Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 40
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
40A162 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
40A161 agildi íslenskra peningaþingsályktunartillaga
40A160 agin- og klaufaveikiþingsályktunartillaga
40A159 ahúsmæðraskóli á Norðurlandiþingsályktunartillaga
40A158 aútvarpþingsályktunartillaga
40A157 avísindarannsóknir í þágu atvinnuvegannaþingsályktunartillaga
40A156 avinnukaupfyrirspurn
40A155 aellitryggingarþingsályktunartillaga
40A154 aHáskóli Íslandsþingsályktunartillaga
40A153 aSeðlainndráttur Íslandsbankalagafrumvarp
40A152 aháskólanám annarra en stúdentaþingsályktunartillaga
40A151 arannsókn leigumála húsnæðis í Reykjavíkþingsályktunartillaga
40A150 arán erlendra fiskimann í varplöndum og selverumþingsályktunartillaga
40A149 aránskapur erlendra fiskimanna hér við landþingsályktunartillaga
40A148 amilliþinganefnd í tolla- og skattalöggjöfþingsályktunartillaga
40A147 aberklavarnalögþingsályktunartillaga
40A146 avátrygging sveitabæjaþingsályktunartillaga
40A145 abrot dómsmálaráðherra á varðskipalögumþingsályktunartillaga
40A144 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
40A143 averkamannabústaðirlagafrumvarp
40A142 asala á spildu úr prestssetursjörðinni Kálfholtilagafrumvarp
40A141 abankavaxtabréflagafrumvarp
40A140 afjáraukalög 1927lagafrumvarp
40A139 avarasáttanefndarmenn í Reykjavíklagafrumvarp
40A138 atannlækningarlagafrumvarp
40A137 aveðurspárþingsályktunartillaga
40A136 aforstjórn póst- og símamálalagafrumvarp
40A135 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
40A134 araforkuveiturþingsályktunartillaga
40A133 aófriðun sels í Ölfusálagafrumvarp
40A132 ahlunnindi fyrir lánsfélöglagafrumvarp
40A131 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
40A130 aÞingvallaprestakalllagafrumvarp
40A129 asamstjórn tryggingastofnana landsinslagafrumvarp
40A128 afiskiræktarfélöglagafrumvarp
40A127 askattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
40A126 aprentsmiðjurlagafrumvarp
40A125 asendiherra í Kaupmannahöfnlagafrumvarp
40A124 alaxveiði í Nikulásarkeri í Norðurálagafrumvarp
40A123 aveðlánasjóður fiskimannalagafrumvarp
40A122 aeignarnám á Reykhólumlagafrumvarp
40A121 astimpilgjaldlagafrumvarp
40A120 avegurinn frá Markarfljóti til Víkurþingsályktunartillaga
40A119 alandsspítaliþingsályktunartillaga
40A118 ahafnarbætur í Aðalvík og lendingarbætur í Arnardalþingsályktunartillaga
40A117 asundskálabygging alþýðuskóla í Reykjanesiþingsályktunartillaga
40A116 atekju- og eignarskatturlagafrumvarp
40A115 ahagskýrslurþingsályktunartillaga
40A114 aFiskiveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
40A113 averðtollurlagafrumvarp
40A112 avörutollurlagafrumvarp
40A111 aútflutningsgjald af síld o.fl.lagafrumvarp
40A110 aútflutningsgjald af síldarlýsilagafrumvarp
40A109 aeinkasala á steinolíuþingsályktunartillaga
40A108 aeinkasala á tóbakilagafrumvarp
40A107 aopinber reikningsskil hlutafélagalagafrumvarp
40A106 aatvinnuleysisskýrslurlagafrumvarp
40A105 anýbýlilagafrumvarp
40A104 agreiðsla verkkaupslagafrumvarp
40A103 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
40A102 aríkisprentsmiðjaþingsályktunartillaga
40A101 alaun embættismannalagafrumvarp
40A100 aeinkasala á áfengilagafrumvarp
40A99 aaðstoðarlæknissýslanir í Ísafjarðarhéraði og Akureyrarhéraðilagafrumvarp
40A98 aríkisforlagþingsályktunartillaga
40A97 akirkjugarður í Reykjavíklagafrumvarp
40A96 agjaldþrotaskiftilagafrumvarp
40A95 asjúkraskýli og læknisbústaðirlagafrumvarp
40A94 afrystihús og bygging nýs kæliskipsþingsályktunartillaga
40A93 aniðurfelling útflutningsgjalds af síldþingsályktunartillaga
40A92 asíldarbræðslustöðvarlagafrumvarp
40A91 asala Garða á Akranesilagafrumvarp
40A90 aendurskoðun siglingalöggjafarþingsályktunartillaga
40A89 aeinkasala á saltfisklagafrumvarp
40A88 aatvinnuleysisskýrslurlagafrumvarp
40A87 abann á næturvinnulagafrumvarp
40A86 aStrandarkirkja og sandgræðsla í Strandarlandilagafrumvarp
