Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 77
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
77A197 aíslensk-skandinavíska samgöngumálanefndinfyrirspurn til skrifl. svars
77A196 alántaka til hafnargerðafyrirspurn til skrifl. svars
77A195 asilungseldi í Búðaósi á Snæfellsnesiþingsályktunartillaga
77A194 afræðslumyndasafn ríkisinslagafrumvarp
77A193 aHótel Borgþingsályktunartillaga
77A192 aSíldarbræðslan hf Seyðisfirðiþingsályktunartillaga
77A191 atekjustofnar sveitarfélagaþingsályktunartillaga
77A190 aendurkaup seðlabankansþingsályktunartillaga
77A189 abráðabirgðastöðvun á tollafgreiðslulagafrumvarp
77A188 aendurheimt íslenskra handrita í Danmörkufyrirspurn til skrifl. svars
77A187 alífeyrissjóður togarasjómannalagafrumvarp
77A186 aútflutningssjóður o. fl.lagafrumvarp
77A185 atollafgreiðslustöðvunlagafrumvarp
77A184 avarnir gegn útbreiðslu kartöfluhnúðormalagafrumvarp
77A183 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
77A182 alistamannalaunlagafrumvarp
77A181 ainnflutningur landbúnaðarvélafyrirspurn til skrifl. svars
77A180 avegakerfi á Þingvöllumþingsályktunartillaga
77A179 astyrkur til flóabátsins Baldursþingsályktunartillaga
77A178 aAtómvísindastofnun Norðurlandaþingsályktunartillaga
77A177 aeignarnámsheimild fyrir Hvammstangahrepplagafrumvarp
77A176 amatreiðslumenn á farskipumlagafrumvarp
77A175 aútsvörlagafrumvarp
77A174 afræðslustofnun launþegalagafrumvarp
77A173 alágmark félagslegs öryggisþingsályktunartillaga
77A172 aaðstoð við vangefið fólklagafrumvarp
77A171 ahúsnæði fyrir félagsheimili íslenskra barnakennaralagafrumvarp
77A170 akirkjugarðarlagafrumvarp
77A169 amannfræði og ættfræðirannsóknirlagafrumvarp
77A168 ahlutatryggingasjóður bátaútvegsinslagafrumvarp
77A167 aleigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
77A166 afélagsmálaskóli verkalýðssamtakannalagafrumvarp
77A165 abiskup í Skálholtiþingsályktunartillaga
77A164 asala áfengis, tóbaks o. fl.lagafrumvarp
77A163 aNáttúrulækningafélagþingsályktunartillaga
77A162 aútflutningur hrossalagafrumvarp
77A161 agjaldeyrisafkomaþingsályktunartillaga
77A160 aafstaða til óskilgetinna barnalagafrumvarp
77A159 alán til kaupa á vélskipinu Vicoþingsályktunartillaga
77A158 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
77A157 akostnaður við skólalagafrumvarp
77A156 afélagsheimilifyrirspurn til skrifl. svars
77A155 alífeyrisgreiðslurþingsályktunartillaga
77A154 avegakerfi landsinsþingsályktunartillaga
77A153 aeftirlit til varnar ofeyðslu hjá ríkinulagafrumvarp
77A152 arit Jóns Sigurðssonarþingsályktunartillaga
77A151 averðlagning á bensíni og olíufyrirspurn til skrifl. svars
77A150 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
77A149 afjáraukalög 1955lagafrumvarp
77A148 aríkisreikningarlagafrumvarp
77A147 aeftirlit með happdrættumlagafrumvarp
77A146 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
77A145 aviti við Ísafjarðardjúpþingsályktunartillaga
77A144 alöggilding verslunarstaðar að Skriðulandilagafrumvarp
77A143 averslunarviðskipti við herlið Bandaríkjannaþingsályktunartillaga
77A142 askipakauplagafrumvarp
77A141 aafnám tekjuskattsþingsályktunartillaga
77A140 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
77A139 aiðnlánasjóðurlagafrumvarp
77A138 adýralæknarlagafrumvarp
77A137 astjórnarráð Íslandsþingsályktunartillaga
