Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 92
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
92A938 astaðsetningarkerfi fyrir siglingarfyrirspurn
92A937 askattgreiðsla vísitölufjölskyldufyrirspurn
92A936 ahrygningarsvæðifyrirspurn
92A935 aFramkvæmdastofnun ríkisinsfyrirspurn
92A934 atilraunastöð Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins á Akureyrifyrirspurn
92A933 aFélagsmálasáttmáli Evrópufyrirspurn
92A932 aleiguhúsnæði á vegum ríkisins eða ríkisstofnanafyrirspurn
92A931 ahækkun á verðlagifyrirspurn
92A930 askýrsla samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar 1971skýrsla
92A929 asandgræðsla á Vestfjörðumfyrirspurn
92A928 amenningarsjóður félagsheimilafyrirspurn
92A927 ahlutdeild ríkisins í byggingu elliheimilafyrirspurn
92A926 alausn Laxárdeilunnarfyrirspurn
92A925 aorlofsmerkifyrirspurn
92A924 atekjustofnar sýslufélagafyrirspurn
92A923 afrumvörp um skólakerfi og grunnskólafyrirspurn
92A922 aendurskoðun hafnalagafyrirspurn
92A921 aefling landhelgisgæslufyrirspurn
92A920 aráðstöfun minningarsjóðsfyrirspurn
92A919 aútflutningur á framleiðsluvörum gróðurhúsafyrirspurn
92A918 abinding innlánsfjár í Seðlabankanumfyrirspurn
92A917 aframkvæmdir á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
92A916 aTækniskóli Íslandsfyrirspurn
92A915 aíþróttamannvirki skólafyrirspurn
92A914 asjónvarpsviðgerðirfyrirspurn
92A913 aendurbætur vegna hraðfrystiiðnaðarinsfyrirspurn
92A912 amálefni Siglufjarðarfyrirspurn
92A911 aæskulýðsmálfyrirspurn
92A910 avísitölubinding húsnæðislánafyrirspurn
92A909 abygging héraðsskólafyrirspurn
92A908 astofnlán atvinnuvegannafyrirspurn
92A907 aneytendaverndfyrirspurn
92A906 alandshlutaáætlanirfyrirspurn
92A905 astofnun fiskvinnsluskóla í Vestmannaeyjumfyrirspurn
92A904 aveggjald á Reykjanesbrautfyrirspurn
92A903 aþjóðvegir í kaupstöðum og kauptúnumfyrirspurn
92A902 arafvæðing dreifbýlisinsfyrirspurn
92A901 alæknaskortur í strjálbýlifyrirspurn
92A288 aríkisreikningurinn 1970lagafrumvarp
92A287 asáttastörf í vinnudeilumþingsályktunartillaga
92A286 aferðamállagafrumvarp
92A285 advalarheimili aldraðralagafrumvarp
92A284 aað alþingismenn gegniekki öðrum fastlaunuðum störfumþingsályktunartillaga
92A283 asíldarleit fyrir Norðurlandifyrirspurn
92A282 asameinaður framhaldsskólilagafrumvarp
92A281 ahjúkrunarskóli í Reykjavíklagafrumvarp
92A280 aStýrimannaskólinn í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
92A279 adagvistunarheimililagafrumvarp
92A278 aFósturskóli Íslandslagafrumvarp
92A277 aendurskoðun stjórnarskrárinnarþingsályktunartillaga
92A276 astaðfesting Bernarsáttmálans til verndar bókmenntum og listaverkumlagafrumvarp
92A275 amenntaskólar í Reykjaneskjördæmifyrirspurn
92A274 avegáætlun 1972-1975þingsályktunartillaga
92A273 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
92A272 aelli- og örorkulífeyrirfyrirspurn
92A271 ahafnalöglagafrumvarp
92A270 alán vegna framkvæmdaáætlunar 1972lagafrumvarp
92A269 avátryggingarstarfsemilagafrumvarp
92A268 aorlof húsmæðralagafrumvarp
92A267 asamkeppnisaðstaða íslensks skipasmíðaiðnaðarþingsályktunartillaga
92A266 astarfshættir skóla og aðstaða til líkamsræktarþingsályktunartillaga
92A265 astofnun Leiklistarskóli ríkisinsfyrirspurn
92A264 aáfengislöglagafrumvarp
92A263 aupplýsinga- og rannsóknastofnun verslunarinnarþingsályktunartillaga
92A262 araforkumálþingsályktunartillaga
92A261 aveðtrygging iðnrekstrarlánalagafrumvarp
92A260 aStofnun Árna Magnússonar á Íslandilagafrumvarp
92A259 ajöfnun á námskostnaðilagafrumvarp
