Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 136
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
136A475 aframkvæmd skólahalds í grunnskólum skólaárin 2004--2005, 2005--2006 og 2006--2007skýrsla
136A474 aheildarendurskoðun stjórnarskrárinnarþingsályktunartillaga
136A473 afrestun á fundum Alþingis
136A472 aframtíð Keflavíkurflugvallar og slökkviliðfyrirspurn til skrifl. svars
136A471 aflug herflugvélafyrirspurn til skrifl. svars
136A470 alistfræðilegt mat á listaverkasöfnum bankaþingsályktunartillaga
136A469 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
136A468 agjaldþrotaskiptilagafrumvarp
136A467 apeningagreiðslur orkufyrirtækja til sveitarfélaga o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
136A466 abarnalöglagafrumvarp
136A465 a eskaðabótalöglagafrumvarp
136A464 aárleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðannaþingsályktunartillaga
136A463 aDýrafjarðargöng og nýr vegur um Dynjandisheiðiþingsályktunartillaga
136A462 atollalög og gjaldeyrismállagafrumvarp
136A461 agreiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæðilagafrumvarp
136A460 astaða Icesave-samningaviðræðnafyrirspurn til skrifl. svars
136A459 aráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikumþingsályktunartillaga
136A458 aerfðabreyttar lífverurlagafrumvarp
136A457 ameðhöndlun úrgangslagafrumvarp
136A456 aeiturefni og hættuleg efnilagafrumvarp
136A455 aÍslandsstofalagafrumvarp
136A454 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
136A453 aEvrópuráðsþingið 2008skýrsla
136A452 autanríkis- og alþjóðamálskýrsla
136A451 askipun skiptastjórafyrirspurn til skrifl. svars
136A450 aný skattþrep í tekjuskatti einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
136A449 ajarðgöng undir Fjarðarheiðiþingsályktunartillaga
136A448 ahækkun á eigin fé fjármálafyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
136A447 aerlent eignarhald á íslenskum fyrirtækjumfyrirspurn
136A446 anorrænt samstarf 2008skýrsla
136A445 alyfjalöglagafrumvarp
136A444 aVestnorræna ráðið 2008skýrsla
136A443 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
136A442 anotkun lyfsins Tysabrifyrirspurn
136A441 afæðingar í Vestmannaeyjumfyrirspurn
136A440 aaðgerðaáætlun gegn mansaliskýrsla
136A439 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
136A438 a eskaðabótalöglagafrumvarp
136A437 aÖSE-þingið 2008skýrsla
136A436 aFríverslunarsamtök Evrópu 2008skýrsla
136A435 akynningarstarf vegna hvalveiðafyrirspurn til skrifl. svars
136A434 aminnisblöð, hljóðritanir o.fl. varðandi Icesave-ábyrgðirfyrirspurn til skrifl. svars
136A433 aIcesave-ábyrgðir og flýtimeðferðfyrirspurn til skrifl. svars
136A432 aIcesave-ábyrgðir og flýtimeðferðfyrirspurn til skrifl. svars
136A431 aIcesave-ábyrgðir og flýtimeðferðfyrirspurn til skrifl. svars
136A430 aalmenn notkun íslensks merkis fyrir ábyrgar fiskveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
136A429 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
136A428 anorðurskautsmál 2008skýrsla
136A427 aNATO-þingið 2008skýrsla
136A426 aupplýsingaskylda fyrirtækja, félaga og stofnana í eigu íslenska ríkisinslagafrumvarp
136A425 alán til Icelandic Glacialfyrirspurn til skrifl. svars
136A424 aIcesave-reikningar Landsbankansfyrirspurn til skrifl. svars
136A423 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 2008skýrsla
136A422 a enáms- og starfsráðgjafarlagafrumvarp
136A421 agrunnskólarlagafrumvarp
136A420 a ebreyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffangalagafrumvarp
136A419 a eaðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífsþingsályktunartillaga
136A418 aAlþjóðaþingmannasambandið 2008skýrsla
136A417 aVES-þingið 2008skýrsla
136A416 a eRíkisendurskoðunlagafrumvarp
136A415 a evörumerkilagafrumvarp
