Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 128
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
128A718 afrestun á fundum Alþingis
128A717 aakstur undir áhrifum lyfja og vímuefnafyrirspurn til skrifl. svars
128A716 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
128A715 atollalöglagafrumvarp
128A714 abyggðakvótifyrirspurn til skrifl. svars
128A713 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
128A712 astjórnmálasögusafnþingsályktunartillaga
128A711 astaða umferðaröryggismála 2002skýrsla
128A710 alokafjárlög 2000lagafrumvarp
128A709 avernd og sjálfbær nýting lífvera á hafsbotniþingsályktunartillaga
128A708 aafnám verðtryggingar á fjárskuldbindingumþingsályktunartillaga
128A707 anámsefni um hlutskipti kvenna um víða veröldþingsályktunartillaga
128A706 ahafnarframkvæmdir 2002skýrsla
128A705 aframkvæmd langtímaáætlunar í öryggismálum sjófarenda 2001--2003skýrsla
128A704 astörf rannsóknarnefndar sjóslysa 2002skýrsla
128A703 avátryggingarsamningarlagafrumvarp
128A702 astörf rannsóknarnefndar flugslysa árið 2002skýrsla
128A701 areynslusveitarfélögskýrsla
128A700 amarkaðssetning, framleiðsla og neysla lífrænna afurðaþingsályktunartillaga
128A699 ahjálpartæki fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
128A698 aferðakostnaður sjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
128A697 agjaldtaka fyrir löggæslu á útihátíðumfyrirspurn
128A696 akröfulýsing fjármálaráðherra um þjóðlendurþingsályktunartillaga
128A695 abann við umskurði á kynfærum kvennalagafrumvarp
128A694 anýtt tækifæri til námsþingsályktunartillaga
128A693 aólögleg fíkniefni og meðferð ungra fíkniefnaneytendafyrirspurn til skrifl. svars
128A692 aumhverfisvöktun á framkvæmdatíma Kárahnjúkavirkjunarfyrirspurn til skrifl. svars
128A691 auppbygging ferðaþjónustu á Melrakkasléttuþingsályktunartillaga
128A690 aframkvæmd vegáætlunar 2002skýrsla
128A689 a eskógrækt 2004--2008þingsályktunartillaga
128A688 afjármögnun sjóðs til að auka verðmæti íslenskra sjávarafurðaþingsályktunartillaga
128A687 astofnun hlutafélags um Norðurorkulagafrumvarp
128A686 asamskipti Íslendinga og bandarískra hermannafyrirspurn
128A685 ameðferðarheimili Byrgisinsfyrirspurn
128A684 askipan starfshóps um tillögur til úrbóta fyrir loðdýraræktþingsályktunartillaga
128A683 aKjaradómur og kjaranefndlagafrumvarp
128A682 aeign Íslendinga í erlendum félögumfyrirspurn til skrifl. svars
128A681 a elax- og silungsveiði o.fl.lagafrumvarp
128A680 aeldi nytjastofna sjávarlagafrumvarp
128A679 afélög í eigu erlendra aðilafyrirspurn til skrifl. svars
128A678 ajöfnun flutningskostnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
128A677 abarnabæturfyrirspurn til skrifl. svars
128A676 aferðakostnaður vegna tannréttingafyrirspurn
128A675 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
128A674 ahöfundarétturfyrirspurn
128A673 akröfur ríkisins um þjóðlendurfyrirspurn
128A672 astarfslokasamningar hjá varnarliðinu á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
128A671 aálbræðsla á Grundartangalagafrumvarp
128A670 a eraforkuverlagafrumvarp
128A669 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
128A668 abreyting á XVII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A667 abreyting á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A666 abreyting á XIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A665 abreyting á XVII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A664 abreyting á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A663 abreyting á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A662 afjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðendalagafrumvarp
128A661 a ehafnalöglagafrumvarp
128A660 astaða íslenska táknmálsinsfyrirspurn
128A659 a eþriðja kynslóð farsímalagafrumvarp
128A658 aútflutningur á óunnum fiskifyrirspurn til skrifl. svars
128A657 astarfslokasamningar hjá Byggðastofnunfyrirspurn til skrifl. svars
128A656 ameistaranám iðngreinafyrirspurn
128A655 aútgáfa ritverksins Saga Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
128A654 aeftirlit með matvælum og heilbrigði dýralagafrumvarp
128A653 afjáraukalög 2003lagafrumvarp
128A652 a ejarðalöglagafrumvarp
128A651 a eábúðarlöglagafrumvarp
128A650 amörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæmis suðurlagafrumvarp
128A649 a eÁbyrgðasjóður launalagafrumvarp
128A648 a estofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisinslagafrumvarp
128A647 aflutningur hættulegra efna um jarðgöngfyrirspurn
128A646 aúttekt Ríkisendurskoðunar á starfsemi Löggildingarstofufyrirspurn
128A645 anautakjötsframleiðslafyrirspurn til skrifl. svars
128A644 arafmagnseftirlit og ástand raflagna á sveitabýlumfyrirspurn til skrifl. svars
128A643 aendurhæfing krabbameinssjúklingafyrirspurn
128A642 aálagning STEF-gjalda á óskrifaða geisladiskafyrirspurn
128A641 aheimakennsla á grunnskólastigifyrirspurn
128A640 ainnihaldslýsingar á matvælumfyrirspurn
128A639 abreyting á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A638 abreyting á XIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A637 a everndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslulagafrumvarp
128A636 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
128A635 aFríverslunarsamtök Evrópu 2002skýrsla
128A634 aEvrópuráðsþingið 2002skýrsla
128A633 astyrkveitingar til eldis sjávardýrafyrirspurn til skrifl. svars
128A632 asérleyfi til fólksflutninga innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
128A631 aumferðarsektirfyrirspurn til skrifl. svars
