Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 127
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
127A741 afrestun á fundum Alþingis
127A740 aóðalsjarðirfyrirspurn til skrifl. svars
127A739 avörugjald af ökutækjumlagafrumvarp
127A738 aolíugjald og kílómetragjaldlagafrumvarp
127A737 aábyrgðasjóður launafyrirspurn til skrifl. svars
127A736 alífeyrisréttindi í séreignfyrirspurn til skrifl. svars
127A735 ahafnarframkvæmdir 2001skýrsla
127A734 adeilur Ísraels og Palestínumannaþingsályktunartillaga
127A733 aframkvæmd vegáætlunar 2001skýrsla
127A732 astaða framkvæmdaáætlunar ríkisstjórnarinnar um jafnrétti kynjannaskýrsla
127A731 aúttekt Ríkisendurskoðunar á fjárlagaferlinuskýrsla
127A730 areynsla af einkavæðingu og einkaframkvæmdþingsályktunartillaga
127A729 a eskiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsinslagafrumvarp
127A728 astuðningur við frjáls félagasamtök á sviði umhverfis- og náttúruverndarmálafyrirspurn til skrifl. svars
127A727 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
127A726 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
127A725 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
127A724 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
127A723 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
127A722 afé til rannsókna á nýjum orkugjöfumfyrirspurn til skrifl. svars
127A721 arannsóknir á nýtingu fiskúrgangsfyrirspurn til skrifl. svars
127A720 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
127A719 astörf rannsóknarnefndar sjóslysa 2001skýrsla
127A718 asmygl á tóbaki og áfengifyrirspurn til skrifl. svars
127A717 aframkvæmd þingsályktunar um þriggja fasa rafmagnskýrsla
127A716 aálbræðsla á Grundartangalagafrumvarp
127A715 aíslenskur ríkisborgararétturlagafrumvarp
127A714 a eábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningarlagafrumvarp
127A713 afjármálafræðsla í skólumfyrirspurn til skrifl. svars
127A712 agildi lands norðan Vatnajökuls fyrir náttúruvernd og þjóðgarðfyrirspurn
127A711 a eUmhverfisstofnunlagafrumvarp
127A710 a ehúsnæðismállagafrumvarp
127A709 a eÞjóðhagsstofnun o.fl.lagafrumvarp
127A708 aeftirlitsgjöld á kjötifyrirspurn til skrifl. svars
127A707 a eLýðheilsustöðlagafrumvarp
127A706 aheildarskuldir og vaxtabyrði í íslenska lánakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
127A705 abótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvikalagafrumvarp
127A704 avörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.lagafrumvarp
127A703 abifreiðakaupastyrkirfyrirspurn
127A702 aþátttaka opinberra stofnana í velvildarstarfifyrirspurn til skrifl. svars
127A701 astarfsemi Fjárfestingarstofu -- orkusviðsfyrirspurn til skrifl. svars
127A700 aþátttaka Landsvirkjunar í menningartengdu starfifyrirspurn til skrifl. svars
127A699 aþátttaka ríkissjóðs í kostnaði við undirbúning álvers í Reyðarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
127A698 akostnaður Landsvirkjunar við undirbúning orkuöflunar í þágu Noral-verkefnisinsfyrirspurn til skrifl. svars
127A697 amálefni Þjóðminjasafnsinsfyrirspurn
127A696 abreiðbandsvæðing landsinsþingsályktunartillaga
127A695 aheyrn skólabarnafyrirspurn
127A694 aferðaþjónusta og stóriðjafyrirspurn til skrifl. svars
127A693 ajöfnun námskostnaðarfyrirspurn
127A692 aaðflutningsgjöld af hljóðmagnarasettum til kennslufyrirspurn
127A691 anám í málm- og véltæknigreinumfyrirspurn
127A690 ahafnarframkvæmdir 2000skýrsla
127A689 aframkvæmd langtímaáætlunar í öryggismálum sjófarenda 2001--2003skýrsla
127A688 astörf rannsóknarnefndar flugslysa fyrir árið 2001skýrsla
127A687 aframkvæmd flugmálaáætlunar 2000skýrsla
127A686 asamningur um vörslu kjarnakleyfra efnaþingsályktunartillaga
127A685 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002þingsályktunartillaga
127A684 aaðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingarþingsályktunartillaga
127A683 asamningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingumþingsályktunartillaga
127A682 afullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efniþingsályktunartillaga
127A681 a eflugmálaáætlun árið 2002þingsályktunartillaga
127A680 a evegáætlun fyrir árin 2000--2004þingsályktunartillaga
127A679 a eneysluvatnþingsályktunartillaga
127A678 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
127A677 a everndun íslensku mjólkurkýrinnarþingsályktunartillaga
127A676 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
127A675 aalþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipaþingsályktunartillaga
127A674 abreyting á ýmsum lögum á orkusviðilagafrumvarp
127A673 ajöfnun kostnaðar við flutning og dreifingu raforkulagafrumvarp
127A672 anýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópulagafrumvarp
127A671 aþýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisfyrirspurn
127A670 afiskveiðar utan lögsögu Íslandslagafrumvarp
127A669 amerkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl.lagafrumvarp
127A668 a ealþjóðleg viðskiptafélöglagafrumvarp
127A667 alokafjárlög 1999lagafrumvarp
127A666 alokafjárlög 1998lagafrumvarp
127A665 a eÞjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertralagafrumvarp
127A664 akostnaðarþátttaka sjúklinga við endurhæfingufyrirspurn til skrifl. svars
127A663 asteinullarverksmiðjalagafrumvarp
127A662 a eraforkulöglagafrumvarp
127A661 atextun íslensks sjónvarpsefnisfyrirspurn til skrifl. svars
127A660 aöryggisráðstafanir lögreglunnar í tengslum við fund utanríkisráðherra NATOfyrirspurn
127A659 astarfsmannafjöldi hjá Fasteignamati ríkisins og Landskrá fasteignafyrirspurn til skrifl. svars
127A658 askráning í þjóðskráfyrirspurn til skrifl. svars
127A657 anáttúruverndlagafrumvarp
127A656 aframlag Íslands til þróunarsamvinnu og niðurstöður Monterrey-ráðstefnunnarfyrirspurn
127A655 ahúsnæðismál Kvikmyndasafns Íslandsfyrirspurn
