Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 104
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
104A386 asjóefnavinnsla á Reykjanesiskýrsla
104A385 aframkvæmd jöfnunar á starfsskilyrðum atvinnuvegannaskýrsla
104A384 aframkvæmd vegáætlunar 1981skýrsla
104A383 ahafnarframkvæmdir 1981skýrsla
104A382 anorrænt samstarf á sviði menningarmálaskýrsla
104A381 aHitaveita Reykjavíkurfyrirspurn
104A380 aundirbúningur kennslu í útvegsfræðumfyrirspurn
104A379 asamkeppnisaðstaða Íslendingafyrirspurn
104A378 astöðuveiting stöðvarstjóra Pósts og síma á Ísafirðifyrirspurn
104A377 asímamál í Austurlandskjördæmifyrirspurn
104A376 avarnir gegn sjúkdómum á plöntumfyrirspurn
104A375 alögmannskostnaður og ríkisábyrgð á launumfyrirspurn
104A374 aríkisfjármál 1981skýrsla
104A373 aEvrópuráðsþingið 1982skýrsla
104A372 asjóefnavinnsla á Reykjanesibeiðni um skýrslu
104A371 askipaverkstöð í Reykjavíkfyrirspurn
104A370 amat á eignum Iscargo hf.beiðni um skýrslu
104A369 afiskikortfyrirspurn
104A368 amóðurmálskennsla í fjölmiðlumfyrirspurn
104A367 aflugstöð á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
104A366 aatvinnumál á Suðurnesjumfyrirspurn
104A365 aný langbylgjustöðfyrirspurn
104A364 autanríkismál 1982skýrsla
104A363 aframkvæmd jöfnunar á starfsskilyrðum atvinnuvegannabeiðni um skýrslu
104A362 aheilsugæsla á Þingeyrifyrirspurn
104A361 atollafgreiðslugjald á aðföng til iðnaðarfyrirspurn
104A360 afjáröflun fyrir Bjargráðasjóðfyrirspurn
104A359 aflóð Þjórsár í Villingaholtshreppifyrirspurn
104A358 aáhrif tölvuvæðingar í skólakerfi landsinsfyrirspurn
104A357 atilraunageymir til veiðarfærarannsóknafyrirspurn
104A356 aendurskoðun á lögum um fuglafriðunfyrirspurn
104A355 aréttarstaða fólks í óvígðri sambúðfyrirspurn
104A354 aefnahagsmálskýrsla
104A353 aáhrif tiltekinna þátta í skattalögum á skattbyrðiskýrsla
104A352 aSölustofnun lagmetisfyrirspurn
104A351 ainnheimta þinggjaldafyrirspurn
104A350 asmáiðnaður í sveitumfyrirspurn
104A349 aafstaða til atburða í El Salvadorfyrirspurn
104A348 alántökur ríkissjóðs og ríkisstofnanafyrirspurn
104A347 aolíustyrkir til jöfnunar og lækkunar hitakostnaðarfyrirspurn
104A346 araforkuverð til fjarvarmaveitnafyrirspurn
104A345 aleiguskip Skipaútgerðar ríkisinsfyrirspurn
104A344 aendurskoðun á lögum um fasteignasölufyrirspurn
104A343 aframhaldsskólarfyrirspurn
104A342 alánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn
104A341 aalkalískemmdir á steinsteypu í húsumfyrirspurn
104A340 aharðindi norðanlandsfyrirspurn
104A339 aörbylgjustöðvar á Skaga og í Grímseyfyrirspurn
104A338 aaðild Íslands að kjarnorkuvopnalausu svæði á Norðurlöndumfyrirspurn
104A337 anýjar kjarnorkueldflaugar í Evrópufyrirspurn
104A336 abeinar greiðslur til bændafyrirspurn
104A335 arekstrar- og afurðalán landbúnaðarinsfyrirspurn
104A334 aráðstafanir vegna myntbreytingarfyrirspurn
104A333 aþjóðhagsáætlun 1982skýrsla
104A332 afjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1982skýrsla
104A331 agróði bankakerfisinsfyrirspurn
104A330 aútboð verklegra framkæmdafyrirspurn
104A329 aheilbrigðisþjónustafyrirspurn
104A328 agjaldtaka tannlæknafyrirspurn
104A327 afrumvarp til laga um umhverfismálfyrirspurn
104A326 astytting á forystugreinum dagblaða í Ríkisútvarpifyrirspurn
104A325 asímaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnanafyrirspurn
104A324 aopinber stefna í áfengismálumfyrirspurn
104A323 aellilífeyrir sjómannafyrirspurn
