Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 108
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
108A448 amálefni Arnarflugs hf.lagafrumvarp
108A447 aframkvæmd vegáætlunar 1985skýrsla
108A446 araforkuverðsnefndskýrsla
108A445 aheimilisfræðslafyrirspurn til skrifl. svars
108A444 aforgangsréttur kandídata til embættalagafrumvarp
108A443 askattsvikskýrsla
108A442 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
108A441 aheilsugæsla á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
108A440 aVesturlandsvegurfyrirspurn
108A439 aúrbætur í málefnum ullariðnaðarinsfyrirspurn
108A438 anorrænt samstarf 1985skýrsla
108A437 aþing Evrópuráðsinsskýrsla
108A436 anýting heimavistarhúsnæðis í þágu aldraðraþingsályktunartillaga
108A435 ahagur hinna efnaminnstuþingsályktunartillaga
108A434 amarkaðsaðstæður erlendisþingsályktunartillaga
108A433 afriðarfræðslaþingsályktunartillaga
108A432 avistunarmál aldraðraþingsályktunartillaga
108A431 aRannsóknadeild fiskisjúkdómalagafrumvarp
108A430 aHappdrætti Háskóla Íslandslagafrumvarp
108A429 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
108A428 arannsóknir á botnlægum tegundum á grunnsæviþingsályktunartillaga
108A427 ajöfnun húsnæðiskostnaðarþingsályktunartillaga
108A426 alífeyrissjóður allra landsmannaþingsályktunartillaga
108A425 askráning á upplýsingum er varða einkamálefnilagafrumvarp
108A424 abifreiðakaup öryrkjaþingsályktunartillaga
108A423 aáfengislöglagafrumvarp
108A422 astarfsmenn þjóðkirkju Íslandslagafrumvarp
108A421 aframhaldsskólarlagafrumvarp
108A420 anámslán og námsstyrkirþingsályktunartillaga
108A419 aAtvinnuleysistryggingasjóðurlagafrumvarp
108A418 asvipting opinbers starfleyfisfyrirspurn til skrifl. svars
108A417 aútvarpslöglagafrumvarp
108A416 aSöfnunarsjóður Íslandslagafrumvarp
108A415 askiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsinslagafrumvarp
108A414 aViðey í Kollafirðilagafrumvarp
108A413 aþjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðulagafrumvarp
108A412 adráttarvextirlagafrumvarp
108A411 astarf flugmálanefndarfyrirspurn
108A410 akaupleiguíbúðirþingsályktunartillaga
108A409 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
108A408 asláturhús á Patreksfirðifyrirspurn til skrifl. svars
108A407 autanríkismálskýrsla
108A406 alágmarkslaunlagafrumvarp
108A405 aheilbrigðisfræðsluráðlagafrumvarp
108A404 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
108A403 aréttur launafólks til námsleyfaþingsályktunartillaga
108A402 aúttekt á umfangi skattsvikafyrirspurn
108A401 asöluskatturlagafrumvarp
108A400 averslun ríkisins með áfengilagafrumvarp
108A399 aalmannatryggingarlagafrumvarp
108A398 ainnflutningur búfjárþingsályktunartillaga
108A397 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
108A396 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
108A395 aþúsund ára afmæli kristnitökunnarþingsályktunartillaga
108A394 asáttargerðarsamningur ríkisstjórnarinnar og Alusuissefyrirspurn til skrifl. svars
108A393 astuðningur við loðdýrabændurfyrirspurn
108A392 averðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættirlagafrumvarp
108A391 aeftirlaun til aldraðrafyrirspurn
108A390 asparnaður í rekstri Tryggingarstofnunar ríkisinsfyrirspurn
108A389 atakmörkun yfirvinnu ríkisstarfsmannafyrirspurn
108A388 asparnaður í ráðuneytumfyrirspurn
108A387 aþjónustu- og endurhæfingastöð sjónskertralagafrumvarp
108A386 atæknimatþingsályktunartillaga
108A385 aRannsóknastofnun landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
108A384 aumboðsmaður Alþingislagafrumvarp
