Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 89
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
89A294 aáætlun um hafnargerðirskýrsla
89A293 asamningsréttur Bandalags háskólamannafyrirspurn
89A292 afuglafriðunfyrirspurn
89A291 aáburðarkaup og rekstrarlán bændafyrirspurn
89A290 avextir af innheimtum ríkissjóðstekjumfyrirspurn
89A289 agjaldeyristekjur í sambandi við starfsemi varnarliðsinsfyrirspurn
89A288 akaup á tilbúnum áburðifyrirspurn
89A287 aBúrfellsvirkjunfyrirspurn
89A286 asala á tækjum ríkisstofnanafyrirspurn
89A285 arekstur Landssmiðjunnarfyrirspurn
89A284 asmíði skuttogarafyrirspurn
89A283 aKísilvegurfyrirspurn
89A282 amálefni iðnnemafyrirspurn
89A281 alandgræðsla sjálfboðaliðafyrirspurn
89A280 amál heyrnleysingjafyrirspurn
89A279 aframkvæmd á lögum nr. 83/1967fyrirspurn
89A278 afélagsheimilasjóðurfyrirspurn
89A277 astækkun áburðarverksmiðjunnarfyrirspurn
89A276 aVesturlandsvegurfyrirspurn
89A275 aframkvæmd vegáætlunar 1968skýrsla
89A274 akæra á hendur forstöðumanni vinnuhælisins á Litla-Hraunifyrirspurn
89A273 afiskiðnskólanefndfyrirspurn
89A272 aAflatryggingasjóðurfyrirspurn
89A271 aSementsverksmiðja ríkisinsfyrirspurn
89A270 agengistap áburðarverksmiðju og áburðarverðfyrirspurn
89A269 aSementsverksmiðja ríkisinsfyrirspurn
89A268 averðlagsmál o.fl.fyrirspurn
89A267 aFiskimálaráðfyrirspurn
89A266 ainnlausn á íslenskum seðlum í erlendum bönkumfyrirspurn
89A265 aakstursmælar í dísilbifreiðumfyrirspurn
89A264 abifreiðar í eigu ríkisinsfyrirspurn
89A263 aöryggisráðstafanir vegna hafíshættufyrirspurn
89A262 aaðstoð við fátækar þjóðirfyrirspurn
89A261 aÁburðarverksmiðjanfyrirspurn
89A260 abækistöðvar Atlantshafsbandalagsins í Hvalfirðifyrirspurn
89A259 asjónvarp frá Skáneyjarbungufyrirspurn
89A258 afjárveitingar til vísindarannsóknafyrirspurn
89A257 askólarannsóknirfyrirspurn
89A256 alandhelgissektirfyrirspurn
89A255 astarfsaðstaða Bifreiðaeftirlits ríkisinsfyrirspurn
89A254 alánsfé vegna jarðakaupafyrirspurn
89A253 afólkvangur á Álftanesilagafrumvarp
89A252 aviðskiptafulltrúarþingsályktunartillaga
89A251 aKvennaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
89A250 avegalöglagafrumvarp
89A249 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
89A248 avinnumiðlunlagafrumvarp
89A247 aFjárfestingarfélag Íslands hf.lagafrumvarp
89A246 ahafnaraðstaða við Dyrhólaey og Þykkvabæfyrirspurn
89A245 abyggingarkostnaður íbúðarhúsnæðisþingsályktunartillaga
89A244 alán og styrkir úr atvinnubótasjóði og atvinnujöfnunarsjóðifyrirspurn
89A243 avarnir gegn sígarettureykingumþingsályktunartillaga
89A242 abann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpulagafrumvarp
89A241 avísitölutryggð spariskírteini vegna Byggingarsjóðs ríkisinslagafrumvarp
89A240 agarðyrkjuskóli á Akureyrilagafrumvarp
89A239 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
89A238 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
89A237 asjóður til aðstoðar við þróunarríkinlagafrumvarp
89A236 averðlagsmálfyrirspurn
89A235 akaup lausafjár með afborgunarkjörumþingsályktunartillaga
89A234 amat á sláturafurðumlagafrumvarp
89A233 abann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpulagafrumvarp
89A232 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
89A231 ahafnargerð við Þjórsárósþingsályktunartillaga
89A230 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
89A229 amálefni heyrnardaufraþingsályktunartillaga
89A228 afyrirtækjaskrálagafrumvarp
89A227 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
89A226 aframfærslulöglagafrumvarp
89A225 arafmagnsmál sveitannaþingsályktunartillaga
89A224 afréttastofa sjónvarpsfyrirspurn
89A223 averslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyflagafrumvarp
89A222 aríkisreikningurinn 1967lagafrumvarp
89A221 afjáraukalög 1967lagafrumvarp
89A220 aleigunám fyrirtækja vegna verkbannsaðgerðalagafrumvarp
89A219 asjómannalöglagafrumvarp
89A218 askólakostnaðurlagafrumvarp
89A217 aSala jarðarinnar Ytra-Krossaneslagafrumvarp