92A258 afiskihafnirþingsályktunartillaga
92A257 astuðningur við friðaráætlun þjóðfrelsishreyfingar í Suður-Víetnamþingsályktunartillaga
92A256 asala Útskála í Gerðahreppilagafrumvarp
92A255 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
92A254 avátrygging fiskiskipafyrirspurn
92A253 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
92A252 avitagjaldlagafrumvarp
92A251 agetraunirlagafrumvarp
92A250 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
92A249 aBjargráðasjóðurlagafrumvarp
92A248 ajarðræktarlöglagafrumvarp
92A247 afiskvinnsluskóli í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
92A246 aendurskoðun stjórnarskrárinnarþingsályktunartillaga
92A245 abjörgunarmálþingsályktunartillaga
92A244 aendurskoðun stjórnarskrárinnarþingsályktunartillaga
92A243 afjárstyrkur vegna þátttöku íslenskra íþróttamanna á Olympíuleikumþingsályktunartillaga
92A242 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
92A241 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
92A240 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
92A239 akjarnfóðurinnflutningurfyrirspurn
92A238 ahöfundalöglagafrumvarp
92A237 alögreglumennlagafrumvarp
92A236 aRannsóknastofnun fiskræktarlagafrumvarp
92A235 askipulagslöglagafrumvarp
92A234 avísitölu- og gengistryggð lán Ferðamálasjóðsþingsályktunartillaga
92A233 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
92A232 avegagerð yfir Sprengisandþingsályktunartillaga
92A231 adýralæknarlagafrumvarp
92A230 aflutningur fólks til þéttbýlis við Faxaflóaþingsályktunartillaga
92A229 askógræktlagafrumvarp
92A228 afiskvinnsluskólilagafrumvarp
92A227 avirkjun Lagarfosslagafrumvarp
92A226 amenntun fjölfatlaðraþingsályktunartillaga
92A225 aEgilsstaðaflugvöllurfyrirspurn
92A224 aumgengnis- og heilbrigðisvandamál á áningarstöðumþingsályktunartillaga
92A223 afélagsmálafræðsla í skólumþingsályktunartillaga
92A222 alæknaskipunarlöglagafrumvarp
92A221 aaðstoð við nýlenduþjóðir Portúgalsþingsályktunartillaga
92A220 aendurskoðun á tryggingakerfinuþingsályktunartillaga
92A219 aLandhelgisgæsla Íslandslagafrumvarp
92A218 aLífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
92A217 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
92A216 aalþjóðlegur varaflugvöllur á Norðurlandiþingsályktunartillaga
92A215 aheilbrigðislöggjöffyrirspurn
92A214 averkfræðiþjónusta á vegum landshlutasamtakalagafrumvarp
92A213 aorlof og þjónusta staðgöngumanna í landbúnaðiþingsályktunartillaga
92A212 afélagsmálaskóli launþegasamtakannalagafrumvarp
92A211 abygging dvalarheimilis fyrir börnlagafrumvarp
92A210 aStofnlánadeild samvinnufélagalagafrumvarp
92A209 aSölustofnun lagmetisiðnaðarinslagafrumvarp
92A208 aTækniskóli Íslands á Akureyriþingsályktunartillaga
92A207 aendurskoðun bankakerfisinsþingsályktunartillaga
92A206 avarnir gegn sígarettureykingumfyrirspurn
92A205 avinnuauglýsingar hins opinberaþingsályktunartillaga
92A204 aútttekt á embættismannakerfiþingsályktunartillaga
92A203 amerking bifreiða öryrkjaþingsályktunartillaga
92A202 asala eyðijarðarinnar Strýtu í Ölfushreppilagafrumvarp
92A201 abygging varðskips til landhelgisgæsluþingsályktunartillaga
92A200 asamkeppni um teikningar af opinberum byggingumþingsályktunartillaga
92A199 ahafnarskilyrði í Kelduhverfiþingsályktunartillaga
92A198 aFramleiðnisjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
92A197 aradarsvari við Grindavíkþingsályktunartillaga
92A196 asumarbústaðirþingsályktunartillaga
92A195 arannsókn á safnamálumþingsályktunartillaga
