Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 86
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
86A213 averðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonarskýrsla
86A212 agreiðsla sjúkrakostnaðar í einkasjúkrahúsumfyrirspurn
86A211 askýrsla samgrh. um framkvæmd vegáætlunar 1965skýrsla
86A210 alýsishersluverksmiðjufyrirspurn
86A209 aLánasjóður sveitarfélagafyrirspurn
86A208 asjónvarpsmálfyrirspurn
86A207 afávitahælifyrirspurn
86A206 asérleyfissjóður og umferðarmiðstöðfyrirspurn
86A205 asjálfvirkt símakerfifyrirspurn
86A204 asameining Landsbókasafns og Háskólabókasafns o.fl.fyrirspurn
86A203 aendurskoðun laga um hlutafélögfyrirspurn
86A202 aStéttarsamband bændalagafrumvarp
86A201 alánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
86A200 astarf vélbátanefndarfyrirspurn
86A199 aendurskoðun laga um jarðakaup ríkisinsþingsályktunartillaga
86A198 aþungaflutningar í snjóþingsályktunartillaga
86A197 aendurskoðun laga um þingsköp Alþingisþingsályktunartillaga
86A196 aaðstoð við vangefið fólklagafrumvarp
86A195 akísilgúrverksmiðja við Mývatnlagafrumvarp
86A194 aábyrgð á láni fyrir Flugfélag Íslands til kaupa á millilandaflugvéllagafrumvarp
86A193 aafhending prestssetursjarðarlagafrumvarp
86A192 alistamannalaunþingsályktunartillaga
86A191 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
86A190 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
86A189 askipstjórnarmenn á íslenskum skipumlagafrumvarp
86A188 alandshöfn í Þorlákshöfnlagafrumvarp
86A187 alántaka vegna framkvæmdaáætlunar 1966lagafrumvarp
86A186 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
86A185 averðlagsmállagafrumvarp
86A184 astofnun búnaðarmálasjóðslagafrumvarp
86A183 ahlustunarskilyrði útvarpsfyrirspurn
86A182 asíldarleitarskiplagafrumvarp
86A181 aalmennur frídagur 1. maílagafrumvarp
86A180 asala varphólma og sellátra fyrir Ljótunnarstaðalandi í Strandasýslulagafrumvarp
86A179 asala jarðarinnar Gufuskála í Gerðahreppilagafrumvarp
86A178 aalþjóðasamningur um lausn fjárfestingardeilnalagafrumvarp
86A177 aálbræðsla við Straumsvíklagafrumvarp
86A176 aAtvinnujöfnunarsjóðurlagafrumvarp
86A175 ahéraðsdómsskipanþingsályktunartillaga
86A174 afiskveiðar í landhelgilagafrumvarp
86A173 alöndun erlendra fiskiskipa í íslenskum höfnumþingsályktunartillaga
86A172 asala eyðijarðarinnar Örlygsstaða í Helgafellssveitlagafrumvarp
86A171 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
86A170 adragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgilagafrumvarp
86A169 asala eyðijarðarinnar Selárdals í Súgandafirðilagafrumvarp
86A168 astækkun lögsagnarumdæmis Keflavíkurkaupstaðarlagafrumvarp
86A167 aendurskoðun laga um almannavarnir vegna hafíshættuþingsályktunartillaga
86A166 aframleiðsla sjávarafurðaþingsályktunartillaga
86A165 asala Gilsbakka í Arnarneshreppilagafrumvarp
86A164 astrandferðaskipþingsályktunartillaga
86A163 aaðstoð til vatnsveitnalagafrumvarp
86A162 aÍþróttasjóðurfyrirspurn
86A161 avegalöglagafrumvarp
86A160 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
86A159 avantraust á ríkisstjórninavantraust
86A158 alistasöfn og listsýningar utan Reykjavíkurþingsályktunartillaga
86A157 anámslaunþingsályktunartillaga
86A156 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
86A155 ahreppamörk milli Hafnarhrepps og Nesjahreppslagafrumvarp
86A154 aStofnlánadeild verslunarfyrirtækjalagafrumvarp
86A153 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
86A152 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
86A151 aFramkvæmdasjóður Íslandslagafrumvarp
86A150 alífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipumlagafrumvarp
86A149 afólksflutningar með bifreiðumlagafrumvarp
86A148 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
86A147 averðlagsmálfyrirspurn
86A146 aFiskiðja ríkisinslagafrumvarp
86A145 aLánasjóður sveitarfélagalagafrumvarp
86A144 aalþjóðasamþykkt um varnir gegn óhreinkun sjávarlagafrumvarp
