Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 126
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
126A748 afrestun á fundum Alþingis
126A747 aár sjálfboðaliðans 2001fyrirspurn
126A746 afjáraukalög 2001lagafrumvarp
126A745 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar til að ná fram jafnrétti kynjannaskýrsla
126A744 aáhrif lækkunar á endurgreiðslu virðisaukaskattsþingsályktunartillaga
126A743 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 2000skýrsla
126A742 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
126A741 aframkvæmd vegáætlunar 2000skýrsla
126A740 atryggingarskilmálar vátryggingafélagaþingsályktunartillaga
126A739 ameðferð og framkvæmd ályktana Alþingisskýrsla
126A738 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
126A737 a ekjaramál fiskimanna og fleiralagafrumvarp
126A736 aorkulöglagafrumvarp
126A735 aÞróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
126A734 astörf rannsóknarnefndar flugslysa árið 2000skýrsla
126A733 aframkvæmd þingsályktunar um stefnu í byggðamálum 1999-2001skýrsla
126A732 a ealmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
126A731 a etollalöglagafrumvarp
126A730 astarfsemi kaupskrárnefndarfyrirspurn til skrifl. svars
126A729 aíslenskir ríkisborgarar erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
126A728 astyrking Fjórðungssjúkrahússins á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
126A727 aafgreiðsla S-merktra lyfjafyrirspurn til skrifl. svars
126A726 a eskipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
126A725 agreiðslur bóta til þolenda afbrotalagafrumvarp
126A724 afrestun vegaframkvæmdafyrirspurn til skrifl. svars
126A723 ageðdeildir Landspítala - háskólasjúkrahússfyrirspurn
126A722 araforkuverlagafrumvarp
126A721 astytt landleið milli Reykjavíkur og Akureyrarþingsályktunartillaga
126A720 aEES-samstarfiðfyrirspurn
126A719 a eraforkulöglagafrumvarp
126A718 asamningaviðræður ríkisins við sjúkraliðafyrirspurn
126A717 anýgengi krabbameins á Suðurnesjumfyrirspurn til skrifl. svars
126A716 aNMT-farsímakerfiðfyrirspurn til skrifl. svars
126A715 aaukin útgjöld ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
126A714 aafgreiðsla dýralyfjafyrirspurn til skrifl. svars
126A713 atillögur vegsvæðanefndarfyrirspurn
126A712 astaða Íslands gagnvart rammasamningi um loftslagsbreytingarfyrirspurn til skrifl. svars
126A711 atillaga stjórnvalda um svokallað íslenskt ákvæði Kyoto-bókunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
126A710 astaðfesting Kyoto-bókunarinnarþingsályktunartillaga
126A709 aábúðarlöglagafrumvarp
126A708 afjarskiptilagafrumvarp
126A707 a esala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.lagafrumvarp
126A706 aakstur og hvíldartími ökumannafyrirspurn til skrifl. svars
126A705 aeftirlit á nektarstöðumfyrirspurn til skrifl. svars
126A704 aatvinnuleyfi dansara á næturklúbbumfyrirspurn til skrifl. svars
126A703 astjórnsýsla á varnarsvæðinu á Miðnesheiði og Keflavíkurflugvellifyrirspurn
126A702 aframhaldsskólanám fyrir þroskaheftafyrirspurn til skrifl. svars
126A701 atilraunaverkefnið "Atvinna með stuðningi"fyrirspurn
126A700 aatvinnuleysisbæturfyrirspurn
126A699 aúthlutanir úr Framkvæmdasjóði aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
126A698 aerindi verkefnisstjórnar rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarmafyrirspurn til skrifl. svars
126A697 asamtenging sjúkraskráafyrirspurn til skrifl. svars
126A696 askólaskip fyrir grunnskólanemendurfyrirspurn
126A695 amálefni aldraðralagafrumvarp
126A694 akaup ríkisstofnana á ráðgjöf og annarri sérfræðiþjónustuskýrsla
126A693 arammasamningar Ríkiskaupaskýrsla
126A692 aFramkvæmdasjóður fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
126A691 areikningsskil og bókhald fyrirtækjafyrirspurn
126A690 aloðnukvótifyrirspurn til skrifl. svars
126A689 aþjóðlendurfyrirspurn
126A688 a eskráning og mat fasteignalagafrumvarp
126A687 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
126A686 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
126A685 a eársreikningarlagafrumvarp
126A684 a eLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
126A683 a etollalöglagafrumvarp
126A682 ameðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurðalagafrumvarp
126A681 aspilliefnagjaldlagafrumvarp
126A680 a eúrvinnslugjaldlagafrumvarp
126A679 astimpilgjaldlagafrumvarp
126A678 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
126A677 asamstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustuþingsályktunartillaga
126A676 aaðgerðir gegn ofbeldiþingsályktunartillaga
126A675 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
126A674 aaðgerðir gegn útlendingaandúðþingsályktunartillaga
126A673 a eLandhelgisgæsla Íslandslagafrumvarp
126A672 a eumferðarlöglagafrumvarp
126A671 a eskipan opinberra framkvæmdalagafrumvarp
126A670 a eopinber innkauplagafrumvarp
126A669 a evörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.lagafrumvarp
126A668 a ekvikmyndalöglagafrumvarp
126A667 agrunnskólarlagafrumvarp
126A666 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
126A665 aáfengislöglagafrumvarp
126A664 aný námsbraut við Sjómannaskóla Íslandsþingsályktunartillaga
126A663 avatnalöglagafrumvarp
126A662 aTilraunastöðin að Keldumfyrirspurn til skrifl. svars
126A661 aöryggi vegfarenda á Norðfjarðarvegifyrirspurn
126A660 averndun íslenskra búfjárkynjafyrirspurn til skrifl. svars
126A659 amenntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafnar fiskiskipsþingsályktunartillaga
126A658 aGenfarsamningur um skráningu hönnunar á sviði iðnaðarþingsályktunartillaga
126A657 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2001þingsályktunartillaga
126A656 asamningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001þingsályktunartillaga