108A383 asiglingalöglagafrumvarp
108A382 aalþjóðasamþykkt um öryggi fiskiskipaþingsályktunartillaga
108A381 aumsvif erlendra sendiráðafyrirspurn
108A380 aútboð opinberra rekstrarverkefnaþingsályktunartillaga
108A379 alyfjafræðingarlagafrumvarp
108A378 aeignatap íbúðarkaupendafyrirspurn til skrifl. svars
108A377 aáhrif lögbundinna forréttinda til atvinnurekstrarþingsályktunartillaga
108A376 aalþjóðaflugvöllur við Sauðárkrókfyrirspurn til skrifl. svars
108A375 aupphitun flugbrautar við Sauðárkrókfyrirspurn til skrifl. svars
108A374 ainnheimta skyldusparnaðarfyrirspurn
108A373 asjúkraflutningarfyrirspurn
108A372 avinnudeila Mjólkurfræðingafélags Íslandslagafrumvarp
108A371 avísitala framfærslukostnaðarlagafrumvarp
108A370 avarnir gegn hagsmunaárekstrumþingsályktunartillaga
108A369 astarfsemi Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins 1985skýrsla
108A368 aselveiðar við Íslandlagafrumvarp
108A367 afrídagur sjómannalagafrumvarp
108A366 aInnheimtustofnun sveitarfélagalagafrumvarp
108A365 alausaskuldir bændalagafrumvarp
108A364 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
108A363 ainnri öryggismálfyrirspurn
108A362 afjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélagaþingsályktunartillaga
108A361 agjaldskrársvæði Póst- og símamálastofnunarþingsályktunartillaga
108A360 ahernaðarframkvæmdirfyrirspurn
108A359 aútflutningur dilkakjöts til Bandaríkjannafyrirspurn til skrifl. svars
108A358 amarkaðsöflun fyrir íslenskar búvörurfyrirspurn til skrifl. svars
108A357 aríkisfjármál og framkvæmd lánsfjáráætlunar 1985skýrsla
108A356 aúrvinnsla sjávaraflabeiðni um skýrslu
108A355 aiðgjöld bifreiðatryggingafyrirspurn
108A354 atrjárækt í þéttbýliþingsályktunartillaga
108A353 amat heimilisstarfa til starfsreynsluþingsályktunartillaga
108A352 aGreiningar og ráðgjafastöð ríkisinsfyrirspurn
108A351 ageðheilbrigðismálfyrirspurn
108A350 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
108A349 aeftirlit með verðlagi, innkaupsverði og álagninguþingsályktunartillaga
108A348 agrunnskólilagafrumvarp
108A347 aviðræður við Alusuissefyrirspurn til skrifl. svars
108A346 asala mjólkur til Grænlandsfyrirspurn
108A345 aaðild Íslands að alþjóðastofnunumþingsályktunartillaga
108A344 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genfskýrsla
108A343 askógræktlagafrumvarp
108A342 aopinberar framkvæmdirlagafrumvarp
108A341 asala jarðarinnar Streitislagafrumvarp
108A340 anýting mjólkur í matvælaiðnaðiþingsályktunartillaga
108A339 asjóðir atvinnuvegannalagafrumvarp
108A338 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
108A337 aútflutningur hrossalagafrumvarp
108A336 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
108A335 abyggingarkostnaður nýs útvarpshússfyrirspurn
108A334 afæðingarorloffyrirspurn
108A333 akaup ríkissjóðs á húseign í Borgarnesifyrirspurn til skrifl. svars
108A332 aáfengislöglagafrumvarp
108A331 akönnun á valdi í íslensku þjóðfélagiþingsályktunartillaga
108A330 aendurnýjun fiskiskipastólsinsbeiðni um skýrslu
108A329 aflugrekstur Landhelgisgæslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
108A328 aöryrkjabifreiðarfyrirspurn
108A327 ahafnamálfyrirspurn
108A326 aframleiðsla bæti- og matarefna úr mjólkfyrirspurn
108A325 atekjur fógetaembætta af nauðungarsölumfyrirspurn til skrifl. svars
108A324 ahringrot í kartöflumfyrirspurn
108A323 anám í ferðamannaþjónustufyrirspurn
108A322 aAlþjóðahugverkastofnuninþingsályktunartillaga
108A321 atollskrálagafrumvarp
108A320 afasteigna- og skipasalalagafrumvarp
