Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 80
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
80A915 aafkoma útflutningssjóðsfyrirspurn
80A914 askaðabótakröfur á hendur ríkissjóðifyrirspurn
80A913 avextir af íbúðarlánum sparisjóðafyrirspurn
80A912 afræðsla í þjóðfélagsfræðumfyrirspurn
80A911 agjaldeyrislántakafyrirspurn
80A910 asjúkrahúsalögfyrirspurn
80A909 astofnlánasjóðir Búnaðarbankansfyrirspurn
80A908 aefnahagsmál sjávarútvegsinsfyrirspurn
80A907 alán út á afurðirfyrirspurn
80A906 areikningar ríkisins í seðlabankanumfyrirspurn
80A905 alántaka í Bandaríkjunumfyrirspurn
80A904 avörukaupalán í Bandaríkjunumfyrirspurn
80A903 aframlag til byggingarsjóðsfyrirspurn
80A902 askattfríðindi við störf í þjónustu útflutningsframleiðslunnarfyrirspurn
80A901 aefnahagsmálaráðuneyti og iðnaðarmálaráðuneytifyrirspurn
80A900 avörukaupalán í Bandaríkjunumfyrirspurn
80A177 askaðabætur vegna endurbóta á vegakerfi landsinsfyrirspurn
80A176 abyggingar fyrir rannsóknastarfsemiþingsályktunartillaga
80A175 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
80A174 abókasafnasjóðurlagafrumvarp
80A173 aalmenningsbókasöfnlagafrumvarp
80A172 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
80A171 aútvarpsrekstur ríkisinsþingsályktunartillaga
80A170 askógræktþingsályktunartillaga
80A169 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
80A168 avirkjunarskilyrði í Fjarðaráþingsályktunartillaga
80A167 aendurskoðun laga um verkamannabústaðifyrirspurn
80A166 atollvörugeymslurlagafrumvarp
80A165 aradíóviti á Sauðanesiþingsályktunartillaga
80A164 aefnahagsmállagafrumvarp
80A163 ajarðgöng á þjóðvegumlagafrumvarp
80A162 averðlagsmállagafrumvarp
80A161 aúrsögn Íslands úr Atlantshafsbandalaginuþingsályktunartillaga
80A160 aalþýðuskólarfyrirspurn
80A159 aendurskoðun á lögum um vegiþingsályktunartillaga
80A158 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
80A157 amilliþinganefnd í skattamálumþingsályktunartillaga
80A156 alagfæring vegarins frá Grindavík að Reykjanesvitaþingsályktunartillaga
80A155 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
80A154 aalþjóðasiglingamálastofnun (IMCO)lagafrumvarp
80A153 adragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgilagafrumvarp
80A152 arykbindingar á þjóðvegumþingsályktunartillaga
80A151 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
80A150 aVerslunarbanki Íslands h.f.lagafrumvarp
80A149 asímahappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðralagafrumvarp
80A148 aþörf atvinnuveganna fyrir sérmenntað fólkfyrirspurn
80A147 anauðungarvinnaþingsályktunartillaga
80A146 aveiðitími og netjanotkun fiskiskipaþingsályktunartillaga
80A145 aloðdýraræktlagafrumvarp
80A144 aflugsamgöngurþingsályktunartillaga
80A143 averkfall opinberra starfsmannalagafrumvarp
80A142 amalbikun gatna í kaupstöðum og kauptúnumþingsályktunartillaga
80A141 aflóabátur fyrir Breiðafjörðþingsályktunartillaga
80A140 askólakostnaðurlagafrumvarp
80A139 aniðurgreiðsla á vöruverðifyrirspurn
80A138 asteinsteypt ker til hafnabyggingaþingsályktunartillaga
80A137 asjálfvirk símstöð á Akranesiþingsályktunartillaga
80A136 amenntaskóli Vestfirðingalagafrumvarp
80A135 aríkisreikningurinn 1957lagafrumvarp
80A134 afjáraukalög 1957lagafrumvarp
80A133 askóli fyrir fiskmatsmennþingsályktunartillaga
80A132 amatreiðslumenn á skipumlagafrumvarp
80A131 ainnflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.lagafrumvarp