92A194 aaðsetur ríkisstofnana og embættismannaþingsályktunartillaga
92A193 astaðsetning vegagerðartækjafyrirspurn
92A192 avegabæturþingsályktunartillaga
92A191 astaðarval og flutningur ríkisstofnanaþingsályktunartillaga
92A190 askólaíþróttahús við Hamrahlíð í Reykjavíkþingsályktunartillaga
92A189 amenntun heilbrigðisstarfsfólksþingsályktunartillaga
92A188 afasteignaskráning og fasteignamatþingsályktunartillaga
92A187 araforkumál í Vesturlandskjördæmiþingsályktunartillaga
92A186 aalmannavarnirfyrirspurn
92A185 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
92A184 avegalöglagafrumvarp
92A183 aítalalagafrumvarp
92A182 aTæknistofnun sjávarútvegsinslagafrumvarp
92A181 aaflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
92A180 asérfræðileg aðstoð við þingnefndirþingsályktunartillaga
92A179 aVestfjarðaáætlunþingsályktunartillaga
92A178 avarnir gegn ofneyslu áfengisþingsályktunartillaga
92A177 avirkjunaraðstæður við Hraunsfjarðarvatnþingsályktunartillaga
92A176 arannsóknardeild vegna sölu og neyslu fíkniefnaþingsályktunartillaga
92A175 alögskráning sjómannalagafrumvarp
92A174 avirkjun Jökulsár eystri í Skagafirðiþingsályktunartillaga
92A173 avirkjun Jökulsár á Fjöllumfyrirspurn
92A172 aframkvæmdaáætlun fyrir Norðurlandskjördæmi vestraþingsályktunartillaga
92A171 arafknúin samgöngutækiþingsályktunartillaga
92A170 avistheimili fyrir vangefnaþingsályktunartillaga
92A169 alagmetisiðja ríkisins í Siglufirðilagafrumvarp
92A168 aljósmæðralöglagafrumvarp
92A167 alandgrunn Íslands og hafið yfir þvílagafrumvarp
92A166 aHafsbotnsstofnun Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
92A165 aefni í olíumölþingsályktunartillaga
92A164 anefndaskipanir og ráðning nýrra starfsmannafyrirspurn
92A163 anámsbækur framhaldsskólanemendaþingsályktunartillaga
92A162 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
92A161 alántaka vegna kaupa á þyrlu og viðgerðar á varðskipinu Þórlagafrumvarp
92A160 alán til kaupa á skuttogurumlagafrumvarp
92A159 alífeyrissjóður bændalagafrumvarp
92A158 averðgildi íslenskrar krónuþingsályktunartillaga
92A157 aferðamálþingsályktunartillaga
92A156 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
92A155 afjármagn til Landnáms ríkisinsfyrirspurn
92A154 afiskeldi í sjólagafrumvarp
92A153 aumferðarlöglagafrumvarp
92A152 alandshlutaáætlun fyrir Norður-Þingeyjarsýsluþingsályktunartillaga
92A151 alífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
92A150 asala Markúsarsels, Tunguhlíðar og Veturhúsa í Geithellnahreppilagafrumvarp
92A149 aÍþróttakennaraskóli Íslandslagafrumvarp
92A148 asala á kartöflumfyrirspurn
92A147 aalþjóðasamningur um bann við staðsetningu kjarnorkuvopna á hafsbotniþingsályktunartillaga
92A146 alágmarksmöskvastærð þorskfisknetaþingsályktunartillaga
92A145 aiðnfræðslalagafrumvarp
92A144 aiðnskólarþingsályktunartillaga
92A143 asöluskattur á raforku til húshitunarfyrirspurn
92A142 aefling ferðamálaþingsályktunartillaga
92A141 afrestun á fundum Alþingis
92A140 amennta- og vísindastofnanir utan höfuðborgarinnarþingsályktunartillaga
92A139 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
92A138 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
92A137 askipan dómsvalds í héraðilagafrumvarp
92A136 alíf- og örorkutrygging sjómannalagafrumvarp
92A135 anámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
92A134 aleigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðarlagafrumvarp
92A133 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
92A132 aJarðeignasjóðurlagafrumvarp