104A322 astarfsskilyrði myndlistarmannafyrirspurn
104A321 ahúsnæðismálfyrirspurn
104A320 amyndvarpfyrirspurn
104A319 abifreiðaeftirlitfyrirspurn
104A318 aperlusteinsiðnaðurþingsályktunartillaga
104A317 aumferðarmiðstöð í Borgarnesiþingsályktunartillaga
104A316 alangtímaáætlun í vegagerðþingsályktunartillaga
104A315 agraskögglaverksmiðjaþingsályktunartillaga
104A314 adýralæknarlagafrumvarp
104A313 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
104A312 astefnumörkun í landbúnaðiþingsályktunartillaga
104A311 asala jarðarinnar Gufuskálaþingsályktunartillaga
104A310 asparisjóðirlagafrumvarp
104A309 aviðskiptabankarlagafrumvarp
104A308 aiðnaðarstefnaþingsályktunartillaga
104A307 aneyðarbirgðir olíu o.fl.lagafrumvarp
104A306 aáhrif starfsmanna á málefni vinnustaðaþingsályktunartillaga
104A305 aaðvörunarmerki á vegumfyrirspurn til skrifl. svars
104A304 abjörgunarnetið Markúsfyrirspurn til skrifl. svars
104A303 aábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagrímslagafrumvarp
104A302 astimpilgjaldlagafrumvarp
104A301 aloftferðirlagafrumvarp
104A300 astjórn flugmálalagafrumvarp
104A299 aábyrgð vegna norrænna fjárfestingalánalagafrumvarp
104A298 aeftirlaun alþingismannalagafrumvarp
104A297 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
104A296 aloðdýraræktlagafrumvarp
104A295 aþróunarsamvinnaþingsályktunartillaga
104A294 aafstaða af Íslands hálfu á fundum Alþjóðahvalveiðiráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
104A293 avatnaflutningar af vatnasvæði Skjálfandafljótsfyrirspurn
104A292 akirkjuþing og kirkjuráðlagafrumvarp
104A291 alagmetisiðnaðurlagafrumvarp
104A290 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
104A289 asöluerfiðleikar búvaraþingsályktunartillaga
104A288 aFramleiðsluráð landbúnðaarinslagafrumvarp
104A287 averðtryggður skyldusparnaðurlagafrumvarp
104A286 ajöfnun hitunarkostnaðarlagafrumvarp
104A285 atollskrálagafrumvarp
104A284 aendurskoðun á reglugerð um ökukennslufyrirspurn
104A283 agrunnskólarlagafrumvarp
104A282 agrunnskólarlagafrumvarp
104A281 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
104A280 ahitunarkostnaður íbúðarhúsnæðisfyrirspurn
104A279 akísilmálmverksmiðja á Reyðarfirðilagafrumvarp
104A278 ajarðstrengur til sjónvarpssendingaþingsályktunartillaga
104A277 askipan dómsvalds í héraðilagafrumvarp
104A276 akostnaður við Búnaðarþingfyrirspurn til skrifl. svars
104A275 aforfalla- og afleysingaþjónusta í sveitumfyrirspurn til skrifl. svars
104A274 aútibú Veiðimálastofnunar á Austurlandifyrirspurn
104A273 ajárnblendiverksmiðja í Hvalfirðilagafrumvarp
104A272 aKísiliðjanlagafrumvarp
104A271 aútvarpsreksturlagafrumvarp
104A270 aherforingjastjórnin í Tyrklandiþingsályktunartillaga
104A269 aTónskáldasjóður Íslandslagafrumvarp
104A268 averðtrygging tjóna- og slysabótaþingsályktunartillaga
104A267 afiskveiðar í erlendri fiskveiðilandhelgiþingsályktunartillaga
104A266 asykurverksmiðja í Hveragerðilagafrumvarp
104A265 aNorðurlandasamningar um vinnumarkaðsmálþingsályktunartillaga
104A264 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
104A263 asamgöngumál á Vestfjörðumfyrirspurn
104A262 ahlutafé Íslands í Alþjóðabankanumlagafrumvarp
104A261 aröðun jarða til tölvuvinnslu og upplýsingamiðlunarþingsályktunartillaga
104A260 averslanaskrár og veitingasalalagafrumvarp
104A259 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
104A258 aViðlagatrygging Íslandslagafrumvarp
