Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 125
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
125A657 afrestun á fundum Alþingis
125A656 aKristnihátíðarsjóðurþingsályktunartillaga
125A655 aheildarafli fiskiskipaflotansfyrirspurn
125A654 astærð fiskiskipaflotansfyrirspurn
125A653 aleit, rannsóknir og vinnsla kolvetnislagafrumvarp
125A652 a eskattfrelsi forseta Íslandslagafrumvarp
125A651 arannsóknir sjóslysaskýrsla
125A650 ahafnarframkvæmdir 1999skýrsla
125A649 astörf úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmálaskýrsla
125A648 afrestun á fundum Alþingis
125A647 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 1998skýrsla
125A646 aáfengiskaupaaldurskýrsla
125A645 astaða umferðaröryggismála í ársbyrjun 2000skýrsla
125A644 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
125A643 aframkvæmd flugmálaáætlunar 1999skýrsla
125A642 aVatnajökulsþjóðgarðurskýrsla
125A641 aslys vegna búfjár á þjóðvegum landsinsfyrirspurn
125A640 aóhöpp og slys vegna búfjár á þjóðvegum landsinsfyrirspurn
125A639 aslys vegna búfjár á þjóðvegum landsinsfyrirspurn
125A638 aframkvæmd vegáætlunar 1999skýrsla
125A637 agjaldmiðill Íslands og Seðlabanki Íslandslagafrumvarp
125A636 avarðveisla báta og skipaþingsályktunartillaga
125A635 avarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
125A634 aveiðar úr botnfiskstofnumfyrirspurn
125A633 avinnureglur Tryggingastofnunar um bifreiðar fatlaðrafyrirspurn
125A632 afyrirvari Íslands við Atlantshafssamninginnfyrirspurn
125A631 areglur um öryggisbúnað í bifreiðum fatlaðrafyrirspurn
125A630 ameðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurðalagafrumvarp
125A629 a efjarskiptilagafrumvarp
125A628 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
125A627 astörf rannsóknarnefndar flugslysa 1999skýrsla
125A626 aaflahlutdeildarkerfi við loðnuveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
125A625 a eLánasjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
125A624 aviðbótarlán Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
125A623 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
125A622 aútflutningur á fullunnu dilkakjötifyrirspurn til skrifl. svars
125A621 avottaðar landbúnaðarafurðirfyrirspurn til skrifl. svars
125A620 astarfsstöð bandarísku innflytjendastofnunarinnarfyrirspurn
125A619 aatvinnuréttindi skipstjórnarmannalagafrumvarp
125A618 aatvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarðalagafrumvarp
125A617 askattaleg staða einstaklingsrekstursfyrirspurn
125A616 aumönnunargreiðslur og greiðslur til stuðningsfjölskyldnafyrirspurn til skrifl. svars
125A615 anotkun íslenskra veðurhugtakafyrirspurn
125A614 askýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfiskýrsla
125A613 askipulagsbreytingar hjá Íslandspósti hf.fyrirspurn
125A612 ayfirlitsskýrsla um alþjóðamálskýrsla
125A611 aöflun markaða erlendis fyrir lambakjötfyrirspurn til skrifl. svars
125A610 abað- og snyrtiaðstaða á hjúkrunarheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
125A609 aerfðafjárskatturfyrirspurn til skrifl. svars
125A608 alagaumhverfi varðandi löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl.beiðni um skýrslu
125A607 aforvarnir gegn krabbameinssjúkdómumfyrirspurn
125A606 asvæðisstöðvar Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
125A605 anorræna rannsóknarsamstarfsverkefnið "Byggð og tímatal í Norður-Atlantshafi"fyrirspurn
125A604 averndun Þjórsárvera við Hofsjökulfyrirspurn
125A603 aHagavatn á Biskupstungnaafréttifyrirspurn
125A602 ahefting sandfoksfyrirspurn
125A601 aerfðabreyttar afurðirfyrirspurn til skrifl. svars
125A600 aúrbætur í öryggismálum sjómannafyrirspurn til skrifl. svars
125A599 agreiðslur til hjúkrunarheimilafyrirspurn til skrifl. svars
125A598 aalþjóðasamningar á sviði mannréttindafyrirspurn til skrifl. svars
125A597 alagaleg staða byggðasamlagafyrirspurn til skrifl. svars
125A596 asmíði nýrrar Hríseyjarferju og útboð á ferjusiglingumfyrirspurn til skrifl. svars
125A595 a eríkisábyrgðirlagafrumvarp
125A594 asímnotkun og símkostnaður landsmannafyrirspurn til skrifl. svars
125A593 aendurreisn velferðarkerfisinsþingsályktunartillaga
125A592 asjúkraflugþingsályktunartillaga
125A591 aháskólanám á Austurlandi og Vestfjörðumþingsályktunartillaga
125A590 asjálfbær atvinnustefnaþingsályktunartillaga
125A589 aferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
125A588 asamráð stjórnvalda við frjáls félagasamtökþingsályktunartillaga
125A587 a estaðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnarþingsályktunartillaga
125A586 afullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinnþingsályktunartillaga
125A585 afullgilding samnings um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopnþingsályktunartillaga
125A584 afullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jafnréttiþingsályktunartillaga
125A583 astaðfesting breytinga á stofnsamningi Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl, EUTELSATþingsályktunartillaga