77A136 ahúsnæðismálastofnunlagafrumvarp
77A135 aendurskoðun laga um verkamannabústaðifyrirspurn til skrifl. svars
77A134 asveitastjórnarkosningarlagafrumvarp
77A133 asöngkennslaþingsályktunartillaga
77A132 askipaferðir milli Austfjarða og útlandaþingsályktunartillaga
77A131 asamvinnufélöglagafrumvarp
77A130 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
77A129 abrúargerð yfir Borgarfjörðþingsályktunartillaga
77A128 asaga Íslands í tveim heimsstyrjöldumþingsályktunartillaga
77A127 askipun innflutnings og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.lagafrumvarp
77A126 asiglingalöglagafrumvarp
77A125 avátryggingarfélag fyrir fiskiskiplagafrumvarp
77A124 akafbátur til landhelgisgæsluþingsályktunartillaga
77A123 aréttindi vélstjóra á fiskiskipumþingsályktunartillaga
77A122 aatvinnuskilyrði fyrir aldrað fólkþingsályktunartillaga
77A121 ahúsnæði fyrir félagsstarfsemilagafrumvarp
77A120 adýralæknarlagafrumvarp
77A119 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
77A118 alöggiltir endurskoðendurlagafrumvarp
77A117 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
77A116 akosningar til Alþingislagafrumvarp
77A115 aniðurjöfnunarmennlagafrumvarp
77A114 afasteignasalalagafrumvarp
77A113 asveitastjórnarkosningarlagafrumvarp
77A112 aleiðsaga skipalagafrumvarp
77A111 alækningaleyfilagafrumvarp
77A110 atannlækningarlagafrumvarp
77A109 aiðja og iðnaðurlagafrumvarp
77A108 aveitingasala, gistihúshald o. fl.lagafrumvarp
77A107 averslunaratvinnalagafrumvarp
77A106 ahlutafélöglagafrumvarp
77A105 alífeyrissjóður embættismannalagafrumvarp
77A104 adómtúlkar og skjalþýðendurlagafrumvarp
77A103 asóknarnefndir og héraðsnefndirlagafrumvarp
77A102 aeftirlaunlagafrumvarp
77A101 ahegningarlöglagafrumvarp
77A100 askattur á stóreignirlagafrumvarp
77A99 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1958lagafrumvarp
77A98 asamþykki til frestunar á fundumþingsályktunartillaga
77A97 aréttur verkafólkslagafrumvarp
77A96 asala jarðarinnar Raufarhafnarlagafrumvarp
77A95 asala jarða í opinberri eigulagafrumvarp
77A94 ahúsnæði fyrir félagsstarfsemilagafrumvarp
77A93 akostnaður við rekstur ríkisinslagafrumvarp
77A92 ahappdrætti Flugfélags Íslandslagafrumvarp
77A91 asjálfvirk símastöð fyrir Ísafjörðþingsályktunartillaga
77A90 askipun prestakallalagafrumvarp
77A89 aglímukennsla í skólumþingsályktunartillaga
77A88 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
77A87 ahlutur sveitarfélaga af söluskattilagafrumvarp
77A86 askólakostnaðurlagafrumvarp
77A85 asjálfvirk símastöð í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
77A84 askemmtanaskattsviðaukilagafrumvarp
77A83 asveitastjórnarkosningarlagafrumvarp
77A82 amenningarsjóður og menntamálaráðlagafrumvarp
77A81 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
77A80 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
77A79 aútsvörlagafrumvarp
77A78 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
77A77 arafveitulína frá Hvolsvelli til Vestmannaeyjaþingsályktunartillaga
77A76 aþang- og þaravinnslaþingsályktunartillaga
77A75 aeinkaleyfi til útgáfu almanakslagafrumvarp
77A74 aútvarpsrekstur ríkisinsþingsályktunartillaga
77A73 akosningar til Alþingislagafrumvarp
77A72 afæðingarheimili Reykjavíkurbæjarlagafrumvarp
77A71 aVeðurstofa Íslandslagafrumvarp
77A70 avörumerkilagafrumvarp