80A130 astrandferðaskip fyrir Vestfirðiþingsályktunartillaga
80A129 aeftirlit með fyrirtækjasamtökumþingsályktunartillaga
80A128 alandaurareikningurþingsályktunartillaga
80A127 alánasjóður íslenskra námsmanna erlendislagafrumvarp
80A126 arækjumiðþingsályktunartillaga
80A125 aLögbirtingablað og Stjórnartíðindifyrirspurn
80A124 astarfsfræðslaþingsályktunartillaga
80A123 asala eyðijarðarinnar Hellnahóls í Rangárvallasýslulagafrumvarp
80A122 atæknimenntunþingsályktunartillaga
80A121 avitabyggingarlagafrumvarp
80A120 amenntaskólarlagafrumvarp
80A119 ahlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstri Íslendingaþingsályktunartillaga
80A118 alandnám, ræktun og byggingar í sveitumlagafrumvarp
80A117 aflugsamgöngur á Vestfjarðasvæðinuþingsályktunartillaga
80A116 alán til Hvalfjarðarvegarþingsályktunartillaga
80A115 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
80A114 abjörgunar- og gæsluskip fyrir Breiðafjörðþingsályktunartillaga
80A113 aJöfnunarsjóður sveitarfélagalagafrumvarp
80A112 aútsvörlagafrumvarp
80A111 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
80A110 averslunarstaður við Arnarnesvoglagafrumvarp
80A109 abrú yfir Ölfusárósþingsályktunartillaga
80A108 alandsútsvörþingsályktunartillaga
80A107 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
80A106 aferskfiskeftirlitlagafrumvarp
80A105 aættaróðal og erfðaábúðlagafrumvarp
80A104 aábúðarlöglagafrumvarp
80A103 abúnaðarháskólilagafrumvarp
80A102 amálaleitan Nýasalandsmanna um að kæra Breta fyrir mannréttindanefnd Evrópuráðsinsfyrirspurn
80A101 aReykjanesbrautlagafrumvarp
80A100 afiskileit á Breiðafirðiþingsályktunartillaga
80A99 aalþjóðasamningur um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafslagafrumvarp
80A98 avatnasvæði Þverár og Markarfljótslagafrumvarp
80A97 avirkjun Jökulsár á Fjöllumþingsályktunartillaga
80A96 aniðurgreiðsla fóðurbætisfyrirspurn
80A95 autanríkisráðuneyti Íslands og fulltrúar þess erlendisþingsályktunartillaga
80A94 asíldarútvegsnefnd o.fl.lagafrumvarp
80A93 aklak- og eldisstöð fyrir lax og silungþingsályktunartillaga
80A92 aradíóstefnuviti í Hafnarfirðiþingsályktunartillaga
80A91 aallsherjarafvopnunþingsályktunartillaga
80A90 aolíuverslun ríkisinslagafrumvarp
80A89 aumferðarlöglagafrumvarp
80A88 asöluskatturlagafrumvarp
80A87 asímgjöld bæjarsíma Reykjavíkur og Hafnarfjarðarþingsályktunartillaga
80A86 ainnflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.lagafrumvarp
80A85 akrabbameinsvarnirþingsályktunartillaga
80A84 alífeyrissjóður togarasjómannalagafrumvarp
80A83 avirkjun Smyrlabjargaárþingsályktunartillaga
80A82 aendurskoðun laga nr. 11 1905, um landsdómþingsályktunartillaga
80A81 aHjúkrunarkvennaskóli Íslandslagafrumvarp
80A80 atónlistarfræðslaþingsályktunartillaga
80A79 ahagnýting síldaraflansþingsályktunartillaga
80A78 akaup seðlabankans á víxlum iðnaðarinsþingsályktunartillaga
80A77 asíldariðnaður á Vestfjörðum o. fl.þingsályktunartillaga
80A76 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
80A75 ajarðræktarlöglagafrumvarp
80A74 advalarheimili í heimavistarskólumþingsályktunartillaga
80A73 asala lands í Vestmannaeyjum í eigu ríkisinslagafrumvarp
80A72 aráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár til vinnuheimilalagafrumvarp
80A71 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði 1960lagafrumvarp
80A70 asala tveggja jarða í Austur-Húnavatnssýslulagafrumvarp
80A69 alækningaleyfilagafrumvarp