126A655 a esamningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsinsþingsályktunartillaga
126A654 a eÁrósasamningur um aðgang að upplýsingumþingsályktunartillaga
126A653 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
126A652 aleikskólarlagafrumvarp
126A651 afjárreiður ríkisinslagafrumvarp
126A650 a eIðntæknistofnunlagafrumvarp
126A649 a elíftækniiðnaðurlagafrumvarp
126A648 afjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
126A647 akirkjuskipan ríkisinslagafrumvarp
126A646 astarfsemi og staða Þjóðhagsstofnunarþingsályktunartillaga
126A645 askráningarskylda skipaþingsályktunartillaga
126A644 asamningur um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum milli aðildarríkja Evrópusambandsinsþingsályktunartillaga
126A643 abreyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)þingsályktunartillaga
126A642 abreyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)þingsályktunartillaga
126A641 a ebreyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)þingsályktunartillaga
126A640 abreytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)þingsályktunartillaga
126A639 a ebreyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)þingsályktunartillaga
126A638 abreyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)þingsályktunartillaga
126A637 a elandgræðsluáætlun 2002-2013þingsályktunartillaga
126A636 a egirðingalöglagafrumvarp
126A635 a elögskráning sjómannalagafrumvarp
126A634 a efólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landilagafrumvarp
126A633 a eleigubifreiðarlagafrumvarp
126A632 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
126A631 aumfang og rekstrarkostnaður heilbrigðisþjónustunnar 1990-2001beiðni um skýrslu
126A630 aávana- og fíkniefnilagafrumvarp
126A629 avöruverð á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
126A628 a emörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæma suður og norðurlagafrumvarp
126A627 a epersónuvernd og meðferð persónuupplýsingalagafrumvarp
126A626 a esala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaðalagafrumvarp
126A625 a ehúsaleigubæturlagafrumvarp
126A624 a eatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
126A623 a ehúsnæðismállagafrumvarp
126A622 arannsóknir á þorskeldiþingsályktunartillaga
126A621 asmitsjúkdómavarnir og eftirlit með innfluttum matvælum og aðföngumþingsályktunartillaga
126A620 akosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
126A619 asamningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT)þingsályktunartillaga
126A618 afriðargæslafyrirspurn
126A617 alagaheimild til að skylda sakborninga til dvalar á meðferðarstofnunfyrirspurn
126A616 a eerfðaefnisskrá lögreglulagafrumvarp
126A615 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
126A614 aáhrif háspennulína, spennistöðva og fjarskiptamastraþingsályktunartillaga
126A613 auppkaup á greiðslumarki í sauðfjárræktfyrirspurn til skrifl. svars
126A612 aÞjóðhagsstofnunfyrirspurn
126A611 ameðferð mála ungra sakborningafyrirspurn til skrifl. svars
126A610 astarfsemi Keflavíkurstöðvarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
126A609 asöfnunarkassar og happdrættisvélarfyrirspurn til skrifl. svars
126A608 ahátæknisjúkrahúsfyrirspurn
126A607 afjöldi nemenda í framhaldsskólumfyrirspurn
126A606 aferðakostnaður aðstandenda ungra fíkniefnaneytendafyrirspurn
126A605 aúrbætur í málefnum fatlaðrafyrirspurn
126A604 avanskil einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
126A603 atalsmaður útlendinga á Íslandiþingsályktunartillaga
126A602 a ehollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
126A601 aefling vestnorræns samstarfs og mótun íslenskrar nærsvæðastefnuþingsályktunartillaga
126A600 aefling félagslegs forvarnastarfsþingsályktunartillaga
126A599 afjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðendalagafrumvarp
126A598 asýslurþingsályktunartillaga
126A597 a eNáttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofurlagafrumvarp
126A596 aháspennulínur í jörðufyrirspurn til skrifl. svars
126A595 auppbygging tæknináms á háskólastigifyrirspurn
126A594 avirðisaukaskattur af hugbúnaðarvinnufyrirspurn
126A593 aauðlindagjald af vatnsafli í þjóðlendumfyrirspurn
126A592 aforvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegiþingsályktunartillaga
126A591 aviðurkenning á menntun og prófskírteinumlagafrumvarp
126A590 a eskylduskil til safnalagafrumvarp
126A589 a eSuðurlandsskógarlagafrumvarp
126A588 a emóttaka flóttamannahópalagafrumvarp
126A587 alágmarkslaunlagafrumvarp
126A586 areynslulausn fangafyrirspurn til skrifl. svars
126A585 akostnaður við Borgartún 21fyrirspurn til skrifl. svars
126A584 aleigubifreiðaaksturfyrirspurn til skrifl. svars
126A583 anámsstyrkirfyrirspurn
126A582 abyggðaþróunfyrirspurn
126A581 a efrestun á verkfalli fiskimannalagafrumvarp
126A580 aátak í lífrænni ræktunfyrirspurn
126A579 aeftirlit með matvælumfyrirspurn
126A578 aviðbrögð við skýrslum Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingarfyrirspurn
126A577 auppgjörsaðferðir fjármálafyrirtækjafyrirspurn
126A576 akynningarstarf Flugmálastjórnarfyrirspurn
126A575 aframlög til hagsmunasamtaka og frjálsra félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
126A574 aáhrif nýs launakerfis á launamun karla og kvennafyrirspurn til skrifl. svars
126A573 a eréttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandilagafrumvarp
126A572 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
126A571 anorrænt samstarf 2000skýrsla
126A570 a eferðasjóður íþróttafélagaþingsályktunartillaga
126A569 a enáttúruverndlagafrumvarp
126A568 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
126A567 a eviðskiptabankar og sparisjóðirlagafrumvarp
126A566 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
126A565 a esamningur um opinber innkaupþingsályktunartillaga
126A564 areynslulausnfyrirspurn til skrifl. svars
