Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 110
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
110A523 akaupmáttur launaþingsályktunartillaga
110A522 ahafnarframkvæmdir 1986 og 1987skýrsla
110A521 aíslenska skjaldarmerkið á Alþingishúsinuþingsályktunartillaga
110A520 avandi kartöflubændabeiðni um skýrslu
110A519 aframkvæmd vegáætlunar 1987skýrsla
110A518 abætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðarþingsályktunartillaga
110A517 aFramkvæmdasjóður Íslandsfyrirspurn
110A516 anorrænt samstarf 1987-1988skýrsla
110A515 abygging leiguíbúðaþingsályktunartillaga
110A514 abann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíulagafrumvarp
110A513 arekstrarhalli á Seðlabankanumfyrirspurn
110A512 ainnheimta söluskattsfyrirspurn
110A511 aviðskiptahallifyrirspurn
110A510 abyggingarkostnaður Seðlabankahússinsfyrirspurn
110A509 aEvrópuráðið 1988skýrsla
110A508 aiðnráðgjöffyrirspurn
110A507 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
110A506 aviðfangsefni sýslumannsembætta árin 1980-1987skýrsla
110A505 avantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonarvantraust
110A504 agreiðsla fasteignagjaldafyrirspurn til skrifl. svars
110A503 aframleiðslukostnaður kjötsfyrirspurn til skrifl. svars
110A502 akjúklingabúfyrirspurn til skrifl. svars
110A501 aorkuverðskýrsla
110A500 aiðjuþjálfarfyrirspurn
110A499 adeilur kennarasamtaka og ríkisinsfyrirspurn
110A498 aatvinnunjósnirfyrirspurn
110A497 alausar stöður kennara og skólastjóra og ráðning í þærfyrirspurn
110A496 alöggjöf um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðarskýrsla
110A495 aförgun hættulegs efnaúrgangsfyrirspurn
110A494 aBjargráðasjóðurfyrirspurn
110A493 atryggingariðgjöldfyrirspurn til skrifl. svars
110A492 atekjustofnar sveitarfélagaþingsályktunartillaga
110A491 ahúsnæðissparnaðarreikningarfyrirspurn
110A490 abiðlaunfyrirspurn
110A489 aHæstirétturfyrirspurn
110A488 aritskoðun á fréttastofu sjónvarpsfyrirspurn
110A487 akostnaður vegna auglýsingafyrirspurn
110A486 abirting heimilda um utanríkismálfyrirspurn
110A485 afiskeldifyrirspurn
110A484 aÁfengis- og tóbaksverslun ríkisinsfyrirspurn
110A483 ahlutafélagaskráfyrirspurn
110A482 akynbætur á svínum og alifuglumfyrirspurn
110A481 amengunarútbúnaður bifreiðafyrirspurn
110A480 atekjur einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
110A479 atækniþróun í fiskiðnaðiþingsályktunartillaga
110A478 akönnun á afbrotaferli fangaþingsályktunartillaga
110A477 aþinglýsingalöglagafrumvarp
110A476 aútvarpslöglagafrumvarp
110A475 astarfslok og starfsréttindiþingsályktunartillaga
110A474 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
110A473 aframlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélagalagafrumvarp
110A472 agrunnskólilagafrumvarp
110A471 astofnun hlutafélags um ríkisprentsmiðjuna Gutenberglagafrumvarp
110A470 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
110A469 aSiglingamálastofnun ríkisinslagafrumvarp
110A468 aleigubifreiðarlagafrumvarp
110A467 avegáætlun 1987--1990þingsályktunartillaga
110A466 aferðamállagafrumvarp
110A465 aflugmálaáætlun 1988--1991þingsályktunartillaga
110A464 alögbókandagerðirlagafrumvarp
110A463 aþinglýsingalöglagafrumvarp
110A462 ahreppstjórarlagafrumvarp
110A461 aaðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraðilagafrumvarp
110A460 ajöfnun orkukostnaðarlagafrumvarp
110A459 aráðstafanir til lækkunar kostnaðarliða í búrekstriþingsályktunartillaga
110A458 aefling atvinnulífs í Mývatnssveitþingsályktunartillaga
110A457 akjararannsóknirþingsályktunartillaga
