Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 39
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
39A193 agjöf Jóns Sigurðssonarskýrsla
39A192 aumboðsmaður sáttasemjara á Austurfjörðumþingsályktunartillaga
39A134 aseðlainndráttur Íslandsbankalagafrumvarp
39A133 alánsstofnun handa bátaútveg landsinsþingsályktunartillaga
39A132 amilliríkjasamningarþingsályktunartillaga
39A131 auppmæling siglingaleiða og rannsókn hafnarbótaþingsályktunartillaga
39A130 anýr bankilagafrumvarp
39A129 averslanir ríkisinsþingsályktunartillaga
39A128 asparnaðarnefndirþingsályktunartillaga
39A127 aríkisrekstur útvarpsþingsályktunartillaga
39A126 aeignar- og notkunarrétt hveraorkuþingsályktunartillaga
39A125 aaukin réttarnefnd fyrir samvinnufélögþingsályktunartillaga
39A123 aveðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðarlagafrumvarp
39A122 aöryggis- og heilbrigðiseftirlitþingsályktunartillaga
39A121 alandsspítaliþingsályktunartillaga
39A120 agjöld af fasteignum í Hafnarfjarðarkaupstaðlagafrumvarp
39A119 aáfengisauglýsingarlagafrumvarp
39A118 ayfirsíldarmatsmaður á Seyðisfirðiþingsályktunartillaga
39A117 asameining póststöðva og símastöðvaþingsályktunartillaga
39A116 alandamerki ofl.lagafrumvarp
39A115 abankavaxtabréflagafrumvarp
39A114 aLandsbanki Íslands setji á fót útibú í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
39A113 atollar og gjöld með 25% gengisviðaukalagafrumvarp
39A112 aMosfellsheiðarlandlagafrumvarp
39A111 asala á Hesti í Ögurþingumlagafrumvarp
39A110 aakfærir sýslu- og hreppavegirlagafrumvarp
39A109 ahafnarlög fyrir Vestmannaeyjarlagafrumvarp
39A108 aveðlagafrumvarp
39A107 asmíði brúa og vitaþingsályktunartillaga
39A106 askipun opinberra nefndaþingsályktunartillaga
39A105 auppbót til starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
39A104 alöggilding verslunarstaðalagafrumvarp
39A103 aatkvæðagreiðsla utan kjörstaða kjósanda við alþingiskosningarlagafrumvarp
39A102 arannsókn á hafnarbótum og vörnum gegn snjóflóðumþingsályktunartillaga
39A101 astyrkur handa stúdentaefnum frá gagnfræðaskólanum á Akureyriþingsályktunartillaga
39A100 alandsstjórnþingsályktunartillaga
39A99 avatnsorka í Sogiþingsályktunartillaga
39A98 arannsókn banameina og kennslu í meina- og líffærafræðilagafrumvarp
39A97 agin- og klaufaveikilagafrumvarp
39A96 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
39A95 aritsíma- og talsímakerfilagafrumvarp
39A94 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
39A93 agreiðsla verkkaupslagafrumvarp
39A92 ayfirsíldarmatsstarf á Austurlandifyrirspurn
39A91 astörf fiskifulltrúans á Spánifyrirspurn
39A90 aflugvél til póstflutningaþingsályktunartillaga
39A89 ahúsmæðraskóli á Hallormsstaðlagafrumvarp
39A88 astúdentspróf við Akureyrarskólaþingsályktunartillaga
39A87 asala þjóðjarðarinnar Sauðárlagafrumvarp
39A86 anýbýlilagafrumvarp
39A85 afriðun hreindýralagafrumvarp
39A84 asorphreinsun og salernahreinsun á Akureyrilagafrumvarp
39A83 ahvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipumlagafrumvarp
39A82 aeinkasala á tilbúnum áburðilagafrumvarp
39A81 aræktunarsjóður Íslandsþingsályktunartillaga
39A80 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
39A79 astöðvun á verðgildi íslenskra peningalagafrumvarp
39A78 afræðsla barnalagafrumvarp
39A77 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
39A76 afasteignamatlagafrumvarp
39A75 aölvun embættismanna, skipstjóra o.fllagafrumvarp
39A74 ainnflutningsgjald af bensínilagafrumvarp
39A73 avörutollurlagafrumvarp