127A654 a eendurskoðun laga um innflutning dýraþingsályktunartillaga
127A653 apersónuvernd og meðferð persónuupplýsingalagafrumvarp
127A652 a eumferðarlöglagafrumvarp
127A651 a emeðhöndlun úrgangslagafrumvarp
127A650 aeftirlit með aðgangi barna að kvikmyndumlagafrumvarp
127A649 a eTækniháskóli Íslandslagafrumvarp
127A648 a ehvalveiðarlagafrumvarp
127A647 aalþjóðamálskýrsla
127A646 aAtvinnuleysistryggingasjóðurfyrirspurn
127A645 atilnefning á heimsminjaskrá UNESCOfyrirspurn
127A644 aréttindi Norðurlandabúafyrirspurn
127A643 asjálfbær þróun í íslensku samfélagifyrirspurn
127A642 alágmarkslífeyrirþingsályktunartillaga
127A641 a elöggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinumlagafrumvarp
127A640 a eniðurgreiðslur húshitunarkostnaðarlagafrumvarp
127A639 a efangelsi og fangavistlagafrumvarp
127A638 a ehollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
127A637 a ehúsaleigubæturlagafrumvarp
127A636 abreyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)þingsályktunartillaga
127A635 ahjúkrunarheimili aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
127A634 aóðalsjarðir í Reykjavík og Gullbringu- og Kjósarsýslumfyrirspurn til skrifl. svars
127A633 aaðalnámskrá grunnskólafyrirspurn til skrifl. svars
127A632 ahálendisþjóðgarðurþingsályktunartillaga
127A631 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
127A630 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
127A629 a eréttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjumlagafrumvarp
127A628 aráðstöfunarfé ráðherra og ráðstöfun óskipts fjár á safnliðumfyrirspurn til skrifl. svars
127A627 afjöldi fæðinga og kostnaður við þærfyrirspurn til skrifl. svars
127A626 avaxtamunur og þjónustutekjur bankannafyrirspurn til skrifl. svars
127A625 aval kvenna við fæðingarfyrirspurn
127A624 aáfengis- og vímuefnameðferðfyrirspurn til skrifl. svars
127A623 abreyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.)þingsályktunartillaga
127A622 abreyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA)þingsályktunartillaga
127A621 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
127A620 a evörur unnar úr eðalmálmumlagafrumvarp
127A619 a eskipulag sjóbjörgunarmálaþingsályktunartillaga
127A618 aeinsetning grunnskólafyrirspurn til skrifl. svars
127A617 alyfjakostnaður lífeyrisþegafyrirspurn
127A616 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
127A615 asamningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitunglþingsályktunartillaga
127A614 a estarfsemi og staða Þjóðhagsstofnunarþingsályktunartillaga
127A613 asauðfjárframleiðslafyrirspurn til skrifl. svars
127A612 aútflutningur kindakjötsfyrirspurn til skrifl. svars
127A611 akindakjötsframleiðslafyrirspurn til skrifl. svars
127A610 averkaskipting hins opinbera og einkaaðilafyrirspurn
127A609 adreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunumlagafrumvarp
127A608 auppbygging sjúkrahótelaþingsályktunartillaga
127A607 a everslunaratvinnalagafrumvarp
127A606 afjöldi leguplássa og starfsmanna á Landspítala -- háskólasjúkrahúsifyrirspurn til skrifl. svars
127A605 a eaðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
127A604 akostun á stöðum við háskólafyrirspurn til skrifl. svars
127A603 aheilbrigðisþjónusta fyrir börn með sjaldgæfa sjúkdómafyrirspurn
127A602 aEvrópusamstarf um sjaldgæfa sjúkdómafyrirspurn
127A601 a elyfjalöglagafrumvarp
127A600 a ebúnaðargjaldlagafrumvarp
127A599 a estefnumótun um aukið umferðaröryggiþingsályktunartillaga
127A598 a estjórnsýslulöglagafrumvarp
127A597 askýrsla Ríkisendurskoðunar um nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
127A596 a esamkeppnislöglagafrumvarp
127A595 a eLífeyrissjóður hjúkrunarfræðingalagafrumvarp
127A594 a eLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
127A593 a eafréttamálefni, fjallskil o.fl.lagafrumvarp
127A592 aBakkaflugvöllurfyrirspurn
127A591 aKísilvegurfyrirspurn
127A590 aviðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunarfyrirspurn
127A589 asvört atvinnustarfsemi, skattsvik og eftirlitfyrirspurn til skrifl. svars
127A588 aúrelt skip í höfnum landsinsfyrirspurn
127A587 a eeiturefni og hættuleg efnilagafrumvarp
127A586 a eóhreyfð skip í höfnum og skipsflökþingsályktunartillaga
127A585 avistvænt eldsneytifyrirspurn
127A584 a elandgræðslalagafrumvarp
127A583 a etollalöglagafrumvarp
127A582 a etryggingagjald o.fl.lagafrumvarp
127A581 a efjárreiður ríkisinslagafrumvarp
127A580 avirðisaukaskattur og tryggingagjaldlagafrumvarp
127A579 a efullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipumlagafrumvarp
127A578 aþjóðareign náttúruauðlindafyrirspurn
127A577 aatferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
127A576 atollalöglagafrumvarp
127A575 a eáhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipalagafrumvarp
127A574 afjármögnun vetnisrannsóknafyrirspurn til skrifl. svars
127A573 atakmarkanir á tóbaksreykingumfyrirspurn til skrifl. svars
127A572 aútboð og samningar um verkefni við vegagerðfyrirspurn til skrifl. svars
127A571 afjarskiptasamband á Hólmavík og í nærsveitumfyrirspurn
127A570 averð á raforku frá Kárahnjúkavirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
127A569 aúthlutun listamannalauna árin 2000, 2001 og 2002fyrirspurn til skrifl. svars
127A568 akennsla á réttargeðdeildinni að Sognifyrirspurn
127A567 afullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Jórdaníuþingsályktunartillaga
127A566 afullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníuþingsályktunartillaga
127A565 afullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Króatíuþingsályktunartillaga
127A564 a ebrottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.lagafrumvarp
127A563 alögskráning sjómannalagafrumvarp
127A562 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