108A319 adómshús fyrir Hæstarétt Íslandsþingsályktunartillaga
108A318 aendurskoðun laga um fasteignarsölufyrirspurn
108A317 afjárveitingar úr Ferðamálasjóðifyrirspurn til skrifl. svars
108A316 atekjur Ferðamálaráðsfyrirspurn til skrifl. svars
108A315 afjárstuðningur við Handknattleikssamband Íslandsþingsályktunartillaga
108A314 afjárhagsvandi Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðarfyrirspurn
108A313 aöryggisbúnaður fiski- og farskipahafnafyrirspurn
108A312 averkfræðingarlagafrumvarp
108A311 aríkisbúfyrirspurn til skrifl. svars
108A310 astörf milliþinganefndar um húsnæðismálfyrirspurn
108A309 avandi vegna misgengis launa og lánskjarafyrirspurn
108A308 aráðgjafarþjónusta Húsnæðisstofnunar ríkisinsfyrirspurn
108A307 afríverslunarsamningur við Bandaríkinþingsályktunartillaga
108A306 astofnun sendiráðs í Japanfyrirspurn
108A305 asendifulltrúi Íslands á Grænlandifyrirspurn
108A304 ajafn réttur til fræðsluþingsályktunartillaga
108A303 aráðstafanir í ríkisfjármálumlagafrumvarp
108A302 aveðlagafrumvarp
108A301 adagvistarheimili fyrir börnlagafrumvarp
108A300 aRannsóknastofnun útflutnings- og markaðsmálalagafrumvarp
108A299 abyggðanefnd þingflokkannafyrirspurn
108A298 aerlend leiguskipfyrirspurn
108A297 ahúsnæðismálfyrirspurn
108A296 adagvistarrými og skóladagheimilifyrirspurn
108A295 asakadómur í ávana- og fíkniefnamálumlagafrumvarp
108A294 afullvirðisréttur í landbúnaðarframleiðslu næstu verðlagsárfyrirspurn
108A293 astarf ríkissaksóknarafyrirspurn
108A292 afjármögnun rannsókna á hvalastofninumfyrirspurn
108A291 ahvalarannsóknirfyrirspurn
108A290 averðbætur á innlán og útlán bankafyrirspurn
108A289 anýframkvæmdir í landbúnaðifyrirspurn til skrifl. svars
108A288 akostnaðarhlutur útgerðarlagafrumvarp
108A287 aaðild Spánar og Portúgals að Efnahagsbandalagi Evrópuþingsályktunartillaga
108A286 aúrbætur í ferðaþjónustuþingsályktunartillaga
108A285 alögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóralagafrumvarp
108A284 aendurskoðun skattalagaþingsályktunartillaga
108A283 asláturhús á Fagurhólsmýrifyrirspurn
108A282 averðuppgjör til bændafyrirspurn til skrifl. svars
108A281 askattlagning raforku til húshitunarfyrirspurn til skrifl. svars
108A280 astarf ríkissaksóknarafyrirspurn
108A279 akaup ríkissjóðs á húseign í Borgarnesifyrirspurn
108A278 aendurskoðun á lögum um smitsjúkdómaþingsályktunartillaga
108A277 arannsókna- og tilaraunastöð fiskeldisþingsályktunartillaga
108A276 anýting lánsfjár úr Iðnlánasjóðifyrirspurn
108A275 aöryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
108A274 averk- og kaupsamningarlagafrumvarp
108A273 aþjóðfundur um nýja stjórnarskrálagafrumvarp
108A272 aríkisendurskoðunlagafrumvarp
108A271 afjarnám ríkisinslagafrumvarp
108A270 afriðarár Sameinuðu þjóðanna 1986fyrirspurn
108A269 afrelsi í innflutningi á olíuvörumþingsályktunartillaga
108A268 ahúsaleigusamningarlagafrumvarp
108A267 aundirbúningur að svæðabúmarkibeiðni um skýrslu
108A266 astálbræðslafyrirspurn
108A265 averslun ríkisins með áfengilagafrumvarp
108A264 afjarvistarréttur foreldralagafrumvarp
108A263 afullorðinsfræðslulögþingsályktunartillaga
108A262 alaun sveitarstjórnarmannafyrirspurn til skrifl. svars
108A261 aafplánun dóma vegna fíkniefnabrotaþingsályktunartillaga
108A260 asamningsgerð, umboð og ógildir löggerningarlagafrumvarp
108A259 aÚtflutningsráð Íslandslagafrumvarp
108A258 aÞjóðskjalasafn Íslandslagafrumvarp
108A257 aútvarpslöglagafrumvarp
108A256 aleghálskrabbameinsleitfyrirspurn
108A255 akostnaður af starfsemi Krabbameinsfélags Íslandsfyrirspurn
