Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 85
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
85A222 aathugun á byggingu aluminíumverksmiðju á Íslandiskýrsla
85A221 avinnuvélarfyrirspurn
85A220 afélagsheimilasjóðurfyrirspurn
85A219 aríkisábyrgðirfyrirspurn
85A218 aaðstoð til vatnsveitnafyrirspurn
85A217 abótagreiðslu Aflatryggingasjóðsfyrirspurn
85A216 alandleið til Vestur- og Norðurlands (stytting)fyrirspurn
85A215 aAflatryggingasjóðurfyrirspurn
85A214 ahéraðslæknarfyrirspurn
85A213 aKeflavíkurvegur og Vesturlandsvegurfyrirspurn
85A212 asjálfvirkur símifyrirspurn
85A211 aumferðarkennslafyrirspurn
85A210 askýrsla samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar 1964skýrsla
85A209 ahjúkrunarmálfyrirspurn
85A208 abifreiðaferja á Hvalfjörðfyrirspurn
85A207 afrestun verklegra framvæmdafyrirspurn
85A206 aHrafnseyri við Arnarfjörðfyrirspurn
85A205 aatvinnuleysistryggingarfyrirspurn
85A204 ahúsmæðrafræðslalagafrumvarp
85A203 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
85A202 aLaxárvirkjunlagafrumvarp
85A201 aLandsvirkjunlagafrumvarp
85A200 auppsögn varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjannaþingsályktunartillaga
85A199 alántaka til vegaframkvæmdalagafrumvarp
85A198 averðtrygging fjárskuldbindingalagafrumvarp
85A197 abankavaxtabréflagafrumvarp
85A196 aListasafn Íslandslagafrumvarp
85A195 aeftirlaun ráðherralagafrumvarp
85A194 aeftirlaun alþingismannalagafrumvarp
85A193 aljósmæðralöglagafrumvarp
85A192 adráttarbrautir og skipasmíðastöðvarlagafrumvarp
85A191 alausaskuldir iðnaðarinslagafrumvarp
85A190 aLánasjóður sveitarfélagalagafrumvarp
85A189 aorlofsheimiliþingsályktunartillaga
85A188 ainnlent lánlagafrumvarp
85A187 alausn kjaradeilu atvinnuflugmannalagafrumvarp
85A186 aHúsmæðrakennaraskóli Íslandslagafrumvarp
85A185 averðjöfnun á olíu og bensínilagafrumvarp
85A184 asala eyðijarðarinnar Eiríksstaða í Borgarnesilagafrumvarp
85A183 adánar- og örorkubætur sjómannafyrirspurn
85A182 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
85A181 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
85A180 aiðnfræðslalagafrumvarp
85A179 aAlþjóðagjaldeyrissjóðurinnlagafrumvarp
85A178 aeyðing svartbakslagafrumvarp
85A177 amenntaskólarlagafrumvarp
85A176 avirkjun Svartár í Skagafirðilagafrumvarp
85A175 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
85A174 afiskiðnskólifyrirspurn
85A173 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
85A172 alán fyrir Flugfélag Íslandslagafrumvarp
85A171 aatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
85A170 astarfsfræðslafyrirspurn
85A169 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
85A168 atékkarlagafrumvarp
85A167 abann við okrilagafrumvarp
85A166 avíxillöglagafrumvarp
85A165 ahundahald og varnir gegn sullaveikilagafrumvarp
85A164 asala Þormóðsdals og Bringnalagafrumvarp
85A163 adýralæknarlagafrumvarp
85A162 aaðstaða yfirmanna á fiskiskipum til sérmenntunarþingsályktunartillaga
85A161 aklak- og eldisstöðvar fyrir laxfiskaþingsályktunartillaga
85A160 aatvinna við siglingar á íslenskum skipumlagafrumvarp
85A159 askólabyggingalán til sveitarfélagaþingsályktunartillaga
85A158 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
85A157 aMyndlista- og handíðaskóli Íslandslagafrumvarp
85A156 asala dýralæknisbústaðar í Borgarnesilagafrumvarp
85A155 aeftirlaunlagafrumvarp
85A154 aráðstafanir vegna sjávarútvegsinslagafrumvarp
85A153 alögtaklagafrumvarp
85A152 abrunatryggingar í Reykjavíklagafrumvarp
85A151 asala landspildna úr Garðatorfunni og þriggja jarðalagafrumvarp
85A150 aembætti lögsögumansþingsályktunartillaga
85A149 adráttarbraut á Siglufirðiþingsályktunartillaga
85A148 afrestun á verklegum framkvæmdumfyrirspurn
85A147 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