126A563 asamfélagsþjónustafyrirspurn
126A562 aeingreiðslur tekjutryggingarfyrirspurn til skrifl. svars
126A561 avikurnám við Snæfellsjökulfyrirspurn
126A560 akostnaður við aðal- og svæðisskipulagfyrirspurn til skrifl. svars
126A559 astóriðja í Hvalfirðifyrirspurn
126A558 a estéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
126A557 amat á umhverfisáhrifumfyrirspurn til skrifl. svars
126A556 aNáttúrurannsóknastöðin við Mývatnfyrirspurn
126A555 a etilraunir með brennsluhvataþingsályktunartillaga
126A554 a eNorðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæðilagafrumvarp
126A553 a ebirting laga og stjórnvaldaerindalagafrumvarp
126A552 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
126A551 a esamkeppnisstaða íslensks atvinnulífsþingsályktunartillaga
126A550 aEvrópuráðsþingið 2000skýrsla
126A549 afjárskuldbindingar sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
126A548 anáttúruverndaráætlunfyrirspurn
126A547 ajarðvarmi og vatnsaflfyrirspurn
126A546 apóstþjónustafyrirspurn
126A545 arannsóknir á sumarexemi í hrossumfyrirspurn til skrifl. svars
126A544 afjöldi öryrkjafyrirspurn
126A543 aNorræna ráðherranefndin 2000skýrsla
126A542 a eaðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
126A541 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
126A540 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
126A539 abrjóstastækkanirfyrirspurn
126A538 avegamálun hjá Vegagerðinnifyrirspurn
126A537 aklæðningarverkefni hjá Vegagerðinnifyrirspurn til skrifl. svars
126A536 averð á mölun steinefna fyrir Vegagerðinafyrirspurn
126A535 asteinsteypa til slitlagsgerðarfyrirspurn
126A534 atilraunir á grunnskólastigifyrirspurn til skrifl. svars
126A533 aútbreiðsla krabba, beitukóngs og öðuskeljar við Íslandfyrirspurn til skrifl. svars
126A532 arafmagnseftirlitfyrirspurn til skrifl. svars
126A531 atekjur og útgjöld Löggildingarstofufyrirspurn til skrifl. svars
126A530 ahjónabönd útlendinga hér á landifyrirspurn til skrifl. svars
126A529 aNATO-þingið 2000skýrsla
126A528 a ebætt umferðaröryggi á þjóðvegumþingsályktunartillaga
126A527 avelferðarsamfélagiðþingsályktunartillaga
126A526 abókasafnsfræðingarlagafrumvarp
126A525 aráðherraábyrgðlagafrumvarp
126A524 a erafrænar undirskriftirlagafrumvarp
126A523 a eviðskiptabankar og sparisjóðirlagafrumvarp
126A522 a eeigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjumlagafrumvarp
126A521 a estofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslandslagafrumvarp
126A520 astofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesjalagafrumvarp
126A519 aþingmannanefnd EFTA og EES 2000skýrsla
126A518 akostnaðarskipting ríkis og sveitarfélagafyrirspurn
126A517 agreiðslur vegna tjóna á útihúsumfyrirspurn til skrifl. svars
126A516 agreiðslur vegna tjóna af völdum jarðskjálftafyrirspurn
126A515 asjálfstætt starfandi heimilislæknarfyrirspurn
126A514 arekstur heilsugæslustöðva í Reykjavíkfyrirspurn
126A513 aviðhald sjúkrahúsbyggingafyrirspurn
126A512 a eframboð á leiguhúsnæðiþingsályktunartillaga
126A511 a esamþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um aðbúnað skipverjaþingsályktunartillaga
126A510 a ekísilgúrverksmiðja við Mývatnlagafrumvarp
126A509 aLandmælingar Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
126A508 aforvarnirfyrirspurn
126A507 aframkvæmdir á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
126A506 amat á umhverfisáhrifumfyrirspurn til skrifl. svars
126A505 a ehönnunlagafrumvarp
126A504 a eumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
126A503 arekstur Ríkisútvarpsinsþingsályktunartillaga
126A502 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
126A501 asjúkrasjóðir stéttarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
126A500 atilraunaskólar og nýjungar í skólastarfifyrirspurn
126A499 abyggðakvótifyrirspurn
126A498 asamningur um öryggi starfsmanna Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
126A497 arannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamannfyrirspurn
126A496 anýgengi krabbameinsfyrirspurn til skrifl. svars
126A495 aVES-þingið 2000skýrsla
126A494 a eafnám eignarskatts á íbúðarhúsnæðiþingsályktunartillaga
126A493 aréttur unglinga til debetkortafyrirspurn til skrifl. svars
126A492 aÍslenskir aðalverktakar hf.fyrirspurn
126A491 astarfsgreinaráðfyrirspurn til skrifl. svars
126A490 ahjólreiðamenn á Reykjanesbrautfyrirspurn
126A489 agjaldþrot einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
126A488 apóststöðvar Íslandspóstsfyrirspurn til skrifl. svars
126A487 a eútboðsstefna ríkisins til eflingar íslenskum iðnaðiþingsályktunartillaga
126A486 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
126A485 a emerkingar hjólreiðabrautaþingsályktunartillaga
126A484 a eréttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðingalagafrumvarp
126A483 a elangtímaáætlun í öryggismálum sjófarendaþingsályktunartillaga
126A482 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
126A481 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
126A480 a estofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarðalagafrumvarp
126A479 aályktanir Vestnorræna ráðsinsþingsályktunartillaga
126A478 aVestnorræna ráðið 2000skýrsla
126A477 aÖSE-þingið 2000skýrsla
126A476 aminnisblað til starfsnefndar ríkisstjórnarinnar í öryrkjamálinufyrirspurn til skrifl. svars
126A475 astöðugildi lögreglumanna í sveitarfélögumfyrirspurn til skrifl. svars
126A474 afjárstuðningur við fjölskyldur langveikra barnafyrirspurn
126A473 aumönnunargreiðslur vegna hjartveikra barnafyrirspurn
126A472 aupplýsingalöglagafrumvarp
126A471 asamningur um framleiðslu sauðfjárafurðafyrirspurn til skrifl. svars
126A470 aaðgöngugjöld að þjóðgörðumfyrirspurn
126A469 aPCB-mengun í Reykjavíkfyrirspurn
126A468 ayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemifyrirspurn
126A467 arekstrarleyfi veitinga- og gististaðafyrirspurn til skrifl. svars
126A466 aspilliefnifyrirspurn
126A465 a eáframeldi á þorskiþingsályktunartillaga
126A464 alög um vernd og nýtingu erfðaauðlindafyrirspurn
126A463 aflutningur verkefna eða stofnana til landsbyggðarinnarfyrirspurn
126A462 a evegalöglagafrumvarp
126A461 ameðferð einkamálalagafrumvarp
126A460 a evátryggingarsamningarlagafrumvarp
126A459 abörn og auglýsingarfyrirspurn
126A458 ahúsnæðismálfyrirspurn
126A457 aréttur til að kalla sig viðskiptafræðingfyrirspurn
126A456 a efjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnsluþingsályktunartillaga
126A455 asjómælingar við Íslandfyrirspurn til skrifl. svars
126A454 asjóflutningar fyrir varnarliðið á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
126A453 a eframsal sakamannalagafrumvarp
126A452 astarfsemi Landhelgisgæslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
126A451 afjöldi íslenskra kaupskipafyrirspurn
126A450 a egrunnskólarlagafrumvarp
126A449 a esamvinnufélög (innlánsdeildir)lagafrumvarp
126A448 a esamvinnufélög (rekstrarumgjörð)lagafrumvarp
126A447 a ebreytingar á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)þingsályktunartillaga
126A446 a ebreyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnuréttur)þingsályktunartillaga
126A445 a ebreyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)þingsályktunartillaga
126A444 a ebreyting á VII. viðauka við EES-samninginn (starfsmenntun)þingsályktunartillaga
126A443 aumferðaröryggi á Suðurlandsvegiþingsályktunartillaga
126A442 a eumboðsmaður neytendaþingsályktunartillaga
126A441 askipstjórakvótifyrirspurn til skrifl. svars
126A440 aúthlutun sjónvarpsrása á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
126A439 ainnflutningur gæludýrafóðursfyrirspurn til skrifl. svars
126A438 agreiðslur úr ríkissjóði vegna fundahaldafyrirspurn til skrifl. svars
126A437 aforvarnastarf gegn sjálfsvígumfyrirspurn
126A436 alífeyristryggingar örorku- og ellilífeyrisþegafyrirspurn
126A435 asveigjanleg starfslokfyrirspurn
126A434 asálfræði- og geðlæknisþjónusta við fólk í sjálfsvígshugleiðingumfyrirspurn
126A433 a esamstarf björgunarsveita og Landhelgisgæslunnar, Fiskistofu og Siglingastofnunarþingsályktunartillaga
126A432 a erekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirðiþingsályktunartillaga
126A431 aaukinn réttur foreldra vegna veikinda barnaþingsályktunartillaga
126A430 ahjálmanotkun hestamannalagafrumvarp
126A429 asamningar um sölu á vöru milli ríkjaþingsályktunartillaga
126A428 askipan stjórnarskrárnefndarfyrirspurn
126A427 asetning reglna um kosningar skv. 26. gr. stjórnarskrárfyrirspurn
126A426 askipan gjaldeyris- og peningamálafyrirspurn til skrifl. svars
126A425 asjálfstæði Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
126A424 aHafrannsóknastofnuninfyrirspurn til skrifl. svars
126A423 aFiskistofafyrirspurn til skrifl. svars
126A422 aumhverfisgjöldfyrirspurn til skrifl. svars
126A421 ainnflutningur hvalaafurðafyrirspurn
126A420 akostnaður við að skýra hæstaréttardómafyrirspurn til skrifl. svars
126A419 amálefni Búnaðarbankansfyrirspurn til skrifl. svars
126A418 aAlþjóðaþingmannasambandið 2000skýrsla
126A417 adómstólarlagafrumvarp
126A416 astofnun stjórnlagadómstóls eða stjórnlagaráðsþingsályktunartillaga
126A415 adómstólarlagafrumvarp
126A414 a erannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
126A413 a eRíkisútvarpiðlagafrumvarp
126A412 a esamningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæliþingsályktunartillaga
126A411 afrestun á fundum Alþingis
126A410 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
126A409 aundanþágur frá fasteignaskattifyrirspurn
126A408 akjarasamningur sveitarfélaga við grunnskólakennarafyrirspurn til skrifl. svars
126A407 akjarasamningur ríkisins við framhaldsskólakennarafyrirspurn til skrifl. svars
126A406 aframhaldsskólanám í Stykkishólmifyrirspurn
126A405 asjúkraflugfyrirspurn
126A404 astaða sjávarbyggðafyrirspurn
126A403 aíslenskir búningarfyrirspurn til skrifl. svars
126A402 aíslenski búningurinnfyrirspurn til skrifl. svars
126A401 aþjóðbúningarfyrirspurn til skrifl. svars
126A400 areglur Evrópusambandsins um viðskipti með dýraafurðirfyrirspurn
126A399 ainnflutningur á nautakjötifyrirspurn til skrifl. svars
126A398 aendurgerð brúar yfir Ströngukvíslfyrirspurn
126A397 ahvalveiðarfyrirspurn
126A396 askattskylda barnafyrirspurn til skrifl. svars
126A395 aFasteignamat ríkisins og Landskrá fasteignafyrirspurn
126A394 ainnflutningur á nautakjötifyrirspurn til skrifl. svars
126A393 ainnflutningur kjöts á frísvæðifyrirspurn til skrifl. svars
126A392 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
126A391 a eframkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinnlagafrumvarp
126A390 averslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
126A389 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
126A388 abiðlistar hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslandsfyrirspurn
126A387 atjón af völdum óskilagripafyrirspurn
126A386 anotkun úranhúðaðra sprengiodda í loftárásum NATO á Júgóslavíufyrirspurn
126A385 atekjur og gjöld ríkisins af íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfsemifyrirspurn til skrifl. svars
126A384 astarfsmenn við íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarffyrirspurn til skrifl. svars
126A383 aniðurgreiðsla á húshitun með olíufyrirspurn
126A382 aútvarps- og sjónvarpssendingar á öll heimili á Íslandiþingsályktunartillaga
126A381 a esöfnunarkassarlagafrumvarp
126A380 a eHappdrætti Háskóla Íslandslagafrumvarp
126A379 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
126A378 aúthlutun úr Jöfnunarsjóði sóknafyrirspurn
126A377 afjöldi og orsakir umferðarslysa á Reykjanesbrautfyrirspurn til skrifl. svars
126A376 aKristnihátíðarsjóðurlagafrumvarp