110A456 astytting vinnutímansþingsályktunartillaga
110A455 asparisjóðirlagafrumvarp
110A454 aviðskiptabankarlagafrumvarp
110A453 aráðstafanir gegn atvinnuleysi á Suðurlandiþingsályktunartillaga
110A452 agjafsóknarreglurþingsályktunartillaga
110A451 asama gjald fyrir símaþjónustuþingsályktunartillaga
110A450 akynbótastöð fyrir eldislaxþingsályktunartillaga
110A449 aheimild fyrir Reykjavíkurborg að taka eignarnámi hluta Vatnsenda í Kópavogskaupstaðlagafrumvarp
110A448 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
110A447 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
110A446 aListasafn Íslandslagafrumvarp
110A445 aeiturefni og hættuleg efnilagafrumvarp
110A444 aAtvinnuleysistryggingasjóðurlagafrumvarp
110A443 askógræktlagafrumvarp
110A442 ajarðræktarlöglagafrumvarp
110A441 aábúðarlöglagafrumvarp
110A440 afjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri á Íslandilagafrumvarp
110A439 asöluskatturlagafrumvarp
110A438 aalmannatryggingarlagafrumvarp
110A437 alöggjöf um forskólastig og uppbyggingu dagvistarstofnanaþingsályktunartillaga
110A436 abifreiðagjaldlagafrumvarp
110A435 agildistaka staðgreiðslu opinberra gjaldalagafrumvarp
110A434 aríkisábyrgðirlagafrumvarp
110A433 asala fasteigna Grænmetisverslunar landbúnaðarinslagafrumvarp
110A432 aRíkisendurskoðunlagafrumvarp
110A431 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
110A430 aarðgreiðslur viðskiptabanka í ríkiseignþingsályktunartillaga
110A429 avinnuvernd í verslunumþingsályktunartillaga
110A428 asöluskatturlagafrumvarp
110A427 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
110A426 aáhættulánasjóður og tæknigarðarþingsályktunartillaga
110A425 asamvinnufélögfyrirspurn
110A424 aferðamennfyrirspurn
110A423 ahlutafé Íslands í Alþjóðabankanumlagafrumvarp
110A422 aTónlistarháskóli Íslandslagafrumvarp
110A421 aíslenskunámskeið fyrir almenningþingsályktunartillaga
110A420 aútsendingar veðurfregnaþingsályktunartillaga
110A419 avegarstæði milli Norður- og Austurlandsþingsályktunartillaga
110A418 aþjóðarátak til byggingar Þjóðarbókhlöðulagafrumvarp
110A417 asamvinnufélöglagafrumvarp
110A416 ahúsnæðissparnaðarreikningarlagafrumvarp
110A415 aþjóðminjalöglagafrumvarp
110A414 aeinstaklingar með glútenóþolfyrirspurn
110A413 asjónvarp fyrir sjómennfyrirspurn
110A412 akönnun á stöðu handmenntakennslu í grunnskólanumþingsályktunartillaga
110A411 alistskreyting Hallgrímskirkjufyrirspurn
110A410 amengun í álverinu í Straumsvíkfyrirspurn
110A409 aréttindi farmannaþingsályktunartillaga
110A408 atekjuskattur ríkisstarfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
110A407 aafkoma sjúkrahúsa á árinu 1987fyrirspurn til skrifl. svars
110A406 akaupskipaeign Íslendingafyrirspurn
110A405 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
110A404 askipan gjaldeyris- og viðskiptamálalagafrumvarp
110A403 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
110A402 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
110A401 aálit matsnefndar og lokaskilareikningur Útvegsbanka Íslandsskýrsla
110A400 aríkisfjármál 1987skýrsla
110A399 avegaframkvæmdir á Vesturlandiþingsályktunartillaga
110A398 aakstur utan vegaþingsályktunartillaga
110A397 agölluð rafskaut hjá Ísalfyrirspurn
110A396 askattgreiðslur Ísalsfyrirspurn til skrifl. svars
110A395 aendurskoðun á ársreikningum Ísalsfyrirspurn til skrifl. svars
110A394 alækkun raforkukostnaðar í gróðurhúsumþingsályktunartillaga
110A393 araforkuverð til álversins í Straumsvíkfyrirspurn til skrifl. svars
110A392 aúttekt vegna nýrrar álbræðsluþingsályktunartillaga