104A257 amálefni aldraðralagafrumvarp
104A256 asamningar við Færeyjar og Noreg um veiðar á kolmunnaþingsályktunartillaga
104A255 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
104A254 asparnaður í olíunotkun fiskiskipaþingsályktunartillaga
104A253 aríkisreikningurinn 1978lagafrumvarp
104A252 afjáraukalög 1978lagafrumvarp
104A251 ahlutdeild Hafnarfjarðarbæjar í framleiðslugjöldum ÍSALsfyrirspurn
104A250 aatvinnumál á Raufarhöfn og Siglufirðiþingsályktunartillaga
104A249 aaukaþing til að afgreiða nýja stjórnarskráþingsályktunartillaga
104A248 afangelsi og vinnuhælilagafrumvarp
104A247 amat á eignum Iscargo hf.fyrirspurn
104A246 aviðauki við vegáætlun 1981--1984þingsályktunartillaga
104A245 alandsnefnd til stuðnings jafnrétti og frelsi í Suður-Afríkuþingsályktunartillaga
104A244 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
104A243 asteinullarverksmiðja í Þorlákshöfnþingsályktunartillaga
104A242 aorloflagafrumvarp
104A241 aKortabók Íslandsfyrirspurn
104A240 alöggjöf um atvinnulýðræðifyrirspurn
104A239 ahafnargerð við Dyrhólaeyþingsályktunartillaga
104A238 amörk lögsagnarumdæmaþingsályktunartillaga
104A237 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
104A236 amóttökuskilyrði sjónvarps og hljóðvarps á Vestfjörðumfyrirspurn
104A235 amenntun fangavarðafyrirspurn
104A234 abókasafn Landsbankans og Seðlabankansfyrirspurn
104A233 asöluskatturlagafrumvarp
104A232 aöryggisráðstafanir gegn jónandi geislumlagafrumvarp
104A231 aumferðarlöglagafrumvarp
104A230 akosningar til Alþingislagafrumvarp
104A229 auppbygging flugvalla á Austurlandiþingsályktunartillaga
104A228 abarnalöglagafrumvarp
104A227 aHúsnæðisstofnun ríkisinsfyrirspurn
104A226 aHúsnæðisstofnun ríkisinsfyrirspurn
104A225 aúttekt á svartri atvinnustarfsemiþingsályktunartillaga
104A224 abyggðaþróun í Árneshreppiþingsályktunartillaga
104A223 abrú yfir Hvalfjörðþingsályktunartillaga
104A222 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
104A221 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
104A220 afóðurverksmiðjurlagafrumvarp
104A219 arannsókn surtarbrands á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
104A218 averðlagning olíufyrirspurn
104A217 ajarðalöglagafrumvarp
104A216 aábúðarlöglagafrumvarp
104A215 askattskylda innlánsstofnanalagafrumvarp
104A214 aframhaldsskólarlagafrumvarp
104A213 aHúsnæðisstofnun ríkisinsfyrirspurn
104A212 alandgræðslalagafrumvarp
104A211 averðlag og samkeppnishömlurlagafrumvarp
104A210 aslysa-, líf- og örorkutryggingar björgunarmannaþingsályktunartillaga
104A209 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
104A208 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
104A207 asöluskatturlagafrumvarp
104A206 aorkulöglagafrumvarp
104A205 atekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálumlagafrumvarp
104A204 avistun ósakhæfra afbrotamannafyrirspurn
104A203 aInnheimtustofnun sveitarfélagalagafrumvarp
104A202 abirting lagalagafrumvarp
104A201 amálefni El Salvadorþingsályktunartillaga
104A200 alistiðnaðurþingsályktunartillaga
104A199 aefling innlends iðnaðarþingsályktunartillaga
104A198 averndun á laxi í Norður-Atlantshafiþingsályktunartillaga
104A197 aáhrif viðskiptakjara á verðbætur á launfyrirspurn
104A196 aOrlofssjóður aldraðralagafrumvarp
104A195 aAlþjóðasiglingamálastofnuninfyrirspurn
104A194 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