126A375 afrestun á fundum Alþingis
126A374 aeinbreiðar brýrfyrirspurn
126A373 aframkvæmdir tengdar Reykjanesbrautfyrirspurn
126A372 aframlög til lögregluumdæmis Árnessýslufyrirspurn
126A371 alaunakjör lögreglumanna hér á landi og í Danmörkufyrirspurn til skrifl. svars
126A370 astaða lögreglumála í Árnessýslufyrirspurn til skrifl. svars
126A369 a eeiturefni og hættuleg efnilagafrumvarp
126A368 averðbréfaviðskipti, rafræn eignarskráning verðbréfa og hlutafélöglagafrumvarp
126A367 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
126A366 aumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
126A365 aFramkvæmdasjóður aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
126A364 amálefni heyrnarskertrafyrirspurn
126A363 aVegagerðinfyrirspurn
126A362 asporhundar hjálparsveitar skáta í Hafnarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
126A361 a eeldi nytjastofna sjávarlagafrumvarp
126A360 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 1999skýrsla
126A359 atekjur sveitarfélaga af fasteignagjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
126A358 aeinbreiðar brýrfyrirspurn til skrifl. svars
126A357 aaðgengi og verðlagning opinberra rannsóknargagnafyrirspurn
126A356 alífeyrisskuldbinding vegna opinberra starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
126A355 afrestun á innflutningi fósturvísa úr kúmþingsályktunartillaga
126A354 aörorkubæturfyrirspurn
126A353 aöryrkjar og örorkubæturfyrirspurn til skrifl. svars
126A352 aendurheimt íslenskra fornminja frá Danmörkufyrirspurn
126A351 aviðskiptahallifyrirspurn til skrifl. svars
126A350 atryggingagjaldlagafrumvarp
126A349 aréttur til fiskveiða á eigin bát minni en 30 brl.lagafrumvarp
126A348 a eáhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipalagafrumvarp
126A347 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
126A346 aúthald og öryggishlutverk landhelgisgæsluskipannafyrirspurn
126A345 a etóbaksvarnirlagafrumvarp
126A344 a eútlendingarlagafrumvarp
126A343 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
126A342 arekstrarform í löggæslufyrirspurn til skrifl. svars
126A341 arekstrarform í menntakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
126A340 aútvarpsgjaldfyrirspurn til skrifl. svars
126A339 aforvarnir gegn krabbameinumbeiðni um skýrslu
126A338 a eherminjasafn á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
126A337 aíslenski hrafninnfyrirspurn til skrifl. svars
126A336 aíslenski rjúpnastofninnfyrirspurn til skrifl. svars
126A335 alöndun á þorski erlendis og stærðarflokkun þorskaflans á árunum 1930-80fyrirspurn til skrifl. svars
126A334 a evilltur minkurþingsályktunartillaga
126A333 a etollalöglagafrumvarp
126A332 a etextun íslensks sjónvarpsefnisþingsályktunartillaga
126A331 a eréttindagæsla fatlaðralagafrumvarp
126A330 afiskveiðar utan lögsögu Íslandslagafrumvarp
126A329 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
126A328 askuldir fyrirtækja og einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
126A327 a ehafnaáætlun 2001--2004þingsályktunartillaga
126A326 a evopnalöglagafrumvarp
126A325 a eofbeldisdýrkun og framboð ofbeldisefnisþingsályktunartillaga
126A324 a eÚtflutningsráð Íslandslagafrumvarp
126A323 arannsóknir á sviði ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
126A322 amenntun í ferðaþjónustugreinumfyrirspurn til skrifl. svars
126A321 anýting sláturúrgangs í dýrafóðurfyrirspurn
126A320 aendurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandilagafrumvarp
126A319 a esjóvarnaáætlun 2001--2004þingsályktunartillaga
126A318 ajöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2001lagafrumvarp
126A317 a emálefni aldraðralagafrumvarp
126A316 aútflutningsskylda sauðfjárafurðafyrirspurn
126A315 aúrskurður um vega- og brúarframkvæmdir í Fljótsdalfyrirspurn
126A314 a ebarnalöglagafrumvarp
126A313 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
126A312 abreyting á XI. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
126A311 aNáttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofurlagafrumvarp
126A310 a eráðstafanir í ríkisfjármálum 2001lagafrumvarp
126A309 afyrirhugað laxeldi hér á landifyrirspurn til skrifl. svars
126A308 aóðalsjarðirfyrirspurn til skrifl. svars
126A307 aJöfnunarsjóður sóknafyrirspurn til skrifl. svars
126A306 abygging heilsugæslustöðvar í Voga- og Heimahverfifyrirspurn
126A305 askattlagning fríðindafyrirspurn
126A304 ameistararéttindi byggingariðnaðarmannafyrirspurn
126A303 alausráðnir starfsmenn varnarliðsinsfyrirspurn
126A302 auppgjör vegna innlausnar íbúða í félagslega íbúðakerfinufyrirspurn
126A301 asjúklingatrygginglagafrumvarp
126A300 alyfjalöglagafrumvarp
126A299 agrunnskólarlagafrumvarp
126A298 abúfjárhald og forðagæsla o.fl.lagafrumvarp
126A297 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
126A296 anám í landsbyggðarlækningum og -hjúkrunfyrirspurn til skrifl. svars
126A295 aframkvæmd þingsályktunar um varðveislu báta og skipafyrirspurn
126A294 abarnalöglagafrumvarp
126A293 abarnalöglagafrumvarp
126A292 a eLífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
126A291 a edýrasjúkdómarlagafrumvarp
126A290 ahreinsun og afhending neðra Nickel-svæðisins í Reykjanesbæfyrirspurn
126A289 aútskriftir fatlaðra af Landspítala - háskólasjúkrahúsi í Kópavogifyrirspurn
126A288 astefna í málum Landspítala - háskólasjúkrahúss í Kópavogifyrirspurn
126A287 aeignarhlutir í Landsvirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
126A286 a ebann við notkun farsíma án handfrjáls búnaðar við aksturlagafrumvarp
126A285 a estaða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
126A284 a eeftirlit með útlendingumlagafrumvarp
126A283 a efjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
126A282 aáhrif hrefnustofnsins á viðgang þorskstofnsinsfyrirspurn
126A281 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
