Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 122
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
122A725 afrestun á fundum Alþingis
122A724 aframkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjannaskýrsla
122A723 askipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.þingsályktunartillaga
122A722 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
122A721 amat á umhverfisáhrifum Fljótsdalsvirkjunarþingsályktunartillaga
122A720 aflutningur Landmælinga Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
122A719 anefnd til að rannsaka málefni tengd Landsbanka Íslandslagafrumvarp
122A718 avaxtatekjur Ferðamálasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
122A717 amiðlun upplýsinga og samráð við starfsmenn á Evrópska efnahagssvæðinulagafrumvarp
122A716 aframkvæmd vegáætlunar 1997skýrsla
122A715 a egjöld af bifreiðumlagafrumvarp
122A714 alaunagreiðslur á vernduðum vinnustöðumfyrirspurn til skrifl. svars
122A713 ameðferð heimilisofbeldismála í dómskerfinuskýrsla
122A712 ameðferð heimilisofbeldismála hjá lögregluskýrsla
122A711 aforvarnir gegn heimilisofbeldiskýrsla
122A710 aaðgengi fatlaðrafyrirspurn
122A709 aaðgengi fatlaðrafyrirspurn
122A708 amenntun í landbúnaðiskýrsla
122A707 amótmæli við aukinni losun geislavirkra efna frá breskum kjarnorkuendurvinnslustöðvumþingsályktunartillaga
122A706 aný skólastefnaskýrsla
122A705 amat á umhverfisáhrifum af stækkun Járnblendiverksmiðjunnarbeiðni um skýrslu
122A704 ameginreglur umhverfisréttarlagafrumvarp
122A703 askipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
122A702 averðbréfaviðskiptilagafrumvarp
122A701 asjálfbær orkustefnaþingsályktunartillaga
122A700 amagnesíumverksmiðja á Reykjanesifyrirspurn til skrifl. svars
122A699 afriðun Þingvalla og Þingvallavatnslagafrumvarp
122A698 aálagning fjármagnstekjuskattsfyrirspurn
122A697 aútgjöld vegna laga um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotaskýrsla
122A696 afjárreiður ríkisinslagafrumvarp
122A695 astefna í byggðamálum fyrir árin 1998-2001þingsályktunartillaga
122A694 amálefni Landsbanka Íslands og Lindar hf.fyrirspurn til skrifl. svars
122A693 aundirritun Kyoto-bókunarinnarþingsályktunartillaga
122A692 aríkisstyrktar hafnaframkvæmdir samkvæmt hafnaáætlun 1997-2000fyrirspurn til skrifl. svars
122A691 amælingar á mengun frá stóriðju og sorpbrennslufyrirspurn til skrifl. svars
122A690 astofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslandslagafrumvarp
122A689 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
122A688 atóbaksvarnirfyrirspurn
122A687 anýtt starfsheiti fyrir ráðherraþingsályktunartillaga
122A686 aNáttúrufræðistofnun Íslandslagafrumvarp
122A685 aalþjóðavinnumálaþingið í Genf 1997skýrsla
122A684 ajöfnun flutningskostnaðar á sláturféfyrirspurn
122A683 ameðlagsgreiðslurfyrirspurn til skrifl. svars
122A682 afullgilding samstarfssamnings milli Schengen-ríkjanna og Íslands og Noregsþingsályktunartillaga
122A681 atannlæknaþjónustafyrirspurn
122A680 arekstrarkostnaður Landsvirkjunarfyrirspurn til skrifl. svars
122A679 aútlánatöp hjá Landsbanka og Búnaðarbankafyrirspurn til skrifl. svars
122A678 aríkisfjármál 1997skýrsla
122A677 avirðisaukaskattur af handverksmunum úr íslenskum náttúruefnumfyrirspurn
122A676 askuldbinding Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
122A675 aerlendar skuldir þjóðarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
122A674 askuldbinding B-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins vegna aukins hluts dagvinnulaunafyrirspurn til skrifl. svars
122A673 anauðsynlegt iðgjald til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
122A672 aaðgerðir á vegum stjórnvalda í fíkniefna-, áfengis og tóbaksvörnum á árinu 1997skýrsla
122A671 avinnuregla Þróunarsjóðs sjávarútvegsins við úreldingu fiskvinnsluhúsafyrirspurn
122A670 aflutningur nemenda grunnskóla milli bekkja eða skólafyrirspurn til skrifl. svars
122A669 aaðgerðir vegna starfsþjálfunarfyrirspurn
122A668 asýslurfyrirspurn til skrifl. svars
122A667 ainnflutningur kjöts og dýrafyrirspurn til skrifl. svars
122A666 aiðnaðaruppbygging á Vestfjörðumfyrirspurn
122A665 abeingreiðslurfyrirspurn til skrifl. svars
122A664 aaðild að alþjóðastofnunum og alþjóðasamningumfyrirspurn til skrifl. svars
122A663 askattfrádráttur meðlagsgreiðendaþingsályktunartillaga
122A662 ainnheimta komugjalda heilsugæslustöðvafyrirspurn
122A661 a egagnagrunnar á heilbrigðissviðilagafrumvarp
122A660 a eflutningskostnaður olíuvaralagafrumvarp
122A659 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
122A658 aHáskólinn á Akureyrilagafrumvarp
122A657 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
122A656 a eréttarfarsdómstólllagafrumvarp
122A655 aTryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklingalagafrumvarp
122A654 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
122A653 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
122A652 a elyfjalöglagafrumvarp
122A651 a eveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
122A650 abætt þjónusta hins opinberaþingsályktunartillaga
122A649 abókaútgáfaþingsályktunartillaga
122A648 aloftpúðar í bifreiðumþingsályktunartillaga
122A647 alosun mengandi lofttegundaþingsályktunartillaga
122A646 a eréttarstaða fólks í óvígðri sambúðþingsályktunartillaga
122A645 a ejöfnun á námskostnaðilagafrumvarp
122A644 agæludýrahaldlagafrumvarp
122A643 askipting Landssíma Íslands hf. í tvö hlutafélögþingsályktunartillaga
122A642 a estjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninumlagafrumvarp
122A641 a eyfirskattanefndlagafrumvarp