104A193 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
104A192 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
104A191 aBlindrabókasafn Íslandslagafrumvarp
104A190 aalmannatryggingarlagafrumvarp
104A189 alyfjalöglagafrumvarp
104A188 aráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónulagafrumvarp
104A187 aframkvæmd orkumálakafla stjórnarsáttmálansfyrirspurn
104A186 aendurskoðun geðheilbrigðismálafyrirspurn
104A185 aíslenskt efni á myndsnældumþingsályktunartillaga
104A184 aný samvinnufélagalögfyrirspurn
104A183 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
104A182 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
104A181 aíþróttaþættir sjónvarpsinsfyrirspurn
104A180 astefna í flugmálumþingsályktunartillaga
104A179 aÞjóðskjalasafn Íslandsfyrirspurn
104A178 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
104A177 aorloflagafrumvarp
104A176 aendurnýjun skipastólsinslagafrumvarp
104A175 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
104A174 aafstaða ríkisstjórnarinnar til einræðisstjórnarinnar í Tyrklandifyrirspurn
104A173 aútflutningsgjald af sjávarafuðrumlagafrumvarp
104A172 aolíugjald til fiskiskipalagafrumvarp
104A171 aviðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginnþingsályktunartillaga
104A170 aflutningssamningarlagafrumvarp
104A169 aloftferðirlagafrumvarp
104A168 adýralæknarlagafrumvarp
104A167 aalmannatryggingarlagafrumvarp
104A166 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
104A165 afrestun á fundum Alþingis
104A164 ainnlendur lífefnaiðnaðurþingsályktunartillaga
104A163 atollskrálagafrumvarp
104A162 atollskrálagafrumvarp
104A161 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
104A160 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
104A159 aiðnfræðingarlagafrumvarp
104A158 aiðnaður á Vestfjörðumfyrirspurn
104A157 aumboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankannalagafrumvarp
104A156 atollskrálagafrumvarp
104A155 anámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
104A154 astuðningur við pólsku þjóðinaþingsályktunartillaga
104A153 aríkisbókhaldlagafrumvarp
104A152 aviðbótarlán til íbúðarbyggjendalagafrumvarp
104A151 alandgræðslu- og landverndaráætlun 1982--86þingsályktunartillaga
104A150 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
104A149 avirkjunarframkvæmdir og orkunýtingþingsályktunartillaga
104A148 anýting kolmunna og vinnslustöð á Austurlandiþingsályktunartillaga
104A147 anefndir og fjárveitingarfyrirspurn til skrifl. svars
104A146 anafngiftir fyrirtækjafyrirspurn
104A145 amálefni fatlaðralagafrumvarp
104A144 aalmannatryggingarlagafrumvarp
104A143 aerlendar lántökur vegna viðskipta með fiskiskip innanlandsfyrirspurn
104A142 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
104A141 aKolbeinseyþingsályktunartillaga
104A140 aiðnaðarstefnaþingsályktunartillaga
104A139 askilaverð á þorskafurðumfyrirspurn
104A138 aöryrkjabifreiðarfyrirspurn
104A137 aliðsinni við pólsku þjóðinaþingsályktunartillaga
104A136 averðjöfnunargjald af raforkulagafrumvarp
104A135 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
104A134 aFlutningsráð ríkisstofnanalagafrumvarp
104A133 aatvinnutækifæri á Suðurlandiþingsályktunartillaga
104A132 aframkvæmd eignarnámslagafrumvarp
104A131 aútflutningsgjald af grásleppuafurðumlagafrumvarp
104A130 aAflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
104A129 alokunartími sölubúðalagafrumvarp
