Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 81
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
81A956 aniðurgreiðslur á vöruverðifyrirspurn
81A955 aráðstöfun 6 miljón dollara lánsins frá Bandaríkjunumfyrirspurn
81A954 aviðræður varðandi lán til framkvæmdafyrirspurn
81A953 avirkjunarrannsóknir á vatnasvæðum Hvítár og Þjórsárfyrirspurn
81A951 alántökur erlendisfyrirspurn
81A950 avörukaupalán í Bandaríkjunumfyrirspurn
81A902 astofun lífeyrissjóðs fyrir sjómenn, verkamenn, bændur o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
81A901 arannsóknarmál ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
81A900 aniðursuða sjávarafurða á Siglufirðifyrirspurn til skrifl. svars
81A221 aúthlutun listamannalauna 1961þingsályktunartillaga
81A220 avitabygging á Eldeyjarboðaþingsályktunartillaga
81A219 asjálfvirkt símakerfiþingsályktunartillaga
81A218 askipun rannsóknarnefndar til að rannsaka viðskipti við Axel Kristjánsson og h/f Ásfjallþingsályktunartillaga
81A217 alandnám, ræktun og byggingar í sveitumlagafrumvarp
81A216 asjúkraþjálfunlagafrumvarp
81A215 ahappdrætti Styrktarfélag vangefinna, Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra og Sjálfsbjargarlagafrumvarp
81A214 abyggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
81A213 aminnispeningur Jóns Sigurðssonarlagafrumvarp
81A212 ajarðhitasjóður og jarðboranir ríkisinslagafrumvarp
81A211 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
81A210 afjáröflun til íþróttasjóðslagafrumvarp
81A209 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
81A208 averndun fiskistofnaþingsályktunartillaga
81A207 alögreglumennlagafrumvarp
81A206 avantraust á ríkisstjórninavantraust
81A205 aalmannatryggingarlagafrumvarp
81A204 alausn fiskveiðideilunnar við Bretaþingsályktunartillaga
81A203 agatnagerð í kaupstöðum og kauptúnumþingsályktunartillaga
81A202 araforkulöglagafrumvarp
81A201 aeyðing svartbakslagafrumvarp
81A200 asöluskatturlagafrumvarp
81A199 alánveitingar úr ræktunarsjóði og byggingarsjóði sveitabæjafyrirspurn til skrifl. svars
81A198 abúnaðarháskólilagafrumvarp
81A197 agatnagerð úr steinsteypuþingsályktunartillaga
81A196 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
81A195 ahagnýting skelfisksþingsályktunartillaga
81A194 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
81A193 ainnlend kornframleiðslaþingsályktunartillaga
81A192 ajarðboranir að Leirá í Borgarfirðiþingsályktunartillaga
81A191 avistheimili fyrir stúlkurfyrirspurn
81A190 asíldarútvegsnefndlagafrumvarp
81A189 asala eyðijarðanna Hellu og Helludals í Breiðuvíkurhreppilagafrumvarp
81A188 aalþingishúsþingsályktunartillaga
81A187 aalmannatryggingarlagafrumvarp
81A186 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1961lagafrumvarp
81A185 aHéraðsskóli á Snæfellsnesiþingsályktunartillaga
81A184 aLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
81A183 aÚtvegsbanki Íslandslagafrumvarp
81A182 aafhending Þingeyjar í Skjálfandafljótilagafrumvarp
81A181 aheimild til að veita Guðjóni Ármanni Eyjólfssyni stýrimannaskírteinilagafrumvarp
81A180 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