92A131 abann gegn veiðum með flotvörpu og botnvörpulagafrumvarp
92A130 agjaldskrá Landsímansþingsályktunartillaga
92A129 auppbygging þjóðvegakerfisinsþingsályktunartillaga
92A128 asmíði strandferðaskipsins Heklufyrirspurn
92A127 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
92A126 aalmannatryggingarlagafrumvarp
92A125 agreiðsla vinnulauna eftir gjaldþrotfyrirspurn
92A124 aTækniskóli Íslandslagafrumvarp
92A123 aendurgreiðsla söluskatts til rithöfundaþingsályktunartillaga
92A122 asnjóbílar vegna heilbrigðisþjónustulagafrumvarp
92A121 avörugjaldlagafrumvarp
92A120 aorkulöglagafrumvarp
92A119 averðlagsmállagafrumvarp
92A118 aaðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupalagafrumvarp
92A117 askaðabótamál vegna slysaþingsályktunartillaga
92A116 alóðaskrárfyrirspurn
92A115 abyggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorpþingsályktunartillaga
92A114 anámulöglagafrumvarp
92A113 aaðstoðarmenn lækna í byggðum landsinsþingsályktunartillaga
92A112 asala Holts í Dyrhólahreppilagafrumvarp
92A111 askipulagslöglagafrumvarp
92A110 aendurskoðun á loftferðalögumþingsályktunartillaga
92A109 aleigugjald fyrir íbúðirþingsályktunartillaga
92A108 asala Háls og Kambshjáleigu í Búlandshreppilagafrumvarp
92A107 asjómælingarþingsályktunartillaga
92A106 averslunaratvinnalagafrumvarp
92A105 afriðun Þingvallafyrirspurn
92A104 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
92A103 aorlofs- og hvíldartími sjómanna á fiskiskipumþingsályktunartillaga
92A102 avinnutími fiskimannaþingsályktunartillaga
92A101 avöruvöndun útflutningsafurða sjávarútvegsinslagafrumvarp
92A100 aframkvæmdaáætlun vegamálaþingsályktunartillaga
92A99 ahappdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandilagafrumvarp
92A98 aÞjóðleikhúslagafrumvarp
92A97 asala Brekkuborgar í Breiðdalshreppi og Þorsteinsstaða í Sauðaneshreppilagafrumvarp
92A96 askipulagsskrá fyrir minningarsjóð hjónanna frá Suður-Vík og dætra þeirralagafrumvarp
92A95 aupplýsingaskylda stjórnvaldaþingsályktunartillaga
92A94 aleiguhúsnæði á vegum sveitarfélagaþingsályktunartillaga
92A93 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
92A92 aeldisstöð fyrir lax og silung á Norðurlandiþingsályktunartillaga
92A91 aferðamállagafrumvarp
92A90 afjörutíu stunda vinnuvikalagafrumvarp
92A89 aorloflagafrumvarp
92A88 aaugnlækningarfyrirspurn
92A87 asjálfvirk radíódufl í skipumþingsályktunartillaga
92A86 aFramkvæmdastofnun ríkisinslagafrumvarp
92A85 alán til innlendrar skipasmíðiþingsályktunartillaga
92A84 alandgræðsla og gróðurverndþingsályktunartillaga
92A83 ajarðræktarlöglagafrumvarp
92A82 aatvinnu- og framkvæmdaáætlanir fyrir Austurlandskjördæmiþingsályktunartillaga
92A81 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
92A80 adóms- og lögreglumál á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
92A79 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
92A78 arekstrarlán iðnfyrirtækjaþingsályktunartillaga
92A77 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
92A76 aafstaða foreldra til skilgetinna barnalagafrumvarp
92A75 aVestfjarðaáætlunfyrirspurn
92A74 abann við losun hættulegra efna í sjólagafrumvarp
92A73 alæknishéraðasjóðirlagafrumvarp
92A72 avélstjóranámlagafrumvarp
92A71 ainnlent lánlagafrumvarp
92A70 aerlendir starfsmenn við sendiráð á Íslandiþingsályktunartillaga
92A69 aniðurfelling fasteignaskatts af íbúðum aldraðraþingsályktunartillaga
92A68 ahandbók fyrir launþegaþingsályktunartillaga
92A67 aíþróttalöglagafrumvarp
