Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 102
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
102A237 ahafnarframkvæmdir 1979skýrsla
102A236 aframkvæmd vegáætlunar 1979skýrsla
102A235 ameðferð dómsmálaskýrsla
102A234 afjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1980skýrsla
102A233 aKröfluvirkjunbeiðni um skýrslu
102A232 astörf stjórnarskrárnefndarfyrirspurn
102A231 autanríkismál 1980skýrsla
102A230 ahvíldartími á íslenskum botnvörpuskipumfyrirspurn
102A229 ahásetahlutur og vinnutími á skuttogurum o.fl.fyrirspurn
102A228 alistskreytingar ískólumfyrirspurn
102A227 astörf milliþinganefndar í byggðamálumfyrirspurn
102A226 askýrsla dómsmálaráðherra til Alþingisskýrsla
102A225 anotkun gervihnatta við dreifingu sjónvarps- og hljóðvarpsefnis um Norðurlöndskýrsla
102A224 alánakortastarfsemifyrirspurn
102A223 aíslenskukennsla í Ríkisútvarpinufyrirspurn
102A222 aumsvif erlendra sendiráðafyrirspurn
102A221 asamstarf við Færeyinga um ákvörðun ytri marka landgrunnsinsfyrirspurn
102A220 alandgrunnsmörk Íslands til suðursfyrirspurn
102A219 ahagræðingarlán til iðnaðarfyrirspurn
102A218 abúvöruverðfyrirspurn
102A217 akaup og sala á togurumfyrirspurn
102A216 aHafísnefndfyrirspurn
102A215 arannsókn landgrunns Íslandsfyrirspurn
102A214 aeftirlitsskylda Tryggingarstofnunar ríkisins á gjaldtöku tannlæknafyrirspurn
102A213 asparnaður í fjármálakerfinufyrirspurn
102A212 abeinar greiðslur til bændafyrirspurn
102A211 aþjónusta strandstöðvarinnar í Hornafirðifyrirspurn
102A210 asamgöngur um Hvalfjörðþingsályktunartillaga
102A209 ahafsbotnsréttindi Íslands og samvinnu við Færeyingaþingsályktunartillaga
102A208 asöngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
102A207 afjármögnun framkvæmda við Reykjanesbrautþingsályktunartillaga
102A206 amál Skúla Pálssonar á Laxalóniþingsályktunartillaga
102A205 alaunasjóður rithöfundaþingsályktunartillaga
102A204 araforkuvinnsla og skipulag orkumálaþingsályktunartillaga
102A203 astefnumörkun í landbúnaðiþingsályktunartillaga
102A202 aalþjóðasamþykkt varðandi samstarf á sviði vinnumálaþingsályktunartillaga
102A201 arafknúin járnbrautþingsályktunartillaga
102A200 asamkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmálþingsályktunartillaga
102A199 abilanir á rafmagnslínum til Grundarfjarðar og Hellissandsfyrirspurn
102A198 aBrunamálastofnun ríkisinsfyrirspurn
102A197 afjarskiptaþjónusta á Gufuskálumþingsályktunartillaga
102A196 atollskrálagafrumvarp
102A195 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
102A194 aaðstoð við þroskaheftalagafrumvarp
102A193 abann við kjarnorkuvopnum á íslensku yfirráðasvæðiþingsályktunartillaga
102A192 asmíði nýs varðskipsþingsályktunartillaga
102A191 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
102A190 ainnlend orka til heyöflunarþingsályktunartillaga
102A189 agengismunarsjóðurfyrirspurn
102A188 aúthlutun úr aldurslagasjóði fiskiskipafyrirspurn til skrifl. svars
102A187 askipulag ferðamálalagafrumvarp
102A186 ahafsbotnsréttindi Íslands og samvinna við Færeyingaþingsályktunartillaga
102A185 aupplýsinga- og merkingaskylda við ríkisframkvæmdirþingsályktunartillaga
102A184 aIðnrekstrarsjóðurlagafrumvarp
102A183 asvæðisskipulag fyrir Fljótsdalshéraðþingsályktunartillaga
102A182 astarfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
102A181 aIðnþróunarsjóðurlagafrumvarp
102A180 alánsfjárlög 1980lagafrumvarp
102A179 aupplýsingar er varða einkamálefnilagafrumvarp
102A178 aupplýsingar hjá almannastofnunumlagafrumvarp
102A177 askráning lífeyrisréttindalagafrumvarp
102A176 aSöfnunarsjóður lífeyrisréttindalagafrumvarp
102A175 askipan opinberra framkvæmdalagafrumvarp
102A174 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
102A173 aeyðing refa og minkalagafrumvarp
102A172 aKennaraháskóli Íslandslagafrumvarp
102A171 avélstjóranámlagafrumvarp
102A170 aviðskiptafræðingar og hagfræðingarlagafrumvarp
102A169 asímamálfyrirspurn
102A168 alistskreytingar opinberra byggingalagafrumvarp
102A167 asöluskatturlagafrumvarp
102A166 afjölbrautaskólarlagafrumvarp
102A165 agrunnskólarlagafrumvarp
102A164 avegáætlun 1979-1982þingsályktunartillaga
102A163 aflutningur gufuhverfils Kröfluvirkjunar til háhitasvæðis á Reykjanesskagaþingsályktunartillaga
102A162 akönnun á áhrifum af ákvæðislaunakerfumþingsályktunartillaga
102A161 atilbúningur og verslun með smjörlíki o.fl.lagafrumvarp