85A146 asamkomustaður Alþingisþingsályktunartillaga
85A145 averkfræðiskrifstofa Vestfjarðakjördæmislagafrumvarp
85A144 atekjustofnar sýslufélagaþingsályktunartillaga
85A143 averkfræðiráðunautar ríkisins á Norður-, Austur- og Vesturlandilagafrumvarp
85A142 anafnskírteinilagafrumvarp
85A141 aíþróttalöglagafrumvarp
85A140 aumferðarlöglagafrumvarp
85A139 arekstrargrundvöllur togaraflotansþingsályktunartillaga
85A138 alæknaskipunarlöglagafrumvarp
85A137 ahéraðsskólarlagafrumvarp
85A136 aHáskóli Íslandsþingsályktunartillaga
85A135 asölunefnd varnarliðseignafyrirspurn
85A134 aLandsspítali Íslandslagafrumvarp
85A133 aaðförlagafrumvarp
85A132 alausn kjaradeilu verkfræðingalagafrumvarp
85A131 aeignaréttur og afnotaréttur fasteignalagafrumvarp
85A130 aloðdýraræktlagafrumvarp
85A129 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
85A128 askólamálfyrirspurn
85A127 aútfærsla fiskveiðilandhelginnar fyrir Vestfjörðumþingsályktunartillaga
85A126 aendurskoðun skólalöggjafarinnarþingsályktunartillaga
85A125 agarðyrkjuskóli á Akureyriþingsályktunartillaga
85A124 atækniaðstoð við nýjungar í vinnslu og veiði sjávaraflaþingsályktunartillaga
85A123 anauðungaruppboðlagafrumvarp
85A122 askrásetning réttinda í loftförumlagafrumvarp
85A121 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
85A120 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
85A119 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
85A118 aræktun lerkis á Fljótsdalshéraðiþingsályktunartillaga
85A117 asamdráttur í iðnaðiþingsályktunartillaga
85A116 aalmannatryggingarlagafrumvarp
85A115 asala Vindheims í Neskaupstaðlagafrumvarp
85A114 ahlustunarskilyrði útvarps á Norður- og Austurlandifyrirspurn
85A113 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1965lagafrumvarp
85A112 asvæðaskipulagningþingsályktunartillaga
85A111 aeftirlit með fyrirtækjasamtökumþingsályktunartillaga
85A110 asameining sveitarfélagaþingsályktunartillaga
85A109 afrestun á fundum Alþingis
85A108 asíldarleit fyrir Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðumþingsályktunartillaga
85A107 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
85A106 asöluskatturlagafrumvarp
85A105 ahjúkrunarlöglagafrumvarp
85A104 alandgræðslalagafrumvarp
85A103 averðlagsráð sjávarútvegsinslagafrumvarp
85A102 ajarðræktarlöglagafrumvarp
85A101 aLífeyrissjóður hjúkrunarkvennalagafrumvarp
85A100 avegáætlun fyrir árin 1965--68þingsályktunartillaga
85A99 alánveitingar til íbúðarbyggingaþingsályktunartillaga
85A98 asímagjöld á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
85A97 aheildarskipulag miðbæjarins í Reykjavíklagafrumvarp
85A96 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
85A95 askipting landsins í fylki er hafi sjálfstjórn í sérmálumþingsályktunartillaga
85A94 asíldarleitarskipþingsályktunartillaga
85A93 aTunnuverksmiðjur ríkisinsfyrirspurn
85A92 afjáraukalög 1963lagafrumvarp
85A91 aríkisreikningurinn 1963lagafrumvarp
85A90 asíldarflutningar og síldarlöndunþingsályktunartillaga
85A89 aráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkissjóðs til vinnuheimilalagafrumvarp
85A88 aútflutningur á dilkakjötifyrirspurn
85A87 ahækkun íbúðarhúsalána hjá stofnlánadeild landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
85A86 araforkumálþingsályktunartillaga
85A85 amarkaðsrannsóknir í þágu atvinnuvegannaþingsályktunartillaga
85A84 askipun sóknarnefnda og héraðsnefndalagafrumvarp
85A83 aveiting prestakallalagafrumvarp
85A82 alandskiptalöglagafrumvarp
85A81 ainnheimta á stóreignaskattifyrirspurn
85A80 aaðstoð við fatlaðalagafrumvarp
85A79 aökuskóliþingsályktunartillaga
85A78 aleigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
85A77 akvikmyndasýningar í sveitumþingsályktunartillaga
85A76 asala eyðijarðarinnar Miðhúsa í Gufudalshreppilagafrumvarp
85A75 aafréttamálefniþingsályktunartillaga
