Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 71
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
71A187 ajeppabifreiðar og heimilisdráttavélarlagafrumvarp
71A186 asænsk timburhúsfyrirspurn
71A185 aTryggingastofnun ríkisinsfyrirspurn
71A184 amannahald við vöruskömmtun og verðlagseftirlitfyrirspurn
71A183 adilkakjötfyrirspurn
71A182 alaunalög, réttindi og skyldur opinberra starfsmannafyrirspurn
71A181 adrykkjumannahælifyrirspurn
71A180 aolíu- og bensínverðfyrirspurn
71A179 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
71A178 abúfjársjúkdómarþingsályktunartillaga
71A177 afé mótvirðissjóðslagafrumvarp
71A176 aleigubifreiðar í kaupstöðumlagafrumvarp
71A175 atollendurgreiðsla vegna skipasmíðaþingsályktunartillaga
71A174 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
71A173 aríkisaðstoð vegna atvinnuörðugleikaþingsályktunartillaga
71A172 aatvinnuleysiþingsályktunartillaga
71A171 avegna skuldaskila vélbátaflotanslagafrumvarp
71A170 ainnflutningur og sala á jólatrjámlagafrumvarp
71A169 afjáraukalög 1949lagafrumvarp
71A168 aríkisreikningarlagafrumvarp
71A167 afasteignaskattar til sveitarsjóðalagafrumvarp
71A166 asamkomulag reglulegs Alþingis 1952lagafrumvarp
71A165 ahótelhúsnæðiþingsályktunartillaga
71A164 asala þjóð- og kirkjujarðaþingsályktunartillaga
71A163 abátasmíðþingsályktunartillaga
71A162 agjald af kvikmyndasýningumlagafrumvarp
71A161 askipulag kauptúna og sjávarþorpalagafrumvarp
71A160 asundhöll í Reykjavíklagafrumvarp
71A159 aendurskoðun stjórnarskrárinnarfyrirspurn
71A158 agin- og klaufaveikilagafrumvarp
71A157 abyggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
71A156 askattfrádráttur vegna skuldaskila bátaútvegsinslagafrumvarp
71A155 agreiðsluafgangur ríkissjóðslagafrumvarp
71A154 abátagjaldeyrisskipulagþingsályktunartillaga
71A153 askemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl.lagafrumvarp
71A152 ahúsrými fyrir geðsjúkt fólklagafrumvarp
71A151 aorlof farmannaþingsályktunartillaga
71A150 afélagafrelsi verkamanna og vinnuveitendaþingsályktunartillaga
71A149 aveitingasala í Þjóðleikhúsinufyrirspurn
71A148 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
71A147 avistheimili fyrir drykkjusjúka mennlagafrumvarp
71A146 aveitingaskatturlagafrumvarp
71A145 avegalöglagafrumvarp
71A144 aalmannatryggingarlagafrumvarp
71A143 avirkjun jarðgufu í Krísuvíklagafrumvarp
71A142 astofnlánadeild sjávarútvegsinslagafrumvarp
71A141 afiskveiðisjóður Íslandslagafrumvarp
71A140 aveitingasala, gististaðahaldlagafrumvarp
71A139 aalmannatryggingarlagafrumvarp
71A138 abúfjárræktlagafrumvarp
71A137 alandhelgisgæsla á Breiðafirði og sunnan við Snæfellsnesþingsályktunartillaga
71A136 aeyðing refa og minkalagafrumvarp
71A135 astóreignaskatturfyrirspurn
71A134 agirðingalöglagafrumvarp
71A132 alánasjóður stúdentalagafrumvarp
71A131 aprófesorsembætti í læknadeild Háskóla Íslandslagafrumvarp
71A130 aorkuver og orkuveiturlagafrumvarp
71A129 aútflutningur á saltfiskilagafrumvarp
71A128 ahúsaleigalagafrumvarp
71A127 aljósmæðralöglagafrumvarp
71A126 aódýrir sumargististaðirþingsályktunartillaga
71A125 aútvarpsrekstur á Keflavíkurflugvelliþingsályktunartillaga
71A124 alandtökuviti á Norðausturlandiþingsályktunartillaga