128A630 asérstakir slysastaðir í vegakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
128A629 alangtímameðferðarheimili og neyðarvistunfyrirspurn
128A628 ageðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og unglingafyrirspurn
128A627 aNATO-þingið 2002skýrsla
128A626 aÖSE-þingið 2002skýrsla
128A625 aVestnorræna ráðið 2002skýrsla
128A624 aátak til að treysta byggð á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
128A623 amengun frá álverumfyrirspurn til skrifl. svars
128A622 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
128A621 aVES-þingið 2002skýrsla
128A620 anorðurskautsmál 2002skýrsla
128A619 abreyting á XVIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A618 abreyting á XI. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A617 aþriggja fasa rafmagnfyrirspurn til skrifl. svars
128A616 agreiðslur Tryggingastofnunar fyrir sjúkranuddfyrirspurn
128A615 aráðning sjúkrahúsprests við Barnaspítala Hringsinsfyrirspurn
128A614 aferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
128A613 avatnsréttindi til virkjunar í Þjórsálagafrumvarp
128A612 a elögmennlagafrumvarp
128A611 a etollalöglagafrumvarp
128A610 a evörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.lagafrumvarp
128A609 akomugjöld á heilsugæslustöðvumfyrirspurn
128A608 astofnun og rekstur tónminjasafns á Stokkseyriþingsályktunartillaga
128A607 aAlþjóðaþingmannasambandið 2002skýrsla
128A606 arekstur framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
128A605 anorrænt samstarf 2002skýrsla
128A604 afrádráttur gjafa og framlaga frá tekjum við álagningu skattafyrirspurn til skrifl. svars
128A603 aúrræði fyrir fullorðna sem eiga við læsisvanda að etjafyrirspurn
128A602 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
128A601 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
128A600 a ePóst- og fjarskiptastofnunlagafrumvarp
128A599 a efjarskiptilagafrumvarp
128A598 aatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
128A597 anýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópulagafrumvarp
128A596 aþjónusta við sjúk börn og unglingafyrirspurn til skrifl. svars
128A595 aþjónusta við sjúk börn og unglingafyrirspurn til skrifl. svars
128A594 aþjónusta við sjúk börn og unglingafyrirspurn til skrifl. svars
128A593 aþjónusta við sjúk börn og unglingafyrirspurn til skrifl. svars
128A592 astaða óhefðbundinna lækningafyrirspurn
128A591 aátaksverkefni til að sporna við atvinnuleysifyrirspurn
128A590 abirting skoðanakannana rétt fyrir kosningarfyrirspurn til skrifl. svars
128A589 aúthlutun sérstaks greiðslumarks í sauðfjárræktfyrirspurn til skrifl. svars
128A588 arekstraröryggi Kárahnjúkavirkjunar og álvers í Reyðarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
128A587 aháspennulínur yfir miðhálendiðfyrirspurn til skrifl. svars
128A586 aúthlutun byggðakvótafyrirspurn til skrifl. svars
128A585 aframkvæmd laga um leikskólafyrirspurn
128A584 aþjálfun fjölfatlaðra barnafyrirspurn
128A583 aáfengis- og vímuefnameðferð fyrir fangafyrirspurn
128A582 aaðgerðir unnar af sérfræðilæknum á stofumfyrirspurn til skrifl. svars
128A581 arannsóknir í heilbrigðisþjónustunnifyrirspurn til skrifl. svars
128A580 aumfang happdættismarkaðarinsfyrirspurn til skrifl. svars
128A579 alyfjaverð og lyfjakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
128A578 abifreiðastyrkir til fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
128A577 amilliliðalaust lýðræðiþingsályktunartillaga
128A576 a eafföll húsbréfaþingsályktunartillaga
128A575 aátraskanirfyrirspurn
128A574 afæðingar- og foreldraorloffyrirspurn til skrifl. svars
128A573 afíkniefnameðferðfyrirspurn
128A572 aNorræna ráðherranefndin 2002skýrsla
128A571 aeinkahlutafélög á sviði heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
128A570 aTryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
128A569 aþróun og horfur í atvinnumálumfyrirspurn til skrifl. svars
128A568 a evátryggingastarfsemilagafrumvarp
128A567 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
128A566 a eúrvinnslugjaldlagafrumvarp
128A565 aferliverk á Landspítala -- háskólasjúkrahúsifyrirspurn til skrifl. svars
128A564 aferliverk á sjúkrahúsum utan Reykjavíkurfyrirspurn til skrifl. svars
128A563 a esamgönguáætlun fyrir árin 2003--2006þingsályktunartillaga
128A562 aréttarstaða fólks í hjúskap og óvígðri sambúðfyrirspurn
128A561 aopinber gjöld á handfrjálsan búnaðfyrirspurn til skrifl. svars
128A560 aþjónusta við aðstandendur ungra fíkniefnaneytendafyrirspurn
128A559 asérfræðimenntaðir læknarfyrirspurn til skrifl. svars
128A558 akomugjöld sjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
128A557 ageðheilbrigðisþjónusta við börn og unglingafyrirspurn til skrifl. svars
128A556 a eneytendakauplagafrumvarp
128A555 askelfiskveiðar og ástand lífríkis í Breiðafirðifyrirspurn
128A554 aSementsverksmiðjan hf.fyrirspurn
128A553 alífeyrisgreiðslur til Íslendinga erlendisfyrirspurn
128A552 a erannsókn sjóslysalagafrumvarp
128A551 astarfslok fyrrverandi forstjóra Landssíma Íslands hf.þingsályktunartillaga
128A550 a eaðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
128A549 a eaðgerðir gegn peningaþvættilagafrumvarp
128A548 a eopinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
128A547 a esamkeppnislöglagafrumvarp
128A546 a eaðgangur landsmanna að GSM-farsímakerfinuþingsályktunartillaga
128A545 a eÍslenskar orkurannsóknirlagafrumvarp
128A544 a eOrkustofnunlagafrumvarp
128A543 a eumhverfismengun af völdum einnota umbúðalagafrumvarp
128A542 astarfslokasamningar hjá Byggðastofnunfyrirspurn til skrifl. svars