110A391 aRannsóknastofnun uppeldis- og menntamálalagafrumvarp
110A390 aKennaraháskóli Íslandslagafrumvarp
110A389 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
110A388 averkefnaskipting ríkis og sveitarfélagaþingsályktunartillaga
110A387 ainnflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinumþingsályktunartillaga
110A386 aframfærslumat námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
110A385 asöluskatturlagafrumvarp
110A384 astefna Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginuþingsályktunartillaga
110A383 agreiðsla fæðingarorlofsfyrirspurn
110A382 afóstureyðingarlagafrumvarp
110A381 asjónvarpssendingar um gervihnettiþingsályktunartillaga
110A380 adagvistarmál fatlaðra barnaþingsályktunartillaga
110A379 aréttindi og skyldur á vinnumarkaðiþingsályktunartillaga
110A378 afæðingarorloffyrirspurn
110A377 auppboðsmarkaður á erlendum gjaldeyrilagafrumvarp
110A376 alögbinding lágmarkslaunaþingsályktunartillaga
110A375 aeignir ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
110A374 avalfrelsi til verðtryggingarþingsályktunartillaga
110A373 alaunajöfnun og ný launastefnaþingsályktunartillaga
110A372 agjaldtaka innlánsstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
110A371 ajöfnun á orkuverðiþingsályktunartillaga
110A370 avegalöglagafrumvarp
110A369 aforvarnir gegn of háum blóðþrýstingiþingsályktunartillaga
110A368 asamvinna Íslands, Færeyja og Grænlands á sviði markaðsmálaþingsályktunartillaga
110A367 aiðgjöld vegna bifreiðatryggingaþingsályktunartillaga
110A366 avegamálfyrirspurn
110A365 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
110A364 astarfsskilyrði atvinnugreina og byggðaþróunþingsályktunartillaga
110A363 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
110A362 atímabundnar aðgerðir til að bæta stöðu kvennaþingsályktunartillaga
110A361 aMenningarsjóður félagsheimilaþingsályktunartillaga
110A360 aumferðarlöglagafrumvarp
110A359 afjáröflun til Skáksambands Íslandslagafrumvarp
110A358 ahálendisvegirþingsályktunartillaga
110A357 ainnflutningur á glerálifyrirspurn
110A356 ajafnréttisráðgjafarþingsályktunartillaga
110A355 ahaf- og fiskirannsóknirþingsályktunartillaga
110A354 ajöfn skólaskyldaþingsályktunartillaga
110A353 avextir og peningamál í sjávarútvegi og landbúnaðifyrirspurn til skrifl. svars
110A352 astofngerðarannsóknir á þorskifyrirspurn
110A351 alágmarkslaunlagafrumvarp
110A350 askipan prestakalla og prófastsdæmafyrirspurn
110A349 astarfsmenn þjóðkirkju Íslandsfyrirspurn
110A348 askuldabréfakaup lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
110A347 alífeyrissjóðirfyrirspurn til skrifl. svars
110A346 aendurskoðun kosningalagafyrirspurn
110A345 aFulbright-stofnuninfyrirspurn
110A344 astofnun smáfyrirtækjafyrirspurn
110A343 avísindastefnafyrirspurn
110A342 aný löggjöf um háskólafyrirspurn
110A341 aþjóðfundur um nýja stjórnarskrálagafrumvarp
110A340 avarnargarðar sunnan Markarfljótsbrúarinnarþingsályktunartillaga
110A339 aBjörgunar- og slysavarnaskóli Íslandsþingsályktunartillaga
110A338 asala notaðra bifreiðalagafrumvarp
110A337 agreiðslur fyrir lyf og læknisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
110A336 afullvirðisrétturfyrirspurn til skrifl. svars
110A335 askólabifreiðarfyrirspurn
110A334 ajarðakaupfyrirspurn
110A333 ahlunnindatekjurfyrirspurn til skrifl. svars
110A332 aKolbeinseyfyrirspurn
110A331 astörf og starfshættir umboðsmanns Alþingisþingsályktunartillaga
110A330 arannsóknarnefnd til að kanna hvort starfsmenn lögreglunnar virði friðhelgi einkalífsinsþingsályktunartillaga
110A329 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
