Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 88
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
88A205 aátta stunda vinnudagurfyrirspurn
88A204 abifreiðaeign ríkisinsfyrirspurn
88A203 aNorðurlandsáætlunfyrirspurn
88A202 ahúsaleigugreiðslur ríkisstofnanafyrirspurn
88A201 aStjórnarráðshúsfyrirspurn
88A200 aþingsköp Alþingisfyrirspurn
88A199 aAlþingishúsfyrirspurn
88A198 aframkvæmdaáætlun fyrir Norðurlandfyrirspurn
88A197 aframkvæmd vegáætlunar 1967skýrsla
88A196 alánveitingar úr Byggingasjóði ríkisinsfyrirspurn
88A195 arekstur Iceland Food Center í Londonfyrirspurn
88A194 aframkvæmd stefnuyfirlýsingarfyrirspurn
88A193 adreifing sjónvarpsfyrirspurn
88A192 arekstur Tryggingastofnunar ríkisinsfyrirspurn
88A191 agarðyrkjuskóli á Akureyrilagafrumvarp
88A190 aFramleiðslusjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
88A189 akaup ríkissjóðs á hlutabréfum Áburðarverksmiðjunnarlagafrumvarp
88A188 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
88A187 alán vegna framkvæmdaáætlunar 1968lagafrumvarp
88A186 asala Jórvíkur í Hjaltastaðahreppilagafrumvarp
88A185 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
88A184 alánskjör atvinnuvegannaþingsályktunartillaga
88A183 aendurskoðun lagaákvæða um meðlagsgreiðslurþingsályktunartillaga
88A182 avíxillöglagafrumvarp
88A181 atékkarlagafrumvarp
88A180 atjónabætur til útvegsmanna vegna banns við síldveiðum sunnanlandsfyrirspurn
88A179 avegalöglagafrumvarp
88A178 aráðstafanir vegna hafíshættuþingsályktunartillaga
88A177 averslun með ópíum o.fl.lagafrumvarp
88A176 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
88A175 abrúargerð yfir Álftafjörð á Snæfellsnesiþingsályktunartillaga
88A174 akostnaður af Kirkjuþingi, Búnaðarþingi og Fiskiþingifyrirspurn
88A173 autanríkismálþingsályktunartillaga
88A172 alaun listamannalagafrumvarp
88A171 aStofnfjársjóður fiskiskipalagafrumvarp
88A170 aeftirlit og mat á fiski og fiskafurðumlagafrumvarp
88A169 aáfengislöglagafrumvarp
88A168 aendurskoðun stjórnarskrárinnarþingsályktunartillaga
88A167 askólakostnaðurlagafrumvarp
88A166 asjúkrahúsalöglagafrumvarp
88A165 askylduþjónusta ungmennaþingsályktunartillaga
88A164 abyggingarsjóður aldraðs fólkslagafrumvarp
88A163 asumarheimili kaupstaðarbarnaþingsályktunartillaga
88A162 ahappdrætti fyrir Íslandlagafrumvarp
88A161 aaðstoð til vatnsveitnalagafrumvarp
88A160 anáttúruvernd, friðun Þingvalla og þjóðgarðaþingsályktunartillaga
88A159 aríkisábyrgðirfyrirspurn
88A158 aráðstafanir til lækkunar ríkisútgjaldalagafrumvarp
88A157 aFélagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslandslagafrumvarp
88A156 alausn verkfallaþingsályktunartillaga
88A155 astrandferðir norðanlandsþingsályktunartillaga
88A154 agjaldmiðill Íslandslagafrumvarp
88A153 aeftirlit með framleiðslu og verslun með fóðurvörurlagafrumvarp
88A152 adýraverndlagafrumvarp
88A151 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
88A150 astarfsaðstaða tannlæknadeildar háskólansfyrirspurn
88A149 abreyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólmalagafrumvarp
88A148 aauknar sjúkratryggingarþingsályktunartillaga
88A147 aheykögglavinnsla og fóðurbirgðastöðvarþingsályktunartillaga
88A146 aættaróðullagafrumvarp
88A145 aáburðarverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
88A144 avegabætur og rannsókn á brúarstæðifyrirspurn
88A143 aSiglingamálastofnun ríkisinslagafrumvarp
88A142 ameðferð á hrossumþingsályktunartillaga
88A141 afjáraukalög 1966lagafrumvarp
88A140 aríkisreikningurinn 1966lagafrumvarp
88A139 aíbúðarhúsnæði í eigu ríkisinslagafrumvarp
88A138 aráðstafanir vegna sjávarútvegsinslagafrumvarp
