Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 48
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
48A185 agjafasjóður Guðjóns Sigurðssonarþingsályktunartillaga
48A184 askipulagsuppdráttur Reykjavíkurþingsályktunartillaga
48A183 akæra út af kosningu í Skagafjarðarsýsluskýrsla
48A182 atóbaksnautnþingsályktunartillaga
48A181 aatvinna við siglingar og vélgæsluþingsályktunartillaga
48A180 aöldubrjótur í Bolungavíkþingsályktunartillaga
48A179 atilraunastarfsemi í þágu landbúnaðarinslagafrumvarp
48A178 ameðlag með börnum ekknalagafrumvarp
48A177 aríkisrekstur atvinnuvega og ríkiseign jarðaþingsályktunartillaga
48A176 alántaka fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
48A175 asala á íslenskum afurðum í Danmörkuþingsályktunartillaga
48A174 askattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
48A173 avegarstæði um Lágheiðiþingsályktunartillaga
48A172 arekstrarlánafélöglagafrumvarp
48A171 asamkomudagur Alþingis árið 1935lagafrumvarp
48A170 aByggingarfélag Reykjavíkurlagafrumvarp
48A169 aábyrgð á láni fyrir Vestmannaeyjakaupstaðþingsályktunartillaga
48A168 afjáraukalög 1933lagafrumvarp
48A167 aLíftryggingnastofnun ríkisinslagafrumvarp
48A166 averslunarerindrekar í Mið-Evrópuþingsályktunartillaga
48A165 akryddsíldartollur í Danmörkuþingsályktunartillaga
48A164 aSöfnunarsjóður Íslandslagafrumvarp
48A163 afasteignaveðslán landbúnaðarinslagafrumvarp
48A162 aábyrgð á láni fyrir Hafnarfjarðarkaupstaðþingsályktunartillaga
48A161 asíldarútvegsnefndlagafrumvarp
48A160 atalstöðvar í fiskiskipþingsályktunartillaga
48A159 anýbýlilagafrumvarp
48A158 aættaróðal og óðalsrétturlagafrumvarp
48A157 alýðskóli með skylduvinnu nemendalagafrumvarp
48A156 aaldurshámark opinberra embættis- og starfsmannalagafrumvarp
48A155 aríkisborgararétturlagafrumvarp
48A154 ahafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstaðlagafrumvarp
48A153 asenditæki Ríkisútvarpsinsþingsályktunartillaga
48A152 atrjáplönturlagafrumvarp
48A151 afriðun náttúruminjalagafrumvarp
48A150 afiskimálanefndlagafrumvarp
48A149 aútsvarlagafrumvarp
48A148 astimpilgjaldlagafrumvarp
48A147 aatvinnudeild við Háskóla Íslandslagafrumvarp
48A146 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
48A145 abarnafræðslalagafrumvarp
48A144 afrystigjald beitusíldarlagafrumvarp
48A143 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
48A142 aútgerðarsamvinnufélaglagafrumvarp
48A141 astrandferðirþingsályktunartillaga
48A140 ahússtjórnar- og vinnuskóli fyrir konur í Reykjavíklagafrumvarp
48A139 asmjörlíki o.fl.lagafrumvarp
48A138 afasteignaskatturlagafrumvarp
48A137 atjón af völdum ofviðrisþingsályktunartillaga
48A136 arekstrarlán til smáútgerðarmannaþingsályktunartillaga
48A135 ainnlánsvextir og vaxtaskatturlagafrumvarp
48A134 abygging og ábúð á jörðum, sem eru almannaeignlagafrumvarp
48A133 atollakjör innlendis iðnaðarþingsályktunartillaga
48A132 agæsla veiðarfæra fyrir Norðurlandiþingsályktunartillaga
48A131 akaup á hlutabréfum í Útvegsbanka Íslandslagafrumvarp
48A130 avátryggingar opinna vélbátalagafrumvarp
48A129 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
