Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 90
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
90A951 asjálfvirkt símkerfifyrirspurn
90A949 asjálfvirkt símakerfifyrirspurn
90A948 agreiðsla rekstrarkostnaðar til skólafyrirspurn
90A946 aráðstafanir í geðverndarmálumfyrirspurn
90A934 atekjustofn þjóðkirkjunnarfyrirspurn
90A933 abrú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesifyrirspurn
90A932 agjaldþrot Vátryggingafélagsins hffyrirspurn
90A931 aökumælarfyrirspurn
90A930 advöl hermannafyrirspurn
90A929 asnjómokstur á þjóðvegumfyrirspurn
90A928 aríkisvegir í Reykjavíkfyrirspurn
90A927 ajarðgöng á Oddsskarðsvegifyrirspurn
90A926 aniðurlagningarverksmiðja ríkisinsfyrirspurn
90A925 aframhaldsdeildir gagnfræðaskólannafyrirspurn
90A924 aríkisábyrgðirfyrirspurn
90A923 aómæld yfirvinnafyrirspurn
90A922 aniðursoðnar fiskafurðirfyrirspurn
90A921 alánveitingar úr fiskveiðasjóðifyrirspurn
90A920 astöðlun fiskiskipafyrirspurn
90A919 aveiðiréttindi útlendingafyrirspurn
90A918 asjónvarpsmálfyrirspurn
90A917 aframkvæmd vegáætlunar 1969skýrsla
90A916 aálit háskólanefndarfyrirspurn
90A915 afiskiðnskólifyrirspurn
90A914 astofnun kaupþingsfyrirspurn
90A913 aflutningar frá Reykjavíkurhöfn um veg til álversinsfyrirspurn
90A912 astarf forstjóra Sementsverksmiðju ríkisinsfyrirspurn
90A911 agreiðslur til Sofnlánasjóðs fiskiskipafyrirspurn
90A910 astofnlán fiskiskipaflotansfyrirspurn
90A909 aráðstafanir vegna beitusíldarfyrirspurn
90A908 aaðgerðir gegn kalifyrirspurn
90A907 araforka til húshitunarfyrirspurn
90A906 aHagráðfyrirspurn
90A905 aknattspyrnugetraunirfyrirspurn
90A904 ahéraðslæknarfyrirspurn
90A903 araforkumálfyrirspurn
90A902 askóla- og námskostnaðurfyrirspurn
90A901 aúthaldsdagar varðskipannafyrirspurn
90A237 aorlof húsmæðraþingsályktunartillaga
90A236 astarfsemi stjórnmálaflokkaþingsályktunartillaga
90A235 aneytendaverndþingsályktunartillaga
90A234 ahótelskóliþingsályktunartillaga
90A233 alífeyrissjóður bændalagafrumvarp
90A232 anámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
90A231 aAlþýðubankinnlagafrumvarp
90A230 aolíuhreinsunarstöð á Íslandilagafrumvarp
90A229 astuðningur við íslenska námsmennfyrirspurn
90A228 anáttúruverndlagafrumvarp
90A227 afjáraukalög 1968lagafrumvarp
90A226 aríkisreikningurinn 1968lagafrumvarp
90A225 aalmenningsbókasöfnþingsályktunartillaga
90A224 atollvörugeymslurlagafrumvarp
90A223 aiðnfræðslalagafrumvarp
90A222 aheimflutningur Íslendinga frá Ástralíuþingsályktunartillaga
90A221 abygging þjóðarbókhlöðuþingsályktunartillaga
90A220 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
90A219 aÚtflutningsráðþingsályktunartillaga
90A218 ahringbraut um landiðþingsályktunartillaga
90A217 aalþjóðasamningur um fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafilagafrumvarp
90A216 asumaratvinna skólafólksfyrirspurn
90A215 askemmtanaskatturlagafrumvarp
90A214 afélagsheimililagafrumvarp
90A213 astuðningur við íslenska námsmennþingsályktunartillaga
90A212 aorkulöglagafrumvarp
90A211 asiglingalöglagafrumvarp
90A210 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
90A209 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
90A208 aupplýsingaskylda stjórnvaldaþingsályktunartillaga
90A207 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
90A206 akaup á sex skuttogurumlagafrumvarp
90A205 astimpilgjaldlagafrumvarp
90A204 aeinkaréttur ríkisins til lyfsöluþingsályktunartillaga
90A203 atryggingadeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóðlagafrumvarp
90A202 aÚtflutningslánasjóðurlagafrumvarp