136A414 a ebreytingar á ýmsum lögum um óréttmæta viðskiptahættilagafrumvarp
136A413 aBjargráðasjóðurlagafrumvarp
136A412 amálefni aldraðralagafrumvarp
136A411 a eendurskipulagning þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækjalagafrumvarp
136A410 a etekjuskatturlagafrumvarp
136A409 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
136A408 alokafjárlög 2007lagafrumvarp
136A407 a eendurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandilagafrumvarp
136A406 a elistamannalaunlagafrumvarp
136A405 akosningar til Alþingislagafrumvarp
136A404 aframkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir allafyrirspurn til skrifl. svars
136A403 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
136A402 aíslenskur ríkisborgararétturlagafrumvarp
136A401 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
136A400 akönnun á greiðsluaðlögun fasteignaveðlánafyrirspurn
136A399 askýrsla um afhendingaröryggi orku á Vestfjörðumfyrirspurn
136A398 a eraforkulöglagafrumvarp
136A397 a eniðurgreiðslur húshitunarkostnaðarlagafrumvarp
136A396 askimun fyrir krabbameinifyrirspurn
136A395 ameðferð einkamálalagafrumvarp
136A394 a eheimild til samninga um álver í Helguvíklagafrumvarp
136A393 aembætti sérstaks saksóknaralagafrumvarp
136A392 afiskmarkaðir og hvalveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
136A391 atilskipanir Evrópusambandsins um losun koltvísýringsfyrirspurn til skrifl. svars
136A390 aleikskólar og grunnskólarlagafrumvarp
136A389 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
136A388 afjöldi háskólanemafyrirspurn til skrifl. svars
136A387 asamningur um siglingar yfir Breiðafjörðfyrirspurn
136A386 a eþjóðgarðurinn á Þingvöllumlagafrumvarp
136A385 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
136A384 atillögur Norðausturnefndarfyrirspurn
136A383 anotendastýrð persónuleg aðstoðfyrirspurn til skrifl. svars
136A382 aframkvæmd samgönguáætlunarfyrirspurn
136A381 asjónvarpsútsendingar í dreifbýlifyrirspurn til skrifl. svars
136A380 aefling kræklingaræktarfyrirspurn
136A379 astuðningur við íslenskan landbúnaðfyrirspurn
136A378 aferðaþjónusta á Melrakkasléttufyrirspurn
136A377 afjöldi starfsmanna í umhverfisráðuneyti, Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnunfyrirspurn
136A376 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
136A375 a ehlutafélög með gagnsætt eignarhald og bann við lánveitingum og krosseignarhaldiþingsályktunartillaga
136A374 asjálfkrafa skráning barna í trúfélagfyrirspurn
136A373 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2007, um breytingu á VII. viðauka og bókun 37 við EESþingsályktunartillaga
136A372 afjárreiður ríkisinslagafrumvarp
136A371 asala fasteigna, fyrirtækja og skipalagafrumvarp
136A370 a ehagsmunir Íslands í loftslagsmálumþingsályktunartillaga
136A369 abygging hátæknisjúkrahússþingsályktunartillaga
136A368 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
136A367 ainnsöfnun, endurnýting og endurvinnslafyrirspurn
136A366 a etekjuskatturlagafrumvarp
136A365 a etollalög, vörugjald og virðisaukaskatturlagafrumvarp
136A364 astaða minni hluthafa í hlutafélögumþingsályktunartillaga
136A363 areglur um skilaskyldu á ferskum matvörumþingsályktunartillaga
136A362 a enáttúruverndlagafrumvarp
136A361 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2007, um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
136A360 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2008, um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
136A359 a ebreyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinnlagafrumvarp
136A358 a eopinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og verðbréfaviðskiptilagafrumvarp
136A357 aiðnaðarmálagjaldlagafrumvarp
136A356 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
136A355 akostnaður við gjaldeyrisvaraforðannfyrirspurn til skrifl. svars