122A640 ahúsnæðissparnaðarreikningarlagafrumvarp
122A639 astjórn fiskveiða og Þróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
122A638 aembættisveitingarfyrirspurn til skrifl. svars
122A637 aumferðarstjórn lögreglunnarfyrirspurn
122A636 a egrunnskólilagafrumvarp
122A635 aalmannavarnirlagafrumvarp
122A634 a ehlutafélöglagafrumvarp
122A633 asjóður í vörslu sjávarútvegsráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
122A632 averðjöfnun á raforkufyrirspurn til skrifl. svars
122A631 a eskattlagning framlaga úr kjaradeilusjóðumþingsályktunartillaga
122A630 afjáraukalög 1997lagafrumvarp
122A629 a eendurvinnsla á pappírþingsályktunartillaga
122A628 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
122A627 agjaldtaka af nemendum í skólumfyrirspurn til skrifl. svars
122A626 aendurskoðun laga um háskólafyrirspurn til skrifl. svars
122A625 aLánasjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
122A624 astörf nefndar um skilnaðar-, forsjár- og umgengnismálfyrirspurn
122A623 aaðgangur að Grensáslaugfyrirspurn
122A622 astofnsamningur Fjölþjóðlegu fjárfestingarábyrgðastofnunarinnarþingsályktunartillaga
122A621 asamningur um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptumþingsályktunartillaga
122A620 a eskipan opinberra framkvæmda og opinber innkauplagafrumvarp
122A619 a etollalöglagafrumvarp
122A618 asamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Marokkósþingsályktunartillaga
122A617 a esamningur milli Grænlands og Íslands um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsöguþingsályktunartillaga
122A616 asamningar um lögsögumál við Danmörku og Grænland annars vegar og við Noreg hins vegarþingsályktunartillaga
122A615 a esamningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1998þingsályktunartillaga
122A614 a esamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 1998þingsályktunartillaga
122A613 a esiglingalöglagafrumvarp
122A612 aálagning opinberra gjaldafyrirspurn til skrifl. svars
122A611 asendiráð Íslands í Brusselfyrirspurn til skrifl. svars
122A610 atilkostnaður við tannréttingarfyrirspurn
122A609 a emarkaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendisþingsályktunartillaga
122A608 askipan héraðsdómara, sýslumanna og forstöðumannafyrirspurn til skrifl. svars
122A607 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
122A606 a eKvótaþinglagafrumvarp
122A605 a eVerðlagsstofa skiptaverðslagafrumvarp
122A604 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
122A603 a ekjaramál fiskimannalagafrumvarp
122A602 aeignir og skuldir heimilafyrirspurn til skrifl. svars
122A601 anorræna vegabréfasambandiðfyrirspurn
122A600 astarfslokasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
122A599 avirkjanaundirbúningur og gæsla íslenskra hagsmunafyrirspurn til skrifl. svars
122A598 a elæknalöglagafrumvarp
122A597 a eúttekt á Schengen-aðild og innflutningi fíkniefnaþingsályktunartillaga
122A596 aendurskoðun reglna um sjúklingatrygginguþingsályktunartillaga
122A595 a eatvinnuréttindi skipstjórnarmanna og vélstjórnarmannaþingsályktunartillaga
122A594 akynferðislegt ofbeldi gagnvart þroskaheftumfyrirspurn
122A593 a eeftirlit með skipumlagafrumvarp
122A592 aaðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálumþingsályktunartillaga
122A591 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
122A590 astöðugleiki og öryggisbúnaður skipafyrirspurn
122A589 amenntun leigubifreiðastjóra með tilliti til ferðaþjónustufyrirspurn
122A588 aSchengen-samstarfiðfyrirspurn til skrifl. svars
122A587 arannsóknarnefnd sjóslysafyrirspurn
122A586 aköfun niður að Æsu ÍS 87fyrirspurn
122A585 aheilsugæslumál á Eskifirði og Reyðarfirðifyrirspurn
122A584 aár hafsins 1998fyrirspurn til skrifl. svars
122A583 aaldamótavandamálið í tölvukerfumfyrirspurn
122A582 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
122A581 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
122A580 aalþjóðaþingmannasambandið 1997skýrsla
122A579 a eaðgerðir vegna hitasóttar í hrossumþingsályktunartillaga
122A578 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
122A577 a ehvalveiðarþingsályktunartillaga
122A576 atengsl umferðarslysa og neyslu ávana- og fíkniefnafyrirspurn til skrifl. svars
122A575 amálefni Samkeppnisstofnunar og samkeppnisráðsfyrirspurn
122A574 aprófun á vímuefnaneyslu nemenda í skólumfyrirspurn
122A573 aFríverslunarsamtök Evrópu 1997skýrsla
122A572 aÖSE-þingið 1997skýrsla
122A571 aNorður-Atlantshafsþingið 1997skýrsla
122A570 aVES-þingið 1997skýrsla
122A569 aEvrópuráðsþingið 1997skýrsla
122A568 astaðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginnþingsályktunartillaga
122A567 anorrænt samstarf 1996-1997skýrsla
122A566 aVestnorræna ráðið 1997skýrsla
122A565 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
122A564 a ehúsnæðisbæturþingsályktunartillaga
122A563 a ebarnabæturlagafrumvarp
122A562 a evextir, dráttarvextir og verðtrygginglagafrumvarp
122A561 a esérákvæði laga um fjármálaeftirlitlagafrumvarp
122A560 a eeftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
122A559 a eframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
122A558 a estofnun hlutafélags um síldarútvegsnefndlagafrumvarp
122A557 a eSamábyrgð Íslands á fiskiskipumlagafrumvarp
122A556 a esamningar með tilkomu evrunnarlagafrumvarp
122A555 a egjaldmiðill Íslandslagafrumvarp
122A554 a einnheimtulöglagafrumvarp
122A553 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
122A552 a ebindandi álit í skattamálumlagafrumvarp
122A551 a erekstur björgunarsveita í landinuþingsályktunartillaga