108A254 aendurskoðun fjarskiptalagafyrirspurn
108A253 anorsku- og sænskunám í grunnskóla og framhaldsskólafyrirspurn
108A252 astarfsmaður Veiðimálastofnunarfyrirspurn
108A251 astofnun húsfélagafyrirspurn
108A250 aFerðaskrifstofa ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
108A249 aafurðalán skreiðarframleiðendafyrirspurn
108A248 apóstlöglagafrumvarp
108A247 asölu- og markaðsmálþingsályktunartillaga
108A246 asparisjóðirlagafrumvarp
108A245 aviðskiptabankarlagafrumvarp
108A244 aalþjóðavinnumálaþingið í Genfskýrsla
108A243 ahagkvæmni útboðaþingsályktunartillaga
108A242 aþróun á markaðshlutdeild innlends iðnvarningsfyrirspurn til skrifl. svars
108A241 ainnkaup á innlendum iðnaðarvörumfyrirspurn
108A240 aframkvæmd eignarnámslagafrumvarp
108A239 afjárframlög til vegagerðarfyrirspurn til skrifl. svars
108A238 aSiglingamálastofnun ríkisinslagafrumvarp
108A237 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
108A236 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
108A235 aloðdýraræktþingsályktunartillaga
108A234 aheilsuhæli NLFÍfyrirspurn til skrifl. svars
108A233 askipting útflutningsverðmætis eftir kjördæmumfyrirspurn til skrifl. svars
108A232 atalnagetraunirlagafrumvarp
108A231 amötuneyti Pósts og síma í Thorvaldsensstrætifyrirspurn
108A230 aaukastörf embættismannafyrirspurn
108A229 askólaselþingsályktunartillaga
108A228 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
108A227 askipun formanns stjórnar Ferðamálaráðsfyrirspurn
108A226 asameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslandsþingsályktunartillaga
108A225 aalmannatryggingarlagafrumvarp
108A224 avanskil korthafa hjá greiðslukortafyrirtækjumfyrirspurn til skrifl. svars
108A223 astaða lektors í íslenskum bókmenntumfyrirspurn
108A222 astaða lektors í íslenskum bókmenntumfyrirspurn
108A221 agallar í varanlegri fjárfestingarvörufyrirspurn
108A220 aútflutningur á ferskum fiskifyrirspurn
108A219 asjálfstæðar rannsóknastofnanirþingsályktunartillaga
108A218 aFiskifélag Íslands og Búnaðarfélag Íslandsþingsályktunartillaga
108A217 astefnumörkun í menningarmálumfyrirspurn
108A216 amengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjumfyrirspurn
108A215 aráðningar í lausar stöður embættismannafyrirspurn
108A214 aerlendar skuldir þjóðarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
108A213 alaun, samnings- og verkfallsréttur og lögverndun á starfsheiti kennarafyrirspurn
108A212 aframlög ríkissjóðs til opinberra framkvæmda 1982-1986fyrirspurn til skrifl. svars
108A211 afræðsla um kynferðismálþingsályktunartillaga
108A210 akostnaður vegna getnaðarvarnaþingsályktunartillaga
108A209 aeldvarnir í opinberum byggingumþingsályktunartillaga
108A208 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
108A207 alántökur ríkissjóðslagafrumvarp
108A206 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genfskýrsla
108A205 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
108A204 abifreiðamál ríkisinsþingsályktunartillaga
108A203 anafnskráning skuldabréfalagafrumvarp
108A202 averðbréfamiðlunlagafrumvarp
108A201 afrestun á fundum Alþingis
108A200 asamkomulag um loðnuveiðar Norðmannaþingsályktunartillaga
108A199 aalþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjólagafrumvarp
108A198 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
108A197 abarnabótaaukilagafrumvarp
108A196 aStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
108A195 amenningar og fræðasetur á Skriðuklaustriþingsályktunartillaga
108A194 anefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.lagafrumvarp