89A216 alán vegna framkvæmdaáætlunar 1969lagafrumvarp
89A215 asala landspildna úr landi Vífilstaðalagafrumvarp
89A214 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
89A213 arannsókn sjóslysaþingsályktunartillaga
89A212 asumaratvinna skólafólksfyrirspurn
89A211 aheimild að selja Keflavíkurkaupstað landssvæði sem tilheyrði samningssvæði varnarliðsinslagafrumvarp
89A210 asala Höfðahóla með Hólagerði og Spákonufell í Höfðahreppilagafrumvarp
89A209 akísilgúrverksmiðja við Mývatnlagafrumvarp
89A208 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
89A207 aeyðing svartbakslagafrumvarp
89A206 aútsvars- og skattfrádrátt aldraðra mannalagafrumvarp
89A205 aauknar sjúkrabæturfyrirspurn
89A204 aStofnlánadeild landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
89A203 aáburðarverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
89A202 aalþjóðasamningur um að dreifa ekki kjarnavopnumþingsályktunartillaga
89A201 alántökuheimildi fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
89A200 aflutningar afla af miðum og hafna á milliþingsályktunartillaga
89A199 ahráefnaskortur síldarverksmiðjannaþingsályktunartillaga
89A198 aloðdýraræktlagafrumvarp
89A197 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
89A196 aLandnám ríkisinsþingsályktunartillaga
89A195 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
89A194 atollstöðvarbygging við Reykjavíkurhöfnfyrirspurn
89A193 aúrsögn Íslands um Atlantshafsbandalaginu og uppsögn varnarsamningsþingsályktunartillaga
89A192 aLandsvirkjunlagafrumvarp
89A191 aaðgerðir í atvinnumálumlagafrumvarp
89A190 aNorðvesturlandsvirkjunlagafrumvarp
89A189 aeyðing refa og minkalagafrumvarp
89A188 aaflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
89A187 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
89A186 aútflutningur hrossalagafrumvarp
89A185 asala Þykkvabæjar I í Landbrotilagafrumvarp
89A184 arannsóknarstofnun í áfengismálumþingsályktunartillaga
89A183 aútbreiðsla sjónvarpsfyrirspurn
89A182 aæskulýðsmállagafrumvarp
89A181 avegáætlun 1969--1972þingsályktunartillaga
89A180 astofnun og slit hjúskaparlagafrumvarp
89A179 aættleiðinglagafrumvarp
89A178 alánasjóður íslenskra námsmannaþingsályktunartillaga
89A177 abreytingar á lausaskuldum bænda í föst lánlagafrumvarp
89A176 akvensjúkdómadeild við Fæðingardeild Landsspítalansþingsályktunartillaga
89A175 aheyrnleysingjaskóliþingsályktunartillaga
89A174 afæðingardeild Landsspítalansfyrirspurn
89A173 aListasafn Íslandsþingsályktunartillaga
89A172 asala Hauganesslandslagafrumvarp
89A171 afæðingardeild Landsspítalansþingsályktunartillaga
89A170 askólasjónvarpþingsályktunartillaga
89A169 alækningaleyfi o.fl.lagafrumvarp
89A168 asumaratvinna framhaldsskólanemaþingsályktunartillaga
89A167 akalrannsóknir á Akureyriþingsályktunartillaga
89A166 amenntaskólarlagafrumvarp
89A165 aráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónulagafrumvarp
89A164 asala Úlfarsfells í Helgafellssveitlagafrumvarp
89A163 askuldir Íslendinga við aðrar þjóðirfyrirspurn
89A162 alánskjör atvinnuvegannaþingsályktunartillaga
89A161 aiðnfræðslalagafrumvarp
89A160 aumboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankannalagafrumvarp
89A159 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
89A158 aaðstoð við fiskiskip sem stunda veiðar við Grænlandþingsályktunartillaga
89A157 aembættaveitingarþingsályktunartillaga
89A156 askipulagslöglagafrumvarp
89A155 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
89A154 arannsókn á kalkþörf jarðvegsþingsályktunartillaga
89A153 aeftirlaun forseta Íslandslagafrumvarp
89A152 aradíóstaðsetningarkerfi fyrir siglingarfyrirspurn
89A151 arannsóknir á loðnugöngumþingsályktunartillaga
89A150 askattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxnesslagafrumvarp
89A149 aveðurathugunarstöðvar í grennd við landiðþingsályktunartillaga
89A148 akjarasamningarþingsályktunartillaga
89A147 aathugun á auknum siglingumþingsályktunartillaga