122A550 a eArgos-staðsetningartæki til leitarþingsályktunartillaga
122A549 aritun sögu landnáms Íslendinga á Grænlandiþingsályktunartillaga
122A548 akaup Landsbankans á veiðileyfum í Hrútafjarðaráfyrirspurn til skrifl. svars
122A547 a estaðgreiðsla skatts á fjármagnstekjurlagafrumvarp
122A546 a eskipulag ferðamálalagafrumvarp
122A545 a eStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
122A544 a emeðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurðalagafrumvarp
122A543 a ebúfjárhaldlagafrumvarp
122A542 a eþjóðfáni Íslendingalagafrumvarp
122A541 a esiglingalöglagafrumvarp
122A540 akostnaður við grunnskólafyrirspurn til skrifl. svars
122A539 atekjur og gjöld vatnsveitnafyrirspurn til skrifl. svars
122A538 asameining sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
122A537 asparnaður í ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
122A536 a efangelsi og fangavistlagafrumvarp
122A535 a ePCB og önnur þrávirk lífræn efniþingsályktunartillaga
122A534 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
122A533 avímuefnameðferð barna og unglingafyrirspurn til skrifl. svars
122A532 afjarkennsla Verkmenntaskólans á Akureyrifyrirspurn
122A531 aUmsýslustofnun varnarmálafyrirspurn til skrifl. svars
122A530 avistun, meðferð og eftirmeðferð ósakhæfra geðsjúklingafyrirspurn
122A529 askipun tilsjónarmannafyrirspurn
122A528 afyrirkomulag meðferðar ósakhæfra geðsjúklingafyrirspurn
122A527 aþjónusta geðlækna í fangelsumfyrirspurn
122A526 areglugerð um geðrannsóknirfyrirspurn
122A525 ageðheilbrigðismál barna og unglingafyrirspurn
122A524 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
122A523 astarfsemi Umsýslustofnunar varnarmálafyrirspurn
122A522 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
122A521 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
122A520 a elögreglulöglagafrumvarp
122A519 a eleigubifreiðarlagafrumvarp
122A518 a50. alþjóðaheilbrigðisþingið í Genfskýrsla
122A517 agjaldþrot einstaklinga að kröfu hins opinberafyrirspurn til skrifl. svars
122A516 akjör og staða fólks er stundar nám fjarri heimabyggðfyrirspurn
122A515 abrunamótstaða húsgagnafyrirspurn
122A514 aábyrgð byggingameistarafyrirspurn
122A513 aríkisstyrktar kaupskipaútgerðir á Norðurlöndumfyrirspurn
122A512 akennsla í grunnskólumfyrirspurn
122A511 aVinnuklúbburinnfyrirspurn
122A510 a epóstþjónustalagafrumvarp
122A509 a eflugmálaáætlun og fjáröflun til flugmálalagafrumvarp
122A508 a ebyggingar- og húsnæðissamvinnufélöglagafrumvarp
122A507 a ehúsnæðismállagafrumvarp
122A506 a ejarðabréfþingsályktunartillaga
122A505 aheimkoma háhyrningsins Keikósfyrirspurn
122A504 anorræna ráðherranefndin 1997skýrsla
122A503 averndun líffræðilegrar fjölbreytnifyrirspurn til skrifl. svars
122A502 alistaverkakaup Listasafns Íslandsfyrirspurn
122A501 aendurgreiðsla þungaskattsfyrirspurn til skrifl. svars
122A500 a evinnuumhverfi sjómannaþingsályktunartillaga
122A499 a ený markmið í framhaldsmenntunþingsályktunartillaga
122A498 avegtollarþingsályktunartillaga
122A497 aendurgreiðsla þungaskattsfyrirspurn til skrifl. svars
122A496 a eatvinnuréttindi vélfræðingalagafrumvarp
122A495 a eatvinnuréttindi skipstjórnarmannalagafrumvarp
122A494 aráðning fíkniefnalögreglumannafyrirspurn
122A493 atilboð í smíði rannsóknaskips fyrir Hafrannsóknastofnunfyrirspurn
122A492 afrestun á yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélagafyrirspurn
122A491 a emálefni ungra fíkniefnaneytendaþingsályktunartillaga
122A490 aumhverfisstefna í ráðuneytum og ríkisstofnunumþingsályktunartillaga
122A489 a eÞjóðhagsstofnunlagafrumvarp
122A488 anotkun síma í ökutækjumfyrirspurn til skrifl. svars
122A487 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
122A486 aútboð á hafrannsóknaskipifyrirspurn
122A485 astaðsetning Fjárfestingarbanka og Nýsköpunarsjóðsfyrirspurn
122A484 arannsókn á refsingum við afbrotumþingsályktunartillaga
122A483 a ekirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
122A482 asjúkrasjóðir verkalýðsfélagafyrirspurn
122A481 a estimpilgjaldlagafrumvarp
122A480 a egjald af áfengilagafrumvarp
122A479 a eáfengis- og vímuvarnaráðlagafrumvarp
122A478 a eáfengislöglagafrumvarp
122A477 a ehafnalöglagafrumvarp
122A476 aólögmæt innheimta gjalda við skráningu í skipsrúmfyrirspurn til skrifl. svars
122A475 a eumboðsmaður aldraðralagafrumvarp
122A474 asmíði á varðskipifyrirspurn
122A473 astuðningur Íslands við hugsanlegar loftárásir á Írakfyrirspurn til skrifl. svars
122A472 astefnumörkun vegna Kyoto-bókunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
122A471 a evinnumarkaðsaðgerðirlagafrumvarp
122A470 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
122A469 alaunamunur verkakvenna og verkakarlafyrirspurn
122A468 aaðstaða landsmanna til að nýta sér ljósleiðarannfyrirspurn
122A467 astefna ríkisstjórnarinnar í fiskeldismálumfyrirspurn
122A466 amannréttindasáttmáli Evrópulagafrumvarp
122A465 a eskipan opinberrar nefndar um auðlindagjaldþingsályktunartillaga
122A464 a edánarvottorð o.fl.lagafrumvarp
122A463 aþátttaka útlendinga í virkjanaundirbúningifyrirspurn til skrifl. svars
122A462 amælingar á geislavirkni í lífríki Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
122A461 abifreiðakaupastyrkir fyrir hreyfihamlaðafyrirspurn
122A460 afóstureyðingarfyrirspurn til skrifl. svars
122A459 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
122A458 a estarfsréttindi tannsmiðalagafrumvarp
122A457 agreiðslur í fæðingarorlofifyrirspurn
122A456 astarfssvið tölvunefndarfyrirspurn
122A455 aumfjöllun um skólastarffyrirspurn
122A454 a estöðvun verkfalla á fiskiskipaflotanumlagafrumvarp
