Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 56
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
56A172 averðuppbót á mjólk og mjólkurafurðirþingsályktunartillaga
56A171 apersónutrygging vegna ófriðarinsþingsályktunartillaga
56A170 afrávikning starfsmanns í þjónustu ríkisinsþingsályktunartillaga
56A169 aBrunabótafélag Íslandslagafrumvarp
56A168 aráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuvegannalagafrumvarp
56A167 aríkisstjóri Íslandslagafrumvarp
56A166 aStaðarprestakall á Reykjanesilagafrumvarp
56A165 abygging íbúðarhúsaþingsályktunartillaga
56A164 avörumerkilagafrumvarp
56A163 agarðyrkjufélögþingsályktunartillaga
56A162 aiðnskólarlagafrumvarp
56A161 alandbúnaðarafurðir handa landsmönnumþingsályktunartillaga
56A160 aríkisreikningar 1939lagafrumvarp
56A159 afjáraukalög 1939lagafrumvarp
56A158 astyrktarfé til skálda, rithöfunda, vísindamanna og listamannaþingsályktunartillaga
56A157 astríðstryggingafélag skipshafnalagafrumvarp
56A156 astjórnskipulag Íslandsþingsályktunartillaga
56A155 aæðsta val í málefnum ríkisinsþingsályktunartillaga
56A154 asjálfstæðismáliðþingsályktunartillaga
56A153 afrestun alþingiskosningaþingsályktunartillaga
56A152 akirkjubyggingar í Skálholti og á Þingvöllumþingsályktunartillaga
56A151 askemmtanaskattur í þjóðleikhússjóðlagafrumvarp
56A150 aríkisborgararétturlagafrumvarp
56A149 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
56A148 ainnheimta ýmissa gjalda 1942 með viðaukalagafrumvarp
56A147 aveitingaskatturlagafrumvarp
56A146 asöngmálastjórar þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
56A145 abráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjarðarkaupstaðlagafrumvarp
56A144 auppgötvanirþingsályktunartillaga
56A143 asóknargjöldlagafrumvarp
56A142 asóknarnefndir og héraðsnefndirlagafrumvarp
56A141 akirkjugarðarlagafrumvarp
56A140 abankavaxtabréflagafrumvarp
56A139 astríðsslysatrygging sjómannalagafrumvarp
56A138 akaup á hlutabréfum í Útvegsbanka Íslands h/fþingsályktunartillaga
56A137 aafla og útgerðarskýrlsurlagafrumvarp
56A136 aófriðartryggingarlagafrumvarp
56A135 afriðun æðarfuglslagafrumvarp
56A134 aeyðing svartbakslagafrumvarp
56A133 ajarðræktarlöglagafrumvarp
56A132 atekjuskattur og eignarskattur af vaxtafé verðbréf og skuldabréfalagafrumvarp
56A131 aþegnskylduvinnalagafrumvarp
56A130 alögreglustjóri á Dalvíklagafrumvarp
56A129 ahandtaka alþingismannsþingsályktunartillaga
56A128 asauðfjársjúkdómarlagafrumvarp
56A127 aVatnsleysa í Viðvíkursveitlagafrumvarp
56A126 aveðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðarlagafrumvarp
56A125 avegavinnaþingsályktunartillaga
56A124 ahafnarlög á Ísafirðilagafrumvarp
56A123 alæknisvitjanasjóðurlagafrumvarp
56A122 averkamannabústaðirlagafrumvarp
56A121 aframræslusjóðurlagafrumvarp
56A120 aheimilisfanglagafrumvarp
56A119 averðlagsuppbót til héraðsgagnfræða og húsmæðraskólalagafrumvarp
56A118 asíldarmjölsbirgðir til fóðurtryggingarþingsályktunartillaga
56A117 askráning skipalagafrumvarp
56A116 ahestavegir meðfram akbrautumþingsályktunartillaga
56A115 ahúsnæði handa hæstaréttiþingsályktunartillaga
56A114 aábúðarlöglagafrumvarp
56A113 asala Reykjarhóls ásamt Varmahlíðarlagafrumvarp
56A112 avátryggingarfélag fyrir fiskiskiplagafrumvarp
56A111 aÍsafjarðardjúpsbáturlagafrumvarp
56A110 ahúsmæðrafræðsla í kaupstöðumlagafrumvarp
56A109 agagnfræðaskólarlagafrumvarp
56A108 abæjarstjórn á Akranesilagafrumvarp
56A107 aiðnlánasjóðsgjaldlagafrumvarp
56A106 aiðnlánasjóðurlagafrumvarp
56A105 aeignarnámsheimild á heitum uppsprettum í Siglufirðilagafrumvarp
56A104 ahæstirétturlagafrumvarp
56A103 astríðsgróðaskatturlagafrumvarp
56A102 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
56A101 abyggingar og landnámssjóðurlagafrumvarp
56A100 ahafnbannsyfirlýsing Þjóðverjaþingsályktunartillaga
56A99 asjómannalöglagafrumvarp
56A98 avegalöglagafrumvarp
56A97 amannanöfn o. fl.þingsályktunartillaga
56A96 aprentsmiðjurlagafrumvarp
56A95 alax og silungsveiðilagafrumvarp
56A94 agirðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskiptalagafrumvarp
56A93 ahafnarlög fyrir Neskaupstaðlagafrumvarp
56A92 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
56A91 atannlæknakennsla við læknadeild háskólanslagafrumvarp
56A90 abrúargerð á Geirlandsáþingsályktunartillaga