85A74 aeinkasala ríkisins á tóbakilagafrumvarp
85A73 averkfall opinberra starfsmannalagafrumvarp
85A72 amat á matjesíldlagafrumvarp
85A71 amenntaskóli Austurlands á Eiðumlagafrumvarp
85A70 abúfjárræktlagafrumvarp
85A69 alýsishersluverksmiðjaþingsályktunartillaga
85A68 aSeðlabankinn og hlutverk hans að tryggja atvinnuvegum fjármagnþingsályktunartillaga
85A67 avegasamband milli Fljótshverfis og Suðursveitarþingsályktunartillaga
85A66 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
85A65 avigtun bræðslusíldarþingsályktunartillaga
85A64 askjólbeltiþingsályktunartillaga
85A63 akostnaður við skóla reknir sameiginlega af ríki og sveitarfélögumlagafrumvarp
85A62 akjarnorkufloti Atlantshafsbandalagsinsfyrirspurn
85A61 abarnaheimili og fóstruskólilagafrumvarp
85A60 aendurálagning útsvars og tekjuskattslagafrumvarp
85A59 adreifing framkvæmdavalds og efling á sjálfsstjórn héraðaþingsályktunartillaga
85A58 ainnlent lánlagafrumvarp
85A57 aeftirlit með útlendingumlagafrumvarp
85A56 amenntaskólarlagafrumvarp
85A55 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
85A54 afiskiðjuver við Rifshöfnþingsályktunartillaga
85A53 askipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl.lagafrumvarp
85A52 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
85A51 ahreppstjórarlagafrumvarp
85A50 averndun fornmenjalagafrumvarp
85A49 aríkisframfærsla sjúkra manna og örkumlaþingsályktunartillaga
85A48 aefling Akureyrar sem skólabæjarþingsályktunartillaga
85A47 aradarspeglar á suðurströnd landsinsþingsályktunartillaga
85A46 ajarðræktarlöglagafrumvarp
85A45 aferðamállagafrumvarp
85A44 amenntaskóli Vestfirðingalagafrumvarp
85A43 ahúsnæðismál Alþingisfyrirspurn
85A42 agróðurvernd og landgræðslalagafrumvarp
85A41 averðlags- og peningamálþingsályktunartillaga
85A40 agirðingalöglagafrumvarp
85A39 averðtrygging sparifjárþingsályktunartillaga
85A38 asamvinnubúskapurlagafrumvarp
85A37 aaflatryggingasjóður sjávarútvegsinsþingsályktunartillaga
85A36 ahafnargerðlagafrumvarp
85A35 aakbrautir milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðarfyrirspurn
85A34 alandafundir Íslendinga í Vesturheimiþingsályktunartillaga
85A33 aVestfjarðaskiplagafrumvarp
85A32 ahéraðsskóli að Reykhólumþingsályktunartillaga
85A31 aleiklistarstarfsemi áhugamannalagafrumvarp
85A30 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
85A29 astýrimannaskóli í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
85A28 alandamerkilagafrumvarp
85A27 ajafnvægi í byggð landsinslagafrumvarp
85A26 avinnuvernd o.fl.lagafrumvarp
85A25 aakvegasamband um Suðurland til Austfjarðaþingsályktunartillaga
85A24 aÁburðarverksmiðjafyrirspurn
85A23 aáætlunarráð ríkisinslagafrumvarp
85A22 askipströnd og vogreklagafrumvarp
85A21 aaðstoð við þróunarlöndinþingsályktunartillaga
85A20 atæknistofnun sjávarútvegsinsþingsályktunartillaga
85A19 alækkun skatta og útsvaralagafrumvarp
85A18 abygging leiguhúsnæðislagafrumvarp
85A17 averkamannabústaðirlagafrumvarp
85A16 aorloflagafrumvarp
85A15 aiðnrekstur í kauptúnum og kaupstöðumfyrirspurn
85A14 akaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarinsþingsályktunartillaga
85A13 astóriðjumálþingsályktunartillaga
85A12 avaxtalækkunlagafrumvarp
85A11 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
85A10 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
85A9 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
85A8 anáttúrurannsóknirlagafrumvarp
85A7 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
85A6 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
85A5 averðtrygging launalagafrumvarp
85A4 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
85A3 alaunaskatturlagafrumvarp
85A2 ainnheimta gjalda með viðaukalagafrumvarp
85A1 afjárlög 1965lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.