122A453 a eritun sögu heimastjórnartímabilsins 1904-18þingsályktunartillaga
122A452 a eaðgerðir til að draga úr þunglyndi kvennaþingsályktunartillaga
122A451 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
122A450 askipulagsbreytingar í heilbrigðisþjónustufyrirspurn
122A449 aheilsugæsla í skólumfyrirspurn til skrifl. svars
122A448 a evegtenging milli lands og Eyjaþingsályktunartillaga
122A447 aíþróttalöglagafrumvarp
122A446 a elistskreytingar opinberra byggingalagafrumvarp
122A445 a elögverndun á starfsheiti grunnskólakennaralagafrumvarp
122A444 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
122A443 a eumferðarlöglagafrumvarp
122A442 a elögreglulöglagafrumvarp
122A441 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
122A440 aafsal aflaheimilda vegna úthafsveiðileyfafyrirspurn til skrifl. svars
122A439 alöggæsla í austurhluta Reykjavíkurfyrirspurn
122A438 a eslit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslandslagafrumvarp
122A437 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
122A436 a edýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýrlagafrumvarp
122A435 a eátak til að draga úr reykingum kvennaþingsályktunartillaga
122A434 a eársreikningarlagafrumvarp
122A433 aólympískir hnefaleikarfyrirspurn
122A432 aheimilisofbeldifyrirspurn
122A431 abygging tónlistarhússfyrirspurn
122A430 aofbeldi á börnumfyrirspurn til skrifl. svars
122A429 atíðni og eðli barnaslysa 1990 - 96beiðni um skýrslu
122A428 a eþrávirk lífræn efni í lífríki Íslandsþingsályktunartillaga
122A427 a esamræmd gæði tölvubúnaðar í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
122A426 a evirkjunarréttur vatnsfallalagafrumvarp
122A425 a eeignarhald á auðlindum í jörðulagafrumvarp
122A424 ahúshitunarkostnaðurfyrirspurn
122A423 atúnfiskveiðarfyrirspurn
122A422 amálefni Hanes-hjónannafyrirspurn
122A421 a eeinkahlutafélöglagafrumvarp
122A420 aþátttaka í sjávarútvegsverkefnum erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
122A419 asérleyfi til fólksflutningafyrirspurn til skrifl. svars
122A418 aviðskiptabann gegn Írakfyrirspurn
122A417 astörf tölvunefndarfyrirspurn
122A416 afjármagnstekjuskatturfyrirspurn
122A415 a ebúfjárhaldlagafrumvarp
122A414 agjald af kvikmyndasýningumlagafrumvarp
122A413 amálefni Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslandsfyrirspurn
122A412 aaðgerðir vegna atvinnuleysis kvennafyrirspurn
122A411 aatvinnuleysi kvennafyrirspurn
122A410 alangtímaatvinnuleysifyrirspurn
122A409 akönnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslufyrirspurn
122A408 asamgöngur á Vestfjörðumfyrirspurn
122A407 a eafnám greiðslu þungaskatts á umhverfisvæn ökutækilagafrumvarp
122A406 a eþjóðgarðar á miðhálendinuþingsályktunartillaga
122A405 ahámarkstími til að svara erindumþingsályktunartillaga
122A404 a ehægri beygja á móti rauðu ljósiþingsályktunartillaga
122A403 a efjarstörf og fjarvinnsla í ríkisrekstriþingsályktunartillaga
122A402 a esamstarf Íslands, Færeyja, Grænlands og Noregs í fiskveiðimálumþingsályktunartillaga
122A401 aútboðsskilmálar í vegagerðfyrirspurn til skrifl. svars
122A400 abrunavarnir í Hvalfjarðargöngumfyrirspurn
122A399 advalar- og hjúkrunarheimilifyrirspurn til skrifl. svars
122A398 aöldrunardeildin Ljósheimar á Selfossifyrirspurn
122A397 ayfirlit yfir skýrslur og greinargerðirfyrirspurn til skrifl. svars
122A396 asamningsslit sérfræðinga við Tryggingastofnun ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
122A395 afjármagn vegna mælinga á geislavirkum efnum í sjófyrirspurn
122A394 a everslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
122A393 astaða umferðaröryggismálaskýrsla
122A392 a eendurgreiðsla oftekinna skatta og gjaldalagafrumvarp
122A391 aréttur til launa í veikindaforföllumlagafrumvarp
122A390 aflutningur ríkisstofnanaþingsályktunartillaga
122A389 agjaldþrotaskiptilagafrumvarp
122A388 aríkisstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
122A387 aríkisstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
122A386 aríkisstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
122A385 aflutningur þróunarsviðs Byggðastofnunar til Sauðárkróksfyrirspurn til skrifl. svars
122A384 afrestun á fundum Alþingis
122A383 aumsókn Friðar 2000 um leigu á skólahúsnæðifyrirspurn
122A382 afjöldatakmarkanir við Háskóla Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
122A381 afjöldatakmarkanir við læknadeild Háskóla Íslandsfyrirspurn
122A380 afjöldatakmarkanir við Háskóla Íslandsfyrirspurn
122A379 a elangtímaáætlun í vegagerðþingsályktunartillaga
122A378 a evegáætlun 1998-2002þingsályktunartillaga
122A377 afjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri hérlendisskýrsla
122A376 a eframkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjannaþingsályktunartillaga
122A375 aeftirlit með áfengissölufyrirspurn til skrifl. svars
122A374 avasapeningagreiðslur til lífeyrisþegafyrirspurn
122A373 aúttektir á ríkisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
122A372 aréttarstaða barna samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
122A371 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
122A370 afræðsla í fjármálaumsýslu í skólumfyrirspurn til skrifl. svars
122A369 askipaður talsmaður barna í forsjármálumfyrirspurn til skrifl. svars
122A368 a ebúnaðarlöglagafrumvarp
122A367 a eþjóðlendurlagafrumvarp
122A366 a ejafnréttisfræðsla fyrir æðstu ráðamennþingsályktunartillaga
122A365 abifreiðakaup ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
122A364 agreiðsla bóta til leigubílstjórafyrirspurn til skrifl. svars