88A137 adráttarbrautir og skipasmíðastöðvarlagafrumvarp
88A136 afræðsla í fiskirækt og fiskeldiþingsályktunartillaga
88A135 aakreinar á blindhæðumþingsályktunartillaga
88A134 anefnd til að rannsaka ýmis atriði herstöðvamálsinsþingsályktunartillaga
88A133 aendurskoðun á rekstri ríkissjóðs og ríkisstofnanaþingsályktunartillaga
88A132 aembættaveitingarþingsályktunartillaga
88A131 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
88A130 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
88A129 averkfræðingarlagafrumvarp
88A128 avatnalöglagafrumvarp
88A127 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
88A126 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
88A125 aaðstoð við síldveiðiskip á fjárlægum miðumþingsályktunartillaga
88A124 averslun með tilbúinn áburðþingsályktunartillaga
88A123 astjórnmálasamband við Austur-Þýskalandþingsályktunartillaga
88A122 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
88A121 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
88A120 atímareikningur á Íslandilagafrumvarp
88A119 aFiskiðja ríkisinslagafrumvarp
88A118 asams konar tímareikningur allt áriðþingsályktunartillaga
88A117 aolíuverslun ríkisinslagafrumvarp
88A116 astyrjöldin í Víetnamþingsályktunartillaga
88A115 astyrjöldin í Víetnamþingsályktunartillaga
88A114 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
88A113 abrunavarnir og brunamállagafrumvarp
88A112 abyggingarlög fyrir skipulagsskylda staðilagafrumvarp
88A111 arekstur fiskibátaþingsályktunartillaga
88A110 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
88A109 abandaríska sjónvarpiðfyrirspurn
88A108 afiskirækt í fjörðumþingsályktunartillaga
88A107 asíldarútvegsnefndlagafrumvarp
88A106 asmíði fiskiskipalagafrumvarp
88A105 asala Grísatungu í Stafholtstungnahreppilagafrumvarp
88A104 asala Þykkvabæjar I í Landbrotilagafrumvarp
88A103 anýsmíði fiskiskipalagafrumvarp
88A102 astuðningur við hlutarráðna fiskimennlagafrumvarp
88A101 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
88A100 ahækkun á bótum almannatryggingalagafrumvarp
88A99 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
88A98 averkamannabústaðirlagafrumvarp
88A97 abreyting á lausaskuldum bænda í föst lánlagafrumvarp
88A96 agengishagnaðurfyrirspurn
88A95 ahlutverk Seðlabankansþingsályktunartillaga
88A94 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
88A93 alýsishersluverksmiðja á Hjalteyriþingsályktunartillaga
88A92 aheimild til að veita Hans Samúelssyni stýrimannsskírteinilagafrumvarp
88A91 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
88A90 aheilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
88A89 averslunaratvinnalagafrumvarp
88A88 atollskrálagafrumvarp
88A87 afrestun á fundum Alþingis
88A86 ahægri handar umferðlagafrumvarp
88A85 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
88A84 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
88A83 astöðvun atvinnurekstrar vegna vanskila opinberra gjaldalagafrumvarp
88A82 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
88A81 aaðild Íslands að GATTþingsályktunartillaga
88A80 asöluskatturlagafrumvarp
88A79 abreytt skipan lögreglumála í Reykjavíkþingsályktunartillaga
88A78 autanríkisráðuneyti Íslandsþingsályktunartillaga
88A77 aráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðumlagafrumvarp
88A76 asöluskatturlagafrumvarp
88A75 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
88A74 ahagnýting fiskimiðanna umhverfis landiðþingsályktunartillaga
88A73 askólakostnaðurfyrirspurn
88A72 aráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónulagafrumvarp
88A71 alækkun tolla á efnum og vélum til iðnaðarinsþingsályktunartillaga