48A128 aSkuldaskilasjóður útgerðarmannalagafrumvarp
48A127 alandhelgisgæsla, björgunarmál og skipaskoðunþingsályktunartillaga
48A126 agæsla veiðarfæra í Faxaflóaþingsályktunartillaga
48A125 aritsíma- og talsímakerfilagafrumvarp
48A124 ahlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesilagafrumvarp
48A123 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
48A122 aKreppulánasjóðurlagafrumvarp
48A121 afangelsilagafrumvarp
48A120 aaðstoð við fiskibáta og eftirlit með veiðarfærumþingsályktunartillaga
48A119 atollundanþága fyrir tunnuefni og hamplagafrumvarp
48A118 asala þjóðjarða og sala kirkjujarðalagafrumvarp
48A117 avarnir gegn berklaveikilagafrumvarp
48A116 averslunarskuldirlagafrumvarp
48A115 aniðurlagning prestlaunasjóðslagafrumvarp
48A114 alögreglustjóri í Ólafsfirðilagafrumvarp
48A113 aefnivörur til iðnaðarlagafrumvarp
48A112 aútflutningur á síldarmjölilagafrumvarp
48A111 arannsókn innlendra fóðurefnaþingsályktunartillaga
48A110 amat á fiskúrgangilagafrumvarp
48A109 adragnótaveiðar í landhelgilagafrumvarp
48A108 aiðnlánasjóðurlagafrumvarp
48A107 averndun einkaleyfaþingsályktunartillaga
48A106 avélgæsla á mótorskipumlagafrumvarp
48A105 asíldar- og ufsaveiðilagafrumvarp
48A104 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
48A103 avegalöglagafrumvarp
48A102 avistarskóli fyrir vanheil börn og unglingaþingsályktunartillaga
48A101 avegalöglagafrumvarp
48A100 aframfærslulöglagafrumvarp
48A99 abændaskólilagafrumvarp
48A98 afávitahælilagafrumvarp
48A97 aóskilgetin börnlagafrumvarp
48A96 anotkun lántökuheimildar frá 1932þingsályktunartillaga
48A95 afátækralöglagafrumvarp
48A94 ahafnargerð í Ólafsvíklagafrumvarp
48A93 anáttúrufræðisafn Guðmundar G. Bárðarsonarþingsályktunartillaga
48A92 aréttarfarslöggjöfþingsályktunartillaga
48A91 amiðunarstöð í Vestamannaeyjumþingsályktunartillaga
48A90 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
48A89 avátryggingar á fiskibátumþingsályktunartillaga
48A88 ayfirstjórn nokkurra ríkiseigna í Ölfusilagafrumvarp
48A87 abæjargjöld á Akureyrilagafrumvarp
48A86 aVestmannaeyjavitinn á Stórhöfðaþingsályktunartillaga
48A85 aríkisborgararétturlagafrumvarp
48A84 aeinkasala á fóðurmjöli og fóðurbætilagafrumvarp
48A83 aútvarpsrekstur ríkisinslagafrumvarp
48A82 abann geng því að reisa nýjan bæ við Vellankötluþingsályktunartillaga
48A81 ahafnargerð á Hornafirðilagafrumvarp
48A80 aeftirlit með opinberum rekstrilagafrumvarp
48A79 aferðamannaskrifstofalagafrumvarp
48A78 amilliþinganefnd til þess að endurskoða fátækralöggjöfina og undirbúa löggjöf um almennar tryggingarþingsályktunartillaga
48A77 aáfengislöglagafrumvarp
48A76 aeinkasala á bifreiðum o.fl.lagafrumvarp
48A75 avarðskip landsins og skipverja á þeimlagafrumvarp
48A74 aloftskeytastöðvar á flutningaskipumlagafrumvarp
48A73 astjórn og starfræksla póst- og símamálalagafrumvarp
48A72 alöggilding verslunarstaðar á Hvalskerilagafrumvarp
48A71 afiskimatsstjórilagafrumvarp
48A70 astrandferðirlagafrumvarp
48A69 aeftirlit með sjóðumlagafrumvarp
48A68 afjárkláðinnfyrirspurn
48A67 aútflutningsgjald af síld til hlutaruppbótar sjómönnumlagafrumvarp