122A363 anauðasamningar samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskattfyrirspurn til skrifl. svars
122A362 anauðasamningar samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskattfyrirspurn til skrifl. svars
122A361 aréttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamningafyrirspurn til skrifl. svars
122A360 aorkugjafi fiskimjölsverksmiðjafyrirspurn til skrifl. svars
122A359 a erannsóknir og nýting á auðlindum í jörðulagafrumvarp
122A358 a evörugjald af olíulagafrumvarp
122A357 ainnlend metangasframleiðslaþingsályktunartillaga
122A356 a eleiklistarlöglagafrumvarp
122A355 aframhaldsskólarlagafrumvarp
122A354 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
122A353 a emálefni aldraðralagafrumvarp
122A352 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
122A351 adánarbæturfyrirspurn
122A350 anýjar starfsreglur viðskiptabankannafyrirspurn
122A349 a ehollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
122A348 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
122A347 a evörugjaldlagafrumvarp
122A346 a eeftirlitsstarfsemi hins opinberalagafrumvarp
122A345 aflutningur húsbréfadeildar Húsnæðisstofnunarfyrirspurn
122A344 ahlutafjáreign dótturfyrirtækja ríkisbankannafyrirspurn til skrifl. svars
122A343 a efæðingarorloflagafrumvarp
122A342 a eÞjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertralagafrumvarp
122A341 a eumferðarlöglagafrumvarp
122A340 a eveiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
122A339 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
122A338 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
122A337 aumferðarlögfyrirspurn
122A336 afjárfestingaráform í verslunarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
122A335 aatvinnuleysistryggingarfyrirspurn
122A334 aafdrif mála vegna skyndiskoðana Landhelgisgæslufyrirspurn til skrifl. svars
122A333 abúnaðargjaldlagafrumvarp
122A332 a eskipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
122A331 a espilliefnagjaldlagafrumvarp
122A330 a eLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
122A329 a evörugjald af ökutækjumlagafrumvarp
122A328 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
122A327 a eLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
122A326 astarfsumhverfi og framtíðarmöguleikar fiskvinnslunnarfyrirspurn
122A325 a egjaldþrotaskiptilagafrumvarp
122A324 a ehjálmanotkun hestamannalagafrumvarp
122A323 a eráðstafanir í ríkisfjármálum 1998lagafrumvarp
122A322 alögbundin skólaganga barna og unglingafyrirspurn
122A321 avirðisaukaskattur af barnafatnaðifyrirspurn til skrifl. svars
122A320 abifreiðahlunnindi hreyfihamlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
122A319 adánarbætur almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
122A318 akjör starfsmanna Fjárfestingarbanka og Nýsköpunarsjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
122A317 afullgilding samþykktar um starfsfólk með fjölskylduábyrgðfyrirspurn
122A316 alaxveiðiferðir stjórnenda bankannafyrirspurn til skrifl. svars
122A315 ahlunnindi lífeyrisþega almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
122A314 avasapeningagreiðslur til lífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
122A313 aþróun lyfjaverðsfyrirspurn til skrifl. svars
122A312 a esóknargjöld, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
122A311 a eíslenskur ríkisborgararétturlagafrumvarp
122A310 a eábyrgðarmennlagafrumvarp
122A309 a etímareikningur á Íslandilagafrumvarp
122A308 a erannsókn á áhrifum dragnótaveiðaþingsályktunartillaga
122A307 alágmarkslaunlagafrumvarp
122A306 abifreiðakostnaður bankannafyrirspurn til skrifl. svars
122A305 aeftirlit með raforkuvirkjumfyrirspurn til skrifl. svars
122A304 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
122A303 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
122A302 aÞróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
122A301 abreytingar á skattalögumfyrirspurn
122A300 ablóðbankaþjónusta við þjóðarváþingsályktunartillaga
122A299 agjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.fyrirspurn
122A298 anýbygging sendiráðs Íslands í Berlínfyrirspurn til skrifl. svars
122A297 aendurbætur á bústað sendiherra Íslands í Washingtonfyrirspurn til skrifl. svars
122A296 aminnismerki um breska sjómenn á Vestfjörðumfyrirspurn
122A295 auppsagnir sérfræðilæknafyrirspurn
122A294 aafkoma elli- og örorkulífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
122A293 avistunarvandi aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
122A292 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
122A291 a efangelsi og fangavistlagafrumvarp
122A290 a ehúsaleigubæturlagafrumvarp
122A289 alögskráning sjómannalagafrumvarp
122A288 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
122A287 a esameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkurlagafrumvarp
122A286 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
122A285 a estarfsemi kauphallalagafrumvarp
122A284 a eréttarstaða íbúa á hjúkrunar- og dvalarheimilumþingsályktunartillaga
122A283 aupplýsingagjöf fyrirtækja á hlutabréfamarkaðifyrirspurn
122A282 ajöfn staða og jafn réttur kvenna og karlafyrirspurn
122A281 aþjónustugjöld fjármálastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
122A280 agreiðslur langlegusjúklinga til sjúkrastofnanafyrirspurn
122A279 akaup á kvikmyndum Óskars Gíslasonarfyrirspurn til skrifl. svars
122A278 arannsóknarnefnd sjóslysafyrirspurn til skrifl. svars
122A277 a evörugjaldlagafrumvarp
122A276 askattaleg meðferð lífeyrisiðgjalda sjálfstæðra atvinnurekendafyrirspurn til skrifl. svars