125A582 astaðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000þingsályktunartillaga
125A581 afiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2000þingsályktunartillaga
125A580 alosun mengandi lofttegundaþingsályktunartillaga
125A579 aþjónusta hins opinberaþingsályktunartillaga
125A578 aloftpúðar í bifreiðumþingsályktunartillaga
125A577 askattfrádráttur meðlagsgreiðendaþingsályktunartillaga
125A576 abókaútgáfaþingsályktunartillaga
125A575 arekstur björgunarsveita í landinuþingsályktunartillaga
125A574 aArgos-staðsetningartæki til leitar og björgunarþingsályktunartillaga
125A573 adómstólarlagafrumvarp
125A572 aalmannatryggingarlagafrumvarp
125A571 a ejarðgangaáætlun 2000-2004þingsályktunartillaga
125A570 a ebílaleigurlagafrumvarp
125A569 a etilkynningarskylda íslenskra skipalagafrumvarp
125A568 a esiglingalöglagafrumvarp
125A567 a erannsókn sjóslysalagafrumvarp
125A566 atónminjasafnþingsályktunartillaga
125A565 avetraríþróttasafnþingsályktunartillaga
125A564 a eupplýsingalöglagafrumvarp
125A563 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
125A562 aalmannatryggingarlagafrumvarp
125A561 aábyrgðarmennlagafrumvarp
125A560 aframkvæmd meðlagsgreiðslnalagafrumvarp
125A559 a emeðferð opinberra mála og almenn hegningarlöglagafrumvarp
125A558 a estaðfest samvistlagafrumvarp
125A557 a ealþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættulagafrumvarp
125A556 a evernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrumlagafrumvarp
125A555 a elandmælingar og kortagerðlagafrumvarp
125A554 a ematvælilagafrumvarp
125A553 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
125A552 a einnflutningur dýralagafrumvarp
125A551 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
125A550 a etryggingagjaldlagafrumvarp
125A549 a evörugjald af ökutækjumlagafrumvarp
125A548 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
125A547 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
125A546 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
125A545 a eInnheimtustofnun sveitarfélagalagafrumvarp
125A544 agjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegslagafrumvarp
125A543 aveiðieftirlitsgjaldlagafrumvarp
125A542 alagabreytingar vegna Genfarsáttmálaþingsályktunartillaga
125A541 aOrkusjóðurlagafrumvarp
125A540 askólaaksturþingsályktunartillaga
125A539 aalmannatryggingarlagafrumvarp
125A538 auppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldursþingsályktunartillaga
125A537 abann við notkun farsíma án handfrjáls búnaðar við aksturlagafrumvarp
125A536 a eráðuneyti matvælaþingsályktunartillaga
125A535 a esjúklingatrygginglagafrumvarp
125A534 a elífsýnasöfnlagafrumvarp
125A533 aÞjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertralagafrumvarp
125A532 a esamvinnufélöglagafrumvarp
125A531 a esamvinnufélöglagafrumvarp
125A530 a estofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipumlagafrumvarp
125A529 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
125A528 ahönnun og merking hjólreiðabrautaþingsályktunartillaga
125A527 a eyrkisrétturlagafrumvarp
125A526 a evátryggingastarfsemilagafrumvarp
125A525 a eGreiningar- og ráðgjafarstöð ríkisinslagafrumvarp
125A524 a eeignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsinslagafrumvarp
125A523 a eorkunýtnikröfurlagafrumvarp
125A522 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
125A521 a evinnumarkaðsaðgerðirlagafrumvarp
125A520 a evörugjaldlagafrumvarp
125A519 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
125A518 alandsvegir á hálendi Íslandsþingsályktunartillaga
125A517 astarfsgrundvöllur lítilla iðnfyrirtækja á landsbyggðinnifyrirspurn
125A516 alækkun lyfjaútgjalda Tryggingastofnunar ríkisinsfyrirspurn
125A515 aframtíð sjúkraflugsfyrirspurn
125A514 astefna Íslands í alþjóðasamskiptumþingsályktunartillaga
125A513 ahúshitunarkostnaðurfyrirspurn
125A512 aILO-samþykkt um aðbúnað skipverjafyrirspurn
125A511 avanskil útvarpsgjaldafyrirspurn til skrifl. svars
125A510 avegamálþingsályktunartillaga
125A509 agjaldþrotaskiptilagafrumvarp
125A508 aheimsóknir útlendingafyrirspurn
125A507 aflutningur eldfimra efna um Hvalfjarðargöngfyrirspurn
125A506 aumferð um Hvalfjarðargöngfyrirspurn til skrifl. svars
125A505 abúsetuþróunfyrirspurn
125A504 amengunarmörkfyrirspurn til skrifl. svars
125A503 aalmannatryggingarlagafrumvarp
125A502 a estofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonarlagafrumvarp
125A501 aÍslensk málnefndlagafrumvarp
125A500 a eálagning gjalda á vörurlagafrumvarp
125A499 aríkisjarðirfyrirspurn til skrifl. svars
125A498 aLífeyrissjóður bændafyrirspurn til skrifl. svars
125A497 amóttaka flóttamannafyrirspurn
125A496 aflokkun eiturefnafyrirspurn
125A495 akærumál vegna ólöglegrar sölu á tóbakifyrirspurn
125A494 atóbaksvarnir á heilbrigðisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
125A493 atímareikningar á Íslandilagafrumvarp
125A492 afullorðinsfræðsla fatlaðrafyrirspurn
125A491 avaxtalöglagafrumvarp
125A490 a esóttvarnalöglagafrumvarp
125A489 a eviðskiptabankar og sparisjóðirlagafrumvarp