71A123 aný orkuver og nýjar orkuveiturlagafrumvarp
71A122 arannsókn gegn Helga Benediktssynifyrirspurn
71A121 aráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkisjóðs til vinnuheimilalagafrumvarp
71A120 aferðaskrifstofa ríkisinslagafrumvarp
71A119 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
71A118 aeftirlit með opinberum sjóðumlagafrumvarp
71A117 atekjuskattsviðauki, lækkun skatts af lágtekjum o. fl.lagafrumvarp
71A116 afiskveiðiaðstaða íslenskra skipa við Grænlandþingsályktunartillaga
71A115 alaun listamannalagafrumvarp
71A114 alandnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitumlagafrumvarp
71A113 akristfjárjarðir o. fl.fyrirspurn
71A112 aöryrkjahælilagafrumvarp
71A111 asöluskatturlagafrumvarp
71A110 araforkulánadeild Búnaðarbanka Íslandslagafrumvarp
71A109 askipun prestakallalagafrumvarp
71A108 aútsvörlagafrumvarp
71A107 afasteignamat frá 1942 o. fl.lagafrumvarp
71A106 ajöfnunarverð á olíum og bensíniþingsályktunartillaga
71A105 aeftirlitsbátur fyrir Norðurlandiþingsályktunartillaga
71A104 avegarstæði milli Ólafsfjarðar og Dalvíkurþingsályktunartillaga
71A103 aræðuritun á Alþingiþingsályktunartillaga
71A102 askipun læknishéraðalagafrumvarp
71A101 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
71A100 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
71A99 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
71A98 astóreignarskatturfyrirspurn
71A97 askógræktardagur skólafólkslagafrumvarp
71A96 amenntaskólarlagafrumvarp
71A95 aeyðing svartbakslagafrumvarp
71A94 aFyrningarsjóður Íslandslagafrumvarp
71A93 askattfrelsi sparifjárlagafrumvarp
71A92 araforkulöglagafrumvarp
71A91 atogaraútgerð ríkisinslagafrumvarp
71A90 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
71A89 aleturborð ritvélaþingsályktunartillaga
71A88 aupptökuheimili handa vangæfum börnum og unglingumfyrirspurn
71A87 ajarðræktarlöglagafrumvarp
71A86 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
71A85 aalmannatryggingarlagafrumvarp
71A84 ahappdrætti íþrótta- og ungmennafélagalagafrumvarp
71A83 aIðnaðarbanki Íslands hflagafrumvarp
71A82 adrykkjumannahjálpþingsályktunartillaga
71A81 aheildarendurskoðun á skattalögum o.fl.þingsályktunartillaga
71A80 atunnuverksmiðja ríkisinsþingsályktunartillaga
71A79 averðlagsuppbót á lífeyri starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
71A78 aorkuver og orkuveiturlagafrumvarp
71A77 aAtvinnustofnun ríkisinslagafrumvarp
71A76 araforkusjóðurfyrirspurn
71A75 aviðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginnþingsályktunartillaga
71A74 aloftvarnaráðstafanirlagafrumvarp
71A73 abrúargerðirlagafrumvarp
71A72 asala Múlasels og Hróastaðalagafrumvarp
71A71 aráðstöfun fjár úr mótvirðissjóðilagafrumvarp
71A70 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
71A69 aveðdeildir Landsbankansþingsályktunartillaga
71A68 abrúarstæði yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesiþingsályktunartillaga
71A67 alaun skálda, rithöfunda og annarra listamanna og listarráðlagafrumvarp
71A66 abyggingu nokkurra raforkuveitnalagafrumvarp
71A65 asjúkrahúslagafrumvarp
71A64 aveðlán til íbúðabyggingaþingsályktunartillaga
71A63 agjaldskrá landssímansþingsályktunartillaga
71A62 aítöklagafrumvarp
71A61 agjaldaviðaukilagafrumvarp