127A561 aendurskoðun jarðalagafyrirspurn
127A560 astörf þóknananefndarfyrirspurn til skrifl. svars
127A559 areglur um úthlutun "byggðakvóta"fyrirspurn til skrifl. svars
127A558 aúthlutun úr húsafriðunarsjóðifyrirspurn til skrifl. svars
127A557 aaukið lögreglueftirlitfyrirspurn
127A556 aEvrópuráðsþingið 2001skýrsla
127A555 a elandgræðsluáætlun 2003 -- 2014þingsályktunartillaga
127A554 a eskipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndarþingsályktunartillaga
127A553 a eopinber stuðningur við tækniþróun og nýsköpunlagafrumvarp
127A552 aeinkavæðing ríkisfyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
127A551 afullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópuþingsályktunartillaga
127A550 a ekosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
127A549 a eopinber stuðningur við vísindarannsóknirlagafrumvarp
127A548 a elíftækniiðnaðurlagafrumvarp
127A547 a ehlutafélöglagafrumvarp
127A546 a eeinkahlutafélöglagafrumvarp
127A545 astofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisinslagafrumvarp
127A544 aFríverslunarsamtök Evrópu 2001skýrsla
127A543 aVestnorræna ráðið 2001skýrsla
127A542 askýrslur rannsóknarnefndar sjóslysafyrirspurn
127A541 ainnkaup ríkisspítalafyrirspurn
127A540 aábyrgðarmennlagafrumvarp
127A539 a eVísinda- og tækniráðlagafrumvarp
127A538 a estefna í byggðamálum 2002--2005þingsályktunartillaga
127A537 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn
127A536 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn
127A535 asnemmskimunfyrirspurn
127A534 ahúsaleigubætur foreldra með sameiginlegt forræði barnafyrirspurn
127A533 aframhaldsskólinn í Vestmannaeyjumfyrirspurn til skrifl. svars
127A532 astarfsemi öldungadeildafyrirspurn til skrifl. svars
127A531 askipting stofnkostnaðar heilbrigðisstofnanafyrirspurn
127A530 aframkvæmdir við Sjúkrahús Suðurlandsfyrirspurn
127A529 abreyting á reglugerð nr. 68/1996fyrirspurn
127A528 a ealþjóðleg rannsóknamiðstöð á sviði landverndarþingsályktunartillaga
127A527 astofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslandslagafrumvarp
127A526 asala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.lagafrumvarp
127A525 afjárfestingar Landssíma Íslands hf.fyrirspurn til skrifl. svars
127A524 amarkaður fyrir íslenska tónlist erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
127A523 afrumvarp um þróunarsjóð tónlistariðnaðarinsfyrirspurn til skrifl. svars
127A522 ahlutafélöglagafrumvarp
127A521 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
127A520 a eNáttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofurlagafrumvarp
127A519 aÖSE-þingið 2001skýrsla
127A518 aaðgerðir í skattamálum til styrktar landsbyggðinnifyrirspurn
127A517 avöruverð í dreifbýlifyrirspurn
127A516 aaðstaða til fjarnámsfyrirspurn
127A515 arekstur vistheimilisins að Gunnarsholtifyrirspurn
127A514 askipan matvælaeftirlitsfyrirspurn
127A513 akræklingaræktfyrirspurn
127A512 aaðgerðir til að draga úr mengun og vegslitiþingsályktunartillaga
127A511 aumferð á Reykjanesbrautfyrirspurn til skrifl. svars
127A510 aNATO-þingið 2001skýrsla
127A509 aVES-þingið 2001skýrsla
127A508 astjórnsýsluendurskoðun á tollframkvæmdskýrsla
127A507 a eleiðir til að jafna lífskjör fólks og rekstrar- og samkeppnisstöðu fyrirtækja á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
127A506 asamningar við lággjaldaflugfélögþingsályktunartillaga
127A505 a eeldi og heilbrigði sláturdýralagafrumvarp
127A504 a evarnir gegn landbrotilagafrumvarp
127A503 a evirkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdallagafrumvarp
127A502 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
127A501 avarnir gegn mengun sjávarlagafrumvarp
127A500 ahúðflúrsmeðferð eftir brjóstakrabbameinfyrirspurn
127A499 aútibú Matra á Ísafirðifyrirspurn
127A498 aúrbætur í fjarskiptamálum á Norðausturlandifyrirspurn
127A497 agrænmeti og kjötfyrirspurn
127A496 akostnaður við varnaðarmerkingar á tóbakifyrirspurn til skrifl. svars
127A495 averðmyndun á kindakjötifyrirspurn til skrifl. svars
127A494 a ealmenn hegningarlög og lögreglulöglagafrumvarp
127A493 a eLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
127A492 a everndun hafs og strandalagafrumvarp
127A491 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
127A490 a eNorræna ráðherranefndin 2001skýrsla
127A489 a erafræn viðskipti og önnur rafræn þjónustalagafrumvarp
127A488 a eflutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
127A487 asjóflutningar fyrir bandaríska varnarliðið á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
127A486 aútræðisréttur strandjarðafyrirspurn
127A485 ajarðgöng undir Almannaskarðfyrirspurn
127A484 alendingargjöld á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
127A483 anorrænt samstarf 2001skýrsla
127A482 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
127A481 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
127A480 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
127A479 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
127A478 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
127A477 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
127A476 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
127A475 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
127A474 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
127A473 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
127A472 aréttarstaða Byrgisins í Rockville á Miðnesheiðifyrirspurn
127A471 aálver á Reyðarfirðifyrirspurn
127A470 astefnumótun í öryggis- og varnarmálumfyrirspurn
127A469 avarnarsamningurinn við Bandaríkinfyrirspurn
127A468 asjálfstætt starfandi sjúkraþjálfararfyrirspurn
127A467 asjálfstætt starfandi sálfræðingarfyrirspurn
127A466 a estrandsiglingarþingsályktunartillaga
127A465 ainnra eftirlit heilbrigðisþjónustuþingsályktunartillaga