122A275 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
122A274 anefndir á vegum landbúnaðarráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
122A273 astarfsleyfi atvinnubifreiðastjórafyrirspurn
122A272 aþungaskatturfyrirspurn
122A271 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
122A270 a eúttekt á fjárhagsvanda Háskóla Íslandsþingsályktunartillaga
122A269 a eáhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsinsþingsályktunartillaga
122A268 aáhrif fríðindatilboða á verðlagningu vöru og þjónustufyrirspurn
122A267 apóstburðargjöldfyrirspurn
122A266 a eefling sauðfjárbúskapar í jaðarbyggðumþingsályktunartillaga
122A265 a efæðingarorloflagafrumvarp
122A264 a esetning reglna um hvalaskoðunþingsályktunartillaga
122A263 a eráðstafanir í sjávarútvegsmálumlagafrumvarp
122A262 ayfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
122A261 arafmagnseftirlit og raffangaeftirlitfyrirspurn til skrifl. svars
122A260 a emiðstöð háskóla- og endurmenntunar á Austurlandiþingsályktunartillaga
122A259 ahlutfall útskrifaðra kennara við kennslufyrirspurn til skrifl. svars
122A258 alífeyrisréttindi opinberra starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
122A257 alaunaþróun hjá ríkinubeiðni um skýrslu
122A256 a eGoethe-stofnunin í Reykjavíkþingsályktunartillaga
122A255 astaða eldri borgara hérlendis og erlendisbeiðni um skýrslu
122A254 a eskipting afnotaréttar nytjastofna á Íslandsmiðumþingsályktunartillaga
122A253 astofnmat nytjafiska á Íslandsmiðum og við Noregfyrirspurn til skrifl. svars
122A252 a erannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
122A251 a ereglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
122A250 a erannsókn á atvinnuleysi kvennaþingsályktunartillaga
122A249 a eskyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
122A248 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
122A247 astaða Íslands, breytingar og horfur í alþjóðlegu umhverfiskýrsla
122A246 a eráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmálaþingsályktunartillaga
122A245 a estyrktarsjóður námsmannaþingsályktunartillaga
122A244 agjald af kvikmyndasýningumfyrirspurn til skrifl. svars
122A243 alandafundir Íslendingafyrirspurn
122A242 askráningarmerki bifreiðaþingsályktunartillaga
122A241 aúrbætur á Norðausturvegi frá Húsavík til Þórshafnarþingsályktunartillaga
122A240 alandbrot af völdum Þjórsárfyrirspurn
122A239 a eútvarpslöglagafrumvarp
122A238 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
122A237 amóttökuskilyrði útvarps og sjónvarps á Suðurnesjumfyrirspurn
122A236 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
122A235 aaðgerðir í jafnréttismálumfyrirspurn
122A234 alokun vínveitingastaðafyrirspurn
122A233 aframkvæmd áfengislagafyrirspurn
122A232 alosun koldíoxíðs í andrúmsloftfyrirspurn
122A231 abúsetumál fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
122A230 a ehlutafélöglagafrumvarp
122A229 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
122A228 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
122A227 a eframtíðarskipan raforkumálaþingsályktunartillaga
122A226 aSiglingastofnun Íslandslagafrumvarp
122A225 a ekosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
122A224 afærsla aflaheimildafyrirspurn til skrifl. svars
122A223 aafli dragnótarbáta í Faxaflóafyrirspurn til skrifl. svars
122A222 aljósleiðarifyrirspurn
122A221 amarkaðshlutdeild fyrirtækjafyrirspurn
122A220 amarkaðshlutdeild fyrirtækjafyrirspurn
122A219 amarkaðshlutdeild fyrirtækjafyrirspurn
122A218 amarkaðshlutdeild fyrirtækjafyrirspurn
122A217 amarkaðshlutdeild fyrirtækjafyrirspurn
122A216 amarkaðshlutdeild fyrirtækjafyrirspurn
122A215 amarkaðshlutdeild fyrirtækjafyrirspurn
122A214 amarkaðshlutdeild fyrirtækjafyrirspurn
122A213 amarkaðshlutdeild fyrirtækjafyrirspurn
122A212 amarkaðshlutdeild fyrirtækjafyrirspurn
122A211 amarkaðshlutdeild fyrirtækjafyrirspurn
122A210 amarkaðshlutdeild fyrirtækjafyrirspurn
122A209 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
122A208 aveitingahús með vínveitingaleyfifyrirspurn til skrifl. svars
122A207 a eflugmálaáætlun 1998-2001þingsályktunartillaga
122A206 astaðsetning nýrra ríkisfyrirtækjaþingsályktunartillaga
122A205 astarfsstöð Vegagerðarinnar í Rangárvallasýslufyrirspurn
122A204 avegakerfi á Suðurlandifyrirspurn til skrifl. svars
122A203 ahúsnæðismál Sjómannaskólansfyrirspurn
122A202 a eþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
122A201 a eloftferðirlagafrumvarp
122A200 a eumboðsmaður aldraðraþingsályktunartillaga
122A199 a egrunnskólilagafrumvarp
122A198 ajarðalöglagafrumvarp
122A197 a eframleiðsla íslenskra matvæla á forsendum sjálfbærrar þróunarþingsályktunartillaga
122A196 a etextun íslensks sjónvarpsefnisþingsályktunartillaga
122A195 aaðlögun að lífrænum landbúnaðiþingsályktunartillaga
122A194 a ehollustuhættirlagafrumvarp
122A193 aÞróunarsjóður sjávarútvegsinsfyrirspurn til skrifl. svars
122A192 akennarar og leiðbeinendurfyrirspurn til skrifl. svars
122A191 areiðvegir fyrir hestafólkfyrirspurn
122A190 astarfsmatfyrirspurn
122A189 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
122A188 aumferðarlöglagafrumvarp
122A187 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
122A186 a eagi í skólum landsinsþingsályktunartillaga
122A185 a eBjargráðasjóðurlagafrumvarp
122A184 aþróun fasteignaverðsfyrirspurn til skrifl. svars
122A183 adreifikerfi Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
122A182 ahvíldar- og þjónustustaðir fyrir ökumenn flutningabifreiðafyrirspurn