128A541 asamræmd stúdentspróffyrirspurn
128A540 aSuðurstrandarvegurfyrirspurn til skrifl. svars
128A539 a eSiglingastofnun Íslandslagafrumvarp
128A538 a eGreiningar- og ráðgjafarstöð ríkisinslagafrumvarp
128A537 amannshvörffyrirspurn til skrifl. svars
128A536 arekstrarform Háskóla Íslandsfyrirspurn
128A535 aháskóladeildir á landsbyggðinnifyrirspurn
128A534 aefling fjarnámsfyrirspurn
128A533 asérhæfing fjölbrautaskólafyrirspurn
128A532 aembætti umboðsmanns neytendafyrirspurn
128A531 aniðurstöður starfshóps um samþættingu fjárlagagerðar og jafnréttisfyrirspurn
128A530 amótmæli gegn Kárahnjúkavirkjun erlendis fráfyrirspurn til skrifl. svars
128A529 amótmæli gegn Kárahnjúkavirkjun erlendis fráfyrirspurn til skrifl. svars
128A528 amótmæli gegn Kárahnjúkavirkjun erlendis fráfyrirspurn til skrifl. svars
128A527 aframkvæmdaleyfi og samráð vegna Kárahnjúkavirkjunarfyrirspurn til skrifl. svars
128A526 akostnaður við viðgerðir á varðskipumfyrirspurn til skrifl. svars
128A525 abreytt verkaskipting innan Stjórnarráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
128A524 astofnun framhaldsskóla í Mosfellsbæfyrirspurn
128A523 a erannsókn flugslysalagafrumvarp
128A522 a ehlutafélöglagafrumvarp
128A521 a eeinkahlutafélöglagafrumvarp
128A520 a esjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnureksturlagafrumvarp
128A519 a esamvinnufélöglagafrumvarp
128A518 a everðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðirlagafrumvarp
128A517 areynslulausnþingsályktunartillaga
128A516 akostnaður við glasafrjóvganirfyrirspurn til skrifl. svars
128A515 aISDN-tenging í dreifbýlifyrirspurn til skrifl. svars
128A514 astyrkir til vísindarannsóknafyrirspurn til skrifl. svars
128A513 aættleiðingar frá útlöndumfyrirspurn til skrifl. svars
128A512 aframboð á leiguhúsnæðiþingsályktunartillaga
128A511 a esamfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmdaþingsályktunartillaga
128A510 aáhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafarnefndarskýrsla
128A509 a eálverksmiðja í Reyðarfirðilagafrumvarp
128A508 aÞjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertralagafrumvarp
128A507 agreiðslur fyrir þjónustu frá Tryggingastofnun ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
128A506 averðtryggðir skuldabréfavextirfyrirspurn til skrifl. svars
128A505 astofnun framhaldsskóla á Snæfellsnesifyrirspurn
128A504 aviðgerð á rannsóknaskipinu Bjarna Sæmundssynifyrirspurn
128A503 aendurgreiðsla virðisaukaskatts hjá heilbrigðisstofnunumfyrirspurn
128A502 aheilsugæslumál á Suðurnesjumfyrirspurn
128A501 atekjutap sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
128A500 agerð neyslustaðalsfyrirspurn
128A499 atjónaskuldir vátryggingafélagafyrirspurn til skrifl. svars
128A498 apersónulegur talsmaður fatlaðrafyrirspurn
128A497 askipting rannsókna- og þróunarfjár á milli háskólafyrirspurn til skrifl. svars
128A496 askipting rannsókna- og þróunarfjár á milli fræðasviða og starfsgreinafyrirspurn til skrifl. svars
128A495 auppruni rannsókna- og þróunarfjárfyrirspurn til skrifl. svars
128A494 asamanburður á nýgengi krabbameinsfyrirspurn til skrifl. svars
128A493 agjaldþrotaskipti o.fl.lagafrumvarp
128A492 agrunnskólarlagafrumvarp
128A491 ahernaðaraðgerðir gegn Írakþingsályktunartillaga
128A490 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um byggingu Kárahnjúkavirkjunarþingsályktunartillaga
128A489 a eumferðarlöglagafrumvarp
128A488 a epersónuvernd og meðferð persónuupplýsingalagafrumvarp
128A487 aframkvæmd skólahalds í grunnskólum skólaárin 1998--1999, 1999--2000 og 2000--2001skýrsla
128A486 aaðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun og framboði ofbeldisefnisþingsályktunartillaga
128A485 a evátryggingastarfsemilagafrumvarp
128A484 asvipting lögræðis og fjárræðisfyrirspurn til skrifl. svars
128A483 afrestun á fundum Alþingis
128A482 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn
128A481 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
128A480 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
128A479 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
128A478 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
128A477 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
128A476 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
128A475 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
128A474 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
128A473 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
128A472 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
128A471 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
128A470 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn
128A469 a esamgönguáætlun fyrir árin 2003--2014þingsályktunartillaga
128A468 averndun Mývatns og Laxárfyrirspurn
128A467 ahvalveiðarfyrirspurn
128A466 aúthlutun Byggðastofnunar og ráðherra á aflaheimildumfyrirspurn til skrifl. svars
128A465 a einnflutningur dýralagafrumvarp
128A464 a ealmannavarnir o.fl.lagafrumvarp
128A463 a ebreyting á ýmsum lögum á orkusviðilagafrumvarp
128A462 a eraforkulöglagafrumvarp
128A461 a estaðlar og Staðlaráð Íslandslagafrumvarp
128A460 ageðheilbrigðisþjónusta við aldraðafyrirspurn
128A459 aástæður komu á bráðamóttökufyrirspurn til skrifl. svars
128A458 ameðferð og framkvæmd ályktana Alþingisskýrsla
128A457 a estofnun hlutafélags um Norðurorkulagafrumvarp
128A456 astyrkir til útrásar íslenskrar dægurtónlistarfyrirspurn til skrifl. svars
128A455 astyrkir til útrásar íslenskrar dægurtónlistarfyrirspurn til skrifl. svars
128A454 avarnarsamstarf Íslands og Bandaríkjannalagafrumvarp