56A89 asala Lækjardals í Öxarfirðilagafrumvarp
56A88 asala Hvanneyrar í Siglufirðilagafrumvarp
56A87 averðlagsuppbót á greiðslur til landbúnaðarlagafrumvarp
56A86 ajarðræktarlöglagafrumvarp
56A85 atollskrálagafrumvarp
56A84 aveiði, sala og útflutningur á kolalagafrumvarp
56A83 alandskiptalöglagafrumvarp
56A82 alagasafnþingsályktunartillaga
56A81 aSiglufjarðarvegurþingsályktunartillaga
56A80 abúreikningaskrifstofa ríkissinslagafrumvarp
56A79 alandnám ríkisinslagafrumvarp
56A78 abúfjárræktlagafrumvarp
56A77 afiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
56A76 asandgræðsla og hefting sandfokslagafrumvarp
56A75 aleigutaka á húsnæði í sveitum og kauptúnum o.fl.lagafrumvarp
56A74 abifreiðalöglagafrumvarp
56A73 aumferðarlöglagafrumvarp
56A72 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
56A71 amilliþinganefnd um skólamálþingsályktunartillaga
56A70 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
56A69 ajarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpalagafrumvarp
56A68 ahlutafjáreignir í Útvegsbanka Íslands h/fþingsályktunartillaga
56A67 auppeldisstofnun fyrir vangæf börn og unglingaþingsályktunartillaga
56A66 aeftirlit með sjóðumlagafrumvarp
56A65 aorlofþingsályktunartillaga
56A63 ajarðræktarlöglagafrumvarp
56A62 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
56A61 agjaldeyrisvarasjóður og eftirlit með erlendum lántökumlagafrumvarp
56A60 ahafnargerð á Akranesilagafrumvarp
56A59 aefni til skipasmíða og smíðastöðþingsályktunartillaga
56A58 aSogsvirkjuninþingsályktunartillaga
56A57 abygging sjómannaskólalagafrumvarp
56A56 averðlagsuppót á laun embættis- og starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
56A55 averðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnanalagafrumvarp
56A54 afiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
56A53 afiskveiðasjóðsgjaldlagafrumvarp
56A52 aþjóðfáni Íslendingalagafrumvarp
56A51 akaupþinglagafrumvarp
56A50 agjaldeyrisverslun o.fllagafrumvarp
56A49 asparisjóðirlagafrumvarp
56A48 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
56A47 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
56A46 aloftvarnabyrgiþingsályktunartillaga
56A45 abændaskólilagafrumvarp
56A44 ahúsmæðrafræðsla í sveitumlagafrumvarp
56A43 aveiting prestakallalagafrumvarp
56A42 abiskupsdæmilagafrumvarp
56A41 akrikjuþinglagafrumvarp
56A40 ahafnargerð á Skagaströndlagafrumvarp
56A39 ahúsnæðilagafrumvarp
56A38 avátryggingarfélaglagafrumvarp
56A37 asala á spildu úr Neslandi í Selvogilagafrumvarp
56A36 atjón af innflutningstálmunumþingsályktunartillaga
56A35 aeinkasímalögþingsályktunartillaga
56A34 avigt á síldlagafrumvarp
56A33 aframfærslustyrkurþingsályktunartillaga
56A32 afjarskiptilagafrumvarp
56A31 araforkusjóðurlagafrumvarp
56A30 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
56A29 avátryggingarfélög fyrir vélbátalagafrumvarp
56A28 arafveitulánasjóðurlagafrumvarp
56A27 avörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstaðlagafrumvarp
56A26 ahandrita- og skjalasöfn ríkisinsþingsályktunartillaga
56A25 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
56A24 avarnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdómalagafrumvarp
56A23 avarnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslandslagafrumvarp
56A22 alæknaráðlagafrumvarp
56A21 ahúsaleigalagafrumvarp
56A20 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
56A19 aóskilgetin börnlagafrumvarp
56A18 aáfengislöglagafrumvarp
56A17 aloftvarnirlagafrumvarp
56A16 aveiting prestakallalagafrumvarp
56A15 ahegningarlöglagafrumvarp
56A14 afrestun ágildistöku bifreiðalaga og umferðarlagalagafrumvarp
56A13 afiskveiðar í landhelgilagafrumvarp
56A12 aloftferðirlagafrumvarp
56A11 autanríkisráðuneyti Íslands og fulltrúar þess erlendislagafrumvarp
56A10 ainnflutningur á sauðfélagafrumvarp
56A9 agjaldeyrisverslun o.fllagafrumvarp
56A8 ainnanríkislánlagafrumvarp
56A7 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
56A6 ahappadrættilagafrumvarp
56A5 aeinkasala á tóbakilagafrumvarp
56A4 astimpilgjaldlagafrumvarp
56A3 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
56A2 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
56A1 afjárlöglagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.