122A181 aumferðaröryggismálfyrirspurn
122A180 aloftslagsbreytingarskýrsla
122A179 a esamræmd samgönguáætlunþingsályktunartillaga
122A178 a elækkun fasteignaskattalagafrumvarp
122A177 a estaðfest samvistlagafrumvarp
122A176 a edómstólarlagafrumvarp
122A175 a evopnalöglagafrumvarp
122A174 a eHappdrætti Háskóla Íslandslagafrumvarp
122A173 a eréttarstaða barna til umgengni við báða foreldra sínaþingsályktunartillaga
122A172 alánastefna Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
122A171 a emeðferð og eftirlit sjávarafurðalagafrumvarp
122A170 aaðgangur nemenda að tölvum og tölvutæku námsefniþingsályktunartillaga
122A169 amálefni skipasmíðaiðnaðarinsfyrirspurn
122A168 arannsóknir á lífríki sjávarfyrirspurn til skrifl. svars
122A167 a eKennaraháskóli Íslandslagafrumvarp
122A166 a eÖrnefnastofnun Íslandslagafrumvarp
122A165 a eháskólarlagafrumvarp
122A164 abæjanöfnlagafrumvarp
122A163 a estimpilgjaldlagafrumvarp
122A162 ahlunnindi lífeyrisþega almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
122A161 aframkvæmd EES-reglugerðar um félagslegt öryggifyrirspurn
122A160 astörf útflutnings- og markaðsnefndarfyrirspurn til skrifl. svars
122A159 amistök við læknisverkfyrirspurn til skrifl. svars
122A158 abreytingar á réttindum lífeyrisþega í sjúkratryggingumfyrirspurn til skrifl. svars
122A157 abreytingar á kjörum lífeyrisþega almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
122A156 a esöfnunarkassarlagafrumvarp
122A155 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
122A154 akynslóðareikningarskýrsla
122A153 a eeinkaleyfilagafrumvarp
122A152 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
122A151 a everslunaratvinnalagafrumvarp
122A150 a eþjónustukauplagafrumvarp
122A149 a erafræn eignarskráning verðbréfalagafrumvarp
122A148 a eeinkahlutafélöglagafrumvarp
122A147 a ehlutafélöglagafrumvarp
122A146 a efiskveiðar utan lögsögu Íslandslagafrumvarp
122A145 aráðstöfun óskiptra liða á fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
122A144 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
122A143 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
122A142 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
122A141 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
122A140 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
122A139 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
122A138 aráðstöfun óskiptra liða á fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
122A137 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
122A136 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
122A135 aráðstöfun óskiptra liða á fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
122A134 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
122A133 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
122A132 aráðstöfun óskiptra liða á fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
122A131 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
122A130 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
122A129 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
122A128 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
122A127 aráðstöfun óskiptra liða á fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
122A126 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
122A125 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
122A124 aráðstöfun óskiptra liða á fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
122A123 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
122A122 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
122A121 aráðstöfun óskiptra liða á fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
122A120 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
122A119 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
122A118 aráðstöfun óskiptra liða á fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
122A117 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
122A116 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
122A115 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
122A114 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
122A113 aráðstöfun óskiptra liða á fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
122A112 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
122A111 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
122A110 a enýbygging fyrir Framhaldsskólann í Austur-Skaftafellssýsluþingsályktunartillaga
122A109 a eaðgerðir til að mæta mismunandi þörfum drengja og stúlkna í grunnskólumþingsályktunartillaga
122A108 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
122A107 ajafnréttisráðstefna í Lettlandifyrirspurn
122A106 abiðlauna- og lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisbankannafyrirspurn
122A105 aréttur tannsmiða og sjóntækjafræðingafyrirspurn
122A104 aförgun mómoldar og húsdýraáburðarfyrirspurn
122A103 aelli- og örorkulífeyrisþegarfyrirspurn til skrifl. svars
122A102 atekjuhópar undir skattleysismörkumfyrirspurn til skrifl. svars
122A101 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
122A100 a eaukatekjur ríkissjóðsþingsályktunartillaga
122A99 a eríkisábyrgðirlagafrumvarp
122A98 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
122A97 aríkisreikningur 1996lagafrumvarp
122A96 aráðherraábyrgðlagafrumvarp
122A95 a etilraunaveiðar á ref og minkþingsályktunartillaga
122A94 aíslenskt sendiráð í Japanþingsályktunartillaga
122A93 a enýtingarmöguleikar gróðurhúsalofttegundaþingsályktunartillaga
122A92 arannsókn á störfum fíkniefnadeildar lögreglunnarbeiðni um skýrslu