110A328 aþjónusta og ráðgjöf sérskólaþingsályktunartillaga
110A327 agrásleppuveiðarfyrirspurn
110A326 asteinataka í náttúru Íslandsþingsályktunartillaga
110A325 aveiðieftirlitsskipþingsályktunartillaga
110A324 aÖryggismálanefnd sjómannalagafrumvarp
110A323 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
110A322 aáfengisfræðslalagafrumvarp
110A321 alyfjafræðslunefndlagafrumvarp
110A320 ahreindýrfyrirspurn
110A319 astaðgreiðsla skatta af orlofsféfyrirspurn
110A318 aalmannatryggingarlagafrumvarp
110A317 aráðstafanir í ríkisfjármálum 1988lagafrumvarp
110A316 abætt vettvangsþekking þingmannaþingsályktunartillaga
110A315 agrunnskólilagafrumvarp
110A314 aframkvæmdir við Reykjanesbrautfyrirspurn
110A313 aviðskiptahallifyrirspurn
110A312 aflugvellir á Akureyri og Egilsstöðumfyrirspurn
110A311 aAlþjóðavinnumálaþingin í Genf 1987skýrsla
110A310 askortur á hjúkrunarfræðingumfyrirspurn
110A309 asjávarútvegsskólifyrirspurn
110A308 aþjónustugjöld banka og sparisjóðafyrirspurn til skrifl. svars
110A307 akosningarréttur Íslendinga erlendisfyrirspurn
110A306 aumsóknir erlendra manna um landvistfyrirspurn
110A305 aútgjöld vísitölufjölskyldufyrirspurn
110A304 averðtryggingþingsályktunartillaga
110A303 abrot á jafnréttislögumfyrirspurn
110A302 aneyðarsímiþingsályktunartillaga
110A301 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
110A300 asala veiðileyfafyrirspurn til skrifl. svars
110A299 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
110A298 aeinkaleyfi og mynsturverndfyrirspurn
110A297 afiskimjölsverksmiðjurfyrirspurn
110A296 aendurskoðun lánskjaravísitöluþingsályktunartillaga
110A295 aöryggis- og björgunarbúnaður í skipumfyrirspurn
110A294 autanríkismálskýrsla
110A293 aáfengislöglagafrumvarp
110A292 astjórn Ísraelsmanna á herteknum svæðumfyrirspurn
110A291 atjón Norræna fjárfestingarbankans af gjaldþroti Kongsbergs Våpenfabrikkfyrirspurn
110A290 afjarkennslafyrirspurn
110A289 amat á heimilisstörfumþingsályktunartillaga
110A288 aefling Ríkisútvarpsinsþingsályktunartillaga
110A287 atvöföldun Reykjanesbrautarþingsályktunartillaga
110A286 ahafnalöglagafrumvarp
110A285 asala hluta ríkisjarðarinnar Þóroddsstaðar í Ljósavatnshreppilagafrumvarp
110A284 aerlend vörukaupalánfyrirspurn til skrifl. svars
110A283 atvísköttunarsamningar við erlend ríkifyrirspurn
110A282 aSíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
110A281 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
110A280 arannsóknarnefnd umferðarslysafyrirspurn
110A279 agreiðslusamningar vegna skólamannvirkjaþingsályktunartillaga
110A278 asálfræðingarlagafrumvarp
110A277 aþjónusta sjóða og fjármálastofnanafyrirspurn
110A276 alögreglusamþykktirlagafrumvarp
110A275 aátak í uppbyggingu dagvistarheimilalagafrumvarp
110A274 aforfalla- og afleysingaþjónusta bændafyrirspurn til skrifl. svars
110A273 amálefni loðdýrabændafyrirspurn
110A272 aVerðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarinslagafrumvarp
110A271 aframhaldsskólarlagafrumvarp
110A270 aleigukjör Stöðvar 2fyrirspurn
110A269 aRás 2fyrirspurn
110A268 aendurgreiðsla á söluskatti til erlendra ferðamannafyrirspurn
110A267 ajöfnuður í verslun við einstök löndfyrirspurn
110A266 aafnám bankastimplunar við innflutningfyrirspurn
110A265 alaunabæturþingsályktunartillaga
110A264 ahúsnæði fyrir aðstandendur sjúklingaþingsályktunartillaga
110A263 aalmannatryggingarlagafrumvarp
110A262 akönnun á búrekstraraðstöðufyrirspurn
110A261 akaup og leiga á fullvirðisréttifyrirspurn til skrifl. svars
110A260 abrottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamálalagafrumvarp
110A259 afiskvinnsluskólarfyrirspurn
110A258 aMenningarsjóður útvarpsstöðvafyrirspurn
110A257 astefnumörkun í raforkumálumþingsályktunartillaga
110A256 aalmannatryggingarlagafrumvarp
110A255 aalnæmifyrirspurn
110A254 aaflagjald til hafnafyrirspurn
110A253 avörugjald á búrnet til loðdýraræktarfyrirspurn
110A252 aleiðbeiningarþjónusta í loðdýraræktfyrirspurn til skrifl. svars
110A251 aaðstoð við riðuveikisvæðifyrirspurn
110A250 afélagslegt íbúðarhúsnæðifyrirspurn
110A249 ahúsnæðismál á landsbyggðinnifyrirspurn
110A248 aVerðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarinsfyrirspurn
110A247 aVerðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarinsfyrirspurn til skrifl. svars
110A246 aauglýsingar fógeta og sýslumannafyrirspurn til skrifl. svars
110A245 aauglýsingar ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
110A244 alaunastefna ríkisinsfyrirspurn
110A243 aaðgerðir í sjávarútvegilagafrumvarp
110A242 ainnflutningur loðdýra til kynbótaþingsályktunartillaga
110A241 ajafnréttismálfyrirspurn
110A240 ahernaðarframkvæmdirfyrirspurn
110A239 alöggjöf um auglýsingarfyrirspurn
110A238 aniðurstöður áfengismálanefndarfyrirspurn
110A237 araforkuverðfyrirspurn
110A236 araforkuframleiðslafyrirspurn
110A235 asöluskattur af íslenskum bókumfyrirspurn til skrifl. svars
110A234 asöluskattur af heilsuræktfyrirspurn
110A233 asöluskattur af íslenskum kvikmyndumfyrirspurn
110A232 ahvalarannsóknirfyrirspurn
110A231 aaðförlagafrumvarp
110A230 ainnflutningur á gölluðum Subaru-bifreiðumfyrirspurn
110A229 ahollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
110A228 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
110A227 aíslenskur gjaldmiðillþingsályktunartillaga
110A226 aúrbætur í raforkumálum Norður-Þingeyjarsýsluþingsályktunartillaga
110A225 areglugerðir um húsnæðismálfyrirspurn
110A224 askipting umsókna um húsnæðislán eftir kjördæmumfyrirspurn til skrifl. svars
110A223 ahúsnæðismálfyrirspurn til skrifl. svars
110A222 avísitala framfærslukostnaðarfyrirspurn
110A221 agjaldþrotamálfyrirspurn til skrifl. svars
110A220 anauðungaruppboðfyrirspurn til skrifl. svars
110A219 arafskautaverksmiðja við álverið í Straumsvíkfyrirspurn
110A218 astaða ullariðnaðarinsfyrirspurn
110A217 ainnflutningur á fatnaði með fölsuðum upprunaskírteinumfyrirspurn
110A216 aheilbrigðiseftirlit á innfluttri matvörufyrirspurn
110A215 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
110A214 aInnheimtustofnun sveitarfélagalagafrumvarp
110A213 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
110A212 afangelsi og fangavistlagafrumvarp
110A211 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
110A210 asamkomulag um loðnuveiðar Norðmannaþingsályktunartillaga
110A209 astarfsmenn á vernduðum vinnustöðumfyrirspurn
110A208 astarfsemi ríkisfyrirtækja 1986skýrsla
110A207 abarnalöglagafrumvarp
110A206 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
110A205 alánskjör og ávöxtun sparifjárlagafrumvarp
110A204 aafstaða Íslands til framkvæmdar afvopnunartillagnafyrirspurn
110A203 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
110A202 aHáskólinn á Akureyrilagafrumvarp
110A201 aalmannatryggingarlagafrumvarp
110A200 arannsókn á byggingu flugstöðvarþingsályktunartillaga
110A199 aframtíðarhlutverk héraðsskólannaþingsályktunartillaga
110A198 atollalöglagafrumvarp
110A197 avörugjaldlagafrumvarp
110A196 asöluskatturlagafrumvarp
110A195 askattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðilagafrumvarp
110A194 averkaskipting ríkis og sveitarfélagalagafrumvarp