81A179 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
81A178 aFramkvæmdabanki Íslandslagafrumvarp
81A177 asameining Áfengsisverslunar og tóbakseinkasölulagafrumvarp
81A176 aaðild ríkisstofnana að Vinnuveitendasambandi Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
81A175 ahefting sandfoks og græðsla landslagafrumvarp
81A174 askóli fyrir fiskmatsmennþingsályktunartillaga
81A173 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
81A172 aættaróðal og erfðaábúðlagafrumvarp
81A171 aréttindi og skyldur hjónalagafrumvarp
81A170 askipti á dánarbúum og félagsbúumlagafrumvarp
81A169 aerfðalöglagafrumvarp
81A168 akirkjugarðarlagafrumvarp
81A167 averðflokkun á nýjum fiskilagafrumvarp
81A166 akirkjuorganleikarar og söngkennsla í barna- og unglingaskólumlagafrumvarp
81A165 akirkjubyggingasjóðurlagafrumvarp
81A164 abókasafnasjóðurlagafrumvarp
81A163 aalmenningsbókasöfnlagafrumvarp
81A162 abrottflutningur fólks frá Íslandiþingsályktunartillaga
81A161 alögskráning sjómannalagafrumvarp
81A160 alæknaskorturþingsályktunartillaga
81A159 avarnir gegn útbreiðslu kartöfluhnúðormalagafrumvarp
81A158 asóknargjöldlagafrumvarp
81A157 asjómannalöglagafrumvarp
81A156 asiglingalöglagafrumvarp
81A155 aákvæðisvinnaþingsályktunartillaga
81A154 aframlag frá Bandaríkjunumfyrirspurn
81A153 avaxtakjör atvinnuvegannaþingsályktunartillaga
81A152 astofnlánadeild sjávarútvegsinslagafrumvarp
81A151 afjárreiður Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna, skipun nefndar skv. 39. gr. stjórnarskrárinnarþingsályktunartillaga
81A150 aferðaskrifstofa ríkisinslagafrumvarp
81A149 ajafnvægi í byggð landsinsþingsályktunartillaga
81A148 anýtt símstöðvarhús á Selfossi og sjálfvirkt símakerfi á Suðurlandiþingsályktunartillaga
81A147 arafvæðing Norðausturlandsþingsályktunartillaga
81A146 asjálfvirk símstöð í Borgarnesiþingsályktunartillaga
81A145 aframfærslukostnaður námsfólksþingsályktunartillaga
81A144 aáfengislöglagafrumvarp
81A143 aradíóviti á Sauðanesiþingsályktunartillaga
81A142 alistlaunasjóður Íslandslagafrumvarp
81A141 afrestun á fundum Alþingis
81A140 autanríkisráðuneyti Íslands og fulltrúar þess erlendisþingsályktunartillaga
81A139 aríkisábyrgðir vegna togarakaupafyrirspurn til skrifl. svars
81A138 asjálfvirk símstöð á Siglufirðiþingsályktunartillaga
81A137 aendurskoðun á lögum um vegiþingsályktunartillaga
81A136 areiðvegirþingsályktunartillaga
81A135 amenntaskóli Vestfirðingalagafrumvarp
81A134 aefnahagsmállagafrumvarp
81A133 aalmannatryggingarlagafrumvarp
81A132 arannsókn á magni smásíldarþingsályktunartillaga
81A131 asala jarðanna Stokkseyri I--III með hjáleigumlagafrumvarp
81A130 asöluskatturlagafrumvarp
81A129 asjúkrahúsalöglagafrumvarp
81A128 aalþjóðlega framfarastofnuninlagafrumvarp
81A127 asameining löggæslu og tollgæsluþingsályktunartillaga
81A126 amatreiðslumennlagafrumvarp
81A125 aveðlagafrumvarp
81A124 aríkisábyrgðirlagafrumvarp
81A123 aniðursuða síldar á Siglufirðiþingsályktunartillaga
81A122 avarðskip landsinslagafrumvarp
81A121 asementsverksmiðjalagafrumvarp
81A120 asala eyðijarðarinnar Hellnahóls í Rangárvallasýslulagafrumvarp