127A464 ameint óeðlileg innherjaviðskiptifyrirspurn til skrifl. svars
127A463 ainnheimta skuldar við LÍNfyrirspurn
127A462 aóhefðbundnar lækningarfyrirspurn
127A461 aundanþága frá banni við samkeppnishömlumfyrirspurn
127A460 aheimildaöflun um veiðimenningu Vestur-Norðurlandaþingsályktunartillaga
127A459 asjálfbær þróun og nýting lífríkis á Vestur-Norðurlöndumþingsályktunartillaga
127A458 avestnorræn samráðsnefnd um nýtingu náttúruauðlindaþingsályktunartillaga
127A457 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
127A456 aáhrif lögbindingar lágmarkslaunaþingsályktunartillaga
127A455 amótvægisaðgerðir vegna efnahagslegra áhrifa Noral-verkefnisinsfyrirspurn til skrifl. svars
127A454 a erafeyrisfyrirtækilagafrumvarp
127A453 a eeinkaleyfilagafrumvarp
127A452 aTækniháskóli Íslandsfyrirspurn
127A451 aheimsráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Jóhannesarborgfyrirspurn til skrifl. svars
127A450 ameginreglur umhverfisréttarfyrirspurn
127A449 amat á umhverfisáhrifum djúpborunar eftir jarðhitafyrirspurn til skrifl. svars
127A448 asamstarf við Grænlendinga í flugmálumfyrirspurn
127A447 alyf sem falla út af sérlyfjaskráfyrirspurn
127A446 amerking matvælafyrirspurn
127A445 akostnaður við stjórn fiskveiðafyrirspurn til skrifl. svars
127A444 aniðurfelling veggjalds í Hvalfjarðargöngfyrirspurn
127A443 a enotkun svifnökkva til fólks- og vöruflutninga milli lands og Vestmannaeyjaþingsályktunartillaga
127A442 a egagnsemi raflýsingar á þjóðvegum milli þéttbýlisstaðaþingsályktunartillaga
127A441 atollalöglagafrumvarp
127A440 aáhrif laga nr. 31/1999 á íslenskt efnahagslífskýrsla
127A439 a eþjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðumþingsályktunartillaga
127A438 asparifé landsmanna í bönkum og sparisjóðumfyrirspurn til skrifl. svars
127A437 anáttúruminjar á hafsbotnifyrirspurn
127A436 ahafsbotninn við Íslandfyrirspurn
127A435 alagning Sundabrautarfyrirspurn
127A434 ameðferð við vímuvanda fangafyrirspurn
127A433 a eútlendingarlagafrumvarp
127A432 avegaframkvæmdir á Hellisheiði og í Þrengslumfyrirspurn
127A431 averndun búsetu og menningarlandslags í Árneshreppiþingsályktunartillaga
127A430 aendurskoðun á reglum um innheimtu virðisaukaskattsþingsályktunartillaga
127A429 ajarðalögfyrirspurn
127A428 a ekirkjubyggingasjóðurlagafrumvarp
127A427 a ealmenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk)lagafrumvarp
127A426 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
127A425 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
127A424 asmávirkjanirfyrirspurn
127A423 aþriggja fasa rafmagnfyrirspurn
127A422 aframlög til þróunarmálafyrirspurn til skrifl. svars
127A421 aeinhverf börnfyrirspurn til skrifl. svars
127A420 abólusetning gegn barnasjúkdómumfyrirspurn
127A419 abann við umskurði stúlknafyrirspurn
127A418 a esjómannalöglagafrumvarp
127A417 a eafnám gjalds á menn utan trúfélagalagafrumvarp
127A416 avandi heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
127A415 aval á skipi til að sinna áætlunarsiglingum Herjólfs tímabundiðfyrirspurn
127A414 aný störf hjá ríkinufyrirspurn til skrifl. svars
127A413 afjárhagsstaða sveitarfélagafyrirspurn
127A412 asvæðisútvarp Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
127A411 anýting afla af fullvinnsluskipumfyrirspurn til skrifl. svars
127A410 afiskiskip sem leigðu til sín aflaheimildir á fiskveiðiárinu 2000/2001fyrirspurn til skrifl. svars
127A409 aferjusiglingar Herjólfs milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnarfyrirspurn
127A408 afjárveitingar til jarðgangagerðarfyrirspurn til skrifl. svars
127A407 aNMT-farsímakerfiðfyrirspurn
127A406 aalþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemiþingsályktunartillaga
127A405 a eendurheimt Drekkingarhyls í Almannagjáþingsályktunartillaga
127A404 astofnun og rekstur tónminjasafns á Stokkseyriþingsályktunartillaga
127A403 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
127A402 aloðnuveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
127A401 atilraunaveiðar með gildrumfyrirspurn
127A400 aaðild Íslands að INTERREG-áætlun Evrópusambandsinsfyrirspurn
127A399 aþátttaka almannatrygginga í ferðakostnaði foreldra barna á meðferðarstofnunumfyrirspurn
127A398 aferðakostnaður foreldra barna á meðferðarstofnunumfyrirspurn
127A397 aákvæði laga um skottulækningarfyrirspurn
127A396 astarfslokasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
127A395 astarfslokasamningar hjá Landssímanumfyrirspurn til skrifl. svars
127A394 ainnheimtulögfyrirspurn
127A393 aútdráttur og endurgreiðsla húsbréfafyrirspurn til skrifl. svars
127A392 astaða og þróun löggæslubeiðni um skýrslu
127A391 a eframkvæmd meðlagsgreiðslnalagafrumvarp
127A390 aAlþjóðaþingmannasambandið 2001skýrsla
127A389 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökulsþingsályktunartillaga
127A388 aófrjósemisaðgerðir 1938--1975beiðni um skýrslu
127A387 abótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvikalagafrumvarp
127A386 a ehafnalöglagafrumvarp
127A385 a elagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl.lagafrumvarp
127A384 a esamgönguáætlunlagafrumvarp
127A383 amannréttindabrot gegn samkynhneigðum körlum í Egyptalandiþingsályktunartillaga
127A382 asjóðir starfsfólks heilsugæslustöðvafyrirspurn
127A381 avirðisaukaskattsskyldur reikningurfyrirspurn
127A380 aálagning skattafyrirspurn
127A379 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
127A378 a evatnsveitur sveitarfélagalagafrumvarp
127A377 afrestun á fundum Alþingis
127A376 ahúsnæði Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkurfyrirspurn
127A375 arásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slysþingsályktunartillaga
127A374 atóbaksverð og vísitalaþingsályktunartillaga
127A373 a einnflutningur dýralagafrumvarp