90A201 anefndirfyrirspurn
90A200 asala Þykkvabæjar I í Landbrotilagafrumvarp
90A199 arannsóknir í þágu atvinnuvegannaþingsályktunartillaga
90A198 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
90A197 arekstur Landssmiðjunnarþingsályktunartillaga
90A196 alán vegna framkvæmdaáætlunar 1970lagafrumvarp
90A195 asímagjöld á Brúarlands- og Suðurnesjasvæðiþingsályktunartillaga
90A194 afiskileit og fiskirannsóknir í Húnaflóaþingsályktunartillaga
90A193 asala hluta úr jörðinni Kollafirðilagafrumvarp
90A192 aútgáfustyrkur til vikublaðsfyrirspurn
90A191 avetrarorlofþingsályktunartillaga
90A190 aútsvars- og skattfrádráttur aldraðs fólkslagafrumvarp
90A189 aíþróttasamskipti Íslendinga við erlendar þjóðirlagafrumvarp
90A188 asala Fagraness í Öxnadalshreppilagafrumvarp
90A187 aútgáfa erlendra öndvegisrita á íslenskulagafrumvarp
90A186 ahafnargerð í Þjórsárósiþingsályktunartillaga
90A185 aalmannatryggingarlagafrumvarp
90A184 amenntastofnanir utan höfuðborgarinnarþingsályktunartillaga
90A183 aloðnugöngurfyrirspurn
90A182 aútvarpslöglagafrumvarp
90A181 aAlþjóðagjaldeyrissjóðurinnlagafrumvarp
90A180 arækjuveiðarþingsályktunartillaga
90A179 afélagsmálaskóli verkalýðssamtakannalagafrumvarp
90A178 anámskostnaðarsjóðurlagafrumvarp
90A177 aaflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
90A176 aorkulöglagafrumvarp
90A175 atekjuskattur og eignarskatturþingsályktunartillaga
90A174 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
90A173 aaðild ríkisfyrirækja að Vinnuveitendasambandi Íslandsfyrirspurn
90A172 anáttúruvernd á vatnasviði Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslulagafrumvarp
90A171 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
90A170 aaðstaða nemenda í strjálbýlifyrirspurn
90A169 astrandferðirþingsályktunartillaga
90A168 aStofnlánaadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
90A167 aBjargráðasjóður Íslandslagafrumvarp
90A166 ahækkun á bótum almannatryggingalagafrumvarp
90A165 afrestun á fundum Alþingis
90A164 abreyting á lausaskuldum bænda í föst lánlagafrumvarp
90A163 agæðamat á æðardúnlagafrumvarp
90A162 aflugvöllur í Siglufirðiþingsályktunartillaga
90A161 adýralæknarlagafrumvarp
90A160 avelferð aldraðralagafrumvarp
90A159 aalmannatryggingarþingsályktunartillaga
90A158 asjúkrahúslöglagafrumvarp
90A157 ahagkvæmni í smásöludreifingu mjólkurþingsályktunartillaga
90A156 aIðnþróunarsjóðurlagafrumvarp
90A155 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
90A154 aorloflagafrumvarp
90A153 amálefni Landssmiðjunnarfyrirspurn
90A152 averkfall opinberra starfsmannalagafrumvarp
90A151 avarnir gegn mengunþingsályktunartillaga
90A150 aalmannatryggingarlagafrumvarp
90A149 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
90A148 adýralæknarlagafrumvarp
90A147 aframfærsluvísitala fyrir hvern kaupstaðþingsályktunartillaga
90A146 alífeyrissjóður togarasjómannalagafrumvarp
90A145 asala Eystra-Stokkseyrarsels og hluta af Vestra-Stokkseyrarselilagafrumvarp
90A144 aendurskoðun laga um þjóðleikhúsfyrirspurn
90A143 avarnir gegn sígarettureykingumþingsályktunartillaga
90A142 aeftirlaun aldraðra í stéttarfélögumlagafrumvarp
90A141 aávísanir með nafni Seðlabanka Íslands áfyrirspurn
90A140 adómsmálastörf, lögreglustjórn og gjaldheimta o.fl.lagafrumvarp
90A139 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
90A138 aráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónulagafrumvarp
90A137 averslun með ópíum o.fl.lagafrumvarp
90A136 averðlagsmállagafrumvarp
90A135 averðgæsla og samkeppnishömlurlagafrumvarp
90A134 afrestun á fundum Alþingis