136A354 anýtt háskólasjúkrahúsfyrirspurn
136A353 auppbygging samgöngumannvirkja á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
136A352 aþróun erlendra vaxtatekna og vaxtagjaldafyrirspurn til skrifl. svars
136A351 atekjuskattur o.fl.lagafrumvarp
136A350 aalmennur eignarskatturlagafrumvarp
136A349 astaða á íbúðamarkaðifyrirspurn
136A348 aútboð vegaframkvæmdafyrirspurn til skrifl. svars
136A347 aHólaskóli -- Háskólinn á Hólumfyrirspurn
136A346 askýrsla umboðsmanns Alþingis 2007álit nefndar um skýrslu
136A345 a efjármálafyrirtæki, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðirlagafrumvarp
136A344 akortlagning vega og slóða á hálendinufyrirspurn
136A343 ameðferð einkamálalagafrumvarp
136A342 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
136A341 aíslenskt merki fyrir ábyrgar fiskveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
136A340 aaðgerðir fyrir þá sem hafa orðið sérlega illa úti í hruni fjármálakerfisinsfyrirspurn til skrifl. svars
136A339 averktakavinna fyrir heilbrigðisráðuneytiðfyrirspurn til skrifl. svars
136A338 aeinföldun á almannatryggingakerfinufyrirspurn
136A337 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
136A336 abein kosning framkvæmdarvaldsinsþingsályktunartillaga
136A335 a evisthönnun vöru sem notar orkulagafrumvarp
136A334 avinnsla hvalafurðafyrirspurn til skrifl. svars
136A333 ameðferð fyrirtækja á vegum ríkisbankannafyrirspurn
136A332 asamkeppnisstaða framleiðslufyrirtækja á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
136A331 akennsla í fjármálum á unglingastigiþingsályktunartillaga
136A330 ahúsnæðismállagafrumvarp
136A329 agreiðsluaðlögun fasteignaveðlána og staða á íbúðamarkaðiþingsályktunartillaga
136A328 akosningar til Alþingislagafrumvarp
136A327 anýting sjávarfalla í Breiðafirði til raforkuframleiðsluþingsályktunartillaga
136A326 aupplýsingar seðlabankastjóra um aðgerðir breskra stjórnvaldafyrirspurn til skrifl. svars
136A325 aþróun raforkuverðs í dreifbýli og þéttbýlifyrirspurn til skrifl. svars
136A324 afjárframlög til ferðamála á árunum 1998--2009fyrirspurn til skrifl. svars
136A323 aEystrasaltsrússar á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
136A322 a eaðför o.fl.lagafrumvarp
136A321 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.lagafrumvarp
136A320 atillögur nefndar um endurreisn bankakerfisinsfyrirspurn
136A319 amarkaður fyrir hvalkjötfyrirspurn til skrifl. svars
136A318 abráðabirgðalögfyrirspurn
136A317 aleit, rannsóknir og vinnsla kolvetnislagafrumvarp
136A316 a esamfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda á Reykjanesiþingsályktunartillaga
136A315 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
136A314 aljósleiðarastrengirnir Farice og Danicefyrirspurn
136A313 a eeftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómaralagafrumvarp
136A312 arekstur skurðstofu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesjafyrirspurn
136A311 astörf nefndar um eflingu háskólastarfs á Vestfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
136A310 asýklalyfjanotkunfyrirspurn
136A309 astarfsemi vistunarmatsnefndafyrirspurn
136A308 aeftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómaralagafrumvarp
136A307 aframlög til framkvæmdar byggðaáætlunarfyrirspurn til skrifl. svars
136A306 aundirbúningur að nýrri byggðaáætlunfyrirspurn
136A305 a enáms- og starfsráðgjafarlagafrumvarp
136A304 agjaldfrjáls göngfyrirspurn
136A303 amálefni aldraðrafyrirspurn
136A302 asameiginleg sjúkraskrá fyrir landið alltfyrirspurn til skrifl. svars
136A301 ahlutur kvenna í stjórnmálumfyrirspurn
136A300 aþróun efnahagsmálafyrirspurn til skrifl. svars
136A299 aveiðar á hrefnu og langreyðiþingsályktunartillaga
136A298 arannsóknarboranir á Þeistareykjum og álver á Bakkaþingsályktunartillaga