128A453 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
128A452 asiglingar olíuskipa við Íslandfyrirspurn
128A451 akynferðisbrotfyrirspurn til skrifl. svars
128A450 astarfatorg.isfyrirspurn
128A449 aheilsugæsla, félagsþjónusta og öldrunarþjónustafyrirspurn
128A448 afélagsþjónusta, öldrunarþjónusta og heilsugæslafyrirspurn til skrifl. svars
128A447 a eskipulag ferðamálalagafrumvarp
128A446 a enámsstyrkirlagafrumvarp
128A445 abreyting á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A444 aframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
128A443 abreyting á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A442 a ebúnaðargjaldlagafrumvarp
128A441 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
128A440 ahúsaleigubæturlagafrumvarp
128A439 abreyting á XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A438 abreyting á XVIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A437 aveiðieftirlitsgjaldlagafrumvarp
128A436 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
128A435 astarfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaðalagafrumvarp
128A434 aflutningskostnaðurfyrirspurn
128A433 aréttur þolenda kynferðisbrotafyrirspurn til skrifl. svars
128A432 aviðbragðsáætlun vegna smitsjúkdóma í búféfyrirspurn til skrifl. svars
128A431 aalmannatryggingarlagafrumvarp
128A430 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
128A429 aútflutningsaðstoðlagafrumvarp
128A428 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
128A427 a eársreikningarlagafrumvarp
128A426 abreyting á XVIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A425 abreyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A424 abreyting á VII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A423 a elyfjalög og læknalöglagafrumvarp
128A422 a evatnsveitur sveitarfélagalagafrumvarp
128A421 a eLýðheilsustöðlagafrumvarp
128A420 aarðsemismat vegna Sundabrautarfyrirspurn til skrifl. svars
128A419 aSundabrautfyrirspurn til skrifl. svars
128A418 aáfengisgjaldfyrirspurn til skrifl. svars
128A417 auppbygging og rekstur meðferðarstofnanafyrirspurn
128A416 abyggðamálfyrirspurn
128A415 a etóbaksvarnirlagafrumvarp
128A414 a eskyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
128A413 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
128A412 a emálefni aldraðralagafrumvarp
128A411 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
128A410 ahlutafélöglagafrumvarp
128A409 aSvæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vesturlandifyrirspurn til skrifl. svars
128A408 avaraeintakasafn Landsbókasafns -- Háskólabókasafns í Reykholtifyrirspurn til skrifl. svars
128A407 asamningur við sveitarfélög á Vesturlandi um menningarmálfyrirspurn til skrifl. svars
128A406 abúseta á jörðumfyrirspurn til skrifl. svars
128A405 a everkefni Umhverfisstofnunarlagafrumvarp
128A404 a evernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrumlagafrumvarp
128A403 aíslenskt táknmálfyrirspurn
128A402 agjald af áfengi og tóbakilagafrumvarp
128A401 askráning ökutækjafyrirspurn
128A400 a esamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Singapúrþingsályktunartillaga
128A399 a eflugmálaáætlun og fjáröflun til flugmálalagafrumvarp
128A398 a eerfðafjárskatturlagafrumvarp
128A397 abreytt hlutföll aldurshópa eftir árið 2010þingsályktunartillaga
128A396 a ehúsnæðissamvinnufélöglagafrumvarp
128A395 abreyting á VII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A394 a ebreyting á XV. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
128A393 asafnalöglagafrumvarp
128A392 a evaktstöð siglingalagafrumvarp
128A391 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
128A390 a evinnutími sjómannalagafrumvarp
128A389 alífskjarakönnun eftir landshlutumþingsályktunartillaga
128A388 aþróun verðlags barnavarafyrirspurn til skrifl. svars
128A387 aframkvæmdir við viðhaldsverkefnifyrirspurn til skrifl. svars
128A386 abrot einstaklinga í atvinnurekstrifyrirspurn til skrifl. svars
128A385 aframlög til Mannfjöldasjóðs Sameinuðu þjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
128A384 afósturbörn í sveitumfyrirspurn
128A383 abúfjáreftirlitfyrirspurn til skrifl. svars
128A382 a eþjóðminjalöglagafrumvarp
128A381 aleiðtogafundur um sjálfbæra þróunskýrsla
128A380 amænuskaðaverkefnifyrirspurn til skrifl. svars
128A379 aættleiðingarfyrirspurn
128A378 arafmagnseftirlitfyrirspurn
128A377 a evátryggingastarfsemilagafrumvarp
128A376 a eNýsköpunarsjóður atvinnulífsinslagafrumvarp
128A375 a ebjörgunarsveitir og björgunarsveitarmennlagafrumvarp
128A374 anotkun hagrænna stjórntækja við umhverfisverndþingsályktunartillaga
128A373 a eflutningur starfa Ferðamálaráðs til aðila innan ferðaþjónustunnarþingsályktunartillaga
128A372 a estaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
128A371 a estaðgreiðsla skatts á fjármagnstekjurlagafrumvarp
128A370 a ehúsnæðismállagafrumvarp
128A369 aJarðasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
128A368 akostnaðarþátttaka Tryggingastofnunar við meðferð psoriasissjúklingafyrirspurn
128A367 akrabbameinssjúkdómar í meltingarvegifyrirspurn
128A366 aHeilbrigðisstofnun Suðurnesjafyrirspurn
128A365 aumferðarslys í Reykjavíkfyrirspurn
128A364 aummæli um evrópskan vinnumarkaðfyrirspurn
128A363 aeyrnasuðfyrirspurn
128A362 akönnun á læsi fullorðinnafyrirspurn
128A361 avegagerð milli Loðmundarfjarðar og Seyðisfjarðarþingsályktunartillaga
128A360 a eeftirlit með skipumlagafrumvarp
128A359 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
128A358 aÖrnefnastofnun Íslandslagafrumvarp