122A91 aréttindi og greiðslur í fæðingarorlofifyrirspurn til skrifl. svars
122A90 alán og styrkir Byggðastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
122A89 amarkaðssetning íslenskra landbúnaðarvara erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
122A88 ahrossaútflutningur og kynning á íslenska hestinum erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
122A87 ahestabúgarður í Litháenfyrirspurn til skrifl. svars
122A86 afjárveitingar Framleiðnisjóðs landbúnaðarinsfyrirspurn til skrifl. svars
122A85 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
122A84 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
122A83 alandgræðslalagafrumvarp
122A82 a eumboðsmaður jafnréttismálalagafrumvarp
122A81 avegasamband við þéttbýlisstaðifyrirspurn til skrifl. svars
122A80 astarfskjör hjá ráðuneytum og opinberum stofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
122A79 aÁburðarverksmiðjan hf.fyrirspurn
122A78 atúnfiskveiðarfyrirspurn
122A77 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
122A76 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
122A75 afæðingarorlof feðrafyrirspurn
122A74 aúttekt á hávaða- og hljóðmengunþingsályktunartillaga
122A73 anáttúruverndlagafrumvarp
122A72 a eatvinnusjóður kvennaþingsályktunartillaga
122A71 a eréttur þeirra sem ekki hafa atvinnuþingsályktunartillaga
122A70 astarfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtakalagafrumvarp
122A69 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
122A68 aframgangur verkefna á sviði stóriðjuskýrsla
122A67 aSchengen-máliðfyrirspurn til skrifl. svars
122A66 asala á raforku um sæstrengfyrirspurn til skrifl. svars
122A65 aálbræðsla Norsk Hydrofyrirspurn til skrifl. svars
122A64 aálbræðsla á Keilisnesifyrirspurn til skrifl. svars
122A63 akísilmálmverksmiðja á Reyðarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
122A62 aolíuhreinsunarstöðfyrirspurn til skrifl. svars
122A61 avegtenging Vopnafjarðar við hringvegfyrirspurn til skrifl. svars
122A60 avegagerð í afskekktum landshlutumþingsályktunartillaga
122A59 a eumboðsmaður barnalagafrumvarp
122A58 a eskaðabótalöglagafrumvarp
122A57 a elögmennlagafrumvarp
122A56 a ejarðhitaréttindilagafrumvarp
122A55 afjáraukalög 1997lagafrumvarp
122A54 a elífsiðfræðiráðþingsályktunartillaga
122A53 a eáætlanir sveitarfélaga um sjálfbæra þróunþingsályktunartillaga
122A52 agreinargerð jaðarskattanefndarskýrsla
122A51 atakmörkun á hrossabeit og fjölda hrossaþingsályktunartillaga
122A50 aorka fallvatnalagafrumvarp
122A49 akjör stjórnenda Pósts og síma hf.fyrirspurn
122A48 afjárframlög til íþróttastarfsemifyrirspurn til skrifl. svars
122A47 aáhrif lýsingar við Reykjanesbraut á slysatíðnifyrirspurn
122A46 aöryggismál í skólumfyrirspurn
122A45 aöryggismál sundstaðafyrirspurn til skrifl. svars
122A44 aíslenskukennsla erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
122A43 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
122A42 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
122A41 a eþjónustugjöld í heilsugæslulagafrumvarp
122A40 a ebann við kynferðislegri áreitnilagafrumvarp
122A39 a eaukinn réttur foreldra vegna veikinda barnaþingsályktunartillaga
122A38 a estefnumótun í málefnum langsjúkra barnaþingsályktunartillaga
122A37 a eöryggismiðstöð barnaþingsályktunartillaga
122A36 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
122A35 a eaukin hlutdeild almennings í atvinnurekstriþingsályktunartillaga
122A34 aframkvæmd 12. gr. jafnréttislagafyrirspurn til skrifl. svars
122A33 akreditkortafyrirtækifyrirspurn til skrifl. svars
122A32 arisnu-, bifreiða- og ferðakostnaður Landsbanka, Búnaðarbanka og Seðlabankafyrirspurn til skrifl. svars
122A31 asala ríkiseignafyrirspurn til skrifl. svars
122A30 akjarnaskólarfyrirspurn til skrifl. svars
122A29 ainnheimta endurinnritunargjaldsfyrirspurn til skrifl. svars
122A28 aframkvæmd GATT-samningsinsfyrirspurn til skrifl. svars
122A27 a eumgengni um nytjastofna sjávarþingsályktunartillaga
122A26 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
122A25 aaðgangur að upplýsingum um hlutafélög í eigu ríkisinsskýrsla
122A24 aaðstöðumunur kynslóðabeiðni um skýrslu
122A23 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
122A22 astörf eftirlitsnefndar með framkvæmd mannanafnalagaskýrsla
122A21 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
122A20 araðsmíðaskipbeiðni um skýrslu
122A19 amengun frá fiskimjölsverksmiðjumbeiðni um skýrslu
122A18 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
122A17 a eÞingvallaurriðinnþingsályktunartillaga
122A16 a eefling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
122A15 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
122A14 aíslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausraþingsályktunartillaga
122A13 akosningar til Alþingislagafrumvarp
122A12 alandafundir Íslendingaþingsályktunartillaga
122A11 a eeftirlit með starfsemi stjórnvaldaþingsályktunartillaga
122A10 aviðskiptahættir í banka-, olíu-, trygginga- og flutningsviðskiptumbeiðni um skýrslu
122A9 a efjarkennslaþingsályktunartillaga
122A8 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnumlagafrumvarp
122A7 aframlag til þróunarsamvinnuþingsályktunartillaga
122A6 aendurskoðun viðskiptabanns á Írakþingsályktunartillaga
122A5 a eveiðileyfagjaldþingsályktunartillaga
122A4 aaðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkunþingsályktunartillaga
122A3 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
122A2 aþjóðhagsáætlun 1998skýrsla
122A1 a efjárlög 1998lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.