71A60 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
71A59 atollskrálagafrumvarp
71A58 afræðslulöggjöfinþingsályktunartillaga
71A57 aheimilisdráttavélar, prjónavélar og bifreiðar til landbúnaðarþarfaþingsályktunartillaga
71A56 araforkulöglagafrumvarp
71A55 aæskulýðshöll í Reykjavíkþingsályktunartillaga
71A54 amannréttindi og grundvallarfrjálsræðiþingsályktunartillaga
71A53 aframlag til veðdeildar Landsbanka Íslandslagafrumvarp
71A52 arannsókn virkjunarskilyrða á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
71A51 amótvirðissjóðurþingsályktunartillaga
71A50 asauðfjársjúkdómarlagafrumvarp
71A49 abifreiðavarahlutirþingsályktunartillaga
71A48 anámslánssjóðurþingsályktunartillaga
71A47 aöryggisráðstafanir á vinnustöðumlagafrumvarp
71A46 amæðiveikivarnirfyrirspurn
71A45 arithöfundaréttur og prentrétturlagafrumvarp
71A44 abyggingasjóður kaupstaða og kauptúnalagafrumvarp
71A43 averkamannabústaðirlagafrumvarp
71A42 ahappdrættilagafrumvarp
71A41 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
71A40 alántaka vegna áburðarverksmiðjunnarlagafrumvarp
71A39 alántaka vegna landbúnaðarframkvæmdalagafrumvarp
71A38 ahámark húsaleigu o. fl.lagafrumvarp
71A37 aheimilishjálp í viðlögumlagafrumvarp
71A36 abráðabirgðabreyting nokkurra laga o. fl.lagafrumvarp
71A35 aforgangsréttur til embættalagafrumvarp
71A34 aviðauki um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framlgj. o.fl.lagafrumvarp
71A33 afólksflutningar með bifreiðumlagafrumvarp
71A32 alánveitingar til smáíbúðalagafrumvarp
71A31 arannsókn á slysum á togurum og öðrum veiðiskipumþingsályktunartillaga
71A30 ainnflutningur á hvalveiðiskipumlagafrumvarp
71A29 agengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslugj. o.fl.lagafrumvarp
71A28 aaðstoð til útvegsmannalagafrumvarp
71A27 auppdrættir að íbúðarhúsum, eftirlit með byggingum o. fl.lagafrumvarp
71A26 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
71A25 alánveitingar til íbúðabyggingaþingsályktunartillaga
71A24 avegalöglagafrumvarp
71A23 avegalöglagafrumvarp
71A22 aAkademía Íslandslagafrumvarp
71A21 aríkisborgararétturlagafrumvarp
71A20 ahegningarlöglagafrumvarp
71A19 aáfengislöglagafrumvarp
71A18 abifreiðalöglagafrumvarp
71A17 avarnarsamningurlagafrumvarp
71A16 aiðnaðarmálastjóra og framleiðsluráðlagafrumvarp
71A15 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
71A14 aatvinnuleysistryggingarþingsályktunartillaga
71A13 alánveitingamál bankannaþingsályktunartillaga
71A12 asala og útflutningur á vörumlagafrumvarp
71A11 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
71A10 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
71A9 ahvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipumlagafrumvarp
71A8 averðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómlagafrumvarp
71A7 ahvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipumlagafrumvarp
71A6 atogarakaup ríkisinslagafrumvarp
71A5 ainnheimta skemtanaskatt með viðaukalagafrumvarp
71A4 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
71A3 aaðstoð til útvegsmannalagafrumvarp
71A2 agengisskráning, launabreytingar, stóreignarskattur, framleiðslugj. o. fl.lagafrumvarp
71A1 afjárlög fyrir árið 1952lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.