108A193 astofnskrá fyrir Vestnorræna þingmannaráðiðþingsályktunartillaga
108A192 averð kindakjöts og mjólkurfyrirspurn til skrifl. svars
108A191 aveiðar smábátafyrirspurn til skrifl. svars
108A190 agjaldþrotalöglagafrumvarp
108A189 aafstaða Íslands til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðarþingsályktunartillaga
108A188 afrysting kjarnorkuvopnaþingsályktunartillaga
108A187 afrysting kjarnorkuvopnaþingsályktunartillaga
108A186 aalmannatryggingarlagafrumvarp
108A185 aiðnráðgjafarlagafrumvarp
108A184 averðjöfnunargjald af raforkusölulagafrumvarp
108A183 aeiginfjárstaða ríkisbankannafyrirspurn
108A182 amálefni aldraðralagafrumvarp
108A181 aalmannatryggingarlagafrumvarp
108A180 afæðingarorloflagafrumvarp
108A179 arannsóknarnefnd til að rannsaka viðskipti Hafskipsþingsályktunartillaga
108A178 ajarðræktarlöglagafrumvarp
108A177 arannsóknarnefnd til að kanna viðskipti Hafskips hf.þingsályktunartillaga
108A176 asjálfstætt bankaeftirlitlagafrumvarp
108A175 aalmannatryggingarlagafrumvarp
108A174 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
108A173 arannsóknarnefnd til að kanna viðskipti Hafskips hf.þingsályktunartillaga
108A172 aafskipti bankaeftirlitsins af málefnum Útvegsbankansbeiðni um skýrslu
108A171 astaða Útvegsbanka Íslandsbeiðni um skýrslu
108A170 atímabundið vörugjaldlagafrumvarp
108A169 atollskrálagafrumvarp
108A168 aAflatryggingarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
108A167 ajarðhiti í heilsubótarskyniþingsályktunartillaga
108A166 aviðskiptabankarlagafrumvarp
108A165 agreiðslur til Vinnuveitendasambands Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
108A164 aalmannatryggingarlagafrumvarp
108A163 afóstureyðingarlagafrumvarp
108A162 ahafnarframkvæmdir 1984skýrsla
108A161 ahafnarframkvæmdir 1983skýrsla
108A160 aupptaka ólöglegs sjávaraflafyrirspurn til skrifl. svars
108A159 akaup á Dauphine-þyrlu Landhelgisgæslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
108A158 aviðskiptabankarlagafrumvarp
108A157 alánsfjárfyrirheit vegna kaupa á togaranum Máfyrirspurn
108A156 alaunamál kvennafyrirspurn
108A155 alækningarmáttur jarðsjávarins við Svartsengifyrirspurn
108A154 aútgjöld vegna læknis- og lyfjakostnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
108A153 astörf ríkissaksóknarafyrirspurn til skrifl. svars
108A152 astöðvun okurlánastarfsemilagafrumvarp
108A151 ageislavarnirlagafrumvarp
108A150 asóknargjöldlagafrumvarp
108A149 asamstarfssamningur Norðurlandaþingsályktunartillaga
108A148 astefnumörkun í skólamálumþingsályktunartillaga
108A147 aþjóðminjalögfyrirspurn
108A146 aSíldarverksmiðjur ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
108A145 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
108A144 autanlandsferðir þingmannafyrirspurn til skrifl. svars
108A143 aréttaráhrif tæknifrjóvgunarþingsályktunartillaga
108A142 aáfengislöglagafrumvarp
108A141 aröksemdir fyrir hollenskri hersveit á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
108A140 akostnaður vegna dvalar hollenskrar hersveitar á Íslandifyrirspurn
108A139 aákvarðanir um hollenskt herlið á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
108A138 aaðgangur skóla að náms- og kennslugögnumfyrirspurn
108A137 aúrsögn Íslands úr alþjóðahvalveiðiráðinufyrirspurn
108A136 alaunagreiðslur Íslenska álfélagsinsfyrirspurn til skrifl. svars
108A135 ajöfnun orkukostnaðarþingsályktunartillaga
108A134 aálbræðsla við Straumsvíklagafrumvarp
108A133 anefnd til að kanna okurlánastarfsemiþingsályktunartillaga