110A193 aleiðtogafundur stórveldannaþingsályktunartillaga
110A192 aríkisfjármál og heilbrigðisáætlunfyrirspurn
110A191 atjón á ljósleiðurumfyrirspurn
110A190 aalmannatryggingarlagafrumvarp
110A189 aávana- og fíkniefnadeild lögreglunnarfyrirspurn
110A188 abrunavarnir og brunamállagafrumvarp
110A187 aerlent starfsfólk hérlendisfyrirspurn
110A186 afréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismálbeiðni um skýrslu
110A185 ahávaðamengunþingsályktunartillaga
110A184 afrárennslis- og sorpmálþingsályktunartillaga
110A183 alangtímaáætlun í samgöngumálumþingsályktunartillaga
110A182 astrjálbýlisátak Evrópuráðsinsfyrirspurn
110A181 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
110A180 agildistaka staðgreiðslu opinberra gjaldalagafrumvarp
110A179 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
110A178 aFramkvæmdasjóður fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
110A177 afjármögnun lána vegna sauðfjárafurðafyrirspurn
110A176 astaðgreiðslulán vegna sauðfjárafurðafyrirspurn
110A175 akjötbirgðir og útflutningsbæturfyrirspurn
110A174 amálefni óperusöngvarafyrirspurn
110A173 alán og styrkveitingar Iðnlánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
110A172 afræðsluútvarp Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
110A171 alandshlutaútvarp Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
110A170 aveiting atvinnurekstrarleyfa til erlendra ferðaskrifstofafyrirspurn
110A169 aatvinnuleyfi erlendra leiðsögumannafyrirspurn
110A168 aréttur til fiskveiða í landhelgi Íslandslagafrumvarp
110A167 ajarðabótaframlög 1987fyrirspurn
110A166 ainnlendar skipasmíðarfyrirspurn til skrifl. svars
110A165 aVesturlandsvegurþingsályktunartillaga
110A164 aLöggildingarstofa ríkisinsfyrirspurn
110A163 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
110A162 afangelsisvist geðsjúkrafyrirspurn
110A161 asnjómoksturfyrirspurn
110A160 avegamál við Siglufjörðfyrirspurn
110A159 ahaf- og fiskveiðasafnþingsályktunartillaga
110A158 alögverndun á starfsheiti fóstralagafrumvarp
110A157 ahúsnæðislánastofnanirlagafrumvarp
110A156 astaða list- og verkmenntagreina, heimilisfræða og íþróttakennslubeiðni um skýrslu
110A155 afélagsleg þjónusta við foreldrabeiðni um skýrslu
110A154 adeilur um forræði barnafyrirspurn
110A153 alagning vegar með suðurströnd Reykjanesskagaþingsályktunartillaga
110A152 aaðgerðir vegna komu fulltrúa Sea Shepherd samtakannafyrirspurn
110A151 aafplánunarmálfyrirspurn
110A150 afangelsismálfyrirspurn
110A149 atekjur kvenna og karla 1986fyrirspurn til skrifl. svars
110A148 aþjóðvegir á höfuðborgarsvæðinuþingsályktunartillaga
110A147 askoðanakannanirþingsályktunartillaga
110A146 abarnaefni í fjölmiðlumfyrirspurn
110A145 aólöglegur innflutningur myndbandafyrirspurn
110A144 abann við ofbeldiskvikmyndum og Kvikmyndaeftirlitiðfyrirspurn
110A143 askyldusparnaður ungs fólksfyrirspurn
110A142 akönnun á launavinnu framhaldsskólanemaþingsályktunartillaga
110A141 abann við ofbeldiskvikmyndumlagafrumvarp
110A140 aviðskiptabann á Suður-Afríkuþingsályktunartillaga
110A139 akönnun á mikilvægi íþróttaþingsályktunartillaga
110A138 abyggingarsjóður námsmannaþingsályktunartillaga
110A137 alaunaskatturlagafrumvarp
110A136 aSöfnunarsjóður lífeyrisréttindalagafrumvarp
110A135 aráðstafanir í fjármálumlagafrumvarp
110A134 aheildarendurskoðun erfðalagafyrirspurn
110A133 asamræming áætlana á sviði samgöngumála og mannvirkjagerðarþingsályktunartillaga
110A132 averndun ósonlagsinsþingsályktunartillaga
110A131 ahlutafélöglagafrumvarp
110A130 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