48A66 afólksflutningar með fólksbifreiðumlagafrumvarp
48A65 averslunarlóð Ísafjarðarlagafrumvarp
48A64 asala á eggjum eftir þyngdlagafrumvarp
48A63 afátækralöglagafrumvarp
48A62 asala lands Hvanneyrar til Siglufjarðarkaupstaðslagafrumvarp
48A61 avigt á síldlagafrumvarp
48A60 aforðagæslalagafrumvarp
48A59 afiskiráðlagafrumvarp
48A58 aKreppulánasjóðurlagafrumvarp
48A57 aafnotagjald útvarpsnotendaþingsályktunartillaga
48A56 ahlunnindi fyrir ný iðn- og iðjufyrirtækilagafrumvarp
48A55 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
48A54 akosningar í málefnum sveita og kaupstaðalagafrumvarp
48A53 aopinber ákærandilagafrumvarp
48A52 aábyrgð á lániþingsályktunartillaga
48A51 ahafnargerð á Skagaströndlagafrumvarp
48A50 aráðstafanir vegna fjárkreppunnarlagafrumvarp
48A49 aritsíma- og talsímakerfilagafrumvarp
48A48 alöggilding verslunarstaðalagafrumvarp
48A47 asíldarverksmiðjan á Raufarhöfnlagafrumvarp
48A46 aráðstafanir vegna fjárkreppunnarlagafrumvarp
48A45 avirkjun Fljótárlagafrumvarp
48A44 akosningar í málefnum sveita og kaupstaðalagafrumvarp
48A43 aprestssetur í Grundarþingaprestakallilagafrumvarp
48A42 ajarðræktarlöglagafrumvarp
48A41 alandhelgisgæsla fyrir Vestfjörðumþingsályktunartillaga
48A40 aríkisgjaldanefndlagafrumvarp
48A39 ajarðræktarlöglagafrumvarp
48A38 afóðurskortur bænda í óþurrkasveitum landsinsþingsályktunartillaga
48A37 aheyafli á óþurrkasvæðunumþingsályktunartillaga
48A36 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
48A35 aKreppulánasjóðurlagafrumvarp
48A34 abráðabirgðaútflutningsskýrslurlagafrumvarp
48A33 askipulagsnefnd atvinnumálalagafrumvarp
48A32 aútflutningur á kjötilagafrumvarp
48A31 asala mjólkur og rjómalagafrumvarp
48A30 asíldarbræðslustöðlagafrumvarp
48A29 amarkaðs- og verðjöfnunarsjóðurlagafrumvarp
48A28 aléttverkuð saltsíldlagafrumvarp
48A27 asláturfjárafurðirlagafrumvarp
48A26 avinnumiðlunlagafrumvarp
48A25 asíldarbræðsluverksmiðja á Norðurlandilagafrumvarp
48A24 afátækralöglagafrumvarp
48A23 atilbúinn áburðurlagafrumvarp
48A22 averkamannabústaðirlagafrumvarp
48A21 aheimild rannsóknarstofnana ríkisins til lyfjasölulagafrumvarp
48A20 aríkisútgáfa skólabókalagafrumvarp
48A19 avarnir gegn því að verða barnshafandi og fóstureyðingarlagafrumvarp
48A18 ahagfræðiskýrslurlagafrumvarp
48A17 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
48A16 aeldspýtur og vindlingapappírlagafrumvarp
48A15 agjaldeyrisverslun o.fl.lagafrumvarp
48A14 atolllöglagafrumvarp
48A13 averðtollurlagafrumvarp
48A12 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
48A11 aeinkasala á áfengilagafrumvarp
48A10 abráðabirgðaverðtollurlagafrumvarp
48A9 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
48A8 atekju- og eignarskattsaukilagafrumvarp
48A7 agengisviðaukilagafrumvarp
48A6 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
48A5 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
48A4 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
48A3 alandsreikningur 1932lagafrumvarp
48A2 afjáraukalög 1932lagafrumvarp
48A1 afjárlög 1935lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.