgöngur milli Akraness og Reykjavíkurfyrirspurn
93A50 asamstarf Íslendinga, Norðmanna og Færeyinga að fiskveiðumþingsályktunartillaga
93A49 astofnun fiskvinnsluskóla í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
93A48 afiskiðnskóli í Siglufirðiþingsályktunartillaga
93A47 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
93A46 anámulöglagafrumvarp
93A45 alagasafn í lausblaðabrotiþingsályktunartillaga
93A44 aleiga og sala íbúðarhúsnæðisþingsályktunartillaga
93A43 avátryggingastarfsemiþingsályktunartillaga
93A42 aSíldarverksmiðjur ríkisinsfyrirspurn
93A41 aúrskurðarvald félagsmálaráðuneytisins um ályktanir sveitarstjórnaþingsályktunartillaga
93A40 afangelsismálfyrirspurn
93A39 aorloflagafrumvarp
93A38 aframvæmd samgönguþáttar Norðurlandsáætlunarfyrirspurn
93A37 afjárlagaáætlanirþingsályktunartillaga
93A36 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
93A35 anýting orkulinda til raforkuframleiðsluþingsályktunartillaga
93A34 aalmannatryggingarlagafrumvarp
93A33 aefling Landhelgisgæslunnarþingsályktunartillaga
93A32 aloðna til bræðslulagafrumvarp
93A31 arekstur hraðfrystihúsannafyrirspurn
93A30 aleigunám hvalveiðiskipalagafrumvarp
93A29 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
93A28 akennsla í fjölmiðlunþingsályktunartillaga
93A27 aTæknistofnun sjávarútvegsinslagafrumvarp
93A26 aáætlun um hafrannsóknir o.fl.fyrirspurn
93A25 advalarheimili aldraðralagafrumvarp
93A24 atímabundnar efnahagsráðstafanirlagafrumvarp
93A23 aframkvæmd eignarnámslagafrumvarp
93A22 amálflytjendurlagafrumvarp
93A21 aJafnlaunaráðlagafrumvarp
93A20 avistheimili fyrir vangefnaþingsályktunartillaga
93A19 aolíuverslunþingsályktunartillaga
93A18 aLandhelgisgæsla Íslandslagafrumvarp
93A17 afiskveiðar og fiskvinnsla í Norðurlandskjördæmi vestraþingsályktunartillaga
93A16 aVerðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarinslagafrumvarp
93A15 abann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpulagafrumvarp
93A14 afiskeldi í sjólagafrumvarp
93A13 abændaskóli í Oddafyrirspurn
93A12 asamkeppnisaðstaða íslensks skipasmíðaiðnaðarþingsályktunartillaga
93A11 astarfshættir skólaþingsályktunartillaga
93A10 alánveitingar Húsnæðismálastofnunar ríkisinsfyrirspurn
93A9 alánsfé til hitaveituframkvæmdaþingsályktunartillaga
93A8 akosningar til Alþingisþingsályktunartillaga
93A7 aendurskoðun skattalagafyrirspurn
93A6 afangelsismálfyrirspurn
93A5 aorkuver Vestfjarðalagafrumvarp
93A4 aStýrimannaskólinn í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
93A3 abygging og rekstur dagvistunarheimilalagafrumvarp
93A2 aFósturskóli Íslandslagafrumvarp
93A1 afjárlög 1973lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.