89A146 arekstrarlán iðnfyrirtækjaþingsályktunartillaga
89A145 arannsóknir á perlusteini í Loðmundarfirðiþingsályktunartillaga
89A144 ameðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkralagafrumvarp
89A143 afyrirhugaður flutingur á aðalviðhaldssviði Loftleiða til Keflavíkurflugvallarfyrirspurn
89A142 alausn kjaradeilu útvegsmanna og yfirmanna á bátaflotanumlagafrumvarp
89A141 asala Holts í Dyrhólahreppilagafrumvarp
89A140 avöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklingalagafrumvarp
89A139 aLífeyrissjóður barnakennaralagafrumvarp
89A138 aVestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlunlagafrumvarp
89A137 agjaldaviðaukilagafrumvarp
89A136 astórvirkjanir og hagnýting raforkuþingsályktunartillaga
89A135 ahækkun á bótum almannatryggingalagafrumvarp
89A134 aleiklistaskóli ríkisinslagafrumvarp
89A133 aefnahagssamvinna Norðurlandafyrirspurn
89A132 aloðdýraræktlagafrumvarp
89A131 ayfirráðaréttur íslenska ríkisins yfir landgrunninulagafrumvarp
89A130 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
89A129 aeinkaréttur Íslands til landgrunnsinsþingsályktunartillaga
89A128 afiskveiðar í landhelgilagafrumvarp
89A127 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
89A126 adragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
89A125 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
89A124 alífeyrissjóður fyrir alla landsmennfyrirspurn
89A123 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
89A122 ahagtryggingarsjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
89A121 asparifjárbindingþingsályktunartillaga
89A120 aáfengislöglagafrumvarp
89A119 afrestun á fundum Alþingis
89A118 aefling iðnrekstrarþingsályktunartillaga
89A117 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
89A116 askólakostnaðurlagafrumvarp
89A115 averðlagsmállagafrumvarp
89A114 aAtvinnumálastofnunlagafrumvarp
89A113 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
89A112 abann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpulagafrumvarp
89A111 aelliheimili á Dalvík í minningu Bjarna Pálssonar landlæknisþingsályktunartillaga
89A110 averslun með tilbúinn áburðlagafrumvarp
89A109 aperlusteinsvinnsla í Loðmundarfirðifyrirspurn
89A108 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
89A107 askipan opinberra framkvæmdalagafrumvarp
89A106 aendurskoðun lagaákvæða um meðlagsgreiðslurþingsályktunartillaga
89A105 aBjargráðasjóður Íslandslagafrumvarp
89A104 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
89A103 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
89A102 aheilsuverndarlöglagafrumvarp
89A101 arannsóknir á málmvinnslu á Austurlandiþingsályktunartillaga
89A100 aþjóðminjalöglagafrumvarp
89A99 abreyting á lausaskuldum iðnaðarins í föst lánlagafrumvarp
89A98 aráðstafanir vegna landbúnaðarinslagafrumvarp
89A97 abrunavarnir og brunamállagafrumvarp
89A96 aatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
89A95 aÚtgerðarstofnun ríkisins til atvinnujöfnunarlagafrumvarp
89A94 askólaskip og þjálfun sjómannsefnaþingsályktunartillaga
89A93 averðlagsuppbót á tryggingabæturlagafrumvarp
89A92 afjárframlög vegna byggingaráætlunar í Breiðholtiþingsályktunartillaga
89A91 aráðstafanir til að bæta úr rekstrarfjárþörf atvinnuvegannafyrirspurn
89A90 agreiðslufrestur á skuldum bændalagafrumvarp
89A89 aráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónulagafrumvarp
89A88 asamningur um fiskveiðar í Norður-Atlantshafiþingsályktunartillaga
89A87 anámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
89A86 asöluskatturlagafrumvarp
89A85 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
89A84 aeignakönnunþingsályktunartillaga
89A83 agreiðslufrestur á skuldum vegna heimilalagafrumvarp
89A82 aolíumálfyrirspurn
89A81 alandhelgismálfyrirspurn
89A80 aVestfjarðaáætlunfyrirspurn
89A79 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
89A78 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
89A77 aLífeyrissjóður hjúkrunarkvennalagafrumvarp