136A297 afjárhagsvandi heimilafyrirspurn
136A296 agjaldeyristekjur af sjávaraflafyrirspurn til skrifl. svars
136A295 astjórnarskrárbreytingar og stjórnlagaþingfyrirspurn
136A294 askattamálfyrirspurn
136A293 auppbygging álvers í Helguvíkfyrirspurn
136A292 askoðun á Icesave-ábyrgðumfyrirspurn til skrifl. svars
136A291 a eeftirlit með skipumlagafrumvarp
136A290 a elögskráning sjómannalagafrumvarp
136A289 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
136A288 afjölþáttameðferð utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
136A287 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
136A286 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
136A285 atölvupóstur til breska fjármálaráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
136A284 aútflutningur hvalafurðafyrirspurn
136A283 aafhendingaröryggi raforku og virkjun vatnsfalla á Vestfjörðumfyrirspurn
136A282 avirkjun sjávarfalla við Íslandfyrirspurn
136A281 a egjaldþrotaskipti o.fl.lagafrumvarp
136A280 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
136A279 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
136A278 a egjaldþrotaskiptilagafrumvarp
136A277 afjáraukalög 2009lagafrumvarp
136A276 aaðgerðir til stuðnings atvinnurekstri í smáum og meðalstórum fyrirtækjumskýrsla
136A275 a egreiðsluaðlögunlagafrumvarp
136A274 areglur um verkferla og hæfnismat við opinberar embættisveitingarþingsályktunartillaga
136A273 akosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
136A272 astuðningur ríkisins við fráveiturfyrirspurn til skrifl. svars
136A271 agjaldþrot einstaklinga að kröfu hins opinberafyrirspurn til skrifl. svars
136A270 agjaldþrot fyrirtækja að kröfu hins opinberafyrirspurn til skrifl. svars
136A269 alögleiðing ákvæða Árósasamningsinsfyrirspurn
136A268 aframkvæmd samgönguáætlunar 2007skýrsla
136A267 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
136A266 abráðabirgðagreiðsluheimildir úr ríkissjóði og heimildir til lántöku í byrjun árs 2009lagafrumvarp
136A265 aendurskoðun á samkeppnislögumþingsályktunartillaga
136A264 afrestun á fundum Alþingis
136A263 atjón af Suðurlandsskjálfta í maí sl.fyrirspurn til skrifl. svars
136A262 aRíkisútvarpið ohf.lagafrumvarp
136A261 abifreiðahlunnindi starfsmanna hjá ríkisstofnunum og ríkisfyrirtækjumfyrirspurn til skrifl. svars
136A260 aheimild til greiðslu útsvars í tveimur sveitarfélögumlagafrumvarp
136A259 a eréttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðarlagafrumvarp
136A258 a eendurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginnlagafrumvarp
136A257 atekjuskatturlagafrumvarp
136A256 atekjuskatturlagafrumvarp
136A255 atekjuskatturlagafrumvarp
136A254 avextir og verðtrygginglagafrumvarp
136A253 apeningamarkaðs- og skammtímasjóðirbeiðni um skýrslu
136A252 asamfélagsáhrif virkjunar- og stóriðjuframkvæmda á Austurlandifyrirspurn til skrifl. svars
136A251 averð á áfengifyrirspurn til skrifl. svars
136A250 asjálfkrafa skráning barna í trúfélagfyrirspurn
136A249 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
136A248 afjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólumlagafrumvarp
136A247 avirðisaukaskattur, vörugjald o.fl.lagafrumvarp
136A246 a eeftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómaralagafrumvarp
136A245 a eársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmennlagafrumvarp
136A244 a ebókhaldlagafrumvarp
136A243 a eráðstafanir í ríkisfjármálumlagafrumvarp
136A242 afjárheimild til nýrrar sjúkratryggingastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
136A241 avinnubrögð við gerð fjárlagaþingsályktunartillaga
136A240 aefling náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólumskýrsla
136A239 afjáraukalög 2008lagafrumvarp
136A238 aþróun álverðs og afkoma Landsvirkjunarfyrirspurn