80A68 afyrningarafskriftirlagafrumvarp
80A67 abjörgunartækifyrirspurn
80A66 aRafleiðsla á 4 bæi í Húnavatnssýsluþingsályktunartillaga
80A65 aalmannatryggingarlagafrumvarp
80A64 adýralæknarlagafrumvarp
80A63 ameðferð drykkjumannalagafrumvarp
80A62 aerlend lán á Ræktunarsjóði Íslands og Byggingarsjóði sveitabæjalagafrumvarp
80A61 aeinkasala ríkisins á tóbakilagafrumvarp
80A60 askipun prestakallalagafrumvarp
80A59 avarnir gegn útbreiðslu kartöfluhnúðormalagafrumvarp
80A58 aaukaútsvör ríkisstofnanalagafrumvarp
80A57 aorlof húsmæðralagafrumvarp
80A56 alögreglumennþingsályktunartillaga
80A55 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1960lagafrumvarp
80A54 afjarskiptastöðvar í íslenskum skipumþingsályktunartillaga
80A53 alögheimililagafrumvarp
80A52 asjúkrahúsalöglagafrumvarp
80A51 akornræktlagafrumvarp
80A50 abústofnslánadeildþingsályktunartillaga
80A49 aeignarnámsheimild fyrir Húsavíkurkaupstað á Preststúnilagafrumvarp
80A48 aefnahagsmállagafrumvarp
80A47 arekstrarfé fyrir iðnaðinnfyrirspurn
80A46 aþjóðháttasaga Íslendingaþingsályktunartillaga
80A45 asjúkrahúsalöglagafrumvarp
80A44 araforkumálþingsályktunartillaga
80A43 atollafgreiðslustöðvunlagafrumvarp
80A42 afjárlög 1960lagafrumvarp
80A41 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
80A40 aútsvörlagafrumvarp
80A39 aalmannatryggingarlagafrumvarp
80A38 asamstarfsnefndir launþega og vinnuveitendaþingsályktunartillaga
80A37 averð landbúnaðarafurðalagafrumvarp
80A36 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
80A35 aSiglufjarðarvegur ytriþingsályktunartillaga
80A34 ahefting sandfokslagafrumvarp
80A33 avegalöglagafrumvarp
80A32 aframleiðslu- og atvinnuaukningarsjóðurlagafrumvarp
80A31 alántaka vegna togarakaupafyrirspurn
80A30 abráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra lagalagafrumvarp
80A29 aveðdeild Búnaðarbankansþingsályktunartillaga
80A28 avegalöglagafrumvarp
80A27 aFiskveiðasjóður Íslandsþingsályktunartillaga
80A26 aútsvörlagafrumvarp
80A25 avegagerð á Vestfjörðum og Austurlandilagafrumvarp
80A24 avinnsla sjávarafurða á Siglufirðiþingsályktunartillaga
80A23 ahagnýting farskipaflotansþingsályktunartillaga
80A22 afrestun á fundum Alþingis
80A21 ajarðboranir í Krýsuvík og á Reykjanesiþingsályktunartillaga
80A20 ahafnarstæði við Héraðsflóaþingsályktunartillaga
80A19 aáætlunarráð ríkisinslagafrumvarp
80A18 aflugsamgöngur við Siglufjörðþingsályktunartillaga
80A17 askemmtanaskattsviðaukilagafrumvarp
80A16 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði 1960lagafrumvarp
80A15 ajarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitumlagafrumvarp
80A14 alántökuheimild til hafnarframkvæmdalagafrumvarp
80A13 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
80A12 abyggingarsjóðirþingsályktunartillaga
80A11 alántaka í Bandaríkjunumfyrirspurn
80A10 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
80A9 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
80A8 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
80A7 agjaldaviðauki 1960lagafrumvarp
80A6 asíldarrannsóknir og síldarleitþingsályktunartillaga
80A5 adragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgilagafrumvarp
80A4 averðtrygging sparifjárþingsályktunartillaga
80A3 afjárlög 1960lagafrumvarp
80A2 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
80A1 aByggingarsjóður ríkisinsþingsályktunartillaga

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.