81A119 aveiði og verkun steinbítsþingsályktunartillaga
81A118 asala Þorsteinsstaða í Grýtubakkahreppilagafrumvarp
81A117 aábúðarlöglagafrumvarp
81A116 aleiðbeiningarstarfsemi í niðursuðuiðnaðiþingsályktunartillaga
81A115 aréttindi og skyldur hjónalagafrumvarp
81A114 avarnir gegn landspjöllum af völdum Dyrhólaóssþingsályktunartillaga
81A113 afjáraukalög 1959lagafrumvarp
81A112 aríkisreikningurinn 1959lagafrumvarp
81A111 ameðferð drykkjumannalagafrumvarp
81A110 avitar og leiðarmerkiþingsályktunartillaga
81A109 akaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarinsþingsályktunartillaga
81A108 abrú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesiþingsályktunartillaga
81A107 asamstarfsnefnd launþega og vinnuveitendafyrirspurn til skrifl. svars
81A106 aheildarskipulag Suðurlandsundirlendisþingsályktunartillaga
81A105 asöluskatturlagafrumvarp
81A104 afélagsmálaskóli verkalýðssamtakannalagafrumvarp
81A103 arannsókn fiskverðsþingsályktunartillaga
81A102 asömu laun kvenna og karlalagafrumvarp
81A101 aiðnreksturþingsályktunartillaga
81A100 afæðingarorloflagafrumvarp
81A99 aríkisútgáfa námsbókalagafrumvarp
81A98 avirkjun Jökulsár á Fjöllum til stóriðjuþingsályktunartillaga
81A97 alandhelgismálþingsályktunartillaga
81A96 aeftirlit með fyrirtækjasamtökumþingsályktunartillaga
81A95 aflugbraut í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
81A94 alandsútsvörlagafrumvarp
81A93 ayfirvinna kennarafyrirspurn til skrifl. svars
81A92 aniðurlagningar- og niðursuðuiðnaður síldarþingsályktunartillaga
81A91 ahlutdeild atvinnugreina í þjóðarframleiðslunniþingsályktunartillaga
81A90 afiskveiðar með netumþingsályktunartillaga
81A89 alífeyrissjóður togarasjómannalagafrumvarp
81A88 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
81A87 astyrkir til landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
81A86 ajarðhitaleit og jarðhitaframkvæmdirþingsályktunartillaga
81A85 aBjargráðasjóður Íslandslagafrumvarp
81A84 abyggingarsjóðirþingsályktunartillaga
81A83 aframleiðslu- og framkvæmdaáætlun þjóðarinnarþingsályktunartillaga
81A82 amilliþinganefnd í skattamálumþingsályktunartillaga
81A81 aáætlunarráð ríkisinslagafrumvarp
81A80 asveitarstjórarlagafrumvarp
81A79 ahafnarstæði við Héraðsflóaþingsályktunartillaga
81A78 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
81A77 alandnám, ræktun og byggingar í sveitumlagafrumvarp
81A76 aveðdeild Búnaðarbankansfyrirspurn til skrifl. svars
81A75 arykbinding á þjóðvegumþingsályktunartillaga
81A74 ajarðgöng á þjóðvegumlagafrumvarp
81A73 abústofnsaukningar og vélakauplagafrumvarp
81A72 abyggingarsamvinnufélögþingsályktunartillaga
81A71 avegalöglagafrumvarp
81A70 afiskveiðar við vesturströnd Afríkuþingsályktunartillaga
81A69 avega- og brúarsjóðurlagafrumvarp
81A68 aRæktunarsjóður Íslands og Byggingarsjóður sveitabæjalagafrumvarp
81A67 ahlutleysi Íslandsþingsályktunartillaga
81A66 agjaldeyristekjur af ferðamannaþjónustuþingsályktunartillaga
81A65 aumferðaröryggi á leiðinni Reykjavík -- Hafnarfjörðurþingsályktunartillaga
81A64 akornræktlagafrumvarp
81A63 arafmagnsmál á Snæfellsnesiþingsályktunartillaga