125A488 a esamkeppnislöglagafrumvarp
125A487 aframkvæmd skólahalds í framhaldsskólum skólaárin 1996/1997, 1997/1998 og 1998/1999skýrsla
125A486 a edómtúlkar og skjalaþýðendurlagafrumvarp
125A485 a ebrunavarnirlagafrumvarp
125A484 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
125A483 aeðli og umfang vændisþingsályktunartillaga
125A482 aútflutningur á lambakjötifyrirspurn til skrifl. svars
125A481 aendurskoðun kosningalagaþingsályktunartillaga
125A480 avegalöglagafrumvarp
125A479 aúthlutun fjár til hitaveitna á köldum svæðumþingsályktunartillaga
125A478 aGeysissvæðið í Biskupstungumfyrirspurn
125A477 aloftslagsmeðferð erlendis fyrir psoriasissjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
125A476 ameðferð á psoriasisfyrirspurn
125A475 alaunaþróun í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
125A474 akoma útlendinga til Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
125A473 aendurgjald fyrir útvarpsleyfifyrirspurn til skrifl. svars
125A472 avísindarannsóknir við Hólaskólafyrirspurn til skrifl. svars
125A471 aatvinnuuppbygging og þróun vistvæns samfélags í Hríseyþingsályktunartillaga
125A470 aNorræna ráðherranefndin 1999skýrsla
125A469 a ehópuppsagnirlagafrumvarp
125A468 a ejöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2000lagafrumvarp
125A467 a elögreglulöglagafrumvarp
125A466 atíðni kransæðasjúkdóma á Suðurnesjumfyrirspurn til skrifl. svars
125A465 anýgengi krabbameins á Suðurnesjumfyrirspurn til skrifl. svars
125A464 atungutæknifyrirspurn
125A463 aflutningur á félagslegum verkefnum frá heilbrigðisráðuneyti til félagsmálaráðuneytisfyrirspurn
125A462 atilfærsla á aflahlutdeildbeiðni um skýrslu
125A461 aályktanir Vestnorræna ráðsinsþingsályktunartillaga
125A460 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
125A459 abarnabæturfyrirspurn til skrifl. svars
125A458 apóstdreifing í dreifbýlifyrirspurn
125A457 ameðferð ályktana Alþingisfyrirspurn
125A456 aeldsneytisafgreiðsla á Egilsstaðaflugvellifyrirspurn
125A455 aþóknun LÍÚ fyrir innheimtu tryggingagjaldsfyrirspurn til skrifl. svars
125A454 afjöldi starfsmanna ríkis og sveitarfélaga og veiting húsnæðislánafyrirspurn til skrifl. svars
125A453 ainnherjaviðskipti og dreifð eignaraðildfyrirspurn til skrifl. svars
125A452 a eskipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustulagafrumvarp
125A451 ahlutafélöglagafrumvarp
125A450 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
125A449 arekstur Reykjadals í Mosfellssveitfyrirspurn
125A448 aniðurgreiðsla á rafhitunfyrirspurn til skrifl. svars
125A447 areglur um sjúklingatryggingufyrirspurn
125A446 agreiðsla þungaskatts erlendra ökutækjafyrirspurn
125A445 aviðbrögð við vandamálum sem tengjast spilafíknfyrirspurn
125A444 aaðild að verkefninu Maður - nýting - náttúrafyrirspurn
125A443 a eöryggi á miðhálendi Íslandsþingsályktunartillaga
125A442 asala og eftirlit með skoteldumfyrirspurn til skrifl. svars
125A441 askoteldarfyrirspurn til skrifl. svars
125A440 arannsóknir á þorskeldiþingsályktunartillaga
125A439 agreiðslur til öldrunarstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
125A438 aúthlutun ferliverkaeiningafyrirspurn til skrifl. svars
125A437 asérfræðingar og tækjakaup á heilbrigðisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
125A436 amálefni ungra afbrotamannafyrirspurn
125A435 agæsluvarðhaldsvistun barnafyrirspurn
125A434 aeftirlit á skilorðifyrirspurn
125A433 aheilbrigðisþjónusta við unga afbrotamennfyrirspurn
125A432 askráning afbrotafyrirspurn
125A431 avinnuvélanámskeiðfyrirspurn
125A430 a eskipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
125A429 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
125A428 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
125A427 avátryggingarsamningarlagafrumvarp
125A426 aviðbrögð við þungunum unglingsstúlknafyrirspurn
125A425 aaðgengi að getnaðarvarnarpillufyrirspurn
125A424 akostnaður við fjarkennslufyrirspurn
125A423 auppbygging vega á jaðarsvæðumfyrirspurn
125A422 anorrænt samstarf 1999skýrsla
125A421 a ehúsgöngu- og fjarsölusamningarlagafrumvarp
125A420 a everðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðirlagafrumvarp
125A419 a eréttindagæsla fatlaðralagafrumvarp
125A418 a efélagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
125A417 aaðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnaðþingsályktunartillaga
125A416 aNATO-þingið 1999skýrsla
125A415 aEvrópuráðsþingið 1999skýrsla
125A414 aFríverslunarsamtök Evrópu 1999skýrsla
125A413 aÖSE-þingið 1999skýrsla
125A412 aundanþágur frá greiðslu fasteignaskatta og gatnagerðargjaldafyrirspurn
125A411 alöggæsla í Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesifyrirspurn
125A410 askattar, tollar og gjöld af barnavörumfyrirspurn til skrifl. svars
125A409 aúrbætur á aðstöðu öldrunardeildarinnar Ljósheima á Selfossifyrirspurn
125A408 aalmannatryggingarlagafrumvarp
125A407 a estjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninumlagafrumvarp
125A406 a eveitinga- og gististaðirlagafrumvarp
125A405 a evarnarsamstarf Íslands og Bandaríkjannalagafrumvarp
125A404 akjör stjórnenda Fjárfestingarbanka atvinnulífsinsfyrirspurn
125A403 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
125A402 aúttekt á aðstöðu til hestamennskuþingsályktunartillaga
125A401 a elyfjalög og almannatryggingarlagafrumvarp
125A400 aKvótaþing, Verðlagsstofa skiptaverðs og takmörkun á flutningi aflamarksskýrsla
125A399 a emarkaðssetning vistvænna og lífrænna afurðalagafrumvarp
125A398 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
125A397 a efriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnumlagafrumvarp
125A396 a ebarnalöglagafrumvarp
125A395 aleigulínur til gagnaflutningsfyrirspurn
125A394 aflutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á landfyrirspurn til skrifl. svars
125A393 ahlutföll kynja í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
125A392 a eumhverfisáhrif af völdum erlendrar hersetuþingsályktunartillaga
125A391 a erannsókn á mengun við Keflavíkurflugvöllþingsályktunartillaga
125A390 a eSuðurnesjaskógarþingsályktunartillaga
125A389 avernd votlendisþingsályktunartillaga
125A388 aVestnorræna ráðið 1999skýrsla
125A387 aVES-þingið 1999skýrsla
125A386 a emat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
125A385 a evörugjald af ökutækjumlagafrumvarp
125A384 ameðferðarheimili að Gunnarsholtifyrirspurn
125A383 aáhrif framræslu á fuglalíffyrirspurn til skrifl. svars
125A382 asjúkrahótelfyrirspurn
125A381 aeftirlit með þungaflutningabifreiðumfyrirspurn til skrifl. svars
125A380 atólf ára samfellt grunnnámþingsályktunartillaga
125A379 anáttúruverndlagafrumvarp
125A378 a emælistuðlar í fiskveiðum og vinnslu sjávaraflaþingsályktunartillaga
125A377 a eendurskoðun viðskiptabanns á Írakþingsályktunartillaga
125A376 aaðstaða til að sækja framhaldsskólanámfyrirspurn til skrifl. svars
125A375 avinnsla kaplamjólkurfyrirspurn til skrifl. svars
125A374 aumbúðaúrgangurfyrirspurn
125A373 astofnun þjóðgarðs á Snæfellsnesifyrirspurn
125A372 ainnflutningur á skordýraeitrifyrirspurn til skrifl. svars
125A371 a eálbræðsla á Grundartangalagafrumvarp
125A370 a evörumerkilagafrumvarp
125A369 askattlagning á umferðfyrirspurn
125A368 a esmásala á tóbakiþingsályktunartillaga
125A367 aAlþjóðaþingmannasambandið 1999skýrsla
125A366 a eskipulag ferðamálalagafrumvarp
125A365 aforvarnir gegn krabbameini og úrræði í þjónustu við krabbameinssjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
125A364 aáhættulánfyrirspurn til skrifl. svars
125A363 aaðbúnaður þroskaheftra og fatlaðra á Landspítalafyrirspurn
125A362 aaðbúnaður þroskaheftra á Landspítalafyrirspurn
125A361 aáhrif laga nr. 12/1998 á íslenskan sjávarútvegfyrirspurn
125A360 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
125A359 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
125A358 a eaukin fjölbreytni atvinnulífs í dreifbýliþingsályktunartillaga
125A357 a eNáttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofurlagafrumvarp
125A356 aolíuleit við Íslandfyrirspurn
125A355 aþriggja fasa rafmagnfyrirspurn
125A354 avatnsveitur í dreifbýlifyrirspurn
125A353 atekjustofnar sveitarfélagafyrirspurn
125A352 a erásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slysþingsályktunartillaga
125A351 aútgáfa diplómatískra vegabréfafyrirspurn til skrifl. svars
125A350 advalarleyfi háð takmörkunumfyrirspurn til skrifl. svars
125A349 agróðurvinjar á hálendinufyrirspurn til skrifl. svars
125A348 asala Sementsverksmiðjunnar hf.fyrirspurn
125A347 astyrkir til sérleyfishafafyrirspurn til skrifl. svars
125A346 avegaframkvæmdir í Hvalfirðifyrirspurn til skrifl. svars
125A345 arekstur nýs hjúkrunarheimilis við Sóltúnfyrirspurn
125A344 averndun votlendisfyrirspurn til skrifl. svars
125A343 aeldi þorsks og annarra sjávardýrafyrirspurn
125A342 aaðgerðir NATO í Júgóslavíu 1999fyrirspurn
125A341 aferskt vatn í Flugstöð Leifs Eiríkssonarfyrirspurn
125A340 aframkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálumfyrirspurn til skrifl. svars
125A339 a ebarnalöglagafrumvarp
125A338 a egrundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnarþingsályktunartillaga
125A337 atilfærsla á aflamarkibeiðni um skýrslu
125A336 ameðferðarstofnanirbeiðni um skýrslu
125A335 aframleiðsla og markaðssetning vistvænna og lífrænna afurðafyrirspurn til skrifl. svars
125A334 atíðni slysa af völdum skoteldafyrirspurn til skrifl. svars
125A333 asamræmd slysaskráningfyrirspurn
125A332 askattlagning slysabótafyrirspurn
125A331 aendurgreiðslur vegna kvikmyndagerðarfyrirspurn
125A330 atækjabúnaður til að minnka koltvísýringsmengunfyrirspurn
125A329 asamningur um líffræðilega fjölbreytnifyrirspurn til skrifl. svars
125A328 a eeftirlit með útlendingumlagafrumvarp
125A327 alánveitingar til sjávarútvegsfyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
125A326 a eskylduskil til safnalagafrumvarp
125A325 a ehöfundalöglagafrumvarp
125A324 apóstburðurfyrirspurn
125A323 abreyting á áfengiskaupaaldrifyrirspurn