110A129 akirkjugarðarlagafrumvarp
110A128 asóknargjöldlagafrumvarp
110A127 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
110A126 amat á sláturafurðumlagafrumvarp
110A125 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
110A124 amenntun starfsfólks í ferðamannaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
110A123 ahúsnæðismál Íþróttakennaraskóla Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
110A122 anám á framhaldsskólastigifyrirspurn til skrifl. svars
110A121 aVísindaráð og Rannsóknaráð ríkisinslagafrumvarp
110A120 alöggæslumálfyrirspurn
110A119 aveiting leyfa til útflutnings á skreiðbeiðni um skýrslu
110A118 aveiting útflutningsleyfa á frystum sjávarafurðum til Bandaríkjannafyrirspurn
110A117 aflugfargjöldþingsályktunartillaga
110A116 alæknalöglagafrumvarp
110A115 aúrelding bifreiðaþingsályktunartillaga
110A114 asamfelldur skóladagur barna á grunnskólastigifyrirspurn til skrifl. svars
110A113 atryggingar farþegafyrirspurn
110A112 asamfélagsþjónusta sem úrræði í viðurlagakerfinufyrirspurn
110A111 amælingar á geislavirkni í sjávarafurðum og umhverfiþingsályktunartillaga
110A110 alífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðralagafrumvarp
110A109 asamanburður á tekjum á Íslandi og í nágrannalöndumþingsályktunartillaga
110A108 aopinber ferðamálastefnaþingsályktunartillaga
110A107 alýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiðiþingsályktunartillaga
110A106 adagvistun barna á forskólaaldrilagafrumvarp
110A105 asnjómokstur á fjallvegum á Austurlandifyrirspurn
110A104 amælingar á geislavirkni á Íslandifyrirspurn
110A103 asamgöngur á Austurlandiþingsályktunartillaga
110A102 ajöfnun á námskostnaðifyrirspurn
110A101 agreiðsla opinberra gjalda með skuldabréfumfyrirspurn til skrifl. svars
110A100 asjóðir og stofnanirlagafrumvarp
110A99 aMývatnsrannsóknirfyrirspurn
110A98 agjafsóknfyrirspurn til skrifl. svars
110A97 aúrgangsefni frá álverinu í Straumsvíkfyrirspurn
110A96 amengun af völdum olíuleka frá eldsneytisgeymumfyrirspurn til skrifl. svars
110A95 atextasímaþjónustaþingsályktunartillaga
110A94 aþjónustumiðstöð fyrir heyrnarskertaþingsályktunartillaga
110A93 asjávarútvegsskóli í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
110A92 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
110A91 ajarðgangaáætlunþingsályktunartillaga
110A90 abjörgunarþyrlaþingsályktunartillaga
110A89 afélagsheimilasjóður og menningarsjóður félagsheimilafyrirspurn til skrifl. svars
110A88 aíþróttasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
110A87 aorkusala erlendisfyrirspurn
110A86 aútflutningsverslun með kjötfyrirspurn til skrifl. svars
110A85 akynferðisafbrotamál gagnvart börnumfyrirspurn til skrifl. svars
110A84 aviðskiptabankarlagafrumvarp
110A83 anýting á kartöflumþingsályktunartillaga
110A82 afjárhagsleg endurskipulagning Sjóefnavinnslunnar hf.skýrsla
110A81 averðlagsrannsóknþingsályktunartillaga
110A80 asnjóflóðahættafyrirspurn
110A79 aheimsóknir herskipa og kjarnavopnfyrirspurn
110A78 akosningar til Alþingislagafrumvarp
110A77 alaunakostnaður við mötuneyti framhaldsskólannaþingsályktunartillaga
110A76 askógrækt á Fljótsdalshéraðiþingsályktunartillaga
110A75 ajöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
110A74 aútsendingar rásar tvöfyrirspurn
110A73 alánasjóðir iðnaðarinsfyrirspurn
110A72 aæfingaflugvöllur á Selfossiþingsályktunartillaga
110A71 aendurvinnsla úrgangsefnaþingsályktunartillaga
110A70 aNorræni fjárfestingarbankinnlagafrumvarp
110A69 aútvarpslöglagafrumvarp
110A68 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