40A85 aþýðing og gildi þinglýsingaþingsályktunartillaga
40A84 arannsókn vegarstæðisþingsályktunartillaga
40A83 ahafnarlög fyrir Vestmannaeyjarlagafrumvarp
40A82 aáfengislöglagafrumvarp
40A81 aatvinnurekstrarlánlagafrumvarp
40A80 auppsögn sambandslagasamningsinsfyrirspurn
40A79 ayfirsetukvennalöglagafrumvarp
40A78 abændaskólilagafrumvarp
40A77 aeinkasala á síldlagafrumvarp
40A76 afyrning skuldalagafrumvarp
40A75 averkakaupsveðlagafrumvarp
40A74 alöggilding verslunarstaðar á Vattarnesilagafrumvarp
40A73 abréfaskifti milli stjórna Spánar og Íslandsþingsályktunartillaga
40A72 adómsmálastarf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavíklagafrumvarp
40A71 agagnfræðaskólinn á Akureyriþingsályktunartillaga
40A70 amenntaskóli í Reykjavíkþingsályktunartillaga
40A69 aloftskeytanotkun veiðiskipalagafrumvarp
40A68 ahafnargerð á Skagaströndlagafrumvarp
40A67 aendurskoðun fátækralagannaþingsályktunartillaga
40A66 aslysatryggingarlagafrumvarp
40A65 aembættisfærsla í Barðastrandarsýsluþingsályktunartillaga
40A64 ahvalveiðarlagafrumvarp
40A63 avegalöglagafrumvarp
40A62 aatkvæðagreiðslur utan kjörstaða við alþingiskosningarlagafrumvarp
40A61 aheimavistir við hinn almenna menntaskólalagafrumvarp
40A60 asamskólar Reykjavíkurlagafrumvarp
40A59 aríkisborgararétturlagafrumvarp
40A58 adýralæknarlagafrumvarp
40A57 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
40A56 abæjarstjórn Ísafjarðarlagafrumvarp
40A55 agagnfræðaskóli á Ísafirðilagafrumvarp
40A54 atrygging á fatnaði og munum skipverjalagafrumvarp
40A53 afriðun á laxilagafrumvarp
40A52 alöggilding verslunarstaðalagafrumvarp
40A51 alandhelgisgæslalagafrumvarp
40A50 amenntaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
40A49 aútsvörlagafrumvarp
40A48 akosningar í málefnum sveita og kaupstaðalagafrumvarp
40A47 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
40A46 aeinkasala á síldlagafrumvarp
40A45 aforkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.lagafrumvarp
40A44 ahvíldartími háseta á botnvörpuskipumlagafrumvarp
40A43 aaukastörf ráðherrannafyrirspurn
40A42 agagnfræðaskólinn á Akureyrifyrirspurn
40A41 asala á landi Garðakirkju í Hafnarfirðilagafrumvarp
40A40 abæjarstjórn í Neskaupstað í Norðfirðilagafrumvarp
40A39 alögtaklagafrumvarp
40A38 aþinglýsing skjala og aflýsinglagafrumvarp
40A37 anauðungaruppboð á fasteignum og skipumlagafrumvarp
40A36 askipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmilagafrumvarp
40A35 alokunartími sölubúðalagafrumvarp
40A34 avarðskip landsinslagafrumvarp
40A33 avernd atvinnufyrirtækja gegn óréttmætum prentuðum ummælumlagafrumvarp
40A32 aungmennafræðsla í Reykjavíklagafrumvarp
40A31 asíldarmatlagafrumvarp
40A30 atilbúinn áburðurlagafrumvarp
40A29 ajarðræktarlöglagafrumvarp
40A28 ahveraorkalagafrumvarp
40A27 abændaskólilagafrumvarp
40A26 abyggingar- og landnámssjóðurlagafrumvarp
40A25 akynbætur nautgripalagafrumvarp
40A24 ahegningarlöglagafrumvarp
40A23 afriðun Þingvallalagafrumvarp
40A22 amenningarsjóðurlagafrumvarp
40A21 alífeyrir starfsmanna Búnaðarfélags Íslandslagafrumvarp
40A20 aeftirlit með verksmiðjum og vélumlagafrumvarp
40A19 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
40A18 adýralæknarlagafrumvarp
40A17 agin- og klaufaveikilagafrumvarp
40A16 abúfjártryggingarlagafrumvarp
40A15 astrandferðaskiplagafrumvarp
40A14 ahjúalöglagafrumvarp
40A13 abygging húss fyrir opinberar skrifstofurlagafrumvarp
40A12 abetrunarhús og vinnuhælilagafrumvarp
40A11 afræðslumálanefndirlagafrumvarp
40A10 asundhöll í Reykjavíklagafrumvarp
40A9 amenntamálaráð Íslandslagafrumvarp
40A8 aríkisrekstur á útvarpilagafrumvarp
40A7 askógar, kjarr og lynglagafrumvarp
40A6 alaun embættismannalagafrumvarp
40A5 aýmsir tollar og gjöld með 25% gengisviðaukalagafrumvarp
40A4 averðtollurlagafrumvarp
40A3 alandsreikningar 1926lagafrumvarp
40A2 afjáraukalög 1926lagafrumvarp
40A1 afjárlög 1929lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.