136A237 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
136A236 aafstaða ríkisstjórnarinnar til gagnflaugakerfis Bandaríkjanna í Evrópufyrirspurn
136A235 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
136A234 a eþjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklingalagafrumvarp
136A233 aolíugjald og kílómetragjald, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og bifreiðagjaldlagafrumvarp
136A232 agjald af áfengi og tóbakilagafrumvarp
136A231 atollalög, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbakilagafrumvarp
136A230 afundur með fjármálaráðherra Breta 2. september sl.fyrirspurn til skrifl. svars
136A229 aeftirlit með hlutum, tækni og þjónustu sem hefur hernaðarlega þýðingulagafrumvarp
136A228 a etekjuskatturlagafrumvarp
136A227 abréf viðskiptaráðherra til breska fjármálaráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
136A226 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
136A225 a evátryggingastarfsemilagafrumvarp
136A224 asamkomulag milli Íslands og Grænlands um skipti á útsendum fulltrúumþingsályktunartillaga
136A223 asamráð Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu lifandi náttúruauðlindaþingsályktunartillaga
136A222 asamráðsfundur sjávarútvegsráðherra Vestur-Norðurlandaþingsályktunartillaga
136A221 aárlegur vestnorrænn dagurþingsályktunartillaga
136A220 a etryggingagjaldlagafrumvarp
136A219 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
136A218 a eRíkisútvarpið ohf.lagafrumvarp
136A217 ameðferð sakamálalagafrumvarp
136A216 a eframhaldsfræðslalagafrumvarp
136A215 aIcesave-ábyrgðirfyrirspurn til skrifl. svars
136A214 astaða bankamála og Icesave-ábyrgðirfyrirspurn til skrifl. svars
136A213 a estimpilgjaldlagafrumvarp
136A212 a eársreikningarlagafrumvarp
136A211 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
136A210 a ekjararáðlagafrumvarp
136A209 a everslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
136A208 a eskattlagning kolvetnisvinnslulagafrumvarp
136A207 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
136A206 abúnaðargjaldlagafrumvarp
136A205 aEES-samningurinnfyrirspurn til skrifl. svars
136A204 aumhverfismatfyrirspurn til skrifl. svars
136A203 alyfjalöglagafrumvarp
136A202 aopinber gjöld banka, stöðugildi og launagreiðslurfyrirspurn til skrifl. svars
136A201 agengistryggð húsnæðislánfyrirspurn til skrifl. svars
136A200 ayfirdráttarlán námsmannafyrirspurn
136A199 aúthlutunarreglur Lánasjóðs íslenskra námsmannafyrirspurn
136A198 a eíslensk málstefnaþingsályktunartillaga
136A197 aviðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíuþingsályktunartillaga
136A196 a eloftferðirlagafrumvarp
136A195 a einnlend fóðurframleiðslaþingsályktunartillaga
136A194 a eskylda lánastofnana í meirihlutaeigu ríkisins til að leita tilboða í innleyst fyrirtækiþingsályktunartillaga
136A193 a etollalöglagafrumvarp
136A192 a enáttúruverndaráætlun 2009--2013þingsályktunartillaga
136A191 aLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
136A190 aúttekt á kjörum og réttindum námsmannaþingsályktunartillaga
136A189 a egjaldeyrismállagafrumvarp
136A188 aaðgerðir til stuðnings sparisjóðumfyrirspurn til skrifl. svars
136A187 a euppbygging og rekstur fráveitnalagafrumvarp
136A186 a edýraverndlagafrumvarp
136A185 a etekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjaldlagafrumvarp
136A184 anáttúruvernd við Mývatn og Laxáfyrirspurn
136A183 astörf í orkufrekum iðnaðifyrirspurn til skrifl. svars
136A182 abygging tónlistarhúss og ráðstefnumiðstöðvarfyrirspurn
136A181 aúttekt á stöðuveitingum og launakjörum kynjanna í nýju ríkisbönkunumþingsályktunartillaga
136A180 a erannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008lagafrumvarp
136A179 a efrjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl.lagafrumvarp