128A357 a eopinber stuðningur við vísindarannsóknirlagafrumvarp
128A356 a eábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismálalagafrumvarp
128A355 a eLífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
128A354 a elöggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinumlagafrumvarp
128A353 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
128A352 a ebirting laga og stjórnvaldaerindalagafrumvarp
128A351 a efyrirtækjaskrálagafrumvarp
128A350 a ehlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanirlagafrumvarp
128A349 aForvarnasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
128A348 a estjórnsýslulöglagafrumvarp
128A347 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
128A346 a efélagamerkilagafrumvarp
128A345 aopinber stuðningur við tækniþróun og nýsköpun í þágu atvinnulífsinslagafrumvarp
128A344 a eStofnlánadeild verslunarfyrirtækjalagafrumvarp
128A343 aumferðaröryggi á Gemlufallsheiðifyrirspurn
128A342 aheilsugæsla í Kópavogifyrirspurn
128A341 aúrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmálafyrirspurn
128A340 aréttarstaða bifreiðastjóra sem aka eftir vegöxlumfyrirspurn
128A339 atextun íslensks sjónvarpsefnisþingsályktunartillaga
128A338 a emeðhöndlun úrgangslagafrumvarp
128A337 a eúrvinnslugjaldlagafrumvarp
128A336 aVísinda- og tækniráðlagafrumvarp
128A335 aeftirlit með iðn- og starfsnámifyrirspurn
128A334 a eaðstaða til hestamennskuþingsályktunartillaga
128A333 asamkeppnisstaða íslenskrar mjólkurframleiðslufyrirspurn
128A332 aeftirlit með vöruinnflutningi í gámumfyrirspurn til skrifl. svars
128A331 anotkun Vífilsstaðaspítala fyrir aldraða hjúkrunarsjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
128A330 ahvalveiðarfyrirspurn
128A329 akostnaður af heilsugæslufyrirspurn
128A328 ameðferð opinberra málafyrirspurn
128A327 ahækkun póstburðargjaldafyrirspurn
128A326 aLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
128A325 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
128A324 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
128A323 a eendurgreiðsla oftekinna skatta og gjaldalagafrumvarp
128A322 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
128A321 a eLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
128A320 aáhrif nýs launakerfis á launamun kynjannafyrirspurn
128A319 asamkeppnisstaða háskólafyrirspurn
128A318 arannsóknir á sumarexemifyrirspurn
128A317 asamstarf Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna til að stemma stigu við glæpastarfsemifyrirspurn til skrifl. svars
128A316 agreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
128A315 ahlutfall öryrkja á Íslandibeiðni um skýrslu
128A314 alögbinding lágmarkslaunaþingsályktunartillaga
128A313 alágmarkslaunlagafrumvarp
128A312 atekjuskattur og eignarskattur og Rannsóknarráð Íslandslagafrumvarp
128A311 a evirðisaukaskattur af barnafatnaðiþingsályktunartillaga
128A310 aendurgreiðsla sjónglerja og linsa fyrir börn og unglingaþingsályktunartillaga
128A309 aþjóðarleikvangarþingsályktunartillaga
128A308 atekjutenging barnabótafyrirspurn til skrifl. svars
128A307 ajaðaráhrif innan skattkerfisinsfyrirspurn til skrifl. svars
128A306 akynningarmál Landsvirkjunar, Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarðafyrirspurn til skrifl. svars
128A305 asamgöngur til og frá Vestmannaeyjumfyrirspurn til skrifl. svars
128A304 aúrskurður vegna jarðarsölu í Skorradalfyrirspurn til skrifl. svars
128A303 afjarskipti á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
128A302 aerfðabreyttar lífverurfyrirspurn til skrifl. svars
128A301 aerfðabreyttar lífverurfyrirspurn
128A300 aerfðabreytt matvælifyrirspurn til skrifl. svars
128A299 aframkvæmd þjóðlendulagannafyrirspurn
128A298 a ekjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
128A297 aferðaþjónusta og stóriðjafyrirspurn til skrifl. svars
128A296 aöldrunarstofnanirfyrirspurn
128A295 abyggingarkostnaður hjúkrunarheimilafyrirspurn til skrifl. svars
128A294 abann við notkun á nónýlfenól-etoxýlötum (NFE) í hreinsiefnumfyrirspurn til skrifl. svars
128A293 astuðningur við kvikmyndagerðfyrirspurn
128A292 asamningur Vegagerðarinnar og Samskipa um rekstur Herjólfsfyrirspurn
128A291 asparisjóðir og bankaþjónustafyrirspurn
128A290 asafn- og tengivegirfyrirspurn
128A289 aeftirlit Alþingis með fyrirmælum framkvæmdarvaldshafaþingsályktunartillaga
128A288 aþjóðlendumálfyrirspurn til skrifl. svars
128A287 aflutningur opinberra starfa og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
128A286 aflutningur opinberra starfa og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
128A285 aflutningur opinberra starfa og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
128A284 aflutningur opinberra starfa og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
128A283 aflutningur opinberra starfa og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
128A282 aflutningur opinberra starfa og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
128A281 aflutningur opinberra starfa og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
128A280 aflutningur opinberra starfa og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
128A279 aflutningur opinberra starfa og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
128A278 aflutningur opinberra starfa og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
128A277 aflutningur opinberra starfa og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
128A276 aflutningur opinberra starfa og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
128A275 aflugvallarskattar á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