104A128 aöryggismál sjómannafyrirspurn
104A127 ahagnýting orkulindaþingsályktunartillaga
104A126 alögheimililagafrumvarp
104A125 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
104A124 asjálfsforræði sveitarfélagaþingsályktunartillaga
104A123 aorloflagafrumvarp
104A122 aOrkubú Suðurnesjaþingsályktunartillaga
104A121 arannsóknir og viðvörunarkerfi í Mývatnssveitfyrirspurn
104A120 astarfslaun íþróttamannaþingsályktunartillaga
104A119 aafgreiðsla ríkisstjórnarinnar á frumvarpi um söluskattfyrirspurn
104A118 aalþjóðleg ráðstefna um afvopnun á Norður-Atlantshafiþingsályktunartillaga
104A117 alækningarmáttur jarðsjávar við Svartsengiþingsályktunartillaga
104A116 averðjöfnunargjald af raforkufyrirspurn
104A115 asamkomulag milli Íslands og Noregs um landgrunnið milli Íslands og Jan Mayenþingsályktunartillaga
104A114 aþóknun fyrir innheimtu gjaldalagafrumvarp
104A113 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
104A112 averðlagning á orkuþingsályktunartillaga
104A111 asöluskatturlagafrumvarp
104A110 agrunnskólarlagafrumvarp
104A109 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
104A108 avátryggingastarfsemilagafrumvarp
104A107 aalmannatryggingarlagafrumvarp
104A106 aöryggismál sjómannafyrirspurn
104A105 avirkjun Blöndufyrirspurn
104A104 asjómannalöglagafrumvarp
104A103 asjónvarp einkaaðilaþingsályktunartillaga
104A102 amannanöfnlagafrumvarp
104A101 aStofnlánadeild samvinnufélagalagafrumvarp
104A100 aStofnlánadeild verslunarfyrirtækjalagafrumvarp
104A99 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
104A98 aalmannavarnirþingsályktunartillaga
104A97 abyggðastefnalagafrumvarp
104A96 atímabundið vörugjaldlagafrumvarp
104A95 aöryggisbúnaður fiski- og farskipahafnaþingsályktunartillaga
104A94 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
104A93 aatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
104A92 aeftirvinnu- og aukagreiðslur til starfsmanna ríkisbankannafyrirspurn til skrifl. svars
104A91 aKröfluvirkjunfyrirspurn
104A90 aHæstiréttur Íslandslagafrumvarp
104A89 aefling atvinnulífs á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
104A88 akalrannsóknirþingsályktunartillaga
104A87 autanlandsferðir á vegum Alþingis, ríkisstjórnar og ríkisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
104A86 afjölgun prestafyrirspurn
104A85 afríiðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöllþingsályktunartillaga
104A84 aiðnaðarstefnaþingsályktunartillaga
104A83 akosningar til Alþingislagafrumvarp
104A82 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
104A81 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
104A80 aflugstöð á Keflavíkurflugvellilagafrumvarp
104A79 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
104A78 aviðaukatillaga við vegáætlunfyrirspurn
104A77 afjármagn til fiskleitar, vinnslutilrauna o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
104A76 aafnám tekjuskatts af almennum launatekjumþingsályktunartillaga
104A75 aaðstoð í skattamálumlagafrumvarp
104A74 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
104A73 aFramkvæmdasjóður aldraðralagafrumvarp
104A72 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
104A71 akornræktþingsályktunartillaga
104A70 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
104A69 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
104A68 aflugmálaáætlunlagafrumvarp
104A67 aíþróttamannvirki á Laugarvatniþingsályktunartillaga