110A67 averðtryggingfyrirspurn
110A66 adreifing sjónvarps og útvarpsþingsályktunartillaga
110A65 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnumlagafrumvarp
110A64 aÞjóðhagsstofnunlagafrumvarp
110A63 alánsfjárlög 1988lagafrumvarp
110A62 aráðning í stöðu þjóðgarðsvarðarfyrirspurn
110A61 aheilbrigðisfræðsluráðlagafrumvarp
110A60 aiðnaðarlöglagafrumvarp
110A59 alífríki Tjarnarinnar í Reykjavíkþingsályktunartillaga
110A58 aKópavogshæliðfyrirspurn
110A57 astytting námstíma til stúdentsprófsfyrirspurn
110A56 aleigutekjur af flugvél Landhelgisgæslunnarfyrirspurn
110A55 afullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við pyndingumfyrirspurn
110A54 aútflutningsleyfilagafrumvarp
110A53 aumboðsmaður barnalagafrumvarp
110A52 amótmæli gegn stækkun kjarnorkuendurvinnslustöðvarþingsályktunartillaga
110A51 anámslánfyrirspurn
110A50 aalmannatryggingarlagafrumvarp
110A49 anáttúrufræðisafnfyrirspurn
110A48 anorræni umhverfisverndarsamningurinnfyrirspurn
110A47 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
110A46 aframtíðarskipan kennaramenntunarþingsályktunartillaga
110A45 averðlagsmálfyrirspurn
110A44 aáhrif byggingarkostnaðar flugstöðvarinnar á rekstrarútgjöld fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
110A43 aleyfi til slátrunarlagafrumvarp
110A42 aáfengislöglagafrumvarp
110A41 asöluskatturlagafrumvarp
110A40 aÚtflutningsráð Íslandslagafrumvarp
110A39 aB-álma Borgarspítalansfyrirspurn til skrifl. svars
110A38 afræðsla um kynferðismálfyrirspurn
110A37 afréttastofur Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
110A36 afjöldauppsagnir á Orkustofnunfyrirspurn
110A35 amilliþinganefnd um staðgreiðslu skattafyrirspurn
110A34 aaðförlagafrumvarp
110A33 ajarðhitaréttindilagafrumvarp
110A32 asímar í bifreiðumþingsályktunartillaga
110A31 aklak- og eldisstöð fyrir sjávarfiskaþingsályktunartillaga
110A30 anáms- og kennslugögnfyrirspurn
110A29 aframhaldsskólarlagafrumvarp
110A28 akönnun á jarðvarma og ferskvatni á Vesturlandiþingsályktunartillaga
110A27 aráðstefna í Reykjavík um afvopnun á norðurhöfumþingsályktunartillaga
110A26 aheildarendurskoðun sóttvarnarlöggjafarinnarfyrirspurn
110A25 avextirfyrirspurn til skrifl. svars
110A24 aráðstafanir í ferðamálumþingsályktunartillaga
110A23 aeinnota umbúðirþingsályktunartillaga
110A22 aþjóðhagsáætlun 1988skýrsla
110A21 astaðgreiðsla opinberra gjalda fyrirtækjafyrirspurn
110A20 akaup og sala fasteigna á vegum ríkisinsbeiðni um skýrslu
110A19 aerlend nöfn á íslenskum fyrirtækjumfyrirspurn
110A18 aviðskipti við Suður-Afríkufyrirspurn
110A17 aleiðbeinendur og stundakennarar í grunnskólum og framhaldsskólumfyrirspurn
110A16 akostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonbeiðni um skýrslu
110A15 anýtt álver við Straumsvíkfyrirspurn til skrifl. svars
110A14 aleiðbeinendur við kennslustörffyrirspurn til skrifl. svars
110A13 aframkvæmdir við Egilsstaðaflugvöllfyrirspurn
110A12 aumhverfismálfyrirspurn
110A11 akjarnorkuvopnalaust Íslandfyrirspurn
110A10 aumhverfisfræðslaþingsályktunartillaga
110A9 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
110A8 aSkattadómur og rannsókn skattsvikamálalagafrumvarp
110A7 ablýlaust bensínþingsályktunartillaga
110A6 aalmannatryggingarlagafrumvarp
110A5 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
110A4 afrysting kjarnorkuvopnaþingsályktunartillaga
110A3 abann við geimvopnumþingsályktunartillaga
110A2 aeignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbolagafrumvarp
110A1 afjárlög 1988lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.