128A274 afjarnám í fámennum byggðumfyrirspurn
128A273 afjöldatakmarkanir í Háskóla Íslandsfyrirspurn
128A272 avirðisaukaskattur á tæki og búnað til háskóla og rannsóknastofafyrirspurn
128A271 askýrslutaka af börnum í Barnahúsi og dómhúsumfyrirspurn til skrifl. svars
128A270 alífeyrisréttindi hjónaþingsályktunartillaga
128A269 astaða hjóna og sambúðarfólksþingsályktunartillaga
128A268 afjarkennslafyrirspurn til skrifl. svars
128A267 adreifmenntun í Vesturbyggðfyrirspurn
128A266 ahljóðvistfyrirspurn
128A265 aReykjanesbrautfyrirspurn
128A264 atekjuskattur einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
128A263 abreytingar á skattbyrði árin 1995--2000fyrirspurn til skrifl. svars
128A262 aatvinnu- og dvalarleyfi útlendingafyrirspurn
128A261 averðmæti íbúðarhúsnæðis árin 1991 og 2000fyrirspurn til skrifl. svars
128A260 astytting þjóðvegar 1 milli Akureyrar og Reykjavíkurfyrirspurn til skrifl. svars
128A259 ahálendisþjóðgarðurþingsályktunartillaga
128A258 a evitamállagafrumvarp
128A257 a epóstþjónustalagafrumvarp
128A256 afjárhagslegt sjálfstæði þjóðgarðsins í Skaftafelliþingsályktunartillaga
128A255 aáhrif aðildar Íslands að Evrópusambandinu á landsbyggðinaþingsályktunartillaga
128A254 a erýrnun eigna íbúa landsbyggðarinnarþingsályktunartillaga
128A253 aupplýsingamiðstöðvar í ferðaþjónustufyrirspurn
128A252 afjárhagsleg staða fyrirtækja í ferðaþjónustufyrirspurn
128A251 aóútskýrðir áverkarfyrirspurn til skrifl. svars
128A250 a eaukinn tollkvóti hreindýrakjötsþingsályktunartillaga
128A249 ainnflutningur dýralagafrumvarp
128A248 a eviðurkenning á menntun og prófskírteinumlagafrumvarp
128A247 a eÞróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
128A246 a eveiðieftirlitsgjaldlagafrumvarp
128A245 a efullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipumlagafrumvarp
128A244 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
128A243 aalþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafiþingsályktunartillaga
128A242 a eíslenskur ríkisborgararétturlagafrumvarp
128A241 abúnaðarlöglagafrumvarp
128A240 a everndun hafs og strandalagafrumvarp
128A239 avextir og þjónustugjöld bankastofnanaþingsályktunartillaga
128A238 atollgæsla í Grundartangahöfnfyrirspurn
128A237 atannheilsa barna og unglingafyrirspurn til skrifl. svars
128A236 arekstrarform heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
128A235 aútseld hjúkrunarþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
128A234 aaukin heilsugæsluþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
128A233 asjálfstætt starfandi sérfræðingarfyrirspurn til skrifl. svars
128A232 ahúsnæðismál Listaháskóla Íslandsfyrirspurn
128A231 aatvinnuleysisbæturfyrirspurn
128A230 atilnefning dómara í alþjóðasakamáladómstólinnfyrirspurn til skrifl. svars
128A229 askipan matvælaeftirlitsfyrirspurn
128A228 astefna Íslands í alþjóðasamskiptumþingsályktunartillaga
128A227 ahúsnæðismállagafrumvarp
128A226 avestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefnaþingsályktunartillaga
128A225 atryggur lágmarkslífeyrirþingsályktunartillaga
128A224 aofvirk börnfyrirspurn til skrifl. svars
128A223 alyfjagjöf til of feitra barnafyrirspurn
128A222 anotkun þunglyndislyfjafyrirspurn til skrifl. svars
128A221 akomur á sjúkrastofnanir vegna heimilisofbeldisfyrirspurn til skrifl. svars
128A220 ahúsnæðismál Tækniháskóla Íslandsfyrirspurn
128A219 avegagerð og umferð norður Strandirfyrirspurn
128A218 aatvinnu- og dvalarleyfi útlendingafyrirspurn
128A217 aPóst- og fjarskiptastofnunfyrirspurn
128A216 aaðskilnaður ríkis og þjóðkirkjufyrirspurn til skrifl. svars
128A215 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
128A214 asýslurþingsályktunartillaga
128A213 amenningarstofnanir á Suðurlandifyrirspurn til skrifl. svars
128A212 avextir banka og sparisjóðafyrirspurn til skrifl. svars
128A211 astafrænar sjónvarps- og útvarpssendingarfyrirspurn
128A210 adaggjöld hjúkrunarheimila og fjöldi hjúkrunarrýmafyrirspurn til skrifl. svars
128A209 a einnheimtulöglagafrumvarp
128A208 a evegamál á höfuðborgarsvæðinuþingsályktunartillaga
128A207 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
128A206 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
128A205 aný námsbraut við Sjómannaskóla Íslandsþingsályktunartillaga
128A204 asamþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um aðbúnað skipverjaþingsályktunartillaga
128A203 aáhrif lækkunar á endurgreiðslu virðisaukaskattsskýrsla
128A202 alöggæslumál í Rangárvallasýslufyrirspurn
128A201 aeinstaklingar sem tengjast gjaldþrotum félagafyrirspurn til skrifl. svars
128A200 ahjúkrunarrými á Vífilsstaðaspítalafyrirspurn
128A199 arannsóknarsetur að Kvískerjumfyrirspurn
128A198 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
128A197 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
128A196 aúttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðumþingsályktunartillaga
128A195 askipulag og framkvæmd löggæsluþingsályktunartillaga
128A194 averndaráætlanir samkvæmt Ramsar-samþykktinniþingsályktunartillaga
128A193 averndun íslensku mjólkurkýrinnarþingsályktunartillaga
128A192 aaðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnaðþingsályktunartillaga
128A191 a esamkeppnisstaða íslensks atvinnulífsþingsályktunartillaga
128A190 ahúsnæðismál glasafrjóvgunardeildarfyrirspurn til skrifl. svars
128A189 aGSM-dreifikerfiðfyrirspurn
128A188 asértekjur glasafrjóvgunardeildarfyrirspurn til skrifl. svars
128A187 afagleg ráðgjöf um tæknifrjóvgunfyrirspurn til skrifl. svars