136A178 a ebreytt skipan gjaldmiðilsmálaþingsályktunartillaga
136A177 asamningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinuþingsályktunartillaga
136A176 aheimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaðilagafrumvarp
136A175 a evörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskatturlagafrumvarp
136A174 asamráð við Fjármálaeftirlitiðfyrirspurn
136A173 avantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningarvantraust
136A172 amálefni íslenskra fanga erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
136A171 aútvarp frá Alþingiþingsályktunartillaga
136A170 a esjúkraskrárlagafrumvarp
136A169 a eniðurfelling laga um kísilgúrverksmiðju við Mývatn og ráðstöfun eigna Kísilgúrsjóðslagafrumvarp
136A168 askuldir sjávarútvegsfyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
136A167 ageymslumál safnafyrirspurn
136A166 ainnlent leikið sjónvarpsefnifyrirspurn til skrifl. svars
136A165 atekjur af endurflutningi hugverkafyrirspurn
136A164 aháhraðanetþjónustafyrirspurn
136A163 abifreiðakaupastyrkir til hreyfihamlaðrafyrirspurn
136A162 a etóbaksvarnirlagafrumvarp
136A161 a efjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnumþingsályktunartillaga
136A160 avextir og verðtrygginglagafrumvarp
136A159 a egreiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklingalagafrumvarp
136A158 atollalöglagafrumvarp
136A157 aveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahaldlagafrumvarp
136A156 aendurgreiðsla virðisaukaskatts af vinnu við íbúðarhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
136A155 aúrræði til greiðsluaðlögunar fyrir einstaklinga og fyrirtækifyrirspurn til skrifl. svars
136A154 afjármögnun á kaupum á verðbréfum úr peningamarkaðssjóðum Glitnis, Landsbanka Íslands og Kaupþingsfyrirspurn til skrifl. svars
136A153 akaup á verðbréfum úr peningamarkaðssjóðum Glitnis, Landsbanka Íslands og Kaupþingsfyrirspurn til skrifl. svars
136A152 a ekolvetnisstarfsemilagafrumvarp
136A151 a estimpilgjaldlagafrumvarp
136A150 aíslenskukennsla fyrir útlendingafyrirspurn
136A149 aOlweusar-verkefniðfyrirspurn til skrifl. svars
136A148 anýtt framhaldsskólapróf og fræðsluskyldafyrirspurn
136A147 akosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
136A146 a efriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
136A145 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
136A144 aSmáríkjastofnun Sameinuðu þjóðanna á Íslandiþingsályktunartillaga
136A143 aaðgerðaáætlun gegn mansalifyrirspurn
136A142 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
136A141 a eembætti sérstaks saksóknaralagafrumvarp
136A140 aviðhald á opinberu húsnæðiþingsályktunartillaga
136A139 a eLandsbókasafn Íslands -- Háskólabókasafnlagafrumvarp
136A138 ameðferð trúnaðarupplýsinga innan ráðuneyta og ríkisstjórnarþingsályktunartillaga
136A137 a ehúsnæðismállagafrumvarp
136A136 alandgræðsluskóli Sameinuðu þjóðannafyrirspurn
136A135 aGSM-sambandfyrirspurn
136A134 aaðstoðarmenn ráðherra og tímabundnar ráðningarfyrirspurn til skrifl. svars
136A133 avinnustaðir fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
136A132 alaunakjör á vinnustöðum fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
136A131 alaunakjör stjórnenda Fjármálaeftirlitsinsfyrirspurn til skrifl. svars
136A130 afundur með fjármálaráðherra Bretafyrirspurn
136A129 astarfsmannafjöldi í viðskiptaráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
136A128 atímabundnar ráðstafanir í þágu einstaklingalagafrumvarp
136A127 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
136A126 ajafnræði kynja í ríkisbönkumfyrirspurn
136A125 a eábyrgðarmennlagafrumvarp
136A124 a eeftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, o.fl.lagafrumvarp
136A123 a elífsýnasöfnlagafrumvarp