127A372 a ekirkju- og manntalsbækurlagafrumvarp
127A371 a ekirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
127A370 a eendurskoðendurlagafrumvarp
127A369 aútkallstími björgunarþyrlu og stjórn björgunaraðgerðafyrirspurn
127A368 akærur vegna læknamistakafyrirspurn
127A367 akyn- og tekjudreifing framteljendafyrirspurn til skrifl. svars
127A366 a esameignarfyrirtæki um Orkuveitu Reykjavíkurlagafrumvarp
127A365 astarfsemi öldungadeilda framhaldsskólafyrirspurn
127A364 asjúkrahótelfyrirspurn
127A363 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
127A362 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
127A361 a eskyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
127A360 aflutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 1996/1997 til 2000/2001fyrirspurn til skrifl. svars
127A359 a ealmannatryggingar o.fl.lagafrumvarp
127A358 ahúsnæðismállagafrumvarp
127A357 a eútflutningur hrossalagafrumvarp
127A356 aútsendingar sjónvarps og útvarps um gervitunglþingsályktunartillaga
127A355 afundargerðir stjórna og ráða á vegum ríkisvaldsinsþingsályktunartillaga
127A354 akönnun á vegum OECD á námsgetu skólabarnafyrirspurn
127A353 ahækkun vaxta af lánum Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
127A352 aForvarnasjóðurfyrirspurn
127A351 aáhrif lækkunar tekjuskattsfyrirspurn
127A350 a ebúnaðarlöglagafrumvarp
127A349 atollalöglagafrumvarp
127A348 a eráðstafanir í ríkisfjármálum 2002lagafrumvarp
127A347 a ebókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
127A346 apersónuskrárfyrirspurn til skrifl. svars
127A345 aheimildir til sölu og kaupa á eignum í fjárlögum fyrir árið 2001fyrirspurn til skrifl. svars
127A344 a egeislavarnirlagafrumvarp
127A343 a evistvænt eldsneyti á Íslandiþingsályktunartillaga
127A342 aúttekt Ríkisendurskoðunar á skattsvikamálumskýrsla
127A341 arannsókn á dreifingu barnakláms á netinufyrirspurn til skrifl. svars
127A340 aíslenska friðargæslanfyrirspurn til skrifl. svars
127A339 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
127A338 a ebúfjárhald o.fl.lagafrumvarp
127A337 a eátraskanirþingsályktunartillaga
127A336 asjálfstæði Palestínuþingsályktunartillaga
127A335 arekstrarleyfi fyrir heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
127A334 avirkjanaleyfifyrirspurn
127A333 a eeldi nytjastofna sjávarlagafrumvarp
127A332 agreiðslur fyrir sjúkra- og innanlandsflugfyrirspurn til skrifl. svars
127A331 arafrænt upplýsingakerfi bókasafnafyrirspurn til skrifl. svars
127A330 agreiðsla sjúkratrygginga fyrir sérfræðilæknishjálpfyrirspurn til skrifl. svars
127A329 aaðgerðir á sjúkrahúsum og utan þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
127A328 aþróun lífeyrismála 1998--2001skýrsla
127A327 asamningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002þingsályktunartillaga
127A326 a esamningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurðaþingsályktunartillaga
127A325 afullvirðisréttur við sölu ríkisjarðafyrirspurn til skrifl. svars
127A324 akynning á málstað Íslands í hvalveiðimálumfyrirspurn
127A323 amat á umhverfisáhrifum skógræktarverkefnafyrirspurn
127A322 astaða þeirra sem kynda með olíufyrirspurn
127A321 a ebreyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)þingsályktunartillaga
127A320 a egjald af áfengilagafrumvarp
127A319 a etollalöglagafrumvarp
127A318 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
127A317 a eunglingamóttaka og getnaðarvarnirþingsályktunartillaga
127A316 a ebindandi álit í skattamálumlagafrumvarp
127A315 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
127A314 agetraunirlagafrumvarp
127A313 alífræn landbúnaðarframleiðslalagafrumvarp
127A312 a everslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
127A311 astækkun Hagavatnsfyrirspurn
127A310 atónlistarnám fatlaðrafyrirspurn
127A309 aráðstöfunarfé ráðherra og ráðstöfun óskipts fjár á safnliðumfyrirspurn til skrifl. svars
127A308 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
127A307 akönnun á stöðu öldungadeilda framhaldsskólaþingsályktunartillaga
127A306 a eendurreisn íslensks skipaiðnaðarþingsályktunartillaga
127A305 akostnaður við niðurflutning gagna af netinufyrirspurn til skrifl. svars
127A304 avandi of feitra barna og ungmennafyrirspurn
127A303 aeinkarekstur göngudeildar við Landspítala -- háskólasjúkrahúsfyrirspurn
127A302 a eskráningarskylda skipaþingsályktunartillaga
127A301 amálefni fatlaðrafyrirspurn
127A300 abiðlisti eftir þjónustu svæðisskrifstofa málefna fatlaðrafyrirspurn
127A299 agagnkvæmt samstarf við önnur ríki um fjármálastarfsemifyrirspurn
127A298 arannsókn Samkeppnisstofnunar á hækkun matvöruverðsfyrirspurn
127A297 askattar af greiðslum úr kjaradeilusjóðum stéttarfélagafyrirspurn
127A296 aÍslensk getspáfyrirspurn til skrifl. svars
127A295 aalnæmi og kynsjúkdómarfyrirspurn
127A294 arýmingaráætlanirfyrirspurn
127A293 a eflokkun og mat á gærum og ulllagafrumvarp
127A292 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
127A291 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
127A290 ajöfnun námskostnaðarfyrirspurn
127A289 aÞróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
127A288 aveiðieftirlitsgjaldlagafrumvarp
127A287 aniðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingarskýrsla
127A286 a eumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
127A285 a eskráning skipalagafrumvarp
127A284 asmávirkjanir í sveitumfyrirspurn
127A283 asamgöngumál á Norðausturlandifyrirspurn
127A282 a efólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landilagafrumvarp
127A281 a einnflutningur dýralagafrumvarp
127A280 alaunagreiðslur og tryggingagjald sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
127A279 asamningur um líffræðilega fjölbreytnifyrirspurn til skrifl. svars
127A278 aÍþróttamiðstöð Íslands að Laugarvatnifyrirspurn