128A186 aumsvif deCODE Genetics Inc. í íslensku fjármálakerfiþingsályktunartillaga
128A185 aakstur ferðamanna á malarvegumfyrirspurn
128A184 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
128A183 a einnstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfestalagafrumvarp
128A182 alagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl.lagafrumvarp
128A181 a etryggingagjaldlagafrumvarp
128A180 a ebarnalöglagafrumvarp
128A179 aalþjóðasakamáladómstóllinnfyrirspurn
128A178 aframlög Byggðastofnunar til eignarhaldsfélaga og atvinnuþróunarsjóðafyrirspurn
128A177 abyggðaáætlun fyrir Vestfirðifyrirspurn til skrifl. svars
128A176 amenningartengd ferðaþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
128A175 amenningarmál á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
128A174 aOrkubú Vestfjarðafyrirspurn
128A173 arekstrartap fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
128A172 aafskrifaðar skattskuldirfyrirspurn til skrifl. svars
128A171 a eframkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir allaþingsályktunartillaga
128A170 afjöldi lögreglumannafyrirspurn til skrifl. svars
128A169 aalmannatryggingarlagafrumvarp
128A168 a eútlendingarlagafrumvarp
128A167 a euppbygging fiskeldisfyrirtækja vegna eldis kaldsjávarfiskaþingsályktunartillaga
128A166 aviðskiptahættir á matvælamarkaðifyrirspurn
128A165 aendurreisn Þingvallaurriðansfyrirspurn
128A164 aútflutningur hrossafyrirspurn til skrifl. svars
128A163 akostnaður við sængurlegufyrirspurn til skrifl. svars
128A162 afjöldi keisaraskurðafyrirspurn til skrifl. svars
128A161 aorkuverð á Sauðárkrókifyrirspurn
128A160 aorkuverð á orkuveitusvæði Orkubús Vestfjarðafyrirspurn
128A159 aáhrif hækkunar persónuafsláttarfyrirspurn til skrifl. svars
128A158 a eskipamælingarlagafrumvarp
128A157 a eskráning skipalagafrumvarp
128A156 ameðferðardeild við fangelsi fyrir sakhæfa geðsjúka afbrotamennþingsályktunartillaga
128A155 a eniðurfelling lendingargjalda fyrir millilandaflug á Akureyrar- og Egilsstaðaflugvöllumþingsályktunartillaga
128A154 a enýting innlends trjáviðarþingsályktunartillaga
128A153 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
128A152 aráðherraábyrgðþingsályktunartillaga
128A151 alandsdómurþingsályktunartillaga
128A150 a emeðlagsgreiðslurlagafrumvarp
128A149 aafkomutrygging aldraðra og öryrkjaþingsályktunartillaga
128A148 aflugumferð um Keflavíkurflugvöllfyrirspurn
128A147 avatnsréttindi á Þjórsársvæðinufyrirspurn
128A146 aeineltifyrirspurn
128A145 abarnabæturfyrirspurn
128A144 ahjúkrunardeild fyrir aldraða í Árborgfyrirspurn
128A143 alögfræðiaðstoð við efnalítið fólkþingsályktunartillaga
128A142 aþjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðumþingsályktunartillaga
128A141 arannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamannþingsályktunartillaga
128A140 afjöldi lögreglumannafyrirspurn til skrifl. svars
128A139 aeinelti á vinnustaðfyrirspurn
128A138 areiknilíkan fyrir rekstur sýslumannsembættafyrirspurn
128A137 afangelsismálfyrirspurn
128A136 aleyniþjónustafyrirspurn
128A135 aaðkeypt ráðgjafarþjónusta ráðuneyta og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
128A134 aframlög ríkisins til neytendamálafyrirspurn til skrifl. svars
128A133 a eframtíðarhlutverk Sementsverksmiðjunnar hf.þingsályktunartillaga
128A132 a eréttarstaða samkynhneigðs fólksþingsályktunartillaga
128A131 anáttúruverndlagafrumvarp
128A130 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
128A129 aúrbætur í jafnréttismálumfyrirspurn
128A128 aöryggisgæsla á sjúkrahúsumfyrirspurn
128A127 ahúsaleiga og húsaleigubæturfyrirspurn til skrifl. svars
128A126 adaggjöld dvalar- og hjúkrunarheimilafyrirspurn
128A125 areglugerð um landlæknisembættiðfyrirspurn
128A124 agjaldskrá tannlæknaþjónustufyrirspurn
128A123 asjálfbær ferðamennska og umhverfisverndfyrirspurn
128A122 alyfjaávísanir læknafyrirspurn
128A121 a estimpilgjaldlagafrumvarp
128A120 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
128A119 a evátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslandslagafrumvarp
128A118 aalmannatryggingarlagafrumvarp
128A117 aútsendingar Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
128A116 aíbúafjöldifyrirspurn til skrifl. svars
128A115 askattamálfyrirspurn til skrifl. svars
128A114 aeinkahlutafélögfyrirspurn til skrifl. svars
128A113 aframhaldsskóli á Snæfellsnesifyrirspurn
128A112 aöldrunarstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
128A111 aÞingvellirfyrirspurn
128A110 aEvrópusambandið og sjávarútvegsstefnafyrirspurn
128A109 ahjúkrunarrými í Reykjavíkfyrirspurn
128A108 aumferðarlöglagafrumvarp
128A107 a egreining lestrarvandaþingsályktunartillaga
128A106 ainnflutningur dýraþingsályktunartillaga
128A105 agreiðslur úr ábyrgðasjóði launafyrirspurn til skrifl. svars
128A104 arannsóknir á nýjum orkugjöfumfyrirspurn
128A103 aeinbreiðar brýrfyrirspurn til skrifl. svars
128A102 anýting afla af fullvinnsluskipumfyrirspurn til skrifl. svars
128A101 astarfssvæði og verkefni Suðurlandsskógafyrirspurn
128A100 arannsóknir á nýtingu fiskúrgangs o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
128A99 aábyrgðasjóður launafyrirspurn til skrifl. svars
128A98 asamgöngur milli lands og Vestmannaeyjafyrirspurn
128A97 alöggæslukostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
128A96 ajarðir í eigu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
128A95 aþjóðgarður á Snæfellsnesifyrirspurn til skrifl. svars
128A94 asöfnunarkassar og happdrættisvélarfyrirspurn til skrifl. svars
128A93 alækkun á endurgreiðslu virðisaukaskattsfyrirspurn