88A70 asíldarútvegsnefndlagafrumvarp
88A69 afiskeldisstöðvarþingsályktunartillaga
88A68 abann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpulagafrumvarp
88A67 abókhaldlagafrumvarp
88A66 averðlagsmállagafrumvarp
88A65 averðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðarlagafrumvarp
88A64 aráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónulagafrumvarp
88A63 avantraust á ríkisstjórninavantraust
88A62 ajarðræktarlöglagafrumvarp
88A61 aFiskimálaráðlagafrumvarp
88A60 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
88A59 avegalöglagafrumvarp
88A58 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
88A57 alífeyrissjóður togarasjómannaþingsályktunartillaga
88A56 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
88A55 araforkuþörf Vestur-Skaftfellinga austan Mýrdalssandsfyrirspurn
88A54 agjöld til holræsa og gangstétta á Akureyrilagafrumvarp
88A53 anámskostnaðurþingsályktunartillaga
88A52 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
88A51 avegalöglagafrumvarp
88A50 astöðlun fiskiskipaþingsályktunartillaga
88A49 agjöld til holræsa og gangstétta í kaupstöðum öðrum en Reykjavík og Akureyrilagafrumvarp
88A48 aloðdýraræktlagafrumvarp
88A47 aundirbúningur þess að gera akfært umhverfis landiðþingsályktunartillaga
88A46 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
88A45 aalþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð útgerðarmannalagafrumvarp
88A44 aVatnsveita Vestmannaeyjaþingsályktunartillaga
88A43 asameining Landsbókasafns og Háskólabókasafnsfyrirspurn
88A42 autanríkisráðuneyti Íslandslagafrumvarp
88A41 aBjargráðasjóður Íslandslagafrumvarp
88A40 aembætti lögsögumannsþingsályktunartillaga
88A39 atogarakaup ríkisinslagafrumvarp
88A38 astýrimannaskóli í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
88A37 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
88A36 aumferðarlöglagafrumvarp
88A35 aframfærslulöglagafrumvarp
88A34 askólarannsóknirfyrirspurn
88A33 aráðstafanir vegna sjávarútvegsinslagafrumvarp
88A32 aatvinnuráðning menntamanna erlendisþingsályktunartillaga
88A31 abyggingasamvinnufélöglagafrumvarp
88A30 aáætlun um þjóðvegakerfiþingsályktunartillaga
88A29 asala Hóls í Ölfusilagafrumvarp
88A28 asala Holts í Dyrhólahreppilagafrumvarp
88A27 asiglingalöglagafrumvarp
88A26 afriðun Þingvallaþingsályktunartillaga
88A25 averndun hrygningarsvæðafyrirspurn
88A24 alistasöfn og listsýningar utan Reykjavíkurþingsályktunartillaga
88A23 aalmannatryggingarlagafrumvarp
88A22 averndun og efling landsbyggðarlagafrumvarp
88A21 astofnun og slit hjúskaparlagafrumvarp
88A20 akosningar til Alþingislagafrumvarp
88A19 alögræðilagafrumvarp
88A18 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
88A17 aalmannatryggingarlagafrumvarp
88A16 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
88A15 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
88A14 aatvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipumlagafrumvarp
88A13 avörumerkilagafrumvarp
88A12 alausn deilu stýrimanna, vélstjóra og loftskeytamanna á farskipum og eigenda farskipalagafrumvarp
88A11 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
88A10 abreytingar á nýju vísitölunnifyrirspurn
88A9 akjarasamningar apótekara og lyfjafræðingalagafrumvarp
88A8 asala Setbergs o.fl.lagafrumvarp
88A7 aefnahagsaðgerðirlagafrumvarp
88A6 anáttúruverndþingsályktunartillaga
88A5 aþóknun fyrir innheimtu opinberra gjaldalagafrumvarp
88A4 ainnheimta gjalda með viðaukalagafrumvarp
88A3 aæskulýðsmállagafrumvarp
88A2 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
88A1 afjárlög 1968lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.