90A133 aæðarræktþingsályktunartillaga
90A132 aalmannatryggingarlagafrumvarp
90A131 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
90A130 aaflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
90A129 aalmannatryggingarlagafrumvarp
90A128 astrandsiglingarfyrirspurn
90A127 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
90A126 asöluskatturlagafrumvarp
90A125 aleigubifreiðarlagafrumvarp
90A124 asala Krossalands í Bæjarhreppi, Austur-Skaftafellssýslulagafrumvarp
90A123 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
90A122 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
90A121 aaðstoð við þróunarríkinlagafrumvarp
90A120 avegalöglagafrumvarp
90A119 anýting landgrunnsinsfyrirspurn
90A118 aendurhæfinglagafrumvarp
90A117 aaðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópuþingsályktunartillaga
90A116 averslunaratvinnalagafrumvarp
90A115 aiðja og iðnaðurlagafrumvarp
90A114 aMinningarsjóður Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndumlagafrumvarp
90A113 aalþjóðasamþykkt um persónuskírteini sjómannaþingsályktunartillaga
90A112 aréttindi sambúðarfólksþingsályktunartillaga
90A111 aendurskoðun laga um framkvæmd eignarnámsþingsályktunartillaga
90A110 aúrsögn úr Atlantshafsbandalaginu og uppsögn varnarsamningsþingsályktunartillaga
90A109 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
90A108 aráðstafanir vegna deyfi- og vanalyfjafyrirspurn
90A107 aráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar á gengi íslenskrar krónuþingsályktunartillaga
90A106 aBjargráðasjóður Íslandslagafrumvarp
90A105 anefndarstörf ráðherraþingsályktunartillaga
90A104 aNorðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæðilagafrumvarp
90A103 ahafnarmálefnifyrirspurn
90A102 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
90A101 abygging bókhlöðufyrirspurn
90A100 aFramleiðnisjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
90A99 avandamál atvinnurekstrar úti á landsbyggðinni vegna kostnaðar við vöruflutningaþingsályktunartillaga
90A98 aáætlun um ferðamálþingsályktunartillaga
90A97 aþátttaka almennings í íþróttumþingsályktunartillaga
90A96 aálbræðsla við Straumsvíklagafrumvarp
90A95 ahappdrætti fyrir Íslandlagafrumvarp
90A94 aalmannatryggingarlagafrumvarp
90A93 alögsagnarumdæmi Húsavíkurkaupstaðarlagafrumvarp
90A92 astarfsreglur Norðurlandaráðsþingsályktunartillaga
90A91 aumferðarlöglagafrumvarp
90A90 astjórnarráðshúsfyrirspurn
90A89 abyggingarkostnaður íbúðarhúsnæðisþingsályktunartillaga
90A88 afyrirhleðslur og lagfæringar á árfarvegumlagafrumvarp
90A87 askólasjónvarpþingsályktunartillaga
90A86 asamvinna yfirstjórna fræðslumála og sjónvarpsþingsályktunartillaga
90A85 aendurskoðun laga um húsnæðismálfyrirspurn
90A84 aheyverkunaraðferðirþingsályktunartillaga
90A83 asmíði fiskiskipa innanlandslagafrumvarp
90A82 aframkvæmd skoðanakannanaþingsályktunartillaga
90A81 aáætlunarráð ríkisinslagafrumvarp
90A80 aalmannatryggingarlagafrumvarp
90A79 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
90A78 askipan opinberra framkvæmdalagafrumvarp
90A77 aÚtgerðarstofnun ríkisins til atvinnujöfnunarlagafrumvarp
90A76 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
90A75 aframfærslulöglagafrumvarp
90A74 askattfrelsi heiðursverðlaunalagafrumvarp
90A73 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
90A72 arannsóknarstofnun í áfengismálumþingsályktunartillaga
90A71 asumardvalarheimili fyrir kaupstaðarbörnþingsályktunartillaga
90A70 aheimild til handa Kvennaskólanum að brautskrá stúdentalagafrumvarp