125A322 a evegalöglagafrumvarp
125A321 a eþjóðlendurlagafrumvarp
125A320 a ehætta af völdum bensín- og olíuflutninga um Reykjanesbrautþingsályktunartillaga
125A319 astarfsemi öldrunarstofnana og hjúkrunarheimilafyrirspurn til skrifl. svars
125A318 ainnherjaviðskiptifyrirspurn til skrifl. svars
125A317 avarðveisla sjaldgæfra hrossalitafyrirspurn
125A316 aupplýsingamiðlun EFTA til væntanlegra ESB-landafyrirspurn
125A315 anotkun þjóðfánansfyrirspurn
125A314 anotkun íslenska skjaldarmerkisinsfyrirspurn
125A313 aíslenski hrafninnfyrirspurn
125A312 askipan nefndar um sveigjanleg starfslokþingsályktunartillaga
125A311 agerð neyslustaðalsþingsályktunartillaga
125A310 atóbaksvarnirfyrirspurn til skrifl. svars
125A309 agagna- og fjarvinnsla á landsbyggðinnifyrirspurn
125A308 aframkvæmd skattskilafyrirspurn til skrifl. svars
125A307 aáhrif stækkunar Evrópusambandsins á Evrópska efnahagssvæðiðfyrirspurn
125A306 aumhverfisstefna í ríkisrekstrifyrirspurn
125A305 aafskrifaðar skattskuldirfyrirspurn til skrifl. svars
125A304 agróðurvinjar á hálendinufyrirspurn
125A303 apóstþjónustafyrirspurn
125A302 abanka- og póstafgreiðslurfyrirspurn
125A301 anefnd um innlenda orkugjafafyrirspurn til skrifl. svars
125A300 afrestun á fundum Alþingis
125A299 a eflugmálaáætlun 2000 - 2003þingsályktunartillaga
125A298 agreiðslur frá Íslenskri erfðagreiningufyrirspurn til skrifl. svars
125A297 alokafjárlög 1998lagafrumvarp
125A296 a evegáætlun fyrir árin 2000 - 2004þingsályktunartillaga
125A295 afrestun á fundum Alþingis
125A294 astaða verkmenntunar á framhaldsskólastigifyrirspurn til skrifl. svars
125A293 aframkvæmd flugmálaáætlunar 1998skýrsla
125A292 a elögleiðing ólympískra hnefaleikalagafrumvarp
125A291 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
125A290 a eskráning og mat fasteignalagafrumvarp
125A289 a estofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunarlagafrumvarp
125A288 a estofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslandslagafrumvarp
125A287 a estofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunarlagafrumvarp
125A286 a eNýsköpunarsjóður atvinnulífsinslagafrumvarp
125A285 a ebrunatryggingarlagafrumvarp
125A284 ahafnarframkvæmdir 1998skýrsla
125A283 aleiðbeiningar- og tilkynningarskylda fyrir brotaþolafyrirspurn
125A282 análgunarbannfyrirspurn
125A281 a eþinglýsingalöglagafrumvarp
125A280 a epersónuvernd og meðferð persónuupplýsingalagafrumvarp
125A279 aafkoma Landsbanka Íslands 1988-97fyrirspurn til skrifl. svars
125A278 arannsóknir á tveimur sjóslysumfyrirspurn
125A277 aforkaupsréttur sveitarfélaga að fiskiskipumfyrirspurn til skrifl. svars
125A276 a eskipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
125A275 astarfsskilyrði stjórnvalda og eftirlit með starfsemi þeirraskýrsla
125A274 a emálefni fatlaðralagafrumvarp
125A273 aráðstöfun erfðafjárskattslagafrumvarp
125A272 a ejöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
125A271 amálefni innflytjendaþingsályktunartillaga
125A270 aÞjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbyggingalagafrumvarp
125A269 afjármögnunarkerfi sjúkrahúsafyrirspurn
125A268 avirkjanir og umhverfismatfyrirspurn til skrifl. svars
125A267 a ebann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopnalagafrumvarp
125A266 aalmannatryggingarlagafrumvarp
125A265 a esameining ríkisbanka áður en þeir verða seldirþingsályktunartillaga
125A264 a elífskjarakönnun eftir landshlutumþingsályktunartillaga
125A263 a ehvíldarheimili fyrir geðsjúk börnþingsályktunartillaga
125A262 astöður yfirmanna á íslenskum fiskiskipumfyrirspurn til skrifl. svars
125A261 a eatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
125A260 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
125A259 a eréttarstaða örorku- og ellilífeyrisþegaþingsályktunartillaga
125A258 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
125A257 a ebráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO)þingsályktunartillaga
125A256 a efjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
125A255 ahjúskaparlöglagafrumvarp
125A254 ainnheimtusvið tollstjórans í Reykjavíkskýrsla
125A253 a esiglingalöglagafrumvarp
125A252 akortlagning ósnortinna víðernafyrirspurn
125A251 ameðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurðalagafrumvarp
125A250 a eloftferðirlagafrumvarp
125A249 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
125A248 aloftskeytastöðin á Siglufirðifyrirspurn
125A247 aútlán hjá tryggingafélögum og eignarleigumfyrirspurn til skrifl. svars
125A246 akjör forræðislausra foreldrabeiðni um skýrslu
125A245 afjarvinnslustörf í Ólafsfirðifyrirspurn
125A244 abrunavarnir og brunamállagafrumvarp
125A243 a efjárreiður ríkisinslagafrumvarp
125A242 a esjónvarpssendingar á öll heimili á Íslandiþingsályktunartillaga
125A241 a ebann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmannalagafrumvarp
125A240 aPóst- og fjarskiptastofnunlagafrumvarp
125A239 a eábúðarlöglagafrumvarp
125A238 a evaranlegar samgöngubætur á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