89A76 akaup og útgerð verksmiðjutogaraþingsályktunartillaga
89A75 aafstaða Íslands til Atlantshafsbandalagsinsþingsályktunartillaga
89A74 aalmannatryggingarlagafrumvarp
89A73 averkfall opinberra starfsmannalagafrumvarp
89A72 ainnheimta viðbótarskatta og skattsektafyrirspurn
89A71 afélagsmálaskóli verkalýðssamtakannalagafrumvarp
89A70 aútvarpsrekstur ríkisinslagafrumvarp
89A69 aalþjóðlegt ráðstefnuhús í Reykjavíkþingsályktunartillaga
89A68 aráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar síldar af fjarlægum miðumlagafrumvarp
89A67 ahúsnæðismálþingsályktunartillaga
89A66 agreiðslufrestur á skuldum útgerðarmanna og vinnslustöðva sjávaraflalagafrumvarp
89A65 alausaskuldir útgerðarfyrirtækjaþingsályktunartillaga
89A64 astrandferðirþingsályktunartillaga
89A63 aVerðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarinslagafrumvarp
89A62 avantraust á ríkisstjórninavantraust
89A61 asmíði fiskiskipa innanlandslagafrumvarp
89A60 aolíuverslun ríkisinslagafrumvarp
89A59 aafurðalánþingsályktunartillaga
89A58 abreyting á lausaskuldum bænda í föst lánlagafrumvarp
89A57 astörf unglinga á varðskipumþingsályktunartillaga
89A56 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
89A55 askylduþjónusta ungmennaþingsályktunartillaga
89A54 asjónvarpsmálfyrirspurn
89A53 afrjáls umferð Íslendinga á Keflavíkurflugvelliþingsályktunartillaga
89A52 aráðstafanir vegna nýs gengislagafrumvarp
89A51 aÞjóðskjalasafn Íslandslagafrumvarp
89A50 asala landspildu úr prestssetursjörðinni Hálsi í Hálshreppilagafrumvarp
89A49 amenningarsjóður og menntamálaráðlagafrumvarp
89A48 ahagnýting jarðhita til ræktunarþingsályktunartillaga
89A47 aþjóðleikhúslagafrumvarp
89A46 aPóst- og símamálastofnun Íslandslagafrumvarp
89A45 aaðild að Fríverslunarsamtökum Evrópuþingsályktunartillaga
89A44 asmíði fiskiskipalagafrumvarp
89A43 ahraðbrautirfyrirspurn
89A42 alýðræði í æðri skólumfyrirspurn
89A41 aheildarendurskoðun húsnæðismálalöggjafarfyrirspurn
89A40 averndun og efling landsbyggðarlagafrumvarp
89A39 afyrirmæli Öryggisráðs Sameinuðu þjóðannalagafrumvarp
89A38 aaðstoð til vatnsveitnalagafrumvarp
89A37 asiglingalöglagafrumvarp
89A36 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
89A35 avegabætur við Skeiðhól í Hvalfirðifyrirspurn
89A34 aferðamálþingsályktunartillaga
89A33 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
89A32 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
89A31 aungmennahúslagafrumvarp
89A30 afjárfesting ríkisbankannafyrirspurn
89A29 arannsóknarnefnd vegna kaupa á Sjálfstæðishúsinuþingsályktunartillaga
89A28 avinnuverndlagafrumvarp
89A27 aeiturefni og hættuleg efnilagafrumvarp
89A26 alöggjöf um þjóðaratkvæðiþingsályktunartillaga
89A25 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
89A24 aalmannatryggingarlagafrumvarp
89A23 anámskostnaðurþingsályktunartillaga
89A22 astofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsinslagafrumvarp
89A21 afjallskil o.fl.lagafrumvarp
89A20 astarfshættir Alþingisþingsályktunartillaga
89A19 amilliþinganefnd endurskoði lög um útflutningsverslun og gjaldeyrismálþingsályktunartillaga
89A18 alækkun tolla á vélum til iðnaðarinsþingsályktunartillaga
89A17 aíbúðarhúsabyggingar í Breiðholtshverfifyrirspurn
89A16 atilkynningarskylda íslenskra skipalagafrumvarp
89A15 asiglingalöglagafrumvarp
89A14 aferðamállagafrumvarp
89A13 avörumerkilagafrumvarp
89A12 aþóknun fyrir innheimtu opinberra gjaldalagafrumvarp
89A11 aListasafn Íslandslagafrumvarp
89A10 aHandritastofnun Íslandslagafrumvarp
89A9 aLandsbókasafn Íslandslagafrumvarp
89A8 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
89A7 ahappdrætti fyrir Íslandlagafrumvarp
89A6 ainnflutningsgjald o.fl.lagafrumvarp
89A5 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
89A4 ahollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
89A3 alæknaskipunarlöglagafrumvarp
89A2 aStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
89A1 afjárlög 1969lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.