39A72 afiskimatlagafrumvarp
39A71 aáfengisvarnirþingsályktunartillaga
39A70 arannsókn á akvegarstæðiþingsályktunartillaga
39A69 ahvalveiðarlagafrumvarp
39A68 asýsluvegasjóðurlagafrumvarp
39A67 aeinkasala á áfengilagafrumvarp
39A66 avarnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdómalagafrumvarp
39A65 avegalöglagafrumvarp
39A64 aforkaupsréttur kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjumlagafrumvarp
39A63 aforkaupsréttur kaupstaða og kauptúna á jörð í nágrannahreppilagafrumvarp
39A62 askipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmilagafrumvarp
39A61 amat á heyilagafrumvarp
39A60 alandnámssjóður Íslandslagafrumvarp
39A59 akaup á húseigninni nr. 16 við Hafnarstrætiþingsályktunartillaga
39A58 abankaábyrgð fyrir Landsbanka Íslandslagafrumvarp
39A57 asandgræðslugirðingar í Gunnarsholtiþingsályktunartillaga
39A56 asandgræðslalagafrumvarp
39A55 agagnfræðaskóli á Ísafirðilagafrumvarp
39A54 amilliþinganefnd um hag bátaútvegsinsþingsályktunartillaga
39A53 astrandferðaskiplagafrumvarp
39A52 abyggingar- og landnámssjóðurþingsályktunartillaga
39A51 aungmennaskóli í Reykjavíkþingsályktunartillaga
39A50 avörn gegn berklaveikilagafrumvarp
39A49 abygging, ábúð og úttekt jarðalagafrumvarp
39A48 anotkun bifreiðalagafrumvarp
39A47 alögheimili og byggðarleyfiþingsályktunartillaga
39A46 avegalöglagafrumvarp
39A45 atrygging á fatnaði og munum skipverjalagafrumvarp
39A44 ayfirsetukvennalöglagafrumvarp
39A43 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
39A42 amilliþinganefndir fyrir tolla- og skattalöggjöfþingsályktunartillaga
39A41 asíldarverksmiðja á Norðurlandiþingsályktunartillaga
39A40 alokunartími sölubúðalagafrumvarp
39A39 aumboð þjóðjarðalagafrumvarp
39A38 alandskiftalöglagafrumvarp
39A37 afjáraukalög 1926lagafrumvarp
39A36 abann gegn næturvinnulagafrumvarp
39A35 aeinkasala á saltfisklagafrumvarp
39A34 akennaraskólinnþingsályktunartillaga
39A33 aveðurfregnir frá Grænlandiþingsályktunartillaga
39A32 akosningar til Alþingislagafrumvarp
39A31 avarnir gegn sýkingu nytjajurtalagafrumvarp
39A30 avaxtalækkunþingsályktunartillaga
39A29 abæjarstjórn á Norðfirðilagafrumvarp
39A28 astýrimannaskólinnlagafrumvarp
39A27 amilliþinganefnd í landbúnaðarlöggjöfþingsályktunartillaga
39A26 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
39A25 aatvinnuleysisskýrslurlagafrumvarp
39A24 aafnám kennarastóls í klassískum fræðumlagafrumvarp
39A23 ajárnbrautarlagning og virkjun Urriðafosslagafrumvarp
39A22 askipun prestakallalagafrumvarp
39A21 afjárlög 1928lagafrumvarp
39A20 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
39A19 avarðskip ríkisinslagafrumvarp
39A18 alaun skipherra og skipverja á varðeimskipum ríkisinslagafrumvarp
39A17 alandsreikningar 1925lagafrumvarp
39A16 aríkisborgararétturlagafrumvarp
39A15 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
39A14 aóskilgetin börnlagafrumvarp
39A13 auppkvaðning dóma og úrskurðurlagafrumvarp
39A12 anámulöglagafrumvarp
39A11 aútrýming fjárkláðalagafrumvarp
39A10 aheimavistir við Hinn almenna menntaskólalagafrumvarp
39A9 aréttur erlendra manna til að stunda atvinnu á Íslandilagafrumvarp
39A8 asamskólar Reykjavíkurlagafrumvarp
39A7 afjáraukalög 1925lagafrumvarp
39A6 afátækralöglagafrumvarp
39A5 aiðja og iðnaðurlagafrumvarp
39A4 aiðnaðarnámlagafrumvarp
39A3 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
39A2 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
39A1 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.