Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 69
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
69A913 aAlþjóðavinnumálastofnunin í Genf 1947skýrsla
69A912 aGjöf Jóns Sigurðssonarskýrsla
69A911 aáburðarverksmiðjafyrirspurn
69A910 aráðstöfun á gengishagnaðifyrirspurn
69A909 aendurskoðun launalaganna o.fl.fyrirspurn
69A908 agengisskráning ítalskrar lírufyrirspurn
69A907 alán byggingarsjóðs af gengishagnaðifyrirspurn
69A906 abyggingarkostnaður síldarverksmiðjafyrirspurn
69A905 astörf Grænlandsnefndarfyrirspurn
69A904 aendurheimt handrita og forngripafyrirspurn
69A903 auppbætur á eftirlaunfyrirspurn
69A902 aleigumáli á húseignfyrirspurn til skrifl. svars
69A901 aréttindi og skyldur opinberra starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
69A900 alánveitingar til skipakaupa o.fl.fyrirspurn
69A176 arekstur útflutningsatvinnuvegannaþingsályktunartillaga
69A175 aLaxárvirkjuninlagafrumvarp
69A174 ainnflutningur erlendra bóka og tímaritaþingsályktunartillaga
69A173 aviðskiptasamningur við Danmörk o.fl.þingsályktunartillaga
69A172 adýpkunarskipið Grettirþingsályktunartillaga
69A171 alánveitingar og lántaka vegna Sogs- og Laxárvirkjanalagafrumvarp
69A170 alántaka hjá efnahagssamvinnustofnuninni í Washingtonlagafrumvarp
69A169 aútsvörlagafrumvarp
69A168 auppbætur á ellilífeyri o.fl.þingsályktunartillaga
69A167 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
69A166 asjúkrahús o.fl.lagafrumvarp
69A165 askemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl.lagafrumvarp
69A164 alækkun tekjuskatts af lágtekjumlagafrumvarp
69A163 agengisskráning o.fl.lagafrumvarp
69A162 aMarshallaðstoð til vatnsorkuvirkjanafyrirspurn
69A161 aefling útgerðar í Ísafjarðarkaustaðþingsályktunartillaga
69A160 aútvegun heilnæmra fæðutegundaþingsályktunartillaga
69A159 afélagafrelsiþingsályktunartillaga
69A158 atilraunir í þágu landbúnaðarinslagafrumvarp
69A157 alandshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppumlagafrumvarp
69A156 aloftskeytastengurnar á Melunum í Reykjavíkþingsályktunartillaga
69A155 alán Búnaðarbankans af gengishagnaðifyrirspurn
69A154 avélræn upptaka á þingræðumþingsályktunartillaga
69A153 aEvrópuráðiðþingsályktunartillaga
69A152 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
69A151 afriðun Faxaflóaþingsályktunartillaga
69A150 aausturvegurþingsályktunartillaga
69A149 aráðstöfun tíu togarafyrirspurn
69A148 aríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.lagafrumvarp
69A147 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
69A146 aloðdýraræktlagafrumvarp
69A145 asauðfjársjúkdómarþingsályktunartillaga
69A144 askömmtun á byggingarvörumþingsályktunartillaga
69A143 askáldalaun rithöfunda og listamannalagafrumvarp
69A142 averðlag á benzíni og olíuþingsályktunartillaga
69A141 averðjöfnun á benzínilagafrumvarp
69A140 askáldalaun, rithöfunda og listamannalagafrumvarp
69A139 ahlutatryggingasjóður bátaútvegsinslagafrumvarp
69A138 alæknabifreiðarþingsályktunartillaga
69A137 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
69A136 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
69A135 adánarvottorð og dánarskýrslurlagafrumvarp
69A134 afriðun rjúpuþingsályktunartillaga
69A133 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
69A132 aljósviti og skýli á Faxaskeriþingsályktunartillaga
69A131 astofnlánadeild sjávarútvegsinslagafrumvarp
69A130 akristfjárjarðir o.fl.þingsályktunartillaga
69A129 akaup á ítökumlagafrumvarp
69A128 aIðnskólarlagafrumvarp
69A127 ainnheimta á sölugjaldi bifreiðaþingsályktunartillaga
69A126 aútflutningur veiðiskipaþingsályktunartillaga
69A125 agengisskráning o.fl.lagafrumvarp
69A124 avantraust á ríkisstjórninavantraust
69A123 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
69A122 averkstjóranámskeiðlagafrumvarp
69A121 alyfsölulöglagafrumvarp
69A120 aónæmisaðgerðirlagafrumvarp
69A119 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
69A118 araforkudreifingþingsályktunartillaga
69A117 araforkulánadeild Búnaðarbankanslagafrumvarp
69A116 akosningar til Alþingislagafrumvarp
69A115 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1950lagafrumvarp
69A114 aerlendar fréttir útvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
69A113 aveiting prestakallalagafrumvarp
69A112 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
69A111 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
69A110 asala nokkurra jarða í opinberri eigulagafrumvarp
69A109 aHelicopterflugvélþingsályktunartillaga
69A108 aalmannatryggingarþingsályktunartillaga
69A107 aréttarrannsókn á togaraslysumþingsályktunartillaga
69A106 aútsvörlagafrumvarp
69A105 afjárhagsráðlagafrumvarp
69A104 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
69A103 askógræktlagafrumvarp
69A102 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
69A101 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
69A100 alóðakaup í Reykjavíkþingsályktunartillaga