127A277 aupplýsingar um fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklingafyrirspurn
127A276 a everndaráætlanir samkvæmt Ramsar-samþykktinniþingsályktunartillaga
127A275 aJafnréttisstofafyrirspurn til skrifl. svars
127A274 aflutningur Byggðastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
127A273 afríverslunarsamningur við Kanadafyrirspurn
127A272 agrasmjölsframleiðslafyrirspurn til skrifl. svars
127A271 aafurðalán í landbúnaðifyrirspurn
127A270 aþróun matvöruverðs á Norðurlöndumfyrirspurn til skrifl. svars
127A269 aframkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir allaþingsályktunartillaga
127A268 aalmannatryggingarlagafrumvarp
127A267 aiðnnám á landsbyggðinnifyrirspurn
127A266 a esamkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
127A265 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
127A264 arafgirðingarfyrirspurn til skrifl. svars
127A263 atruflanir á fjarskiptum vegna raflínafyrirspurn til skrifl. svars
127A262 arannsóknasetur að Kvískerjumfyrirspurn til skrifl. svars
127A261 akúabólusetningfyrirspurn
127A260 agreiðslumark í sauðfjárbúskapfyrirspurn
127A259 aútflutningsskylda sauðfjárafurðafyrirspurn
127A258 ahvalirfyrirspurn
127A257 aoffituvandifyrirspurn
127A256 aaðstoð við fatlaða vegna orlofsdvalar eða ferðalagafyrirspurn
127A255 aframkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálumfyrirspurn til skrifl. svars
127A254 agagnagrunnar um náttúru landsins og náttúrufarskortþingsályktunartillaga
127A253 a efasteignakauplagafrumvarp
127A252 a eloftferðirlagafrumvarp
127A251 aný námsbraut við Sjómannaskóla Íslandsþingsályktunartillaga
127A250 atillögur byggðanefndar Sambands íslenskra sveitarfélagafyrirspurn
127A249 alagning ljósleiðarafyrirspurn
127A248 a ehönnun og merkingar hjólreiðabrautaþingsályktunartillaga
127A247 a eáhrif breyttra hlutfalla aldurshópa eftir árið 2010þingsályktunartillaga
127A246 aframhaldsdeildirfyrirspurn til skrifl. svars
127A245 anýir framhaldsskólarfyrirspurn
127A244 asérframlag til framhaldsdeildafyrirspurn
127A243 aúthlutun ærgilda til svæða sem eru háð sauðfjárræktfyrirspurn
127A242 aframkvæmdanefnd um einkavæðingufyrirspurn til skrifl. svars
127A241 aútbreiðsla ADSL-þjónustufyrirspurn til skrifl. svars
127A240 astofnun safnasjóðsfyrirspurn
127A239 aaukinn réttur foreldra vegna veikinda barnaþingsályktunartillaga
127A238 aútsendingar Ríkisútvarpsins um gervitunglfyrirspurn
127A237 aþriggja fasa rafmagnfyrirspurn til skrifl. svars
127A236 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
127A235 a evatnsból sveitarfélaganna á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
127A234 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
127A233 a eheildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnanaþingsályktunartillaga
127A232 a eflutningur jarðefnaeldsneytis eftir Reykjanesbraut og Grindavíkurvegiþingsályktunartillaga
127A231 areglugerð skv. 18. gr. a læknalagafyrirspurn
127A230 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
127A229 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
127A228 a eskylduskil til safnalagafrumvarp
127A227 a ekvikmyndalöglagafrumvarp
127A226 aheildarskuldir sjávarútvegsinsfyrirspurn til skrifl. svars
127A225 aheildarlántökur erlendisfyrirspurn
127A224 afærsla bókhalds í erlendri myntfyrirspurn
127A223 aakstur utan vegafyrirspurn til skrifl. svars
127A222 afjárveitingar til heilbrigðisþjónustufyrirspurn
127A221 aeinkaframtak í heilbrigðisþjónustufyrirspurn
127A220 asamstarf við Microsoftfyrirspurn
127A219 afjárveitingar til háskólafyrirspurn til skrifl. svars
127A218 abyggðakvótifyrirspurn til skrifl. svars
127A217 astaða banka og sparisjóðafyrirspurn til skrifl. svars
127A216 aTryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfestafyrirspurn til skrifl. svars
127A215 aþorskveiði smábátafyrirspurn til skrifl. svars
127A214 arannsóknir á áhrifum veiðarfærafyrirspurn til skrifl. svars
127A213 averðmæti steinbítskvótafyrirspurn
127A212 alaun og launahlutfall í flotanumfyrirspurn til skrifl. svars
127A211 alandanir á Vestfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
127A210 aafnám kvótasetningarfyrirspurn
127A209 aaflamarksbátarfyrirspurn til skrifl. svars
127A208 askipulagsmál á hálendinufyrirspurn til skrifl. svars
127A207 astyrkir til atvinnumála kvennafyrirspurn til skrifl. svars
127A206 alögreglan í Reykjavíkfyrirspurn
127A205 askýrsla um menningartengda ferðaþjónustufyrirspurn
127A204 a eatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
127A203 a esamningsbundnir gerðardómarlagafrumvarp
127A202 akosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
127A201 avernd votlendisþingsályktunartillaga
127A200 a enáttúruverndlagafrumvarp
127A199 a eferðaþjónusta á norðausturhorni Íslandsþingsályktunartillaga
127A198 askráning S-merktra lyfjafyrirspurn til skrifl. svars
127A197 akynning á evrunnifyrirspurn
127A196 astyrking Fjórðungssjúkrahússins á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
127A195 aMyntbandalag Evrópu og upptaka evrufyrirspurn
127A194 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
127A193 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
127A192 a esjóðandi lághitasvæðiþingsályktunartillaga
127A191 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
127A190 astuðningur við frjálsa leikhópafyrirspurn til skrifl. svars
127A189 aeinkarekstur í heilbrigðiskerfinufyrirspurn til skrifl. svars
127A188 abifreiðatryggingarfyrirspurn til skrifl. svars
127A187 astarfssvæði og verkefni hjá Suðurlandsskógumfyrirspurn
127A186 a eumfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemiþingsályktunartillaga
127A185 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
127A184 a esamþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um aðbúnað skipverjaþingsályktunartillaga