108A132 aJöfnunarsjóður sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
108A131 aHollustuvernd ríkisinsfyrirspurn
108A130 aendurnýjun á Sjóla GKfyrirspurn
108A129 akostnaður við Bakkafjarðarhöfnfyrirspurn
108A128 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
108A127 askattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðilagafrumvarp
108A126 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
108A125 aafnám misréttis gagnvart samkynhneigðu fólkiþingsályktunartillaga
108A124 abann við framleiðslu hergagnaþingsályktunartillaga
108A123 agraskögglaverksmiðjan í Flateyþingsályktunartillaga
108A122 aopinn háskóliþingsályktunartillaga
108A121 asala Kröfluvirkjunarlagafrumvarp
108A120 averðtrygging tjóna og slysabótaþingsályktunartillaga
108A119 aHitaveita Suðurnesjalagafrumvarp
108A118 anámsbrautir á sviði sjávarútvegsþingsályktunartillaga
108A117 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
108A116 aeignaréttur íslenska ríkisins á auðlindum hafsbotnsinslagafrumvarp
108A115 abifreiðamál ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
108A114 aendurmat á störfum láglaunahópalagafrumvarp
108A113 aútibú frá aðalskólafyrirspurn til skrifl. svars
108A112 akennsla í útvegsfræðum við Háskóla Íslandsfyrirspurn
108A111 araforkuverð til álversins í Straumsvíkbeiðni um skýrslu
108A110 astörf ríkissaksóknarafyrirspurn til skrifl. svars
108A109 astefna í málefnum vímuefnaneytendafyrirspurn
108A108 aJarðboranir hf.lagafrumvarp
108A107 atöf á brottför sovéska utanríkisráðherransbeiðni um skýrslu
108A106 agreiðsluskilmálar húsnæðislánalagafrumvarp
108A105 ahitaveita Reykjavíkurlagafrumvarp
108A104 aendurskoðun gjaldþrotalagaþingsályktunartillaga
108A103 afræðsla til varnar vímuefnaneyslufyrirspurn
108A102 ahúsnæðislán vegna einingahúsafyrirspurn
108A101 afríiðnaðarsvæðið við Keflavíkuflugvöllfyrirspurn
108A100 auppsafnaður söluskattur í sjávarútvegifyrirspurn til skrifl. svars
108A99 astaðgreiðsla búvarafyrirspurn til skrifl. svars
108A98 aþátttaka Íslands í vísindasamstarfi Evrópuþjóðafyrirspurn
108A97 atóbaksvarnirfyrirspurn
108A96 atóbaksvarnarlögfyrirspurn
108A95 arannsókn vímuefnamálafyrirspurn
108A94 avímuefnasjúklingarfyrirspurn
108A93 adráttarvextirfyrirspurn
108A92 avistunarvandi öryrkjaþingsályktunartillaga
108A91 avarnir gegn kynsjúkdómumlagafrumvarp
108A90 alangtímaáætlun um jarðgangagerðþingsályktunartillaga
108A89 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
108A88 aiðnaðarlöglagafrumvarp
108A87 asláturkostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
108A86 abann gegn geimvopnumþingsályktunartillaga
108A85 aJöfnunarsjóður sveitarfélagafyrirspurn
108A84 askráning skipalagafrumvarp
108A83 aalmenn stjórnsýslulöggjöffyrirspurn
108A82 aloðnubræðsla á Reyðarfirðifyrirspurn
108A81 akostnaður við kaup á Víðishúsinufyrirspurn til skrifl. svars
108A80 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
108A79 asala á ferskum fiski erlendisfyrirspurn
108A78 aútflutningur á ferskum fiskifyrirspurn til skrifl. svars
108A77 aframleiðni íslenskra atvinnuvegalagafrumvarp
108A76 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
108A75 aumferðarlöglagafrumvarp
108A74 aþinglýsingalöglagafrumvarp
108A73 avarnir gegn mengun sjávarlagafrumvarp
108A72 ajöfn staða og jafn réttur karla og kvennafyrirspurn
108A71 asveigjanlegur vinnutímifyrirspurn til skrifl. svars
108A70 akjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf.lagafrumvarp
108A69 aframhaldsnám í sjávarútvegsfræðum á Höfnþingsályktunartillaga