126A280 avarúðarregla, 15. regla Ríó-yfirlýsingarinnarfyrirspurn
126A279 amanneldis- og neyslustefnafyrirspurn
126A278 akísilgúrvinnsla úr Mývatnifyrirspurn
126A277 askógræktarverkefni á Austurlandifyrirspurn
126A276 a eheilbrigðisáætlun til ársins 2010þingsályktunartillaga
126A275 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
126A274 asjálfbær orkustefnaþingsályktunartillaga
126A273 a evetraríþróttasafnþingsályktunartillaga
126A272 a erekstur björgunarsveitaþingsályktunartillaga
126A271 a ebókaútgáfaþingsályktunartillaga
126A270 a eskattfrádráttur meðlagsgreiðendaþingsályktunartillaga
126A269 a ebætt þjónusta hins opinberaþingsályktunartillaga
126A268 a elosun mengandi lofttegundaþingsályktunartillaga
126A267 a etónminjasafnþingsályktunartillaga
126A266 a erásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slysþingsályktunartillaga
126A265 a esamningur um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopnlagafrumvarp
126A264 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
126A263 a emennta- og fjarkennslumiðstöðvarþingsályktunartillaga
126A262 a estofnun og rekstur tónminjasafns á Stokkseyriþingsályktunartillaga
126A261 a esamningur um bann við notkun jarðsprengnalagafrumvarp
126A260 alokafjárlög 1998lagafrumvarp
126A259 ahúsnæðismál ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
126A258 aendurhæfingardeild á Kristnesspítalafyrirspurn
126A257 anotendabúnaðardeild Landssíma Íslandsfyrirspurn
126A256 aB-landamærastöðvar á Íslandifyrirspurn
126A255 aráðningar í stöðu dómarafyrirspurn til skrifl. svars
126A254 a elækningatækilagafrumvarp
126A253 a esjálfbær atvinnustefnaþingsályktunartillaga
126A252 aófrjósemisaðgerðir 1938-1975beiðni um skýrslu
126A251 a efjarskiptalöglagafrumvarp
126A250 a eútbreiðsla spilafíknarþingsályktunartillaga
126A249 asambýli kvíaeldis og villtrar náttúrufyrirspurn
126A248 aendurbygging og varðveisla gamalla húsafyrirspurn
126A247 alækkun húshitunarkostnaðar árið 2001fyrirspurn
126A246 atekjur ríkissjóðs af almennu skemmtanaleyfifyrirspurn til skrifl. svars
126A245 akostnaður við ljósleiðaravæðingu landsinsfyrirspurn til skrifl. svars
126A244 aKyoto-bókuninfyrirspurn til skrifl. svars
126A243 a ekönnun á áhrifum fiskmarkaðaþingsályktunartillaga
126A242 a efélagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
126A241 a eGreiningar- og ráðgjafarstöð ríkisinslagafrumvarp
126A240 a evinnumarkaðsaðgerðirlagafrumvarp
126A239 a egerð neyslustaðalsþingsályktunartillaga
126A238 aályktanir NASCOfyrirspurn til skrifl. svars
126A237 askógræktarverkefnifyrirspurn til skrifl. svars
126A236 adragnótaveiðar í Faxaflóafyrirspurn til skrifl. svars
126A235 a elögleiðing ólympískra hnefaleikalagafrumvarp
126A234 aendurskoðun laga um leigubifreiðarfyrirspurn
126A233 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
126A232 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
126A231 agagnkvæmt afnám vegabréfsáritanafyrirspurn til skrifl. svars
126A230 aeftirlitsmenn Fiskistofufyrirspurn til skrifl. svars
126A229 akostnaður við hafrannsóknarskipfyrirspurn til skrifl. svars
126A228 aleyfi til sjókvíaeldisfyrirspurn til skrifl. svars
126A227 asjókvíaeldifyrirspurn
126A226 a emenningarverðmætilagafrumvarp
126A225 a ehúsafriðunlagafrumvarp
126A224 a esafnalöglagafrumvarp
126A223 a eþjóðminjalöglagafrumvarp
126A222 atíðni fjarvista opinberra starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
126A221 amiðlægur gagnagrunnur lyfjanotkunarfyrirspurn
126A220 aútseld þjónusta Siglingastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
126A219 aflutningur byggðamála frá forsætisráðuneyti til iðnaðarráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
126A218 aframleiðsla og sala áburðarfyrirspurn
126A217 a ekosningar til Alþingisþingsályktunartillaga
126A216 a eveiðieftirlitsgjaldlagafrumvarp
126A215 a estjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninumlagafrumvarp
126A214 a ejöfnun flutningskostnaðar á sementilagafrumvarp
126A213 akostnaður við lýsingu vega á Reykjanesifyrirspurn til skrifl. svars
126A212 aflutningur eldfimra efnafyrirspurn
126A211 amálefni innflytjendafyrirspurn
126A210 amálefni innflytjendafyrirspurn
126A209 a ekjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
126A208 a elyfjatjónstryggingarlagafrumvarp
126A207 a eafkomutrygging aldraðra og öryrkjaþingsályktunartillaga
126A206 aflugfloti og varðskip Landhelgisgæslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
126A205 astarfsmenn Landhelgisgæslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
126A204 afíkniefnanotkun í fangelsumfyrirspurn
126A203 avegasamband á Breiðamerkursandifyrirspurn til skrifl. svars
126A202 aorkukostnaðurfyrirspurn
126A201 a estéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
126A200 a evatnsveitur sveitarfélagalagafrumvarp
126A199 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
126A198 a eþjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingisþingsályktunartillaga
126A197 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
126A196 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
126A195 a ehúsaleigubæturlagafrumvarp
126A194 a ePóst- og fjarskiptastofnunlagafrumvarp
126A193 a efjarskiptilagafrumvarp
126A192 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
126A191 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
126A190 a eskipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
126A189 a ebætt staða námsmannaþingsályktunartillaga
126A188 afjöldi afbrota og fjölgun lögreglumannafyrirspurn til skrifl. svars
126A187 aráðningar í stöður minjavarðafyrirspurn
126A186 aákvæði skipulagsreglugerðar um nálægð byggðar við vötn, ár eða sjófyrirspurn
126A185 asokkin skip og önnur mengunarhætta í sjó umhverfis landiðfyrirspurn
126A184 amálefni barna og unglinga í hópi nýbúafyrirspurn til skrifl. svars