125A237 a eþátttaka Íslands í Schengen-samstarfinulagafrumvarp
125A236 a eSchengen-upplýsingakerfið á Íslandilagafrumvarp
125A235 a estofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslandslagafrumvarp
125A234 arekstur Herjólfs hf. í Vestmannaeyjumfyrirspurn
125A233 a enotkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslandsþingsályktunartillaga
125A232 arekstrarkostnaður Húsnæðisstofnunar og Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
125A231 a eÞróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
125A230 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
125A229 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
125A228 avernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrumlagafrumvarp
125A227 ajarðalöglagafrumvarp
125A226 a egrunnskólarlagafrumvarp
125A225 a ekjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
125A224 aByggðastofnunlagafrumvarp
125A223 a efjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
125A222 askattlagning í sjávarútvegifyrirspurn til skrifl. svars
125A221 averðmæti seldra veiðiheimildafyrirspurn til skrifl. svars
125A220 asamhengi milli sölu veiðiheimilda og verðbólgufyrirspurn til skrifl. svars
125A219 a ebifreiðagjaldlagafrumvarp
125A218 alangtímameðferð fyrir geðsjúk börnfyrirspurn
125A217 ageðsjúk börn á nýja barnaspítalanumfyrirspurn
125A216 aneyðarmóttaka fyrir geðsjúk börnfyrirspurn
125A215 aþjónusta við geðsjúk börnfyrirspurn
125A214 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
125A213 a etekjustofnar í stað söfnunarkassaþingsályktunartillaga
125A212 aflutningur eldsneytis á Reykjanesbrautfyrirspurn til skrifl. svars
125A211 astarfsemi Ratsjárstofnunarfyrirspurn
125A210 a estarfsréttindi tannsmiðalagafrumvarp
125A209 a etollalöglagafrumvarp
125A208 averndarsvæði samkvæmt Ramsar-samþykktinnifyrirspurn
125A207 a eútvarpslöglagafrumvarp
125A206 a efullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðannaþingsályktunartillaga
125A205 a eFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
125A204 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
125A203 aÍslenskir aðalverktakarfyrirspurn til skrifl. svars
125A202 averndun náttúruperlnafyrirspurn
125A201 aþolmörk ferðamannastaða á hálendinufyrirspurn
125A200 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
125A199 a efjármálaeftirlitlagafrumvarp
125A198 a eLandsvirkjunlagafrumvarp
125A197 amat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
125A196 atollalöglagafrumvarp
125A195 a ealþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu (CITES)þingsályktunartillaga
125A194 aalmenningssamgöngur á landsbyggðinnifyrirspurn
125A193 astarfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtakalagafrumvarp
125A192 astarfræksla miðlægs gagnagrunns á heilbrigðissviðifyrirspurn til skrifl. svars
125A191 asöfnun lífsýnafyrirspurn
125A190 a enýbúamiðstöð á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
125A189 a eáhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibátalagafrumvarp
125A188 askortur á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðumfyrirspurn til skrifl. svars
125A187 a estuðningur stjórnvalda við íslenska matreiðslumennþingsályktunartillaga
125A186 a eframhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjunþingsályktunartillaga
125A185 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
125A184 a emálefni ungs fólks á sviði jafnréttismálaþingsályktunartillaga
125A183 a esvæðisskipulag fyrir suðvesturhluta landsinsþingsályktunartillaga
125A182 ajöfnun námskostnaðarfyrirspurn
125A181 a eViðlagatrygging Íslandslagafrumvarp
125A180 abeinþynningfyrirspurn
125A179 atannréttingar barna og unglingafyrirspurn
125A178 asmíði skipafyrirspurn
125A177 asamstarf á sviði rannsókna og nýsköpunarfyrirspurn
125A176 a eumhverfismengun af völdum einnota umbúðalagafrumvarp
125A175 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
125A174 a ebætt staða þolenda kynferðisafbrotaþingsályktunartillaga
125A173 a emálefni aldraðralagafrumvarp
125A172 a eafnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðumþingsályktunartillaga
125A171 anetþjónusta við skólafyrirspurn
125A170 aupplýsingatækni í skólumfyrirspurn
125A169 aíslenski hrafnastofninnfyrirspurn
125A168 aættleiðingar einhleyprafyrirspurn til skrifl. svars
125A167 akynferðisleg misnotkun á börnumfyrirspurn
125A166 aframsal Háskóla Íslands á einkaleyfi til peningahappdrættisfyrirspurn
125A165 aerlend fjárfestingfyrirspurn til skrifl. svars
125A164 a eLánasjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
125A163 a erafræn eignarskráning á verðbréfumlagafrumvarp
125A162 a egjaldeyrismállagafrumvarp
125A161 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
125A160 aStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
125A159 a eúttekt á stöðu safna á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
125A158 aorkuvinnsla á bújörðumfyrirspurn
125A157 aendurskoðun skattalöggjafarinnarfyrirspurn