86A143 averksmiðja á Skagaströnd, er framleiði sjólaxþingsályktunartillaga
86A142 aferðamállagafrumvarp
86A141 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
86A140 atakmörkun sjónvarps frá Keflavíkurflugvelliþingsályktunartillaga
86A139 aaðbúð síldarsjómannaþingsályktunartillaga
86A138 alögheimililagafrumvarp
86A137 abústofnslánasjóðurlagafrumvarp
86A136 aráðstafanir vegna sjávarútvegsinslagafrumvarp
86A135 amat á sláturafurðumlagafrumvarp
86A134 aframleiðnilánadeild við Framkvæmdabanka Íslandslagafrumvarp
86A133 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
86A132 asala fjögurra jarða í Neshreppi utan Ennislagafrumvarp
86A131 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
86A130 aalmennur lífeyrissjóðurfyrirspurn
86A129 aréttur til landgrunns Íslandsþingsályktunartillaga
86A128 aembætti lögsögumannsþingsályktunartillaga
86A127 aumferðarlöglagafrumvarp
86A126 adánar- og örorkubætur sjómannafyrirspurn
86A125 areikningsskil hinna rændu þjóða við þær ríkuþingsályktunartillaga
86A124 alistamannalaun og Listasjóðurlagafrumvarp
86A123 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
86A122 askógræktlagafrumvarp
86A121 aListlaunasjóður Íslandslagafrumvarp
86A120 aendurskoðun á aðild Íslands að Atlantshafsbandalagi og Norður-Atlantshafssamningiþingsályktunartillaga
86A119 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
86A118 aútvarpsrekstur ríkisinslagafrumvarp
86A117 amatreiðslumenn á farskipum og fiskiskipumlagafrumvarp
86A116 aLífeyrissjóður barnakennaralagafrumvarp
86A115 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
86A114 afjáraukalög 1964lagafrumvarp
86A113 aríkisreikningurinn 1964lagafrumvarp
86A112 asala eyðijarðarinnar Sperðlahlíðar í Suðurfjarðahreppilagafrumvarp
86A111 abifreiðaferja á Hvalfjörðfyrirspurn
86A110 aheimild til að veita nýjum iðju- og iðnaðarfyrirtækjum skattfríðindilagafrumvarp
86A109 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
86A108 akosningar til Alþingislagafrumvarp
86A107 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
86A106 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
86A105 asamvinnubúskapurlagafrumvarp
86A104 asala hluta úr landi ríkisjarðarinnar Vorsabæjar og eignarnámsheimild á lóðumlagafrumvarp
86A103 asala eyðijarðarinnar Litla-Gerðis í Grýtubakkahreppilagafrumvarp
86A102 askipting landsins í fylki er hafi sjálfstjórn í sérmálumþingsályktunartillaga
86A101 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
86A100 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
86A99 aríkisbókhald, gerð ríkisreiknings og fjárlagalagafrumvarp
86A98 aáfengislöglagafrumvarp
86A97 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1966lagafrumvarp
86A96 afrestun á fundum Alþingis
86A95 aeignarnám lands í Flateylagafrumvarp
86A94 aalmannatryggingarlagafrumvarp
86A93 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
86A92 avinnuverndlagafrumvarp
86A91 afjárhagur rafmagnsveitna ríkisinslagafrumvarp
86A90 atogarakaup ríkisinslagafrumvarp
86A89 ainnflutnings- og gjaldeyrismállagafrumvarp
86A88 asala eyðijarðarinnar Efri-Vallar í Gaulverjabæjarhreppilagafrumvarp
86A87 araforkuframkvæmdir á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
86A86 afélagsheimilasjóðurfyrirspurn
86A85 advalarheimili fyrir aldrað fólkþingsályktunartillaga
86A84 aembættisbústaðirþingsályktunartillaga
86A83 asala jarðarinnar Kollaleirulagafrumvarp
86A82 arafvæðing Vestur-Skaftafellssýslulagafrumvarp
86A81 aloðdýraræktlagafrumvarp
86A80 akaup lausafjár með afborgunarkjörumþingsályktunartillaga
86A79 astýrimannaskóli í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
86A78 aheildarskipulag miðbæjarins í Reykjavíklagafrumvarp
86A77 aáætlunarráð ríkisinslagafrumvarp
86A76 avegalöglagafrumvarp
86A75 akísilgúrverksmiðjafyrirspurn
86A74 averkefna- og tekjustofnaskipting milli ríkisins og sveitarfélagannaþingsályktunartillaga
86A73 araforkuþörf Vestur-Skaftfellinga austan Mýrdalssandsþingsályktunartillaga