127A183 afartölvuvæðing framhaldsskólannafyrirspurn til skrifl. svars
127A182 arannsókn óupplýstra mannshvarfafyrirspurn til skrifl. svars
127A181 afarþegaflutningar til og frá Íslandifyrirspurn
127A180 a egirðingarlöglagafrumvarp
127A179 agreiðslur fyrir veiðiheimildir 1996/1997 til 2000/2001fyrirspurn til skrifl. svars
127A178 astjórn fiskveiðaþingsályktunartillaga
127A177 a egjaldþrotaskiptilagafrumvarp
127A176 a eáfengislöglagafrumvarp
127A175 askipulag innan þjóðgarðsins á Þingvöllumfyrirspurn til skrifl. svars
127A174 aÁrósasamningurinnfyrirspurn til skrifl. svars
127A173 anáttúruverndaráætlunfyrirspurn til skrifl. svars
127A172 askattfríðindi í skjóli laga um alþjóðleg viðskiptafélögfyrirspurn til skrifl. svars
127A171 aLífeyrissjóður bændafyrirspurn til skrifl. svars
127A170 areglugerðir frá umhverfisráðuneytifyrirspurn til skrifl. svars
127A169 a eheilbrigðisþjónusta og almannatryggingarlagafrumvarp
127A168 a epóstþjónustalagafrumvarp
127A167 a eleigubifreiðarlagafrumvarp
127A166 aáfallahjálpfyrirspurn
127A165 aÞróunarsjóður sjávarútvegsinsfyrirspurn til skrifl. svars
127A164 aútlán opinberra sjóða til nýbyggingar íbúðarhúsnæðisfyrirspurn til skrifl. svars
127A163 aþróun fasteignaverðs íbúðarhúsnæðis 1990-2000fyrirspurn til skrifl. svars
127A162 a emálefni aldraðralagafrumvarp
127A161 a etilraunaveiðar á miðsjávartegundum í úthafinuþingsályktunartillaga
127A160 a eumhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörurlagafrumvarp
127A159 a enáttúruverndlagafrumvarp
127A158 a estofnun þjóðgarðs um Heklu og nágrenniþingsályktunartillaga
127A157 a esvæðisskipulag fyrir landið alltþingsályktunartillaga
127A156 a etekjuskattur og eignarskattur o.fl.lagafrumvarp
127A155 aframkvæmd laga um opinberar framkvæmdirfyrirspurn til skrifl. svars
127A154 aháspennulínur í jörðfyrirspurn
127A153 askimun fyrir riðufyrirspurn
127A152 amatvælaeftirlitfyrirspurn
127A151 a epersónuafsláttur barnaþingsályktunartillaga
127A150 a elögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytendalagafrumvarp
127A149 amarkaðssetning lyfjafyrirtækjafyrirspurn
127A148 ainnkaup heilbrigðisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
127A147 akostnaður við heilbrigðisþjónustu á Evrópska efnahagssvæðinufyrirspurn
127A146 a eeignarréttur og afnotaréttur fasteignalagafrumvarp
127A145 a efjarskiptilagafrumvarp
127A144 a emilliliðalaust lýðræðiþingsályktunartillaga
127A143 arannsóknir á ferjuaðstöðu við Bakkafjörufyrirspurn til skrifl. svars
127A142 ajafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráðfyrirspurn til skrifl. svars
127A141 a eáfallahjálp innan sveitarfélagaþingsályktunartillaga
127A140 a eumferðarlöglagafrumvarp
127A139 a eátak til að lengja ferðaþjónustutímannþingsályktunartillaga
127A138 a eútvarpslöglagafrumvarp
127A137 a eiðnaðarlöglagafrumvarp
127A136 a esamningsgerð, umboð og ógildir löggerningarlagafrumvarp
127A135 a everslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
127A134 a eerfðafjárskatturlagafrumvarp
127A133 a eeftirlit Alþingis með fyrirmælum framkvæmdarvaldshafaþingsályktunartillaga
127A132 a erafræn eignarskráning verðbréfalagafrumvarp
127A131 a erannsóknir á útbreiðslu, stofnstærð og veiðiþoli kúfskeljarþingsályktunartillaga
127A130 askattlagning launa og fjármagnsfyrirspurn til skrifl. svars
127A129 askattgreiðslur fyrirtækja og einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
127A128 afjáraukalög 2001lagafrumvarp
127A127 alyfjatjónstrygginglagafrumvarp
127A126 a eáfengislöglagafrumvarp
127A125 a ebarnalöglagafrumvarp
127A124 alandshlutabundin skógræktarverkefnifyrirspurn til skrifl. svars
127A123 aheilsugæslulæknar á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
127A122 aafskrifaðar skattskuldirfyrirspurn til skrifl. svars
127A121 anýtt byggðakort ESA á Suðurnesjumfyrirspurn
127A120 a eþjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingisþingsályktunartillaga
127A119 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
127A118 anauðgunarmálfyrirspurn til skrifl. svars
127A117 akynning á alþjóðlegum viðskiptafélögumfyrirspurn
127A116 aátak til að auka framboð á leiguhúsnæðiþingsályktunartillaga
127A115 a eheimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjólagafrumvarp
127A114 a etekjuskattur og eignarskattur o.fl.lagafrumvarp
127A113 afjölskyldustefna utanríkisþjónustunnarfyrirspurn
127A112 afjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
127A111 aeinbreiðar brýrfyrirspurn til skrifl. svars
127A110 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
127A109 askógræktarmál og Bernarsamningurinnfyrirspurn
127A108 astörf hjá hinu opinberafyrirspurn til skrifl. svars
127A107 askemmtanahald á útihátíðumfyrirspurn
127A106 aopinber framlög til hagsmunasamtaka og frjálsra félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
127A105 aorkukostnaður lögbýlafyrirspurn
127A104 aLyfjastofnunfyrirspurn
127A103 alífríkið á Hornströndumfyrirspurn
127A102 aframhaldsskóla- og háskólanám með fjarkennslusniðifyrirspurn til skrifl. svars
127A101 aaflamark í ýsufyrirspurn til skrifl. svars
127A100 amat umsjónarnefndar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma á gildi lands norðan Vatnajökulsfyrirspurn
127A99 asamtenging sjúkraskráafyrirspurn til skrifl. svars
127A98 aframkvæmd laga um húnæðismálfyrirspurn til skrifl. svars
127A97 abiðlistar í heilbrigðiskerfinufyrirspurn til skrifl. svars
127A96 amenningarhús á landsbyggðinnifyrirspurn
127A95 avirðisaukaskattur á bókumfyrirspurn
127A94 astytting rjúpnaveiðitímansfyrirspurn
127A93 aóbein fjárfestingfyrirspurn til skrifl. svars
127A92 aerlend fjárfestingfyrirspurn til skrifl. svars
127A91 aákvörðun refsinga við afbrotumfyrirspurn til skrifl. svars
127A90 análgunarbannfyrirspurn til skrifl. svars