69A99 afólksflutningabifreiðarfyrirspurn
69A98 astofnlánadeild sjávarútvegsinslagafrumvarp
69A97 afjáraukalög 1946lagafrumvarp
69A96 aríkisreikningurinn 1946lagafrumvarp
69A95 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
69A94 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
69A93 ajarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitumlagafrumvarp
69A92 astofnlánadeild sjávarútvegsinslagafrumvarp
69A91 aættaróðal og erfðaábúðlagafrumvarp
69A90 alandskiptalöglagafrumvarp
69A89 astríðsskaðabætur af hálfu Þjóðverjafyrirspurn til skrifl. svars
69A88 aBjargráðasjóður Íslandslagafrumvarp
69A87 aendurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsumlagafrumvarp
69A86 aréttarstaða og atvinnuskilyrði kvennaþingsályktunartillaga
69A85 aeyðing refa og minkalagafrumvarp
69A84 askipamælingarlagafrumvarp
69A83 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
69A82 asíldarsoðlagafrumvarp
69A81 aríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.lagafrumvarp
69A80 asíldveiðar og síldarleitþingsályktunartillaga
69A79 aHjúkrunarkvennaskóli Íslandsþingsályktunartillaga
69A78 askipun læknishéraðafyrirspurn
69A77 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
69A76 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
69A75 abyggingarlán og húsaleigulækkunlagafrumvarp
69A74 averkamannabústaðirlagafrumvarp
69A73 atunnuverksmiðja á Akureyrilagafrumvarp
69A72 ainnlausn lífeyristryggingaþingsályktunartillaga
69A71 aalmannatryggingarlagafrumvarp
69A70 auppbætur á ellilífeyri o.fl.þingsályktunartillaga
69A69 aráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkurlagafrumvarp
69A68 aalmannatryggingarlagafrumvarp
69A67 askemmtanaskatturlagafrumvarp
69A66 abúfjárræktlagafrumvarp
69A65 ajeppabifreiðarlagafrumvarp
69A64 ajeppabifreiðarþingsályktunartillaga
69A63 afjárhagsráðlagafrumvarp
69A62 akaup sjómanna síldveiðiflotansþingsályktunartillaga
69A61 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
69A60 anotendasímar í sveitumlagafrumvarp
69A59 alímvatn sem áburður til ræktunarþingsályktunartillaga
69A58 aríkisborgararétturlagafrumvarp
69A57 ahlutatryggingasjóður bátaútvegsinsfyrirspurn
69A56 atjón bænda vegna harðindaþingsályktunartillaga
69A55 aráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuvegannalagafrumvarp
69A54 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
69A53 aeignakönnunlagafrumvarp
69A52 agjaldaviðauki 1950lagafrumvarp
69A51 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
69A50 atekjuskattsviðauki 1950lagafrumvarp
69A49 ahúsaleigalagafrumvarp
69A48 avatnsflóð og skriðuhlaup í Neskaupstaðþingsályktunartillaga
69A47 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
69A46 asauðfjársjúkdómarlagafrumvarp
69A45 afiskimálasjóðurlagafrumvarp
69A44 averðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómurlagafrumvarp
69A43 ajarðræktarlöglagafrumvarp
69A42 afarkennaralaunþingsályktunartillaga
69A41 askipun læknishéraðalagafrumvarp
69A40 avínveitingar á kostnað ríkisinsþingsályktunartillaga
69A39 asérréttindi í áfengis- og tóbakskaupumþingsályktunartillaga
69A38 afjárlög 1950lagafrumvarp
69A37 asveitarstjórarlagafrumvarp
69A36 askipulag kaupstaða og kauptúnalagafrumvarp
69A35 aræktunarlönd og byggingarlóðir í kaupstöðumlagafrumvarp
69A34 amanntallagafrumvarp
69A33 ahúsnæði o.fl.lagafrumvarp
69A32 avátryggingarfélög fyrir fiskiskiplagafrumvarp
69A31 aSogsvirkjun og Laxárvirkjunfyrirspurn
69A30 astóríbúðaskatturlagafrumvarp
69A29 aaðstoð til síldarútvegsmannalagafrumvarp
69A28 avinnuhjálp húsmæðraþingsályktunartillaga
69A27 abæjarstjórn í Húsavíklagafrumvarp
69A26 autanríkisráðuneytið og fulltrúar þess erlendislagafrumvarp
69A25 auppbætur á laun opinberra starfsmannaþingsályktunartillaga
69A24 alæknisbústaður á Reykhólumþingsályktunartillaga
69A23 aviðskiptasamningar milli Íslands og Póllandslagafrumvarp
69A22 agengisskráning o.fl.lagafrumvarp
69A21 akosningar til Alþingislagafrumvarp
69A20 akosningar til Alþingislagafrumvarp
69A19 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
69A18 ahvíldartími háseta á togurumlagafrumvarp
69A17 asiglingalöglagafrumvarp
69A16 aEvrópuráðiðþingsályktunartillaga
69A15 aSementsverksmiðjalagafrumvarp
69A14 ainnflutningur búfjárlagafrumvarp
69A13 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
69A12 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1949lagafrumvarp
69A11 atogarakaup ríkisinslagafrumvarp
69A10 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
69A9 aeinkasala á tóbakilagafrumvarp
69A8 aiðnaðarmálastjóri og framleiðsluráðlagafrumvarp
69A7 ahraðfrystihús og fiskiðjuver í Flateyþingsályktunartillaga
69A6 aöryggisráðstafanir á vinnustöðumlagafrumvarp
69A5 avegalagabreytinglagafrumvarp
69A4 avegalagabreytinglagafrumvarp
69A3 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
69A2 aheimilistækiþingsályktunartillaga
69A1 aaðstoð til síldarútvegsmannalagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.