125A156 aafkoma Flugstöðvar og Fríhafnar á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
125A155 anotkun á íslensku máli í veðurfréttumfyrirspurn
125A154 abygging þjóðarleikvangafyrirspurn til skrifl. svars
125A153 afæðingarorloffyrirspurn
125A152 asöfnunarkassar og happdrættisvélarfyrirspurn til skrifl. svars
125A151 aaukagreiðslur til ríkisendurskoðanda o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
125A150 a elífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
125A149 a ereglur um sölu áfengisþingsályktunartillaga
125A148 a esöfnunarkassarlagafrumvarp
125A147 a ehappdrætti Háskóla Íslandslagafrumvarp
125A146 afjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
125A145 afjárreiður ríkisinslagafrumvarp
125A144 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
125A143 aalþjóðlegur sakadómstóllfyrirspurn
125A142 amannshvörf síðan 1944fyrirspurn til skrifl. svars
125A141 a etextun íslensks sjónvarpsefnisþingsályktunartillaga
125A140 aíslenskar þjóðargersemar erlendisfyrirspurn
125A139 atannvernd og tannlækningar barna og unglingafyrirspurn til skrifl. svars
125A138 aútskrift nemenda úr framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
125A137 aaðgangur nemenda að klám- og ofbeldisefni á netinufyrirspurn til skrifl. svars
125A136 anotkun olíu í stað rafmagnsfyrirspurn til skrifl. svars
125A135 afyrirkomulag fasteignagjalda á landsbyggðinnifyrirspurn
125A134 a eafnám gjalds á menn utan trúfélagalagafrumvarp
125A133 aStaðardagskrá 21fyrirspurn
125A132 afrummatsskýrsla um álver á Reyðarfirðifyrirspurn
125A131 agjald af ferðamönnum á friðlýstum svæðumfyrirspurn
125A130 atannvernd barna og unglingafyrirspurn
125A129 asláturkostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
125A128 agjald fyrir ökupróf, ökuskírteini og vegabréffyrirspurn til skrifl. svars
125A127 astaðlar fyrir lögreglubifreiðirfyrirspurn
125A126 aúthlutun listamannalaunafyrirspurn til skrifl. svars
125A125 astaðlar fyrir mannafla á lögreglustöðvumfyrirspurn
125A124 aframkvæmd alþjóðlegra samninga á sviði náttúruverndarbeiðni um skýrslu
125A123 akosningar til Alþingislagafrumvarp
125A122 a efjarskiptilagafrumvarp
125A121 aófrjósemisaðgerðir 1938--1975beiðni um skýrslu
125A120 abrottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
125A119 aauglýsingagerð fyrir Lánasýslu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
125A118 abætt réttarstaða barnaþingsályktunartillaga
125A117 afjáraukalög 1999lagafrumvarp
125A116 arjúpnaveiðifyrirspurn
125A115 a eaukinn réttur foreldra vegna veikinda barnaþingsályktunartillaga
125A114 abarnalöglagafrumvarp
125A113 a esamningur um flutning dæmdra mannaþingsályktunartillaga
125A112 a eaðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landaþingsályktunartillaga
125A111 a eþjónustukauplagafrumvarp
125A110 a elausafjárkauplagafrumvarp
125A109 a ereynslusveitarfélöglagafrumvarp
125A108 arannsóknir á útkomu samræmdra prófafyrirspurn
125A107 anáttúruverndarþingfyrirspurn
125A106 akostun dagskrár Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
125A105 aforgangur kostaðra dagskrárliða Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
125A104 akostun þátta í Ríkisútvarpinufyrirspurn
125A103 a erekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirðiþingsályktunartillaga
125A102 a eÞróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
125A101 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
125A100 akönnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslufyrirspurn
125A99 aþörf á byggingu leiguíbúðafyrirspurn til skrifl. svars
125A98 a eeftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
125A97 astörf nefnda um jarðskjálftaváfyrirspurn til skrifl. svars
125A96 aár aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
125A95 a eumferðarlöglagafrumvarp
125A94 a elágmarkslaunlagafrumvarp
125A93 abensínstyrkir til hreyfihamlaðra lífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
125A92 amiðstöð sjúkraflugs á Akureyrifyrirspurn
125A91 a emálefni innflytjenda á Íslandiþingsályktunartillaga
125A90 a esamkeppnislöglagafrumvarp
125A89 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
125A88 areglugerð um nýtingu afla og aukaafurðafyrirspurn
125A87 ainnganga í Alþjóðahvalveiðiráðiðfyrirspurn
125A86 abarnabæturfyrirspurn til skrifl. svars
125A85 agjaldtökur og þóknanir hjá Landsbanka og Búnaðarbankafyrirspurn til skrifl. svars
125A84 aráðstefnan Konur og lýðræðifyrirspurn til skrifl. svars
125A83 aútlán innlánsstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
125A82 aauglýsingar og auglýsingagerðfyrirspurn til skrifl. svars
125A81 a egrunnskólarlagafrumvarp
125A80 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
125A79 agreiðslur viðbótarlauna til starfsmanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
125A78 alækkun húshitunarkostnaðarfyrirspurn
125A77 afrádráttur gjafa og framlaga frá tekjum við álagningu skattafyrirspurn til skrifl. svars
125A76 aorkuverð til stóriðju, fiskvinnslufyrirtækja og garðyrkjubændafyrirspurn til skrifl. svars