104A66 aiðnráðgjafarlagafrumvarp
104A65 astarfsmat fyrir ríkisstarfsmenn og starfsfólk ríkisbankannaþingsályktunartillaga
104A64 alögskráning sjómannalagafrumvarp
104A63 astyrktaraðgerðir við iðnað í viðskiptalöndum okkarfyrirspurn
104A62 aLífeyrissjóður Íslandslagafrumvarp
104A61 agreiðslufyrirkomulag fjárveitinga til opinberra framkvæmdafyrirspurn
104A60 alyfsölulöglagafrumvarp
104A59 alyfjalöglagafrumvarp
104A58 askattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðilagafrumvarp
104A57 astaða og rekstrargrundvöllur félagsheimilaþingsályktunartillaga
104A56 astefnumörkun í fjölskyldumálumþingsályktunartillaga
104A55 alánsfjárlög 1982lagafrumvarp
104A54 aávana- og fíkniefniþingsályktunartillaga
104A53 aupplýsinga- og tölvumálþingsályktunartillaga
104A52 aiðnkynningþingsályktunartillaga
104A51 alandnýtingaráætlunþingsályktunartillaga
104A50 atjón á Vesturlínufyrirspurn
104A49 aútgáfa nýs lagasafnsfyrirspurn
104A48 aumfjöllun þingnefnda varðandi reglugerðirþingsályktunartillaga
104A47 aráðunautur í öryggis- og varnarmálumþingsályktunartillaga
104A46 aland í þjóðareignlagafrumvarp
104A45 askattafrádrátturþingsályktunartillaga
104A44 asjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurumlagafrumvarp
104A43 abrunavarnir og brunamállagafrumvarp
104A42 aráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónulagafrumvarp
104A41 atölvustýrð sneiðmyndatækifyrirspurn
104A40 asjúkraflutningarþingsályktunartillaga
104A39 asjálfvirkur símifyrirspurn
104A38 afangelsismálþingsályktunartillaga
104A37 asöluskatturlagafrumvarp
104A36 arannsókn á minnkandi laxagengd í ár á Austurlandiþingsályktunartillaga
104A35 aafstaða símnotenda til mismunandi valkosta við jöfnun símkostnaðarþingsályktunartillaga
104A34 aflugsamgöngur við Vestfirðifyrirspurn
104A33 aveðbókarvottorð í Reykjavíkfyrirspurn
104A32 astefnumörkun í landbúnaðiþingsályktunartillaga
104A31 anýting bújarða (ríkisjarða) í þágu aldraðraþingsályktunartillaga
104A30 alyfjadreifinglagafrumvarp
104A29 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
104A28 aalmannatryggingarlagafrumvarp
104A27 asamstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
104A26 ajarðeignir ríkisins og leigutekjur af þeimfyrirspurn til skrifl. svars
104A25 aafkoma iðnfyrirtækja í eigu ríkisinsfyrirspurn
104A24 alistskreytingar opinberra byggingalagafrumvarp
104A23 askipan opinberra framkvæmdalagafrumvarp
104A22 afiskiræktar- og veiðmálþingsályktunartillaga
104A21 avotheysverkunþingsályktunartillaga
104A20 aár aldraðraþingsályktunartillaga
104A19 asöluskatturlagafrumvarp
104A18 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
104A17 aalmannatryggingarlagafrumvarp
104A16 averðlaglagafrumvarp
104A15 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
104A14 ajarðalöglagafrumvarp
104A13 aorlofsbúðir fyrir almenningþingsályktunartillaga
104A12 asmærri hlutafélögþingsályktunartillaga
104A11 astóriðnaður á Norðurlandiþingsályktunartillaga
104A10 ahéraðsútvarplagafrumvarp
104A9 aaðild Íslands að Alþjóðaorkustofnuninniþingsályktunartillaga
104A8 afjarskiptalögþingsályktunartillaga
104A7 aútvarpslöglagafrumvarp
104A6 aolíuleitarmál og hafsbotnsrannsóknirlagafrumvarp
104A5 aJarðboranir ríkisinslagafrumvarp
104A4 aorkulöglagafrumvarp
104A3 aSinfóníuhljómsveit Íslandslagafrumvarp
104A2 aListskreytingasjóður ríkisinslagafrumvarp
104A1 afjárlög 1982lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.