126A183 aútgjöld sveitarfélaga samfara nýrri námskráfyrirspurn
126A182 astangveiði í ámfyrirspurn til skrifl. svars
126A181 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
126A180 a elagabreytingar vegna Genfarsáttmálaþingsályktunartillaga
126A179 aráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmálaþingsályktunartillaga
126A178 a esinubrennur og meðferð elds á víðavangilagafrumvarp
126A177 a eBlindrabókasafn Íslandslagafrumvarp
126A176 a eNámsmatsstofnunlagafrumvarp
126A175 a eleit, rannsóknir og vinnsla kolvetnislagafrumvarp
126A174 aSuðurnesjaskógarþingsályktunartillaga
126A173 a eóhefðbundnar lækningarþingsályktunartillaga
126A172 aúrgangur frá verksmiðjubúumfyrirspurn til skrifl. svars
126A171 a eumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
126A170 a eréttindi sjúklingalagafrumvarp
126A169 aÞingvallabærinnfyrirspurn
126A168 aJafnréttisráðfyrirspurn til skrifl. svars
126A167 ahagræðing í viðskiptabönkumfyrirspurn til skrifl. svars
126A166 a etólf ára samfellt grunnnámþingsályktunartillaga
126A165 a eríkisábyrgðirlagafrumvarp
126A164 abifreiða-, ferða- og risnukostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
126A163 arekstrarstöðvanir fyrirtækja af völdum náttúruhamfarafyrirspurn til skrifl. svars
126A162 asjálfsábyrgð á fasteignum vegna tjónsfyrirspurn til skrifl. svars
126A161 aumsvif Ríkisútvarpsins á netinufyrirspurn til skrifl. svars
126A160 a eábyrgðarmennlagafrumvarp
126A159 a efjarskiptilagafrumvarp
126A158 agreiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinuþingsályktunartillaga
126A157 a eumferðarlöglagafrumvarp
126A156 afjáraukalög 2000lagafrumvarp
126A155 aiðgjaldahækkanir tryggingafélagannabeiðni um skýrslu
126A154 a einnflutningur dýralagafrumvarp
126A153 agagnagrunnur um jarðir á Íslandifyrirspurn
126A152 akonur í lögreglunnifyrirspurn til skrifl. svars
126A151 afrumkvöðlafræðsla á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
126A150 aatvinnuleyfi útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
126A149 avíkingaskipið Íslendingurfyrirspurn
126A148 a ehlutafélöglagafrumvarp
126A147 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
126A146 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
126A145 alandsmiðstöð fyrir útlendinga búsetta á Íslandifyrirspurn
126A144 aþróun kornræktar á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
126A143 afjáröflun til vegagerðar og álögur á landflutningafyrirspurn til skrifl. svars
126A142 ahlutfall kynja í nefndum og ráðum á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
126A141 afélög og fyrirtæki sem skráð eru á Verðbréfaþingifyrirspurn
126A140 ameðferð ályktana Alþingisfyrirspurn
126A139 aflutningur á félagslegum verkefnumfyrirspurn
126A138 afyrirtæki í útgerðfyrirspurn
126A137 a eviðskiptabankar og sparisjóðirlagafrumvarp
126A136 a ejafnt aðgengi og jöfnun kostnaðar við gagnaflutningaþingsályktunartillaga
126A135 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
126A134 alaunagreiðslur fangafyrirspurn
126A133 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
126A132 akostnaður sveitarfélaga vegna EESfyrirspurn til skrifl. svars
126A131 aflutningur Landskrár fasteigna til Akureyrarfyrirspurn
126A130 abygging menningarhúsafyrirspurn
126A129 agildistaka Schengen-samkomulagsinsfyrirspurn
126A128 askert þjónusta Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstaðfyrirspurn
126A127 aþjónusta við börn með einhverfu og skyldar raskanirfyrirspurn
126A126 aný stétt vinnukvennafyrirspurn
126A125 aÞjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertralagafrumvarp
126A124 a etímareikningur á Íslandilagafrumvarp
126A123 a ekynbundinn munur í upplýsingatækniþingsályktunartillaga
126A122 a ehlutafélöglagafrumvarp
126A121 asiðareglur í viðskiptum á fjármagnsmarkaðiskýrsla
126A120 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
126A119 a eumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
126A118 a eskráning skipalagafrumvarp
126A117 aumboðsmaður aldraðraþingsályktunartillaga
126A116 a eúttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðumþingsályktunartillaga
126A115 a ebætt réttarstaða barnaþingsályktunartillaga
126A114 anefndir og ráð á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
126A113 aáhrif atvinnu- og þjóðfélagsbreytinga á stöðu kvennafyrirspurn til skrifl. svars
126A112 amóttaka flóttamanna frá Júgóslavíufyrirspurn
126A111 aframtíðarskipulag raforkuframleiðslu og flutningsfyrirspurn til skrifl. svars
126A110 afjöldi skipstjórnarmanna og vélstjóra á fiskiskipum og kaupskipumfyrirspurn
126A109 astörf nefndar um jarðskjálftaváfyrirspurn
126A108 aendurgreiðsla virðisaukaskatts af vinnu við íbúðarhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
126A107 a etekjuskattur og eignarskattur og Rannsóknarráð Íslandslagafrumvarp
126A106 a eþjóðarleikvangarþingsályktunartillaga
126A105 a eendurgreiðsla sjónglerja og linsa fyrir börn og unglingaþingsályktunartillaga
126A104 arannsókn á efnahagslegum völdum kvennafyrirspurn
126A103 a eáhrif lögfestingar stjórnarfrumvarpa á byggða- og atvinnuþróunþingsályktunartillaga
126A102 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
126A101 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
126A100 ajarðskjálftarannsóknirfyrirspurn
126A99 afangelsismálfyrirspurn
126A98 asamfélagsþjónusta í tengslum við dóma og refsingarfyrirspurn til skrifl. svars
126A97 asjálfsvígstilraunirfyrirspurn til skrifl. svars
126A96 akonur í ferðaþjónustufyrirspurn
126A95 akaup ríkisins á eignarhlut sveitarfélaganna í Orkubúi Vestfjarðafyrirspurn
126A94 afjárveitingar til mennta- og þróunarstofnana landbúnaðarinsfyrirspurn
126A93 a eflutningur hættulegra efna um jarðgöngþingsályktunartillaga
126A92 a esamkeppnishæf menntun og ný stefna í kjaramálum kennaraþingsályktunartillaga