136A122 ahúsaleigusamningar ríkisins og ríkisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
136A121 aíbúðabyggingarfyrirspurn til skrifl. svars
136A120 a eumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
136A119 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
136A118 ahæfi við ákvarðanir er varða Kaupþingfyrirspurn
136A117 aaðgerðir til stuðnings atvinnurekstri í smáum og meðalstórum fyrirtækjumfyrirspurn
136A116 asérsveit ríkislögreglustjórafyrirspurn til skrifl. svars
136A115 a eatvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launalagafrumvarp
136A114 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
136A113 afundur með fjármálaráðherra Bretafyrirspurn til skrifl. svars
136A112 atilboð Breta um að færa reikninga Icesave yfir í breska lögsögufyrirspurn til skrifl. svars
136A111 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
136A110 a eframleiðsla köfnunarefnisáburðarþingsályktunartillaga
136A109 akæra bankanna á hendur Íbúðalánasjóðifyrirspurn
136A108 aÍbúðalánasjóðurfyrirspurn
136A107 ahlutur áliðju og ferðaþjónustu í þjóðarframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
136A106 ageðheilbrigðismálfyrirspurn til skrifl. svars
136A105 amælingar á brennisteinsvetni í andrúmsloftifyrirspurn
136A104 atæringaráhrif brennisteinsvetnis í andrúmsloftifyrirspurn
136A103 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
136A102 a eeignarhald og varðveisla listaverka ríkisbankannaþingsályktunartillaga
136A101 a eáhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipalagafrumvarp
136A100 a elistaverk í eigu Landsbanka Íslands, Kaupþings og Glitnislagafrumvarp
136A99 aloftrýmisgæsla Breta á Íslandiþingsályktunartillaga
136A98 ainnköllun íslenskra aflaheimildaþingsályktunartillaga
136A97 aTryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfestafyrirspurn til skrifl. svars
136A96 afrítekjumark örorkulífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
136A95 avistaksturfyrirspurn
136A94 aniðurlagning úrskurðarnefnda á sviði siglingamálalagafrumvarp
136A93 aumferðarlöglagafrumvarp
136A92 ameðferð sakamálalagafrumvarp
136A91 agengisjöfnun á námslánum og námsstyrkjum til íslenskra námsmanna erlendisþingsályktunartillaga
136A90 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
136A89 askuldir sjávarútvegsfyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
136A88 aumhverfisstefna Alþingisþingsályktunartillaga
136A87 a ebætt hljóðvist í kennsluhúsnæðiþingsályktunartillaga
136A86 ahagkvæmni lestarsamgangnaþingsályktunartillaga
136A85 a eskipan frídaga að voriþingsályktunartillaga
136A84 agreiðslur úr lífeyrissjóðum og skattlagning þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
136A83 abreyting á lagaákvæðum um húsafriðunlagafrumvarp
136A82 aheimild til að draga opinber gjöld af launagreiðslumfyrirspurn
136A81 afæðingarorlof kvenna sem gengist hafa undir tæknifrjóvgunfyrirspurn
136A80 a eheimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaðilagafrumvarp
136A79 atvöföld þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
136A78 amengunarmælingar við Þingvallavatnfyrirspurn
136A77 asæstrengir í friðlandi Surtseyjarfyrirspurn
136A76 aframkvæmdir við Gjábakkavegfyrirspurn
136A75 aframkvæmdir við Vestfjarðavegfyrirspurn
136A74 atóbakssala í fríhöfnumfyrirspurn til skrifl. svars
136A73 aafnám tóbakssölu í fríhöfnumfyrirspurn
136A72 alyfjagagnagrunnurfyrirspurn til skrifl. svars
136A71 aþróun efnahagsmála í nokkrum ríkjumfyrirspurn til skrifl. svars
136A70 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
136A69 a eskattaívilnanir vegna rannsókna- og þróunarverkefnaþingsályktunartillaga
136A68 a eÞríhnjúkahellirþingsályktunartillaga
136A67 asjúkratryggingarlagafrumvarp
136A66 aáhrif markaðsvæðingar á samfélagsþjónustuþingsályktunartillaga
136A65 aVefmyndasafn Íslandsþingsályktunartillaga