92A66 aafstaða foreldra til óskilgetinna barnalagafrumvarp
92A65 ahappdrættislán ríkissjóðsfyrirspurn
92A64 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
92A63 ahafnarstæði við Dyrhólaeyþingsályktunartillaga
92A62 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
92A61 averðtrygging lífeyrissjóða verkafólksþingsályktunartillaga
92A60 aopinberar framkvæmdir í Reykjaneskjördæmiþingsályktunartillaga
92A59 asala Fjósa í Laxárdalshreppilagafrumvarp
92A58 aFræðslustofnun alþýðulagafrumvarp
92A57 aöryggismál Íslandsþingsályktunartillaga
92A56 aendurskoðun orkulagaþingsályktunartillaga
92A55 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
92A54 alandhelgi og verndun fiskistofnaþingsályktunartillaga
92A53 aíslenskt sendiráð í Kanadaþingsályktunartillaga
92A52 aJafnlaunadómurlagafrumvarp
92A51 aafurðalán iðnfyrirtækjafyrirspurn
92A50 aalmannatryggingarlagafrumvarp
92A49 aendurskoðun laga um byggingarsamvinnufélögþingsályktunartillaga
92A48 aumboðsmaður Alþingisþingsályktunartillaga
92A47 amálefni barna og unglingaþingsályktunartillaga
92A46 aöryggismál Íslandsþingsályktunartillaga
92A45 aendurskipulagning sérleyfisleiðaþingsályktunartillaga
92A44 aalmannatryggingarlagafrumvarp
92A43 aleikfélög áhugamannaþingsályktunartillaga
92A42 aopinberar framkvæmdir í Suðurlandskjördæmiþingsályktunartillaga
92A41 aVerðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarinslagafrumvarp
92A40 asala Ytri-Bugs í Fróðárhreppilagafrumvarp
92A39 astofnun og slit hjúskaparlagafrumvarp
92A38 agjaldþrotaskiptilagafrumvarp
92A37 ajöfnun á flutningskostnaðifyrirspurn
92A36 arekstraraðstaða félagsheimilaþingsályktunartillaga
92A35 asamningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samtarf á sviði menningarmálaþingsályktunartillaga
92A34 amannanöfnlagafrumvarp
92A33 aStýrimannaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
92A32 anámskostnaður og styrkir til að jafna námsaðstöðu æskufólks í strjálbýliþingsályktunartillaga
92A31 afálkaorðanþingsályktunartillaga
92A30 astóriðjaþingsályktunartillaga
92A29 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
92A28 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
92A27 afóstureyðingarþingsályktunartillaga
92A26 aafnám fálkaorðunnarþingsályktunartillaga
92A25 asiglingalöglagafrumvarp
92A24 aráðstafanir til að auðvelda umferð fatlaðraþingsályktunartillaga
92A23 afélaga- og firmaskrárþingsályktunartillaga
92A22 agjaldaviðaukilagafrumvarp
92A21 alandhelgismálþingsályktunartillaga
92A20 ainnflutningur búfjárlagafrumvarp
92A19 amat á sláturafurðumlagafrumvarp
92A18 avegamál í Vesturlandskjördæmifyrirspurn
92A17 aatvinnu- og þjónustufyrirtæki sveitarfélagalagafrumvarp
92A16 aöflun skeljasands til áburðarþingsályktunartillaga
92A15 akaupábyrgðasjóðurlagafrumvarp
92A14 asamgönguáætlun Norðurlandsþingsályktunartillaga
92A13 ahálendi landsins og óbyggðum verði lýst sem alþjóðaeignþingsályktunartillaga
92A12 asamgöngumál Vestmannaeyingaþingsályktunartillaga
92A11 astöðugt verðlaglagafrumvarp
92A10 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
92A9 asameining Borgarfjarðarhrepps og Loðmundarfjarðarhreppslagafrumvarp
92A8 atekjur sveitarfélagalagafrumvarp
92A7 aríkisreikningurinn 1969lagafrumvarp
92A6 afjáraukalög 1969lagafrumvarp
92A5 aáfengislöglagafrumvarp
92A4 akaup á skuttogurumlagafrumvarp
92A3 aráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengislagafrumvarp
92A2 aríkisútgáfa námsbókalagafrumvarp
92A1 afjárlög 1972lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.