86A72 ahægri handar umferðlagafrumvarp
86A71 askýrslugjafir fulltrúa Íslands á þjóðaráðstefnumþingsályktunartillaga
86A70 asjálfvirkar símstöðvar í Gullbringu- og Kjósarsýslufyrirspurn
86A69 aríkisframfærsla sjúkra manna og örkumlalagafrumvarp
86A68 aalmannatryggingarlagafrumvarp
86A67 abátaábyrgðarfélöglagafrumvarp
86A66 agarðyrkjuskóli á Akureyriþingsályktunartillaga
86A65 asamábyrgð Íslands á fiskiskipumlagafrumvarp
86A64 aklak- og eldisstöð fyrir laxfiskaþingsályktunartillaga
86A63 avátryggingarfélag fyrir fiskiskiplagafrumvarp
86A62 aendurskoðun skólalöggjafarinnarþingsályktunartillaga
86A61 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
86A60 alækkun kosningaaldursþingsályktunartillaga
86A59 atilboð í verk samkvæmt útboðumfyrirspurn
86A58 ainnflutningur á hvalveiðiskipi (leyfi til Hvals hf.)lagafrumvarp
86A57 alækkun dráttarvaxta í fiskveiðasjóði og stofnlánadeild Búnaðarbankansþingsályktunartillaga
86A56 ahúsaleigulögþingsályktunartillaga
86A55 avegalöglagafrumvarp
86A54 avatnsrennsli í Tungulæk í Landbrotiþingsályktunartillaga
86A53 asinubrennur og meðferð elds á víðavangilagafrumvarp
86A52 arannsóknarskip í þágu sjávarútvegsinsfyrirspurn
86A51 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
86A50 aafnám laga um verkfall opinberra starfsmanna o.fl.lagafrumvarp
86A49 abarnaheimili og fóstruskólilagafrumvarp
86A48 asumarheimili kaupstaðabarna í sveitþingsályktunartillaga
86A47 arekstrargrundvöllur togaraflotans og endurnýjun hansþingsályktunartillaga
86A46 abygging leiguhúsnæðislagafrumvarp
86A45 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
86A44 abygging menntaskóla á Ísafirðifyrirspurn
86A43 aalmannatryggingarlagafrumvarp
86A42 adreifing framkvæmdavaldsþingsályktunartillaga
86A41 aráðstafanir vegna sjávarútvegsinslagafrumvarp
86A40 aþjóðaratkvæðagreiðsla um samkomustað Alþingisþingsályktunartillaga
86A39 alagning Vesturlandsvegarþingsályktunartillaga
86A38 anauðungaruppboðlagafrumvarp
86A37 askrásetning réttinda í loftförumlagafrumvarp
86A36 aLandsspítali Íslandslagafrumvarp
86A35 aíþróttalöglagafrumvarp
86A34 asala eyðijarðarinnar Hálshúsa í Reykjarfjarðarhreppilagafrumvarp
86A33 averðjöfnunar- og flutningasjóður síldveiðalagafrumvarp
86A32 alöggjöf um þjóðaratkvæðiþingsályktunartillaga
86A31 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
86A30 aaðförlagafrumvarp
86A29 araforkuveiturlagafrumvarp
86A28 avegaskatturfyrirspurn
86A27 abygging skólamannvirkjalagafrumvarp
86A26 averðlagning landbúnaðarvaralagafrumvarp
86A25 averkfræðiráðunautar ríkisins á Norður-, Austur- og Vesturlandilagafrumvarp
86A24 ajafnvægi í byggð landsinslagafrumvarp
86A23 ahlutverk Seðlabankans að tryggja atvinnuvegum lánsféþingsályktunartillaga
86A22 akaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarinsþingsályktunartillaga
86A21 asamdráttur í iðnaðiþingsályktunartillaga
86A20 averðtrygging fjárskuldbindingalagafrumvarp
86A19 aeignarréttur og afnotaréttur fasteignalagafrumvarp
86A18 aumferðarlöglagafrumvarp
86A17 amarkaðsrannsóknir í þágu útflutningsatvinnuvegannaþingsályktunartillaga
86A16 atannlæknadeild háskólansfyrirspurn
86A15 aatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
86A14 ahéraðsskólarlagafrumvarp
86A13 avélstjóranámlagafrumvarp
86A12 aiðnfræðslalagafrumvarp
86A11 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
86A10 aellefu hundruð ára afmæli Íslandsbyggðar 1974þingsályktunartillaga
86A9 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
86A8 aStýrimannaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
86A7 aatvinnuréttindi vélstjóra á íslenskum skipumlagafrumvarp
86A6 aHúsnæðismálastofnun ríksisinslagafrumvarp
86A5 abrunatryggingar utan Reykjavíkurlagafrumvarp
86A4 aBjargráðasjóður Íslandslagafrumvarp
86A3 alántaka vegna vega- og flugvallargerðalagafrumvarp
86A2 agjaldaviðaukilagafrumvarp
86A1 afjárlög 1966lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.