90A69 aendurskoðun heilbrigðislöggjafarþingsályktunartillaga
90A68 alán og styrkveitingar atvinnumálanefndar ríkisinsfyrirspurn
90A67 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
90A66 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
90A65 averknáms- og þjónustuskylda ungmennaþingsályktunartillaga
90A64 alæknisþjónusta í strjálbýliþingsályktunartillaga
90A63 asöluskatturlagafrumvarp
90A62 aáætlunargerð vegna fjárhagsaðstoðar við íþróttastarfseminaþingsályktunartillaga
90A61 asala Holts í Dyrhólahreppilagafrumvarp
90A60 aflutningur afla af miðumþingsályktunartillaga
90A59 afjármagn til rannsókna í þágu íslensks atvinnulífsþingsályktunartillaga
90A58 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
90A57 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
90A56 agjöld til holræsa og gangstétta á Akureyrilagafrumvarp
90A55 agjöld til holræsa og gangstétta í kaupstöðumlagafrumvarp
90A54 alæknalöglagafrumvarp
90A53 abyggingarsamvinnufélöglagafrumvarp
90A52 alán og styrkveitingar atvinnumálanefndar ríkisinsfyrirspurn
90A51 akaup lausafjár með afborgunarkjörumþingsályktunartillaga
90A50 aSiglingamálastofnun ríkisinslagafrumvarp
90A49 asiglingalöglagafrumvarp
90A48 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
90A47 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
90A46 aheimildarkvikmynd um Alþingiþingsályktunartillaga
90A45 arannsóknarnefnd vegna Búrfellsvirkjunarþingsályktunartillaga
90A44 aviðskiptafulltrúarþingsályktunartillaga
90A43 aFjárfestingarfélag Íslandslagafrumvarp
90A42 arekstrarlán iðnfyrirtækjaþingsályktunartillaga
90A41 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
90A40 alækkun tolla á vélum til iðnaðarinsþingsályktunartillaga
90A39 alandgræðslafyrirspurn
90A38 atogarakaup ríkisinslagafrumvarp
90A37 afólkvangur á Álftanesilagafrumvarp
90A36 aleit að bræðslufiskiþingsályktunartillaga
90A35 afjárhagsaðstoð ríkisins til að jafna aðstöðu barna og ungmenna til skólagöngulagafrumvarp
90A34 autanríkisþjónusta Íslandslagafrumvarp
90A33 aTogaraútgerð ríkisinslagafrumvarp
90A32 alöggjöf um þjóðaratkvæðiþingsályktunartillaga
90A31 arannsóknarstofnun skólamálalagafrumvarp
90A30 ahagnýting á saltsíldþingsályktunartillaga
90A29 agerðardómur í kjaradeilu atvinnuflugmannalagafrumvarp
90A28 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
90A27 aeignakönnunþingsályktunartillaga
90A26 arannsókn sjóslysaþingsályktunartillaga
90A25 aalmannatryggingarlagafrumvarp
90A24 asala Ytra-Krossaness til Akureyrarkaupstaðarlagafrumvarp
90A23 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
90A22 aendurskoðun stjórnarskrárinnarþingsályktunartillaga
90A21 aByggðajafnvægisstofnun ríkisinslagafrumvarp
90A20 afæðingardeild Landsspítalansfyrirspurn
90A19 avísitala byggingarkostnaðarþingsályktunartillaga
90A18 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
90A17 aVesturlandsáætlunþingsályktunartillaga
90A16 aæskulýðsmállagafrumvarp
90A15 amenntaskólarlagafrumvarp
90A14 agagnfræðanámlagafrumvarp
90A13 ahægri handar umferðlagafrumvarp
90A12 aumferðarlöglagafrumvarp
90A11 askipun prestakallalagafrumvarp
90A10 aflutningur síldar af fjarlægum miðumlagafrumvarp
90A9 aRafmagnsveitur ríkisinslagafrumvarp
90A8 aSeyðisfjarðarkaupstaðurlagafrumvarp
90A7 asameining sveitarfélagalagafrumvarp
90A6 askráning skipalagafrumvarp
90A5 askipamælingarlagafrumvarp
90A4 aFramkvæmdasjóður Íslandslagafrumvarp
90A3 agjaldaviðaukilagafrumvarp
90A2 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
90A1 afjárlög 1970lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.