125A75 alagabreytingar í kjölfar hækkunar sjálfræðisaldursfyrirspurn til skrifl. svars
125A74 arekstur ferju í Ísafjarðardjúpifyrirspurn
125A73 aaukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
125A72 auppbygging fjarskipta á landsbyggðinnifyrirspurn
125A71 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
125A70 a elagaskil á sviði samningaréttarlagafrumvarp
125A69 a eskráð trúfélöglagafrumvarp
125A68 a eættleiðingarlagafrumvarp
125A67 a egreiðslur ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
125A66 a eframkvæmdarvald ríkisins í héraðilagafrumvarp
125A65 a evöruhappdrætti SÍBSlagafrumvarp
125A64 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
125A63 a eheildarstefnumótun í málefnum barna og unglingaþingsályktunartillaga
125A62 avirkjunarleyfi og umhverfismatfyrirspurn til skrifl. svars
125A61 alangtímaáætlun í jarðgangagerðfyrirspurn
125A60 aniðurstöður launakönnunar kjararannsóknarnefndarfyrirspurn
125A59 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
125A58 a ebreytingar á lagaákvæðum er varða húsaleigubæturlagafrumvarp
125A57 a evitamállagafrumvarp
125A56 a egreiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinuþingsályktunartillaga
125A55 akönnun á læsi fullorðinnaþingsályktunartillaga
125A54 abreyting á verkaskiptingu innan Stjórnarráðsinsfyrirspurn
125A53 agerð vega og vegslóða í óbyggðumfyrirspurn
125A52 areglugerðir á grundvelli 16. gr. laga um framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
125A51 averkefni sem sinna má á landsbyggðinnifyrirspurn
125A50 afíkniefni og vopn sem lagt hefur verið hald áfyrirspurn til skrifl. svars
125A49 averkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinnifyrirspurn
125A48 aþróun aflamarksfyrirspurn til skrifl. svars
125A47 aaðgerðir til að vinna gegn áhrifum loftslagsbreytingafyrirspurn
125A46 astefnumótun í málefnum langsjúkra barnafyrirspurn
125A45 aeignir, skuldir og aflaverðmæti í sjávarútvegifyrirspurn til skrifl. svars
125A44 akönnun á starfsskilyrðum stjórnvaldafyrirspurn
125A43 aútsendingar sjónvarpsinsfyrirspurn
125A42 asamstarf atvinnulífs og skóla á landsbyggðinnifyrirspurn
125A41 afjármagnstekjuskatturfyrirspurn til skrifl. svars
125A40 asamningur um raforkusölu til álbræðslu á Reyðarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
125A39 astarfsemi kjarnorkuendurvinnslustöðvanna í Dounreay og Sellafieldfyrirspurn
125A38 aeinkavæðing fjármálastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
125A37 aáhrif stórrar álbræðslu á fámennt samfélagfyrirspurn
125A36 avarasjóður fyrir lán Byggingarsjóðs verkamannafyrirspurn
125A35 aKyoto-bókuninfyrirspurn til skrifl. svars
125A34 aendurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifumfyrirspurn
125A33 akostnaður af losun gróðurhúsalofttegundafyrirspurn
125A32 akampýlóbaktersmit á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
125A31 aaðgerðir til að vinna gegn áhrifum loftslagsbreytingafyrirspurn
125A30 aframboð á leiguhúsnæðifyrirspurn
125A29 astaða Íslands gagnvart rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um umhverfisáhriffyrirspurn til skrifl. svars
125A28 aheildarskuldastaða ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
125A27 aendurskoðun laga um almannatryggingar, skatta og lífeyrissjóðifyrirspurn
125A26 abreytt rekstrarform Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
125A25 a einnstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfestalagafrumvarp
125A24 a esetning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaðiþingsályktunartillaga
125A23 a eöryggi greiðslufyrirmælalagafrumvarp
125A22 a eiðnaðarlöglagafrumvarp
125A21 a estarfsheiti landslagshönnuðalagafrumvarp
125A20 aúttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaðibeiðni um skýrslu
125A19 akjör einstæðra foreldrabeiðni um skýrslu
125A18 astaða garðyrkjubændabeiðni um skýrslu
125A17 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
125A16 aalmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
125A15 a eafnám verðtryggingar fjárskuldbindingalagafrumvarp
125A14 a eráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmálaþingsályktunartillaga
125A13 asjálfbær orkustefnaþingsályktunartillaga
125A12 a eaðgerðir vegna stríðsátakanna í Kosovoþingsályktunartillaga
125A11 a estofnun Snæfellsþjóðgarðsþingsályktunartillaga
125A10 a esérstakar aðgerðir í byggðamálumþingsályktunartillaga
125A9 a eréttindi sjúklingalagafrumvarp
125A8 a everkaskipting hins opinbera og einkaaðilaþingsályktunartillaga
125A7 a emat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunarþingsályktunartillaga
125A6 a edreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunumlagafrumvarp
125A5 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
125A4 a eskattfrelsi norrænna verðlaunalagafrumvarp
125A3 a evörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.lagafrumvarp
125A2 aþjóðhagsáætlun 2000skýrsla
125A1 a efjárlög 2000lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.