81A62 aeftirlit með happdrættum og almennum fjársöfnunumlagafrumvarp
81A61 alánsfé til Hvalfjarðarvegarþingsályktunartillaga
81A60 aframleiðslu- og atvinnuaukningarsjóðurlagafrumvarp
81A59 alaunajöfnuður karla og kvennalagafrumvarp
81A58 aútboð opinberra framkvæmdaþingsályktunartillaga
81A57 aslys við akstur dráttarvélaþingsályktunartillaga
81A56 arafstrengur til Vestmannaeyjafyrirspurn
81A55 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
81A54 asjálfvirk símstöð fyrir Austurlandþingsályktunartillaga
81A53 asíldariðnaður á Austurlandiþingsályktunartillaga
81A52 alækkun byggingarkostnaðarlagafrumvarp
81A51 askaðabótaábyrgð ríkis og sveitarfélagaþingsályktunartillaga
81A50 abann gegn vinnustöðvun íslenskra atvinnuflugmannalagafrumvarp
81A49 ajarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitumlagafrumvarp
81A48 alán til veiðarfærakaupaþingsályktunartillaga
81A47 avirkjunarskilyrði í Fjarðaráþingsályktunartillaga
81A46 averndun geitfjárstofnsinsþingsályktunartillaga
81A45 alántaka til hafnarframkvæmdalagafrumvarp
81A44 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
81A43 aúthlutun listamannalaunalagafrumvarp
81A42 afræðslumyndasafn ríkisinslagafrumvarp
81A41 aListasafn Íslandslagafrumvarp
81A40 askemmtanaskattsviðauki 1961lagafrumvarp
81A39 avegalöglagafrumvarp
81A38 aloðdýraræktlagafrumvarp
81A37 avegagerð á Vestfjörðum og Austurlandilagafrumvarp
81A36 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
81A35 askólakostnaðurlagafrumvarp
81A34 alántökur ríkisinsfyrirspurn
81A33 afiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
81A32 ahafnarframkvæmdirþingsályktunartillaga
81A31 aefnahagsmállagafrumvarp
81A30 aríkisfangelsi og vinnuhælilagafrumvarp
81A29 ahéraðsfangelsilagafrumvarp
81A28 akosningar til Alþingislagafrumvarp
81A27 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
81A26 alöggiltir endurskoðendurlagafrumvarp
81A25 aatvinna við siglingar á íslenskum skipumlagafrumvarp
81A24 aniðurjöfnunarmenn sjótjónslagafrumvarp
81A23 afasteignasalalagafrumvarp
81A22 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
81A21 aleiðsaga skipalagafrumvarp
81A20 alækningaleyfilagafrumvarp
81A19 atannlækningarlagafrumvarp
81A18 aiðja og iðnaðurlagafrumvarp
81A17 aveitingasalalagafrumvarp
81A16 averslunaratvinnalagafrumvarp
81A15 ahlutafélöglagafrumvarp
81A14 alífeyrissjóður embættismanna og ekkna þeirralagafrumvarp
81A13 adómtúlkar og skjalaþýðendurlagafrumvarp
81A12 asóknarnefndir og héraðsnefndirlagafrumvarp
81A11 aeftirlaunlagafrumvarp
81A10 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
81A9 averkstjóranámskeiðlagafrumvarp
81A8 aIðnaðarmálastofnun Íslandslagafrumvarp
81A7 alöggilding bifreiðaverkstæðalagafrumvarp
81A6 aheimild til að veita Friedrich Karl Lüder atvinnurekstrarleyfi á Íslandilagafrumvarp
81A5 ahappdrætti fyrir Íslandlagafrumvarp
81A4 aríkisreikningurinn 1958lagafrumvarp
81A3 abráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra lagalagafrumvarp
81A2 afjáraukalög 1958lagafrumvarp
81A1 afjárlög 1961lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.