102A160 ajöfnun og lækkun hitunarkostnaðarlagafrumvarp
102A159 agjöld af tónlistarvarningifyrirspurn til skrifl. svars
102A158 anýting lifrar og hrognafyrirspurn
102A157 agjaldskrárbreytingar þjónustustofnanaþingsályktunartillaga
102A156 asamkomulag Íslendinga og Færeyinga til veiða á kolmunnaþingsályktunartillaga
102A155 aleyfisveitingar til áætlunarflugsþingsályktunartillaga
102A154 aBjargráðasjóðurlagafrumvarp
102A153 aEvrópusamningur um varnir gegn hryðjuverkumþingsályktunartillaga
102A152 aiðnaður á Suðurlandiþingsályktunartillaga
102A151 aOlíumölfyrirspurn
102A150 aávana- og fíkniefnilagafrumvarp
102A149 aáfengiskaup ráðuneytafyrirspurn
102A148 aLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
102A147 ainnflutningur á skipilagafrumvarp
102A146 ahafnargerð við Dyrhólaeyþingsályktunartillaga
102A145 aveiðar erlendra fiskiskipa í íslenskri fiskveiðilögsögufyrirspurn til skrifl. svars
102A144 asímamál á Austurlandifyrirspurn
102A143 ameinatæknarlagafrumvarp
102A142 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
102A141 aframkvæmd eignarnámslagafrumvarp
102A140 aalmannatryggingarlagafrumvarp
102A139 astefnumörkun í menningarmálumþingsályktunartillaga
102A138 atilraunaveiðar með dragnótfyrirspurn
102A137 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
102A136 aolíugjald til fiskiskipalagafrumvarp
102A135 aorkujöfnunargjaldlagafrumvarp
102A134 ageðheilbrigðismálþingsályktunartillaga
102A133 askipulag ferðamálalagafrumvarp
102A132 asímamálfyrirspurn
102A131 aflugvallagjaldlagafrumvarp
102A130 anýting kolmunna og vinnslustöð á Austurlandiþingsályktunartillaga
102A129 anýting ríkisjarða í þágu aldraðraþingsályktunartillaga
102A128 astórvirkjunfyrirspurn
102A127 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
102A126 alauna- og kjaramálþingsályktunartillaga
102A125 asímamál í Kjalarnes- og Kjósarhreppumfyrirspurn
102A124 asöluskatturlagafrumvarp
102A123 asönnun fyrir dauða manna af slysumlagafrumvarp
102A122 alandflutningasjóðurlagafrumvarp
102A121 agreiðslur vegna Búnaðarþingsfyrirspurn
102A120 atæknimenntaðar heilbrigðisstéttirlagafrumvarp
102A119 aHitaveita Suðurnesjalagafrumvarp
102A118 aeftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi fyrir síma hjá elli- og örokulífeyrisþegumþingsályktunartillaga
102A117 aalmannatryggingarlagafrumvarp
102A116 afjárlög 1980lagafrumvarp
102A115 averðlaglagafrumvarp
102A114 aráðgjöf og fræðsla varðandi fóstureyðingarlagafrumvarp
102A113 aútreikningur framfærsluvísitölu í hverju kjördæmiþingsályktunartillaga
102A112 aútboð verklegra framkvæmdafyrirspurn
102A111 alántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarinslagafrumvarp
102A110 alögskráning sjómannalagafrumvarp
102A109 atollskrálagafrumvarp
102A108 aávöxtun skyldusparnaðarþingsályktunartillaga
102A107 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
102A106 aframkvæmdaáætlun í orkumálum vegna húshitunarþingsályktunartillaga
102A105 aeignarréttur og afnotaréttur fasteignalagafrumvarp
102A104 alögréttulöglagafrumvarp
102A103 abarnalöglagafrumvarp
102A102 afullorðinsfræðslalagafrumvarp
102A101 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
102A100 ajöfnunargjald orkukostnaðarlagafrumvarp
102A99 afasteignasalalagafrumvarp
102A98 avitamállagafrumvarp
102A97 aalmannatryggingarlagafrumvarp
102A96 aalmannatryggingarlagafrumvarp
102A95 avarnir vegna hættu af snjóflóðumþingsályktunartillaga
102A94 asjómannalöglagafrumvarp
102A93 askráning og mat fasteignalagafrumvarp
102A92 amálefni farandverkafólksþingsályktunartillaga
102A91 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
102A90 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
102A89 aFlutningsráð ríkisstofnanalagafrumvarp
102A88 avirðisaukaskatturþingsályktunartillaga
102A87 aflugstöðvarbygging á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
102A86 ahefting landbrotsþingsályktunartillaga
102A85 aáætlanagerðþingsályktunartillaga
102A84 aKvikmyndasafn Íslandslagafrumvarp
102A83 aHeyrnar- og talmeinastöð Íslandslagafrumvarp
102A82 astefnumörkun í málefnum landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
102A81 ainnkaup opinberra aðila á íslenskum iðnaðarvörumþingsályktunartillaga
102A80 aLífeyrsjóður sjómannalagafrumvarp
102A79 aolíugjald til fiskiskipalagafrumvarp
102A78 akjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæjalagafrumvarp
102A77 aniðurgreiðsla á olíu til upphitunar húsalagafrumvarp
102A76 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
102A75 ameðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureitalagafrumvarp
102A74 aSölustofnun lagmetisfyrirspurn
102A73 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
102A72 asveigjanlegur vinnutími hjá ríkisstofnunumþingsályktunartillaga
102A71 asmásöluverslun í dreifbýlifyrirspurn
102A70 aaukin nýting í fiskvinnsluþingsályktunartillaga
102A69 aAflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
102A68 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
102A67 abúfjárhald í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
102A66 aaðild Íslands að Genfarbókuninni 1979þingsályktunartillaga
102A65 agreiðsla opinberra gjalda 1980lagafrumvarp
102A64 atollskrá o.fl.fyrirspurn
102A63 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
102A62 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
102A61 aumferðarlöglagafrumvarp
102A60 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
102A59 aflugsamgöngur við Vestfirðiþingsályktunartillaga
102A58 aFramkvæmdastofnun ríkisinslagafrumvarp
102A57 aumboðsfulltrúar dóms- og kirkjumálaráðuneytisinsfyrirspurn
102A56 amat á sláturafurðumlagafrumvarp
102A55 atollfrjálst iðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöllþingsályktunartillaga
102A54 aaðstoð við fiskflutninga milli Þorlákshafnar, Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrarþingsályktunartillaga
102A53 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
102A52 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
102A51 aráðstöfun á aðlögunargjaldifyrirspurn
102A50 ajöfnun húshitunarkostnaðarþingsályktunartillaga
102A49 aalmannatryggingarlagafrumvarp
102A48 asala á togaranum Dagnýju SI 70fyrirspurn
102A47 aaldurshámark starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
102A46 aorloflagafrumvarp
102A45 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
102A44 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
102A43 ahappdrættislán vegna Norðurvegar og Austurvegarfyrirspurn
102A42 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
102A41 aSkattadómur og rannsókn skattsvikamálalagafrumvarp
102A40 alögfræðiaðstoðlagafrumvarp
102A39 aóverðtryggður útflutningur búvaralagafrumvarp
102A38 aDalabyggðaráætlunþingsályktunartillaga
102A37 abifreiðakostnaður öryrkjafyrirspurn
102A36 asamvinnufélagalögþingsályktunartillaga
102A35 akaup og sala á fasteignumþingsályktunartillaga
102A34 abrunatryggingar utan Reykjavíkurlagafrumvarp
102A33 alyfjadreifinglagafrumvarp
102A32 aeftirlaun til aldraðralagafrumvarp
102A31 alögskráning sjómannalagafrumvarp
102A30 akosningar til Alþingislagafrumvarp
102A29 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
102A28 agraskögglaverksmiðjurþingsályktunartillaga
102A27 aiðnaður á Vesturlandiþingsályktunartillaga
102A26 aóverðtryggð framleiðsla landbúnaðarvaralagafrumvarp
102A25 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
102A24 aalmannatryggingarlagafrumvarp
102A23 aSinfóníuhljómsveit Íslandslagafrumvarp
102A22 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
102A21 afiskvinnsluskólilagafrumvarp
102A20 ahækkun lægstu launalagafrumvarp
102A19 astöðvun verkfalls á farskipum og verkbannsaðgerðalagafrumvarp
102A18 aöryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
102A17 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
102A16 averðjöfnunargjald af raforkulagafrumvarp
102A15 amálefni hreyfihamlaðraþingsályktunartillaga
102A14 atekjuskipting og launakjörþingsályktunartillaga
102A13 abyggðaþróunaráætlun fyrir Borgarfjarðarhreppþingsályktunartillaga
102A12 amengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjumþingsályktunartillaga
102A11 aútibú frá Veiðimálastofnunþingsályktunartillaga
102A10 aFramleiðslueftirlit sjávarafurðalagafrumvarp
102A9 aolíugjald til fiskiskipalagafrumvarp
102A8 askattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðilagafrumvarp
102A7 asöluskatturlagafrumvarp
102A6 atímabundið vörugjaldlagafrumvarp
102A5 alántaka Bjargráðasjóðslagafrumvarp
102A4 aferðagjaldeyrirlagafrumvarp
102A3 alántaka vegna framkvæmda á sviði orkumálalagafrumvarp
102A2 aviðskiptasamningur EFTA-landanna og Spánarþingsályktunartillaga
102A1 afjárlög 1980lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.