127A89 agreiðslur til sveitarfélaga vegna jarðskjálftafyrirspurn til skrifl. svars
127A88 atjón á útihúsum af völdum jarðskjálftafyrirspurn til skrifl. svars
127A87 agreiðslur fyrir tjón af völdum jarðskjálftafyrirspurn til skrifl. svars
127A86 ameðlagsgreiðslurfyrirspurn
127A85 atillögur vegsvæðanefndarfyrirspurn
127A84 aendurgreiðsla virðisaukaskattsfyrirspurn
127A83 aendurskoðun á EES-samningnumfyrirspurn
127A82 astækkun Evrópusambandsinsfyrirspurn
127A81 astyrkveitingar til atvinnuuppbyggingarfyrirspurn til skrifl. svars
127A80 ajafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráðfyrirspurn til skrifl. svars
127A79 astaða jafnréttismála í utanríkisþjónustunnifyrirspurn til skrifl. svars
127A78 ajafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráðfyrirspurn til skrifl. svars
127A77 ajafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráðfyrirspurn til skrifl. svars
127A76 ajafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráðfyrirspurn til skrifl. svars
127A75 ajafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráðfyrirspurn til skrifl. svars
127A74 ajafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráðfyrirspurn til skrifl. svars
127A73 ajafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráðfyrirspurn til skrifl. svars
127A72 ajafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráðfyrirspurn til skrifl. svars
127A71 ajafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráðfyrirspurn til skrifl. svars
127A70 aréttarstaða erlendra kvennafyrirspurn
127A69 aútgjöld heimila til lyfja- og læknisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
127A68 agreiðslur úr ábyrgðasjóði launafyrirspurn til skrifl. svars
127A67 aendurgreiðslur fyrir tannlæknaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
127A66 abið eftir heyrnartækjumfyrirspurn til skrifl. svars
127A65 asala ríkisjarðafyrirspurn til skrifl. svars
127A64 ainnkaup heilbrigðisstofnanafyrirspurn
127A63 aGreiningar- og ráðgjafarstöð ríkisinsfyrirspurn
127A62 averndaráætlun fyrir Breiðafjörðfyrirspurn
127A61 aáhrif framræslu votlendis á fuglalíffyrirspurn
127A60 a egreiðslur ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
127A59 a etryggingarskilmálar vátryggingafélagaþingsályktunartillaga
127A58 aáframeldi á þorskiþingsályktunartillaga
127A57 aafkomutrygging aldraðra og öryrkjaþingsályktunartillaga
127A56 a erannsóknir á þorskeldiþingsályktunartillaga
127A55 a esamstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustuþingsályktunartillaga
127A54 a evirkjun Hvalár í Ófeigsfirðiþingsályktunartillaga
127A53 a ebótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvikalagafrumvarp
127A52 a etalsmaður útlendinga á Íslandiþingsályktunartillaga
127A51 atólf ára samfellt grunnnámþingsályktunartillaga
127A50 astefna Íslands í alþjóðasamskiptumþingsályktunartillaga
127A49 a evestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefnaþingsályktunartillaga
127A48 arekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirðiþingsályktunartillaga
127A47 alandsvegir á hálendi Íslandsþingsályktunartillaga
127A46 a erannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamannþingsályktunartillaga
127A45 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
127A44 a eforvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegiþingsályktunartillaga
127A43 asamkeppnisstaða íslensks atvinnulífsþingsályktunartillaga
127A42 a ebrunatryggingarlagafrumvarp
127A41 a ehúsnæðismállagafrumvarp
127A40 avopnalöglagafrumvarp
127A39 aáhugamannahnefaleikarlagafrumvarp
127A38 a esamráð stjórnvalda við frjáls félagasamtökþingsályktunartillaga
127A37 aheilsuvernd í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
127A36 a ehúsaleigubæturlagafrumvarp
127A35 alagaráðlagafrumvarp
127A34 aumfang og rekstrarkostnaður heilbrigðisþjónustunnar 1990-2001beiðni um skýrslu
127A33 a eóhefðbundnar lækningarþingsályktunartillaga
127A32 aloftferðirlagafrumvarp
127A31 a evátryggingasamningar og Viðlagatrygging Íslandslagafrumvarp
127A30 a esiðareglur fyrir alþingismennþingsályktunartillaga
127A29 a esiðareglur í stjórnsýslunniþingsályktunartillaga
127A28 a efjáraukalög 2001lagafrumvarp
127A27 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
127A26 a efjárreiður ríkisinslagafrumvarp
127A25 a eúttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðumþingsályktunartillaga
127A24 a eaukaþing Alþingis um byggðamálþingsályktunartillaga
127A23 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
127A22 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
127A21 afjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðendalagafrumvarp
127A20 avelferðarsamfélagiðþingsályktunartillaga
127A19 a ekirkjuskipan ríkisinslagafrumvarp
127A18 astimpilgjaldlagafrumvarp
127A17 auppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldursþingsályktunartillaga
127A16 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
127A15 a eráðherraábyrgðþingsályktunartillaga
127A14 a eefling félagslegs forvarnastarfsþingsályktunartillaga
127A13 akosningar til Alþingisþingsályktunartillaga
127A12 a elandsdómurþingsályktunartillaga
127A11 a evatnalöglagafrumvarp
127A10 a eLífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
127A9 a eáfangaskýrsla um nýtingu vatnsafls og jarðvarmaþingsályktunartillaga
127A8 a estækkun friðlandsins í Þjórsárverumþingsályktunartillaga
127A7 a erekstur Ríkisútvarpsinsþingsályktunartillaga
127A6 a eskipan opinberra framkvæmdalagafrumvarp
127A5 a eátak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
127A4 a efjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnsluþingsályktunartillaga
127A3 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
127A2 aþjóðhagsáætlun 2002skýrsla
127A1 a efjárlög 2002lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.