136A64 aRíkisendurskoðunlagafrumvarp
136A63 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
136A62 aprófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímssonþingsályktunartillaga
136A61 a erannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiðalagafrumvarp
136A60 askipafriðunarsjóðurþingsályktunartillaga
136A59 aprófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræðaþingsályktunartillaga
136A58 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
136A57 atóbaksvarnirlagafrumvarp
136A56 aumferðarlöglagafrumvarp
136A55 afjárreiður ríkisinslagafrumvarp
136A54 aáfengislöglagafrumvarp
136A53 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
136A52 aveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahaldlagafrumvarp
136A51 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
136A50 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
136A49 aandstaða við eldflaugavarnakerfi í Austur-Evrópuþingsályktunartillaga
136A48 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
136A47 aáfengislöglagafrumvarp
136A46 a eHáskóli á Ísafirðilagafrumvarp
136A45 a ehámarksmagn transfitusýra í matvælumþingsályktunartillaga
136A44 a ealmenningssamgöngurlagafrumvarp
136A43 a eaðgengi í gömlu íbúðarhúsnæðiþingsályktunartillaga
136A42 a elíkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
136A41 a etekjuskatturlagafrumvarp
136A40 aolíugjald og kílómetragjaldlagafrumvarp
136A39 a estrandsiglingarþingsályktunartillaga
136A38 a ekirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
136A37 asala áfengis og tóbakslagafrumvarp
136A36 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
136A35 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
136A34 a efriðlýsing vatnasviðs Skjálfandafljótsþingsályktunartillaga
136A33 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
136A32 asamkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélagaþingsályktunartillaga
136A31 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
136A30 a eaðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnumþingsályktunartillaga
136A29 a elosun brennisteinsvetnis af manna völdum í andrúmsloftiþingsályktunartillaga
136A28 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
136A27 a eendurbætur björgunarskipaþingsályktunartillaga
136A26 a estimpilgjaldlagafrumvarp
136A25 a eþjóðlendurlagafrumvarp
136A24 a estofnun barnamenningarhússþingsályktunartillaga
136A23 avatnalöglagafrumvarp
136A22 a ehönnun og stækkun Þorlákshafnarþingsályktunartillaga
136A21 a erannsóknarnefnd til að gera úttekt á fiskveiðiheimildumlagafrumvarp
136A20 a erannsóknarstofnun um utanríkis- og öryggismálþingsályktunartillaga
136A19 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
136A18 a emálsvari fyrir aldraðaþingsályktunartillaga
136A17 aheilsársvegur yfir Kjölþingsályktunartillaga
136A16 a elánamál og lánakjör einstaklingaþingsályktunartillaga
136A15 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
136A14 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
136A13 a esamningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsinsþingsályktunartillaga
136A12 atekjuskatturlagafrumvarp
136A11 aaukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2008--2009þingsályktunartillaga
136A10 ahlutdeild sveitarfélaga í innheimtum skatttekjumþingsályktunartillaga
136A9 ahúsnæðismállagafrumvarp
136A8 ahreyfiseðlar í heilbrigðiskerfinuþingsályktunartillaga
136A7 a esóknargjöldlagafrumvarp
136A6 a ebreytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
136A5 a esamvinnu- og efnahagsráð Íslandsþingsályktunartillaga
136A4 a eEfnahagsstofnunlagafrumvarp
136A3 aalþjóðleg þróunarsamvinna Íslandslagafrumvarp
136A2 aþjóðhagsáætlun 2009skýrsla
136A1 a efjárlög 2009lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.