108A68 alán Byggðasjóðs til Flugfisks - Flateyri hf.fyrirspurn
108A67 aorkulöglagafrumvarp
108A66 aland í þjóðareignlagafrumvarp
108A65 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
108A64 amismunun gagnvart konum hérlendisþingsályktunartillaga
108A63 aumhverfismál og náttúruverndþingsályktunartillaga
108A62 afjárhagsvandi vegna húsnæðismálaþingsályktunartillaga
108A61 akosningar til Alþingislagafrumvarp
108A60 aalþjóðasamningur um afnám mismununar gagnvart konumfyrirspurn
108A59 aorka fallvatnalagafrumvarp
108A58 amálefni bótaþega almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
108A57 afangelsismálfyrirspurn
108A56 asvört atvinnustarfsemiþingsályktunartillaga
108A55 aendurmenntun vegna tæknivæðingarlagafrumvarp
108A54 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
108A53 asjúkra- og iðjuþjálfunþingsályktunartillaga
108A52 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
108A51 aSjóefnavinnslan á Reykjanesifyrirspurn
108A50 arannsóknir við Mývatnfyrirspurn
108A49 akönnun á launum og lífskjörumþingsályktunartillaga
108A48 afræðsla varðandi kynlíf og barneignirfyrirspurn
108A47 akynlífsfræðsla í skólumfyrirspurn
108A46 aathvarf fyrir unga fíkniefnaneytendurfyrirspurn
108A45 aleit að brjóstakrabbameinifyrirspurn
108A44 avaxtaálagning banka á veðskuldabréffyrirspurn
108A43 aaukafjárveitingarfyrirspurn til skrifl. svars
108A42 alöggæsla á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
108A41 akennsluréttindi kennara í framhaldsskólumfyrirspurn
108A40 aerfðalögfyrirspurn
108A39 akynþáttaaðskilnaðarstefna í Suður Afríkufyrirspurn
108A38 aeinkarekstur á heilsugæslustöðvumfyrirspurn
108A37 aheilsugæsla á Vopnafirðifyrirspurn
108A36 atollar Efnahagsbandalagsins á saltfiskifyrirspurn
108A35 akjötinnflutningur varnarliðsinsfyrirspurn
108A34 ahlutabréf ríkisins í Flugleiðumfyrirspurn
108A33 akennarastöðurfyrirspurn
108A32 aTjarnarskólifyrirspurn
108A31 alögverndun á starfsheiti kennarafyrirspurn
108A30 akennsluréttindi í grunnskólumfyrirspurn
108A29 afé tannverndarsjóðsfyrirspurn
108A28 askattafrádráttur fyrir fiskvinnslufólklagafrumvarp
108A27 abarnalöglagafrumvarp
108A26 askipti á dánarbúum og félagsbúumlagafrumvarp
108A25 amálefni aldraðraþingsályktunartillaga
108A24 aþjóðhagsáætlunskýrsla
108A23 aaukafjárveitingarbeiðni um skýrslu
108A22 alistskreyting í Hallgrímskirkjuþingsályktunartillaga
108A21 alögræðislöglagafrumvarp
108A20 aalmannatryggingarlagafrumvarp
108A19 amálefni myndlistamannaþingsályktunartillaga
108A18 arannsókn á innflutningsversluninniþingsályktunartillaga
108A17 afylkisstjórnirþingsályktunartillaga
108A16 ahúsnæðissparnaðarreikningarlagafrumvarp
108A15 alífeyrisréttindi heimavinnandi fólksþingsályktunartillaga
108A14 aréttarstaða heimavinnandi fólksþingsályktunartillaga
108A13 avaxtafrádráttur til jöfnunar á húsnæðiskostnaðiþingsályktunartillaga
108A12 aalmannatryggingarlagafrumvarp
108A11 amat heimilisstarfa til starfsreynsluþingsályktunartillaga
108A10 anefnd til að kanna rekstur Innkaupastofnunar ríkisinsþingsályktunartillaga
108A9 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
108A8 aúttekt á aðstæðum barnaþingsályktunartillaga
108A7 askipulag svæðisins umhverfis Gullfoss og Geysiþingsályktunartillaga
108A6 ajafnrétti og frelsi í Suður Afríkuþingsályktunartillaga
108A5 ajarðhitaréttindilagafrumvarp
108A4 asama gjald fyrir símaþjónustuþingsályktunartillaga
108A3 abyggðastefna og valddreifingþingsályktunartillaga
108A2 alánsfjárlög 1986lagafrumvarp
108A1 afjárlög 1986lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.