77A69 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
77A68 ahúsnæðismálastofnunlagafrumvarp
77A67 afasteignamatlagafrumvarp
77A66 afarsóttarlöglagafrumvarp
77A65 ahlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstriþingsályktunartillaga
77A64 auppeldisskóla fyrir stúlkurþingsályktunartillaga
77A63 aheymjölsverksmiðjaþingsályktunartillaga
77A62 afyrningarafskriftirlagafrumvarp
77A61 amenntaskólasetur í Skálholtiþingsályktunartillaga
77A60 astarfsreglur Norðurlandaráðsþingsályktunartillaga
77A59 abarnalífeyrirþingsályktunartillaga
77A58 afræðsla barnalagafrumvarp
77A57 aferðamannagjaldeyrirþingsályktunartillaga
77A56 asjúkrahúsalöglagafrumvarp
77A55 aelli- og örorkulífeyrirþingsályktunartillaga
77A54 aaðsetur ríkisstofnana og embættismannaþingsályktunartillaga
77A53 aolíueinkasala ríkisinsþingsályktunartillaga
77A52 avísitölufyrirkomulagþingsályktunartillaga
77A51 ahafnargerðir og endurskoðun hafnarlagaþingsályktunartillaga
77A50 abrúar- og vegagerðþingsályktunartillaga
77A49 aveitingasala, gististaðahald o. fl.lagafrumvarp
77A48 aútboð opinberra framkvæmdaþingsályktunartillaga
77A47 agirðingalöglagafrumvarp
77A46 ajafnlaunanefndþingsályktunartillaga
77A45 aflugsamgöngur Vestfjarðaþingsályktunartillaga
77A44 astrandferðaskipið Herðubreiðþingsályktunartillaga
77A43 aUngverjalandsmáliðþingsályktunartillaga
77A42 amyndastytta af Ingólfi Arnarsyniþingsályktunartillaga
77A41 averndun fiskimiðaþingsályktunartillaga
77A40 aefnaiðnaðarverksmiðja í Hveragerðiþingsályktunartillaga
77A39 abúfjárræktlagafrumvarp
77A38 ainnheimta opinberra gjaldafyrirspurn til skrifl. svars
77A37 asímahappdrætti lamaðra og fatlaðralagafrumvarp
77A36 ajafnvægi í byggð landsinslagafrumvarp
77A35 aútsvörlagafrumvarp
77A34 abygging kennaraskólansþingsályktunartillaga
77A33 aafnám áfengisveitinga á kostnað ríkisþingsályktunartillaga
77A32 apóstlöglagafrumvarp
77A31 ahafnarbótasjóðurþingsályktunartillaga
77A30 abrotajárnþingsályktunartillaga
77A29 avegalöglagafrumvarp
77A28 atogarakaupfyrirspurn til skrifl. svars
77A27 afræðslustofnun launþegaþingsályktunartillaga
77A26 abyggingarsamvinnufélögþingsályktunartillaga
77A25 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
77A24 aveltuútsvörlagafrumvarp
77A23 aframlag til lækkunar á vöruverðiþingsályktunartillaga
77A22 afréttayfirlit frá utanríkisráðuneytinuþingsályktunartillaga
77A21 avegagerðþingsályktunartillaga
77A20 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
77A19 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
77A18 aumferðarlöglagafrumvarp
77A17 aeftirgjöf lánaþingsályktunartillaga
77A16 akostnaður við skólalagafrumvarp
77A15 ajarðhitilagafrumvarp
77A14 askyldusparnaðurfyrirspurn
77A13 alandhelgisbrotlagafrumvarp
77A12 abrunavarnirþingsályktunartillaga
77A11 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
77A10 aselja Skógarkot í Borgarfjarðarsýslulagafrumvarp
77A9 afjárfestingarþörf opinberra stofnanaþingsályktunartillaga
77A8 avegalöglagafrumvarp
77A7 aútflutningssjóður o. fl.lagafrumvarp
77A6 aeignarskattsviðaukilagafrumvarp
77A5 atollskrá o. fllagafrumvarp
77A4 agjaldaviðaukilagafrumvarp
77A3 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
77A2 abifreiðaskattur o. fl.lagafrumvarp
77A1 afjárlög fyrir árið 1958lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.