128A92 abygging menningarhúsa á landsbyggðinnifyrirspurn
128A91 aendurskoðun viðskiptabanns á Írakfyrirspurn
128A90 atilskipun um innri markað raforkufyrirspurn
128A89 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
128A88 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
128A87 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
128A86 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
128A85 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
128A84 akostnaður við undirbúning álvers í Reyðarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
128A83 aeyðing sjúkrahússorpsfyrirspurn til skrifl. svars
128A82 aaðbúnaður og öryggi á sjúkrahúsumfyrirspurn
128A81 alauna- og starfskjör á vernduðum vinnustöðumfyrirspurn til skrifl. svars
128A80 afæðingarorloffyrirspurn til skrifl. svars
128A79 abifreiða-, ferða- og risnukostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
128A78 aúrræði fyrir ungt hreyfihamlað fólkfyrirspurn
128A77 akvartanir vegna verðbréfaviðskiptafyrirspurn til skrifl. svars
128A76 arekstrarform í heilbrigðisþjónustufyrirspurn
128A75 akostnaðargreining í heilbrigðiskerfinufyrirspurn til skrifl. svars
128A74 aréttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamningafyrirspurn til skrifl. svars
128A73 anauðasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
128A72 aniðurfelling á meðlagsskuldumfyrirspurn til skrifl. svars
128A71 astarfsemi Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
128A70 averkaskipting ráðuneytafyrirspurn
128A69 aval kvenna við fæðingarfyrirspurn
128A68 aútskriftir fatlaðra af Landspítala -- háskólasjúkrahúsi í Kópavogifyrirspurn
128A67 aaðgerðir til að efla löggæslufyrirspurn
128A66 afjáraukalög 2002lagafrumvarp
128A65 abætt staða þolenda kynferðisafbrotaþingsályktunartillaga
128A64 a ekirkjuskipan ríkisinslagafrumvarp
128A63 askipulag sjóbjörgunarmálaþingsályktunartillaga
128A62 a eaðgerðir til að draga úr mengun og vegslitiþingsályktunartillaga
128A61 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
128A60 a esjómannalöglagafrumvarp
128A59 aáfallahjálp í sveitarfélögumþingsályktunartillaga
128A58 a estyrktarsjóður námsmannalagafrumvarp
128A57 a eferðasjóður íþróttafélagaþingsályktunartillaga
128A56 a efæreyska fiskveiðistjórnarkerfiðþingsályktunartillaga
128A55 a everndun búsetu og menningarlandslags í Árneshreppiþingsályktunartillaga
128A54 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
128A53 a evarnir gegn mengun sjávarlagafrumvarp
128A52 a eatferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
128A51 a ekönnun á umfangi fátæktarþingsályktunartillaga
128A50 a ejöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
128A49 aalmannatryggingarlagafrumvarp
128A48 a esamgöngur milli lands og Vestmannaeyjaþingsályktunartillaga
128A47 astrandsiglingarþingsályktunartillaga
128A46 a ebreiðbandsvæðing landsinsþingsályktunartillaga
128A45 avatnalöglagafrumvarp
128A44 a ebarnalöglagafrumvarp
128A43 ahúsaleigubæturlagafrumvarp
128A42 aréttindi sjúklingalagafrumvarp
128A41 a egjald af áfengi og tóbakilagafrumvarp
128A40 a eefling félagslegs forvarnastarfsþingsályktunartillaga
128A39 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
128A38 a eendurreisn íslensks skipaiðnaðarþingsályktunartillaga
128A37 agreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
128A36 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
128A35 arannsóknir á þorskeldiþingsályktunartillaga
128A34 auppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldursþingsályktunartillaga
128A33 asjálfbær atvinnustefnaþingsályktunartillaga
128A32 a everðmyndun á innfluttu sementiþingsályktunartillaga
128A31 a ebarnalöglagafrumvarp
128A30 astækkun friðlandsins í Þjórsárverumþingsályktunartillaga
128A29 a eójafnvægi í byggðamálumþingsályktunartillaga
128A28 a euppbygging endurhæfingar við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyriþingsályktunartillaga
128A27 a egrunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskortþingsályktunartillaga
128A26 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
128A25 a euppbygging sjúkrahótelaþingsályktunartillaga
128A24 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
128A23 aáfengislöglagafrumvarp
128A22 a evelferðarsamfélagiðþingsályktunartillaga
128A21 aábyrgðarmennlagafrumvarp
128A20 ahvalveiðarlagafrumvarp
128A19 a ekvennahreyfingin á Íslandiþingsályktunartillaga
128A18 asamkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
128A17 afjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnsluþingsályktunartillaga
128A16 a eaðgerðir til stuðnings atvinnurekstriþingsályktunartillaga
128A15 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
128A14 a eóhreyfð skip í höfnum og skipsflökþingsályktunartillaga
128A13 a eneysluvatnþingsályktunartillaga
128A12 aLífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
128A11 a eaðgerðir til verndar rjúpnastofninumþingsályktunartillaga
128A10 a eskattfrelsi lágtekjufólksþingsályktunartillaga
128A9 arekstur Ríkisútvarpsinsþingsályktunartillaga
128A8 a eviðskiptabankar og sparisjóðirlagafrumvarp
128A7 a ematvælaverð hérlendis, á Norðurlöndum og í Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
128A6 a eútsendingar sjónvarps og útvarps um gervitunglþingsályktunartillaga
128A5 a estéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
128A4 a eeinkavæðingarnefndþingsályktunartillaga
128A3 a ematvælaverð á Íslandiþingsályktunartillaga
128A2 aþjóðhagsáætlun 2003skýrsla
128A1 a efjárlög 2003lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.