126A91 a eheilsuvernd í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
126A90 a eneytendalánlagafrumvarp
126A89 astofnun þjóðgarðs á Snæfellsnesifyrirspurn
126A88 aréttarstaða sambúðarfólksbeiðni um skýrslu
126A87 asamræmd samgönguáætlunfyrirspurn til skrifl. svars
126A86 ahlutverk ríkislögreglustjórafyrirspurn
126A85 avegagerðarmenn í umferðareftirlitifyrirspurn
126A84 aumferðaröryggismálfyrirspurn
126A83 aumgengni um nytjastofna sjávarfyrirspurn
126A82 aniðurgreiðslur erlendra skulda þjóðarinnar fyrir árið 2015fyrirspurn til skrifl. svars
126A81 a eNorðurlandasamningar um alþjóðleg einkamálaréttarákvæðilagafrumvarp
126A80 a edómtúlkar og skjalaþýðendurlagafrumvarp
126A79 abrottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
126A78 aalmannatryggingarlagafrumvarp
126A77 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
126A76 a elagaráðlagafrumvarp
126A75 a elandmælingar og kortagerðlagafrumvarp
126A74 a ematvælilagafrumvarp
126A73 a ejarðalöglagafrumvarp
126A72 aþriggja fasa rafmagnfyrirspurn til skrifl. svars
126A71 aarðgreiðslur og einkahlutafélögfyrirspurn til skrifl. svars
126A70 ahlutafélög og einkahlutafélögfyrirspurn til skrifl. svars
126A69 aÁtak til atvinnusköpunarfyrirspurn til skrifl. svars
126A68 askattafrádráttur og fríðindi starfsmanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
126A67 anýjar ríkisstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
126A66 aþingsályktun um hvalveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
126A65 ahrefnuveiðarfyrirspurn
126A64 aatvinnumöguleikar kvenna í fiskvinnslufyrirspurn
126A63 averkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinnifyrirspurn
126A62 arannsókn á stöðu kynjanna í skólakerfinufyrirspurn
126A61 aáhættuhegðun karlafyrirspurn
126A60 atjónagreiðslur vegna jarðskjálftanna á Suðurlandifyrirspurn til skrifl. svars
126A59 agreiðslur vegna tjóna í jarðskjálftunum á Suðurlandifyrirspurn til skrifl. svars
126A58 abúsetuþróunfyrirspurn
126A57 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
126A56 a eloftferðirlagafrumvarp
126A55 a eferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
126A54 a evátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslandslagafrumvarp
126A53 ahlutabréfaeign einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
126A52 a elandsvegir á hálendi Íslandsþingsályktunartillaga
126A51 alöggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl.beiðni um skýrslu
126A50 a eskaðabótalöglagafrumvarp
126A49 a ekönnun á umfangi vændisþingsályktunartillaga
126A48 a eatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
126A47 a evaranlegar samgöngubætur á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
126A46 a esamráð stjórnvalda við frjáls félagasamtökþingsályktunartillaga
126A45 aeinangrunarstöð gæludýra í Hríseyfyrirspurn
126A44 ahúshitunarkostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
126A43 aslátrun og vinnsla landbúnaðarafurðafyrirspurn til skrifl. svars
126A42 arekstur skipasmíðastöðvafyrirspurn til skrifl. svars
126A41 afullorðinsfræðsla fatlaðrafyrirspurn
126A40 abúsetuúrræði fyrir fatlaðafyrirspurn
126A39 aumferðaröryggisáætlun og umferðaröryggismálfyrirspurn
126A38 aátak gegn fíkniefnaneyslufyrirspurn
126A37 aalþjóðleg viðskiptafélögfyrirspurn
126A36 askattlagning söluhagnaðar af hlutabréfumfyrirspurn
126A35 amat á umhverfisáhrifum þjóðgarðs á svæðinu norðan Vatnajökulsfyrirspurn
126A34 aþátttaka Íslendinga í þingi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingarfyrirspurn
126A33 atúlkun jafnréttislaga og skipun í embætti hæstaréttardómarafyrirspurn
126A32 askipun hæstaréttardómarafyrirspurn
126A31 askattgreiðslur útgerðarfyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
126A30 aviðskipti og samningar um gagnaflutninga og önnur tölvusamskiptifyrirspurn til skrifl. svars
126A29 a emælistuðlar í fiskveiðum og vinnslu sjávaraflaþingsályktunartillaga
126A28 ameðferðarstofnanirbeiðni um skýrslu
126A27 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
126A26 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
126A25 a efjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
126A24 a eþátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinuþingsályktunartillaga
126A23 a egrundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnarþingsályktunartillaga
126A22 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
126A21 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
126A20 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
126A19 a eheildarstefnumótun í málefnum barna og unglingaþingsályktunartillaga
126A18 asamkeppni olíufélagannafyrirspurn
126A17 a eþróun sjálfbærs samfélags í Hríseyþingsályktunartillaga
126A16 a etóbaksverð og vísitalaþingsályktunartillaga
126A15 a eOrkusjóðurlagafrumvarp
126A14 asmásala á tóbakiþingsályktunartillaga
126A13 a eendurskoðun á fyrirkomulagi rafmagnsöryggismálaþingsályktunartillaga
126A12 a euppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldursþingsályktunartillaga
126A11 a eupptaka Tobin-skatts á fjármagnsflutninga milli landaþingsályktunartillaga
126A10 a eaðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnaðþingsályktunartillaga
126A9 a etilnefning Eyjabakka sem votlendissvæðis á skrá Ramsar-samningsinsþingsályktunartillaga
126A8 a edreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunumlagafrumvarp
126A7 a eendurskoðun viðskiptabanns á Írakþingsályktunartillaga
126A6 a eafnám skattleysissvæðaþingsályktunartillaga
126A5 a estofnun Snæfellsþjóðgarðsþingsályktunartillaga
126A4 a estefna Íslands í alþjóðasamskiptumþingsályktunartillaga
126A3 a eaukaþing Alþingis um byggðamál sumarið 2001þingsályktunartillaga
126A2 aÞjóðhagsáætlun 2001skýrsla
126A1 a efjárlög 2001lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.